Irodalom és művészet.

+ (Kazinczy-Album.) A Szabó Richárd által szerkesztett s Werfer Károly nyomdája s műintézetében kiállitott „Kazinczy-Album” megjelent. A könyv diszét következő képek emelik: 1) Kazinczy Ferencz arczképe; 2) Kazinczy F. lakása Széphalmon; 3) Kazinczy F. találkozása Kisfaludy Károlylyal; 4) Kazinczy F. sirja Széphalmon; 5) Kazinczy-ünnep Pesten a Muzeum teremében; 6) Kazinczy F. emlékszobrának mintája Dunaiszkytól. A szöveg tartalma: Előszó, Szabó Richárdtól; Kazinczy Ferencz élete s hatása a magyar irodalomra, Molnár Aladártól; az ünnepélyek sorozata betűrendben, s alkalmi költemények Szász Károly, Tompa, Tóth Kálmán és Szemere Miklóstól. Az érdekes és diszes album ára 3 ft.

+ (Az „Uj Magyar Muzeum”) ez idei ötödik füzete megjelent, következő tartalommal: „Délamerikai képek;” mutatvány Rosti Pál sajtó alatt levő utazási munkájából, mely rövid idő alatt sikerült kőnyomatokkal diszitve fog megjelenni. Ez utiképeket hat népdal követi, Greguss Ágosttól; ezután jő: Szolimán szultán harmadik magyar hadjárata, Pecsevi török történelmi kéziratából forditva Vámbéry Ármin által. Ezt követi Kazinczy Gábor finn közleményeinek második száma; s végül gr. Kemény József történelmi adatainak XXIV. és XXV. száma; az előbbi tárgya: „A Bocskai-család nemágazata és Bocskai István fejedelem és korának emlékezete 1659-ből,” az utóbbié: „Rhédei Ferencz fejedelem és korának emlékezete 1664-ből.” A Tárcza magyar akademiai szemlét april és majusról, s irodalmi naplót foglal magában.

+ Megjelent a bajai főgymnasiumi ifjuság által szerkesztett „Vörösmarty-Album” czimű tanodai emlény harmadik évfolyama. E könyvecske a bajai főgymansiumbeli ifjaktól prózai és verses dolgozatokat hoz, melyek nagyobb része szép reményekre jogosit. Az Album jövedelme a bajai főgymnasiumban alapitott Vörösmarty-ösztöndij gyarapitására van szánva. Ára 40 ujkrajczár.

+ (A „Néptanitók könyve”) czimű, Szeberényi Lajos és Vincze Sándor által szerkesztett protestáns növelészeti közlönyből is megjelent az idei folyam 1. kötetének IV. füzete. Előfizethetni a hat füzetből álló egész évi folyamra 2 ujftjával, Makón a szerkesztőségnél, vagy Pesten Osterlamm K. könyvkereskedésében.

+ (Rimaszombatban Fraenkel és Fridman) „Gömörmegyei első szabadalmazott könyvkereskedést s kölcsönkönyvtárt” állitottak fel, mely nemcsak a hazai, hanem a külföldi irodalomnak is legjobb termékeivel van fölszerelve.

+ (Uj magyar térkép.) A „Sz. H.” irja: hogy Tóth József Aradon sz. István koronája birtokának térképén dolgoik, mely felosztás, szerkezet és minden nemű tekintetben az eddigi földabroszoktól lényegesen eltérő módon lesz kidolgozva. A tudós tanár, ki a mértanban is nagy jártassággal bir, különös figyelmet forditott arra, hogy e földabroszon egyetlen tekintettel megláthassa a szemlélő a különböző népfajok csoportosulását, lakását az ország különböző részeiben.

+ (Uj magyar lap Egerben.) Emlitők már, hogy Egernek is lesz saját magyar közlönye, s most e hirt határozottan megerősithetjük. Ezen uj lap „Egri Értesitő” czim alatt sept. 1-től kezdve hetenkint kétszer fog megjelenni, s kiválólag a kereskedés és ipar érdekeit képviselendi. Tulajdonos kiadója Zeisler Lajos, szerkesztője pedig az ismert tudós dr. Montedegoi Albert Ferencz, az érseki csillagda igazgatója s a lyceum könyvtárnoka és rendes tanára leend.

+ Pfeifer Ferdinánd mint bizományos Pesten, egy kis röpiratot küldött be szerkesztőségünkhöz e czim alatt: „Észrevételek a t. t. Nagy Péter ev. ref. lelkész és tanár ur által nagy halottunk gr. Széchenyi István fölött Kolozsvártt a b. farkas-utczai ev. ref. egyházban f. évi május 6-kán elmondott, és „Korunkban hazánk legnagyobb fia” czim alatt ki is nyomatott emlékbeszédére, Zeyk Lászlótól.” A kis polemikus tartalmu röpirat Kolozsvárott nyomatott. 13 lapra terjed s ára 20 ujkr.

