Vidats István gépgyára Pesten.


Vidats István gépgyára Pesten.

Alig van az országban az iparüzők között jobb hangzásu név, s a magyar gépészek között nincs egy is, kinek készitményei s nevének hire a távolabb külföldön is olly dicséretesen ismert volna, mint Vidats Istváné. A Vasárnapi Ujságban is olly gyakran volt s van róla szó, hogy igen illő, mikép olvasóinknak e derék gépgyárt végre rajzban is bemutassuk.

Vidats gépgyára, Pesten a ferenczvárosi kétnyul-utczában, jelenleg a legnevezetesebb iparvállaltok egyike hazánkban. Csekély kezdetből, mintegy 30 év lefolyása alatt, alapitójának kitartó erélye, szorgalma és ügyessége által, – s a mi különösen méltánylandó – csupán hazai erőkből és eszközökkel, a magyar szin és jelleg teljes épségben tartása mellett, fokonként emelkedett, növekedett, gyarapodott. Az értelmes vezetés s készitményeinek szilárdsága szerzé meg neki azon hitelt, mellyet most méltán irigyelnek tőle az ifjabb versenytársak, de mellyet az teljesen megérdemel s folyvást megőrzeni iparkodik.

Magyarország, mellyet kiválólag földmivelő országnak szokás nevezni, különösen érzi s mindinkább érezni fogja a gazdasági gépgyárak szükségét. Az ujabb idők világosan tanusitják, mennyi pénz és igyekezet fordul hazánkban ezen sokáig parlagon hevert térre. Örvendetes látni hazai gépészeink s gépgyáraink szaporodását, s a verseny által támadt tökélyesülést és nagyobb olcsóságot gépeink körül. S nem lehetett feltünni azon körülménynek is, hogy a külföld gépészei mennyire iparkodnak, készitményeik számára Magyarország piaczát biztositani. Az angolok a legnagyobb pénzáldozatokkal nyitnak nálunk raktárakat, s mindenképen azon vannak, hogy e fölfedezett vásáron minél nagyobb kiterjedést nyerjenek.

Valóban örülhet a hazai ipar minden barátja, midőn tapasztalja, hogy daczára ezen minden oldalról növekedő hatalmas versenynek, Vidats István magyar gépgyára nem csak sértetlenül fenn tudja tartani régi jó hirnevét, hanem a kor haladása szerint készitményeinek folytonos tökélyére törekedve, üzletének mindig nagyobb kiterjedést és fontosságot szerezni képes. Azok a magas kémények olly vigan füstölögnek, s azok a mühelyek olly hangosak a munkások zajától, hogy öröme telhetik bennük még a gyári zajban született a felnőtt telivér angol gyárosnak is.

Nem szándékunk ezuttal Vidats gyárának készitményeiről szólni (mihez többször volt már s lesz még alkalmunk); érintetlen hagyjuk azért a szecskavágók, darálók, répavágók, rosták, vető- és cséplőgépek, mozdonyok, szénagyüjtők, kapálók, töltögetők, morzsolók, tégla- és borprések, gőzkazánok, gőzgépek, gőz- és mümalmok s több efféle gépek hosszu sorát, elylyeket annyi év óta nyujt e gyár a magyar gazdaközönségnek, – csupán az elhiresült Vidats-ekéknek legyen itt különös megemlitése, mellyek mindig a legnagyobb pártolásban részesültek, annak bizonyságaul, hogy ezen Vidats-eke, melly a távol külföldet is e név alatt járja be, leginkább felel meg a magyar gazda igényeinek. S emlitsük még meg az e gyárral összekötött vasöntödét, melly minden e szakba vágó munkát felvállal s gyorsan és jutányosan teljesit.

Ujabb időkben e gyár vezetése körül némi változás történt. Lapunk olvasói emlékezni fognak, hogy mult évben Vidats István kihirdette, mikép gyöngélkedő egészségi állapota miatt e gyárnak sok fáradsággal járó vezetésétől visszalépett, s ezen üzletet derék fiára Vidats Jánosra és a sokáig Angliában tartózkodott, de már egy év óta e gyár ügyeinek vezetésében részt vett Jankó Vincze urra ruházta át, kik azt azóta közös kötelezettség mellett s közös czimmel vezetik.

Ez uj és fiatal erők hozzájárulása által uj élet, uj törekvések keletkeztek e gyár falai között. Nemcsak az eddigelé itt készült gépeket iparkodnak az uj czimvezetők napról napra nagyobb tökéletességben kiállitani, hanem főtörekvésük arra is van irányozva, hogy uj szövetkezések és intézkedések által üzleti barátaiknak kedvét és pártolását még inkább megnyerhessék. Nevezetesen, több részről nyilvánult ohajtások folytán felkarolták az alkalmat, angol gépész Yull György urral szövetkezni, kinek szabadalmazott ekéje az utóbbi próbák alkalmával mindenütt kittünő elismerésben részesült. Ezen hires ekék gyárukban fognak készülni, s a megrendelések is egyenest ide intézendők. Szintén tárgyalás alatt van egy angol gépraktárnak saját raktárukkal leendő egyesitése, miáltal alkalmat kivánnak gazdáinknak szolgáltatni, hogy mind az angol mind a honi készitméyü gépeket egy raktárban feltalálhassák, s összehasonlitás által egyik vagy másiknak előnyéről meggyőződvén, a vásárlást tetszésük szerint tehessék. Ezt főleg gazdáink érdekéből teszik, de teszik azért is, hogy munkásaink az angol gépeket közel érvén, azoknak gyakori látása által, jobb és tökéletesb munkára buzduljanak, s ez által elérhetővé tegyék, hogy honi gyáraink az angol gyárakkal mind szilárdság, mind munka s csinosság tekintetéből megmérközhessenek.

Adja Isten, hogy e czélt minél biztosabban és sikeresen elérhessék!