Téglavető gép.


Téglavető gép.

A munkás kezek megsokszorozásában és pótlásában rejlik korunk gyors haladásának egyik titka. És ez a gépek által történik. A munka minden ágában géppel törekszünk a különben lassu munkát gyorsitani. Géppel csépelünk, gyüjtjük a szénát, sőt téglát is vetünk.

Amerikában, Angliában, Németországban rég érezték olly gép hiányát, melly az annyira nélkülözhetlen téglát gyorsabban, olcsóbban s nagyobb számban képes volna gyártani, mint azt az emberi munkás kéz előállitja. De illy gép létrehozása egyike volt a legnehezebb föladatoknak.

Átalán két különböző uton kisérlék meg az agyagnak gép által téglaalakot adni. Vagy téglanagyságu mintákba nyomták, aztán kilökték s száradni tették azt; avagy, kivált az alagcsövek föltalálása óta, préselés által; miután átnyomva, abból négyoldalu hosszu pásztát készitették s ezt metszőkészülékkel téglanagyságu darabokra osztották.

Poroszországban, Schneider C. gyára Roszlauban, az Elba folyó mellett, mindkét módon állit elő téglát. Az itt használt anyag, az Elba partján ásott áradmányföld, melly meglehetősen sok vékony homokot, gyökeret s rostot tart magában. A gép, melly mintákkal dolgozik, egy nagy, fönálló öntött vs kerékből áll, mellynek körén 120 minta van. Forgás közt ezekbe jön az agyag, melly miután egy fölülforgó dob által jól összenyomatott, alul deszkákra, mint tégla lepotyog. A gép egy nap alatt 20,000 darabot készit, de mellyek kissé lazák levén, a falban nem igen tartósak. Az egészet gőz tartja mozgásban, valamint a másik mód szerint dolgozó gépet is, mellyet rajzunk ábrázol.

Ebbe az agyagot csak ugy hantosan, minden előkészités nélkül eresztik be, melly alul, mint finom agyagsár, négyszegletü pászta-alakban szakadatlanul jön elő. E pásztát az ott álló egyén a metszőkészülékkel egyenlő tégladarabokra apritja. Ezeket aztán vasuttal biró kis szekérre rakják, s száritás végett az erre szolgáló szinekben egymásra halomba rakják. Száradás után pedig a kemenczébe viszik kiégetni.

E gép naponkint 8–16,000 darab legjobb minőségü téglát készit s ezer előállitása az égetésen kivül legfölebb egy porosz tallérba (1 ft. 26 kr. pp.) jön.

Schneider nevezett gyára évenkint 2 millió téglát vet, s ellátja avval majd nem az egész vidéket.

Hazánkban is létezik Tatán illy gyár, valamint Erdélyben is, s nagy hasznát látja mind a tulajdonos, mind a fogyasztó közönség, ugy hogy több hasonlónak keletkezését bizton remélhetni.