Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten.


Dr. Batizfalvi gyógyintézete Pesten.

Jövő tavaszon hazánk, illetőleg fővárosunk, egy uj közhasznu intézettel fog szaporodni, melylyel előlegesen is megismerkedni, érdekében áll a hazai közönségnek.

A felállitandó intézet czime: „Sebészi és orthopädiai magán gyógyintézet.” Czélja: gyógyitani átalában minden u. n. sebészi, vagy külső betegséget, de egyik fő- és külön részét képezi az intézetnek az orthopädiai osztály, mellynek feladata a test elferdülésének számtalan nemeit gyógyitani.

Igen nagy hiány volt eddig, hogy fővárosunkban, sőt hazánkban mindekkorig nem létezett orthopädiai (test-kiegyenesitési) intézet, mellyben a testileg elnyomorodottak, mint például a ferdenyakuak, puposok, görnyedtek, ferdeválluak, zsugorodott és elferdült taguak, lőcslábuak, behajlott lábuak, donga- s kampólábuak stb. kereshetnének menedéket. Sőt az egész ausztriai birodalomban is csak egyetlenegy illy intézet áll fenn. E hiány talán azt mutatná, hogy nálunk még nagyobb bővében vagyunk az ép tagoknak, azonban, habár talán kisebb mértékben, nálunk is elég gyakran jőnek elő, kunyhókban és palotákban egyaránt, a test elnyomorodásának különféle esetei. Most illnemü betegeink nem csekély áldozattal külországokba kénytelenek vándorolni, vagy ha e költséget nem győzik, itthon maradnak, s ha czélszerü orvosi tanácsot nyernek is, de nem kaphatják a kellő öszhangzó ápolást, melly bajaikat eltávolitja, s a melly az életrend, testgyakorlat, műtét és gépek kitartó és összevágó hatásából áll. Német- és Francziaországban nemcsak a fő-, de a kisebb városok is birnak orthopädiai intézettel, magán gyógyápoldákkal, mellyek mind igen szép virágzásnak örvendnek. Dr. Batizfalvi intézetének egy részét illy czélból fogja berendezni.

Az intézet másik osztálya, mint mondtuk, leginkább külső betegségek számára rendelt ápolda (u. n. maison de santé) lesz, mellyben az ország minden vidékéről ide küldött, vagy más idegen és ápolásról nem rendelkezhető betegek fogadtatnak el. Ezek nem lesznek többé mkénytelenek zajos vendéglőkbe, vagy gyakran alkalmatlan magánlakásokba szállani, hanem olly egészséges helyen telepedhetnek meg, hol folytonos felügyelést, gondos ápolást s a közkórházakénál természetes okokból nagyobb kényelmet fognak találni. Kirekesztve innen csupán a ragályos betegségek s az elmekórosok vannak.

E két osztályból fog állani dr. Batizfalvi uj intézete, melly jövő május 15-én fog életbelépni. E czélra fog szolgálni Pesten a király- és rózsautcza sarkán góth modorban épült 93-ik számu csinos és nagy ház, melly egészen az intézet rendelkezésére áll (s mellynek rajzát ime itt közöljük:) Előnyeül szolgál, hogy ez épület a városliget közelében fekszik, azon felül zuhanynyal, fürdőkkel, szép árnyas kerttel s ebben jól felszerelt testgyakordával s nyári mulatóházzal is bir. A ház erkélyéről s a kertre néző tornáczáról pedig gyönyörü kilátás nyilik a budai regényes hegyekre. Czélszerü fekvésénél fogva mind a zordon hegyi szelektől, mind a főváros gőzétől védve van.

Az intézetnek e napokban közzétett programmjából ide iktatunk még nehány fő pontot:

Három évesektől fölfelé minden az intézet szakköréhez tartozó beteg fölvétetik. – Lehetnek u. n. járólagos betegek is, kik az intézeten kivül laknak, de koronként ide járnak gyógytestgyakorlati órákat venni, a villamozást (elekrizálást) s a fürdőket használni. – Ha valaki irásban kiván tudakozódni a fölvétel iránt, szükség, hogy betegsége előzményeit s jelen állapotát körülményesen tudtára adja az intézet igazgató tulajdonosának.

