Vegyes hirek.

+ (Emlékszobrok.) hazai jeleseinket kezdjük becsülni. Emlitettük már, hogy a hős Zrinyi Miklósnak Szigetvárt, Vörösmartynak Sz.-Fehérvárt, Gara Jánosnak Szegszárdon, s Dugonics Andrásnak Szegeden készülnek szobrot emelni. Legujabban pedig – mint a „P. N.” irja – a csallóköziek határozták el, hogy Istvánffy Miklós történetirónak állitanak emléket, mint ki huszonhat éven át élt és munkálódott a csallóközi szigeten. Csak egyes lelkesekre van szükség, kik az eszmét megpenditsék s az ügynek élére álljanak.

(Észak-gönczi kirándulás.) Dr. Hayet s több kalandvágyó tudós a napokban indultak ki hajón Bostonból észak felé, czéljuk levén kinyomozni, hogy a föld északgönczét nyilt tenger fedi-e. Kane nyomán fognak előhaladni, kinek tisztjei állitják, hogy északon a göncz felé nagy nyilt tengert láttak volna. Az utazók Észak-Amerika több városának bőkezüsége folytán, igen jól ellátvák mindennel. Három évig szándékoznak oda lenni.

b. – (Pesten északi fény volt látható) aug. 9-én, este féltiz óra tájban azoknak, kik ekkor épen az utczán jártak. Mondják, hogy a láthatár széles ive sötét szinben lángolt, melynek alján tömör felhők sötétedtek, s a felhők közől időről időre világos sugárcsomók löveltek elő. Háromnegyed tizre azonban már minden eltünt, s az ég tiszta s csillagos volt.

(Az erdélyi havasokon), ifj. gr. Bethlen Sándor intézése mellett, legközelebb nagy zergevadászat lesz, melyen két angol utazó és egy franczia marquis is jelen leend.

b. – (Nő-betüszedők.) Londonban egy vállalkozó nő nyomdát állitott, melyben a szedők kizárólag mind nők, s mivel ezek átalán olcsóbban dolgoznak, mint a férfiak, a vállalkozó nő rövid időn a többi nyomdákkal versenyezhetni remél. A nyomda czime „Viktoria-nyomda.” Az angol királyné az intézet tulajdonosnéjának szerencsét kivánt a vállalathoz, mely annyi nőnek nyujt keresetet. A nőket Angliában már régtől alkalmazzák, és pedig jó sikerrel, a táviróknál is.

(Ujság- és hirdetési bélyeg Ausztriában.) 1859-ben Ausztriában 41,713,965 szám belföldi és postaegyleti, továbbá 117,612 szám külföldi ujságot bélyegeztek meg. Magyarország a hirdetési bélyegért 12,952 ftot fizetett, ugyanitt ez évben 18,000 szám külföldi ujság kelt el, továbbá belföldi és postaegyleti ujság 4,860,343 szám.

b. – (Az élő koporsója.) Bécsben egy gazdag nagykereskedőház feje, előre megcsináltatá magának kertjében a sirboltot, mely herczegileg van fölékitve. A középen álló nyilt koporsóban szokta a különcz férfiu naponkint ebédutáni álmát aludni s állitásakint ez álom közt fogja őt egykor meglepni a halál, a mikor aztán csak hagyják őt változás nélkül fekvőhelyzetében s szegezzék rá a koporsó fedelét.

(A drága ház.) A „Gy. K.” irja, hogy Győrben egy izraelita nagy kedvet kapott bizonyos ház megvételére, de a tulajdonos sokáig vonakodott azt áruba bocsátani, végre mégis az eladásra elszánta magát, de az izraelitától nem pénzt, hanem kukoriczát kért olykép, hogy a házon 41 ablak levén, az izraelita az első ablakért egy, a másodikért 2, a harmadikért kétszerkettő azaz 4, a negyedikért négyszer négy azaz 16 kukoriczát adjon, és igy tovább sokszorozva minden ablakért többet. Az alkuból azonban semmi sem lett, mert utánszámitás folytán az izraelita rájött, hogy ekép a házért 10,737,418 mérő kukoriczát kellene adnia.

(A dublini tébolydában) legközelebb egy tébolyodott halt meg, ki 106 évet élt és már 56 év óta volt ez intézetben!

(A bécsiek remélik), hogy a háziurak jövőre kénytelenek lesznek a lakbérből leengedni, vagy legalább a végtelenig menő „steigerozással” felhagyni; mert az iparvállalatok csökkenése miatt sok iparos s a drágaság miatt sok nyugalmazott hivatalnok s katona hagyván el a várost, már is sok szállás maradt üresen, még több meg fog ürülni pedig, ha a glacis-n tervelt s elkezdett számtalan ház kiépül. Mi pestiek nem kecsegtethetjük magunkat ily reményekkel, miután csakugy tódul hozzánk a sok napernyős bevándorló, ki itt mind urrá akar kifejlődni.