Az időjárásról, jelesen Herschell szabályairól.

(Folytatás.)

Legelsőben is lássuk, hogy a holdváltozásai egész folyamata alatt melyik napra esik több, melyikre kevesebb esős nap? (T. i. oly nap, melyen nagyobb vagy kisebb-szerű eső esett, habár csak permete is).

Karlsruheban 30, Strassburgban 27, és Párisban 29. évben s kis különbséggel azon egy korban tett időjárási jegyzetekből összeállitott ime táblácska megmutatja a holdváltozás minden napja közől hány volt esős. Vagyis más szóval, az ezen helyeken s években összesen 12558-ra menő esős napok, mikép osztakoztak a holdváltozás 30 napjain. Az ujhold napja van elsőnek nevezve.

Hold napjai.     Esős napok száma.     Hold napjai.     Esős napok száma.

1     418     16     388

2     435     17     407

3     420     18     427

4     397     19     401

5     434     20     435

6     407     21     407

7     408     22     383

8     423     23     412

9     435     24     393

10     467     25     405

11     458     26     399

12     460     27     403

13     490     28     374

14     441     29     399

15     415     30     417

Ezen számokra tekintve, nem lehet azonnal mondani, hogy valami példás rendet mutatnának. Gondosabban szemlélve azonban fedezhetünk fel néminémű szabályosságot bennök. Elsőben is, az esős napok legnagyobb száma (490) kis közzel holdtölte előttre esik; a legkisebb szám (374) pedig szint oly formán ujhold előtt; miszerint az aránylag legnedvesebb és legszárazabb idő között egy fél hónap vagy helyesebben holdjárás (lunatio), a különbség. Azt is veszszük észre továbbá, hogy a nagyobb számok inkább a növekedő holdnapjaira, a kisebbek az apadó holdéira jutnak. Amazok közt ugyanis csak egy van 3 százas, ez is közel a 4 százhoz; emezek közt 3 százas szám hat van, s a négyszázasok nagyobbára kevéssel haladják meg a négyszázat. Még aprólékosabb számitással azt is kipuhatolhatni, hogy arra a hétre esik legtöbb esős nap, a melynek közepső napja a hold 11-dik napja (körülbelől első negyedből hold töltéig); legkevesebb pedig arra, melynek közepe a hold – 5. napja. A különbség igaz, hogy nem nagy. A 12,558 esős napot a hold 30 napjaira egyenlőleg felosztva 419 jutna egynek-egynek, akár holdváltozás napja legyen, akár sem, a kijelölt maximum (490) hát csak 71-gyel több, s a minimum (374) csupán 45-tel kevesebb. Hetekre osztva pedig, egy hétre 2910 esős nap jutna, a mondott legesősebbre 3174, s a legszárazabbra 2769. Különbség amott 264, itt 141. – Nem elég arra, hogy a holdváltozásoktól oly sokat várók vérmes reményeit táplálja; sem, hogy Theophrastus „rendszerint-jét igazolja; sem végre arra, hogy csak némileg is biztos időjárási jóslatokat lehessen alapitni reája. Tegyünk egy hasonlatot. Ha egy lotteria játékból, melyben 120 sors közöl csak egy nyerhetne, A-nak 4 sorsa, B-nek meg három volna, világos, hogy A-nak valamivel több reménye volna, hogy talán nyerni fog, mint B-nek. De azért még is, lehet, hogy B. nyer, vagy hogy egyikök sorsa sem jő ki. Mintegy ily előnyben volna az, a ki fogadna, hogy p. o. a jövő augustus 10-dikén, mint az ujhold 13. napján eső lesz, azzal szembe, a ki ugyanazon hó 25-dikére, mint a holdváltozás 28. napjára fogadna. És még ezen kis előnyt is, mely a holdnak bár az eddig ismert természeti erőkből és törvényekből ki nem magyarázható befolyását megállapitaná, megengedni vitatás nélkül a természetvizsgálók nem hajlandók. Hátha – ugy mondanak – az évek azon csoportjának, melyet a fölebbiek szerint a számitásba fölvettek, sajátja az, hogy a hold változásainak épen azon bizonyos napjai és szakaszai legyenek erősebbek mint mások? Hátha, más éveket, más csoportokat véve fel, máskép ütne ki az eredmény is? Ezen ellenvetésre Schübler, ki nagy szorgalommal készitgetett a fölebb közlötthez hasonló összeállitásokat, azzal felelt, hogy az évek sorát kisebb csoportokra szabdalta, s ugy is a már mondottakhoz hasonló szabályszerüség mutakozott. Hasonlókép elvan némileg oszlatva az a kétség is, hogy hátha más helyeken tett észrevételek más rendet és kapcsolatot mutatnának a hold napjai és az esős napok száma közt? Lám a mi táblácskánk Karlsruhera, Strassburgra és Párisra vonatkozik; Schübler Münchenben, (1781–1788), Stuttgardban (1809–12) és Augsburgban (1813–29) tett jegyzetek szerint állitotta össze a táblácskáit és nála is a maximum holdtölte előtt kevésre, a minimum az utolsó negyed után apadó hold alattiakat. Pilgram Bécsben hasonló vizsgálatokat tevén a mult század végén, azt hozta ki, hogy száz észrevételt tevén mindenik holdváltozásról,