A betegek részint külön, részint közös, kényelmesen és izletesen butorzott, tiszta, száraz, magas és világos szobákban helyeztetnek el. A két nem egymástól szorosan elkülönözve, kellő felügyelet alatt leend, – átalában müvelt, illedelmes és erkölcsös viseletre kiváló gond fordittatik. – Az étkezés – a mennyiben az ápoltak egészségi állapota megengedi – közös asztalnál, mintegy családi körben történik. – Az ápoltak kora és felfogásához képest illő könyvtár lesz közhasználatra felállitva. A lélek fölvidámitása szempontjából czélszerű játékok, mulatságok fognak rendeztetni. Sőt az intézet fiatal tagjait illetőleg intézkedés fog történni, hogy a gyógyitás hosszabb ideje alatt értelmi tehetségeik kifejtésében hátrányt ne szenvedjének. Kivánatra elismert nevü tanitók és nevelőnők adandnak oktatást az elemieken kivül tudományos tárgyakban, nyelvekben vagy akár zenében, rajzban s éneklésben – a mennyiben mindez orvosi szempontból megengedhető lesz. A hölgyek kézimunkák gyakorlatára nyerendnek alkalmat.

Az intézet igazgató tulajdonosa s főorvosa dr. Batizfalvi Samu, ki a szükséghez képest egy vagy több segédorvost veend maga mellé, s a háztartást, felügyeletet és rendet illetőleg neje által is készséggel fog támogattatni. A hölgyek a házinevelőné felügyelete alatt és kiséretében végzik sétáikat s napi teendőiket. Az intézet személyzetét kiegésziti: a testgyakorlat tanára a kötszerész, a gazdászati személyzet, férfi és nő-ápolók.

Az orthopädiai gyógyitás, ápolás, élelmezés, lakás, szolgálat mosatás fejében a következő dijak vannak megállapitva: közös szobában elhelyezett betegért havonként 50 pft., külön szobát igénylő betegért 80 pft., még azon felül saját felügyelőt vagy külön szolgát kivánó betegért 100 pft. (A bécsi hasonló intézetben ezen árak igy állanak 60; 100; 125 pft).

Más nemű betegek – kik a baj természeténél fogva rövidebb ideig maradnak az intézetben – a fentebbi osztályzat szerint 3–5 ftot fizetnek naponkint.

Az intézetben kórtani készitmények, gépek, kötszerek, gipszminták, orthopädiai iratok, fényrajzgyüjtemének lesznek, hogy a tudomány igényeinek is elégtétessék.

Az intézet jövőjére nézve örvendetes tudomásul szolgál azon körülmény, hogy az egyetemi tanár urak, a pesti Rókus kórház főorvosai, a gyermekkórházi igazgató főorvos, valamint számos helybeli és vidéki orvos e közhasznu vállalatot már eddig is támogatni igérték.

Az intézet fő pártfogójaul, illetőleg tanácsadójaul a köztiszteletben álló dr. Balassa János egyetemi tanár ur van megnyerve.

Az igazgatótulajdonos és intézeti főorvos, mint mondók, dr. Batizfalvi Samu, volt egyetemi tanársegéd, kit az orvosi közönség szakavatott dolgozatairól ismer. Mi is emlitők annak idejében, hogy dr. Batizfalvi az orthopädiai gyógykezelésre vonatkozó elveit – külföldi utazásaiban gyüjtött tapasztalatai nyomán – a Budapesti Orvosegylet 1858-i gyülésein adta elő s a külföldről hozott orthopädiai gépeit is bemutatta. Most még csak azt kivánjuk, hogy uj intézetében, tapasztalt erélyes törekvése, tudománya s ügyessége által minél több szenvedőnek adhassa vissza testi épségét s a nyert eredmények által a hazai tudomány is gyarapodást találjon.