Ali basa mecsete Belgrádon.

Belgrád, Nándorfehérvár! Oh mily emlékek kötik ezen várat a magyar nemzethez! Mily diadalokat láttak ezen barnitott várfalak! Más napokat élt még akkor Nándorfehérvár. Nem piszkos és rongyos török katonák ülnek a laktanyák szemétdombjain, hanem deli leventék őrizték azokat. Nem volt az akkor elhagyatott; még kapusarkai is oly fényesek voltak, hogy az ellenség megláthatta benne semmiségét a falon álló leventékhez képest. A vár, góth izlésben épült három templomának keresztje a nap fényében ragyogott, mig buzgó ima emelkedett az istenházakból az ég felé, most török rendetlenség űzi távolra a szemlélőt! Máskép van most minden Nándorfehérváron!

Maga a város két részre oszlik, szerb és török városra. Az első nagyobb, európaias kinézésü csinos épületekkel, szerbfejedelmi palotával: mig a török rész keleties kinézésével a másiktól egészen elüt; a Bazar számos czifra boltjainak sorai, kávéházaikkal, különös hatást gyakorolnak az ezt meg nem szokott szemlélőre, hát még az itt sürgő-forgó, bizarr öltözetü nép, s azon sajátságos török lakházak és utczák, melyekben csak magas keritésfalakat láthatni. A mecsetek, – minaretteikkel, a török városoknak némi meglepő festőiséget adnak. Ilyen a belgrádi török városban is van tizenhárom, s ezeken kivül két zárda.

Lépjünk be az előttünk álló Ali basa mecsetbe s nézzük meg részletesen.

A mecsetet Ali basa tiszteletére mintegy 200 évvel ezelőtt emelték. Az épület elég magas, bizanczi modorban rakva. Mellette van a pap s a muezzin (egyházfi) laka. A főépület mellett emelkedik a karcsu minaret, melynek felső részén köröskörül kőfolyosó van. Erről adja a muezzin napjában ötször a jelt, hogy imádkozni kell!

A mecset körül van a temetőhely is az előkelőbbek számára; a kiért nem fizetnek, azt a városon kivüli temetőbe viszik; a török temetők igen szépek s távolból fehér köveikkel, melyek sokszor turbánnal vannak ékitve; a rendetlenség, a nagy gaz csak növeli a festőiséget.

Lépjünk be a mecsetbe. Legelső dolgunk itt a lábbeli lehuzása, mint ezt minden muzulmán megteszi.

A padló szőnyegekkel van beteritve, a mi a mecset gazdagságát mutatja; mert minél fényesebbek e szőnyegek, annál nagyobb a birtok, ugy hogy a legdrágább persa szőnyegektől a gyékényig látható az minden fokozatban. Ezeken ülnek test alá vetett lábakkal a hivek. A hátulsó részen emelet-forma széles folyosó van, a hová az alsó részben nem férők mennek. Ezen folyosó egy része sürű rácsozattal van elkülönitve, nők számára. Az előtérben egy szószék van, hol a pap végzi imáját; e szószék oldalánál egy ülőhely van előtte asztallal. Ezen tanitják. A próféta utódai a népet a Koránra. Az egész mecset tisztán tartatik. Különös hallani és látni, midőn a guggoló hivek, fejeiket mozgatva után mormogják a pap sajátságos hanglejtésü imáját.

Az idegen vallásut megtürik a mecsetekben, de a ki nevetségesnek talál valamit, azt kegyelem nélkül elverik.

A mecset előtt egy nyilvános kut van, két csurgóval, melynek vizét ivásra s ima előtti mosdásra használják a hívek.

L. P.


Ali basa mecsete Belgrádon.