Fürdői élet.

Al-Vácza (Zaránd). Körösbánya, julius végén. Az utas, ha Magyarországról jő Halmágyon keresztül, áthatolva a hegyeken, egy nyilt térre jut. Ott jobbra fekszik a falutól elnevezett váczai fürdő.

Árnyas nyár- és hárssorok vezetnek egész a fürdőig, hol jobb felől parasztházak fejérlenek a domboldalon, tovább a fürdői étterem a bérlő lakával, melly felett az urasági lak áll.

A fürdői lakok körül tisztára sepert utak kanyarognak, mellyek fölé hársfák vetnek sötét árnyékot. A séta után homályos bokor-erdő mellett nyugpadok kinálkoznak a pihenni vágyóknak, mig a tér közepén füszőnyeg terül, itt-ott mosolygó virág-ágyakkal.

A bozóttól nem messze a Körös vize csörg kavicsos medrében, melly nyáron át fenékig engedi láttatni tiszta, haldus belsejét. – Közelről erdők látszanak kopasz szirtek fölőtt, mellyek csucsán nyáját legeltetve, hangoztatja a pásztor andalitó furulyáját.

Távol sötétlenek a havasok kékes ormaikkal, hová a felhők nyugodni szállnak, honnan a vihar ébred, s hová ha a villám leüt, mély dördületet kelt a viszhangzó hegyekben....

Kis téren, a hegy alatt vándor szél rezgeti a nyárleveleket a fürdő felett....

A forradalom előtt kedv lakott a nyári évszak alatt Váczán; messze földről jöttek szórakozást és gyógyerőt keresni, s mind a kettőt meglelék.

Gyakran annyi vendég gyült itt össze, hogy a fürdői lakszobák nem lévén elégségesek, a falu lakosaitól vették ki házaikat bérbe, s folyt a zene, a táncz és jó kedv villanyozta fel az ott levőket.

Hová lett az öröm? a kedv halt-e ki a szivből, vagy pedig azon kor emberei?..

1851-ben ujra feléledt a vigság, de a következő években ismét kihalt, s ámbár ollykor még sokan gyültek össze a közeltájról ide mulatni, de nem volt többé a régi vigság.

A jelen évben ismét többen jőnek, a fürdő gyógyerejét használni távolról, s mulatni a megyéből. Jelenleg vannak itten N.-Szeben, Abrudbánya, Déva, Boitza és Körösbányáról, s reméljük, hogy többen is gyülendnek még össze. –

A fürdőben két forrás van, az egyik meleg, a másik langyosabb. Az orvosok gyakran ajánlják a betegeknek, s való: sokan köszönik egészségök helyreállitását a váczai fürdőnek.

Nemes Albert.

Várhegyi fürdő, Mármarosban. (Egy utazó jegyzeteiből.) Julius közepén Szigetről visszamenet, Técsőn felül a viski kompon áthatolva, kirándulást tevék a viski, ugynevezett Várhegyi fürdőbe, melly a Tisza balpartján egy magas kupalaku hegy oldalán fekszik s távolról kis gyarmathoz hasonlit. Visk azon öt korona város egyike, mellyek Mármarosban fekszenek (neveik ezenkivül: Huszt, Técső, Hosszumező és Sziget).

A fürdőnek magas fekvése, mindenfelül körülözönlő tölgyes erdői, pompás és kényelmes sétái s azon kilátás, melly felülről az alatta folyó Lipa két partján fekvő termékeny völgyre, szép vidékre s a messze távolban eltünedező hegyek és kékes havasokra esik, nemkülönben a folyvást üde, enyhült levegő, a fürdőnek nagy előnyére szolgál. Van benne jelenben négy savanyuvizforás; azok izükre nézve némileg eltérnek ugyan, de mint hallám, alkatrészeik többnyire vas, szénsavany, oldozó savak, s kevés kőalaj; csupán az egyik kut vizében van több kőolaj kénnel, kéngyulával vegyest; a viz átalában kellemes italu, s használ leginkább hystericus és asthmaticus bajokban, vak aranyérben, gyengültségben, gyomor gyengesegben, csuzos és köszvényes szenvedésekben, időszaki bőrkiütésekben. A fürdő hatását nevelik izzásig melegitett s igy avanyuvizzel megtöltött kádba hányt vaskövek által, mellyek a fürdő udvarában készen állanak, hol a melegités is este s reggel történik.

E fürdő a kincstár birtokához tartozik, és áll több egyszerü, falusi alaku faépületből, mellyekben egyes szobák és konyhák vannak a vendégek számára. Nagyobbszerü épületet nem láték, s igy természetesen a koronkénti mulatságok is csak szük termekben történhetnek. A zenét a huszti, – vagy szatmári czigány-szenészek adják. – Áll pedig a fürdő 32 lakszobából és 24 fürdőkádból. Egy lakszoba ára naponként 52 1/2 uj krajczár, a fürdőé pedig 28 kr.; konyháját dicsérik, s ára nem nagy, mert egy öt ételből álló közebéd ára 63, szobába hordatva pedig 76 kr. Jelenleg a fürdőben 38 család időz; kik közt több valóban beteges, de eleven arczot is láttam. Mint értesültem, a fürdőt jövő évre ujonnan fogják épittetni s czélszerübben elrendezni, mire valóban szükség is van, mert a viski, más hasonjóságu fürdőkhez képest kissé hátul lmaradt, s illő, hogy a természet illyetén nagy áldását kellően becsülni tudván, azt mások élvezetére alkalmatossá tegyük; nehogy kénytelenittessünk, árvult állapota miatt, mellőzni azt, a mit honn is találhatnánk, más távolább eső fürdőket felkeresni s a pénzt sokszor ok nélkül kül tartományokban elpazarolni.

A fürdő feletti magas, kupalaku bérczen egykor vár létezett, romjai maiglan is láthatók, de eredetét, mint számos másét, a feledékenység sötét köde födi.

L. T.