József főherczeg nádor érczszobra.

Május hónap volt arra szánva, hogy az 1847-ben elhunyt József főherczeg, Magyarország volt nádorának emlékszobra Pesten felállittassék. A pesti szép Józseftér közepén álló faalkotmány tanusitja, hogy a munkálatok megkezdődtek, a gránit alapzat elkészült, sőt tudjuk azt is, hogy maga az érczszobor is megérkezett a müncheni mű-öntődéből, azonban a leleplezési ünnepély, felsőbb rendeletnél fogva ezuttal elhalasztatott.

Bemutatjuk ezuttal olvasóinknak a szobor alakjának rajzát, s magyarázatul nehány adatot mellékelünk hozzá. A szobor készitője Halbig tanár, müncheni szobrász, az érczöntés az ottani kir. érczöntődéből került. A szobor maga, (melynek rajzát adjuk) 15, a gránit talapzat 16 lábnyi magas, s e szerint az egész emlékmű csaknem hat ölnyi magasságot érend el.

A nádor a magyar szent István-rend diszöltönyében van előállitva, s azonfelül az arany gyapjas rend jelvényeivel van ékitve. A művész különös szorgalmát tanusitják az alsó öltöny s a bársony köpeny gazdag himzései, a kelme redői s törései.

A alapzatra a következő felirat van szánva:

JOSEPHO

ARCHIDUCI AUSTRIAE

REGNI HUNGARIAE

LI ANNIS

P A L A T I N O

PIA MEMORIA DICATUM

MDCCCLX.

Azóta már más kimeritőbb latin feliratok is ajánlottak, mindazáltal reméljük, hogy egy rövid magyar fölirás legméltóbban hirdetné emlékét azon férfiunak, kinek érdemeit a magyar országgyülés külön törvényczikkelyben örökité meg.

E perczben még nem bizonyos, ez érczemlék mikor fogja a főváros egyik legszebb terét disziteni. Bizonyosan sokan szerették volna: ha a magyar nemzet nádora, a ki a nemes fölkelő sereg fővezére, a jászok és kunok főkapitánya stb. volt, huszárruhában és lóháton örökittetett volna meg.

Az a hire, hogy a szobor leleplezésének ünnepélye a legközelebbi szent István-napra, augusztus 20-ára van kitüzve.


JÓZSEF főherczeg nádor érczszobra.