– (Ozoray Árpád) a következő fölszólitást és kérelmet bocsátja közzé: alólirott egy, társaséletünkben eddig egészen nékülözött „Pohár köszöntések, (toasztok) és alkalmi üdvözletek” czimű könyvet, mely már csak azért is figyelmet érdemel, hogy mióta a megyei nyilvános életről leszorittatánk, szónoklati képességünk érvényességét csupán a társaséletben tudjuk kiküzdeni, a lételünk óta szokásos toasztok s alkalmi üdvözletek gyakorlása által, szándékozván összeállitani, tisztelettel kérem föl a szónoklatok terén jártas honfitársaimat, hogy elmondott vagy elmondandó toasztjaik és alkalmi üdvözleteik kéziratát a munkába leendő fölvétel végett neveik aláirásával czimem alatt Müller Gyula kiadó könyvkereskedésébe, (Pesten, szervitatér 1-ő sz. a.) legfölebb f. é. szept. 15-ig beküldeni sziveskedjenek.

A beküldött toasztok közül a legjobbnak szerzője 4 db cs. k. arany pályadijban részesittetik.

+ (Pályadij-kitüzések.) A „Debr. Közlönyben” következő pályakérdések vannak kitűzve: „Adassék elő népszerűen és hirlapi czikk alakjában: mily képzettségünek kell lennie a mai kereskedőnek? és ebből folytatólag: mi a magyar kereskedőnek kötelessége nemzete irányában, és mik kötelességei hona kereskedésének előmozditása tekintetéből? „E kérdés megfejtésére Kiss Zsigmond debreczeni kereskedő 10 arany jutalmat tüzött ki. – A másik pályakérdést, ugyancsak 10 arany jutalommal a nevezett lap szerkesztősége tűzte ki, s következő: „Készittessék hirlapi czikk vagy czikksorozat ezen tárgyról: „Mik a népnevelés hiányai, különösen Debreczenben és vidékén? és mik azon eszközök, melyek által Debreczen és vidéke népét a közügyek nagyobb pártolására lehetne ösztönözni?” Határidő mindkét pályázatra f. évi szept. 20-ka. Emlitve van még egy harmadik, 100 aranyos pályajutalom is, kereskedelmi kézikönyvre nézve; de ezen dij még csak föltételesen van megajánlva.

+ (Kisorsolásra megvett képek.) A műtárlat f. havi képkiállitásából a következő művek lőnek kisorsolásra megvásárolva: „A fürdő nymphák,” id. Markó Károlytól; „A fürdő leányok,” Molnár Józseftől; és „A szerelemdalnok,” Weber Henriktől. Ezen, magyar művészektől vásárlott képeken kivül még Löffler Lipótnak „A kivácsinak” czimü festményét is megvenni határozta a műegyleti választmány, de csak olyan feltét alatt, ha a művész a kép kitett árának ötödrészét elengedi.

+ Szegedről, Burger Zsigmond könyvnyomdájából ily czimü könyvet vettünk: „A magyar nyelv gyakorlati tanfolyama. Kézi- és segédkönyvül minden képezdei tanárnak, elemi, fő- és segédtanitónak, nem különben tankönyvül képezdei növendékek számára. Kellner Lajos porosz tanügyi tanácsos módszere után irta Kempelen Győző.” Első kötet. 86 nyolczadrétü lap; ára 40 ujkr. Az egész munka 4 kötetből (jobban mondva: füzetből), fog állani.

+ (Zimmermann Antal betűszedő Bécsben) ily czimű munkára hirdet előfizetést: „Nyomdászati vezérfonal s a nyomdászat történelme.” A munka két részre oszlik u. m. kézművire és történelmire; a kézművi részben minden nyomdászati legczélszerübb s leggyakorlatibb eljárás foglaltatik; a történeti rész pedig a nyomdászat történetével s különösen annak Magyarországbani terjedésével foglalkozik. A mű mintegy 20 ivre terjedend. Előfizetési ára 2 ft. 20 kr, mely összeg aug. 15-ig Bécsbe, Sommer Lipót nyomdaigazgatóságához küldendő.

+ (Pályázat.) Ritter Sándor, egyleti titkár jelenti, hogy a pesti műegylet igazgató választmánya részéről határoztatván, miszerint az 1862. évi műlap a magyar életből széles értelemben vett tárgyu kép legyen, mely vagy történeti életkép, vagy a társadalmi élet bármelyik közéből veendő tárgyu kép lehet, és hogy az ilynemű művek 1861. évi májustól kezdve, ugyanazon évi szeptemberig állittassanak ki; felszólittatnak az illető művész urak, hogy ilynemű műveiket, meghatározott ár mellett, a mondott határidő alatt beadni siessenek. Azon művész, kinek képe a pályázat végén a megvásárlottak közől műlapul választatik, a vételáron felül legalább is 250 fttal jutalmaztatik.