1
A polgárjogi törvény egyebek között rendelkezett a faji/etnikai, nemzeti alapú; a nemek, a vallás szerinti diszkrimináció megszüntetéséről a társadalmi, politikai és gazdasági élet szinte minden területén, és szövetségileg támogatott programokat indított be a törvény megvalósítása céljából. Az alábbi dolgozatban az oktatás összefüggéseire összpontosítok.
2
Lásd Bruck Gábor: Amerika jövője. A liberális demokrácia hanyatlása. Valóság, 1992.
3
Vö. Zsigmond Anna: Az amerikai oktatáspolitika történelmi tradíciói. Budapest, 1996. 55–66. p.
4
A fellebbviteli bíróság (Fifth Circuit of Appeals) hatásköre ezekre az államokra terjed ki.