az ujholdra jutott                         26 esőzés;

az első és utolsó negyedre egyiket a másikba vetve     25 esőzés;

a holdtöltére                              29 esőzés;

miknélfogva, hogy a holdváltozásai és az esőzések száma közt némi kapcsolat vagy egymástól való függés létezik, tagadni bajos volna. Valószinü ugyan, hogy ezen rend és kapcsolat a föld különböző részeiben más-máskép nyilatkozik. Pl Montpellierben, déli Francziaországban Poitevin összeállitása szerint.

Ujholdra     1 esős;     3 esőtlen nap esik.

Első negyedre     1 esős;     6 esőtlen nap esik.

Holdtöltére     1 esős;     4 esőtlen nap esik.

Utolsó negyedre     1 esős;     3 esőtlen nap esik.

Látnivaló, hogy ezen számok, a némethoniakkal nem egyeznek, mert az ujholdat és utolsó negyedet mutatják legesősebbeknek. Gasparin ugyancsak déli Francziaországban Orange (Orania) városkában tett észrevételekből és összeállitásokból azt hozza ki, hogy ott a minimum az ujhold előtti napra, tehát más helyekkel jórendin megegyzőleg esik; de a maximum holdtölte után harmad napra, holott Párisban s délnyugati Némethonbban holdtölte előtt van a legtöbb esős nap. Ellenben a növekedő és apadó hold között ő is azon különbséget találta; csakhogy az időszakok határait kissé elmozditja. Az esősebb szakot ugyanis ujhold után a negyed napon kezdi s holdtölte után negyed napon végzi; a szárazabbat innen kezdve megint ujh. után 4-ed nappal végzi.

A más helyeken tett észleletek és számitások tehát a hold változásai némi befolyásáról táplált, és a némethoniak által erősitett hitet igen kevéssé alkalmasak megrenditni. Ellenben támogatják még a következő összeállitások.

Párisban 1804–1832-ig 359 holdjárás (lunatio) alatt 14776 millimeternyi, Strassburgban 1806–1832-ig 333 holdjárás alatt 18757 millimeternyi eső esvén, ezeknek összege (33533 mm.) a holdjárás különböző napjaira következőleg oszlott fel:

Holdnapja.     Esőmennyiség.     Holdnapja.     Esőmennyiség.

1     1081     16     1123

2     1246     17     1057

3     1116     18     1212

4     1218     19     916

5     1226     20     1114

6     994     21     1194

7     972     22     1085

8     1158     23     1150

9     1277     24     1012

10     1226     25     988

11     1277     26     1104

12     1283     27     1035

13     1195     28     817

14     1328     29     1103

15     972     30     1054*

Bármily szeszélyesen látszódjanak is egymásután következni ezen számok, annyi szabályosságot mégis láthatni bennök, hogy a maximum a 14-dik napra, a minimum a 28-ikra esik, és igy amaz csak egy nappal későbbre mint a legesősebb nap, emez pedig épen arra, a melyre az elébbi táblácskában a legkevésbé esős. Tökélyesen egyeznek pedig abban, hogy az esőmennyiségre nézve is a növekedő hold időszaka meghaladja az apadó holdét. A maximum a minimumhoz itt abban az arányban van, mint 5 : 3; (amott 4 : 3 vala); a növekedő hold időszakában esőmennyisége megint ugy van az apadó hold idejebeli esőmennyiséghez mint 10 a 9-hez.

(Folytatása következik.)