Winan uj szerkezetü gőzöse.


Winan uj szerkezetü gőzöse.

Az elmult oktober hóban a tengereken összesen 219 hajó sülyedt el, köztük 10 gőzös. A gőzösök közől három, égés által jutott tönkre. – Ez csak egy hó alatt történt. – Amerikában, Uj-Yorkban a mult február, martius és aprilban elsülyedt hajók után a kárt 16 millió frankra számitották. Csupán aprilban 10 amerikai gőzös veszett el s ezek fele égés által.

Mindez arra mutat, hogy bár napjainkban a hajóépités kifejlése magas fokát érte el, mindazáltal még távol van a tökély pontjától. Nem is nyugszik az emberi ész, és e téren is szüntelen törekszik előbbre jutni.

Az amerikaiak jelenleg a hajóépités legnagyobb hősei. Az amerikai leginkább érti e közmondás gyakorlati becsét: „Az idő pénz!” Azért törekszik hajóit minél gyorsabb járatuakká tenni. Erre czéloz Baltimore-ban a Winan testvérek által épitett, s a befejeztetéséhez közel álló gőzös. – Ez egészen uj modorban lesz készitve, s ha sikerül, a hajóépitésben nagy változást idézend elé. Különbözik az minden eddig ismert gőzösöktől és hajóktól, nincs annak sem orra, sem fara, kötélzete, árbocza, sem fedélzete. Leginkább hasonlit az egy óriási szivarhoz, mellynek mindkét vége hegyes.

E szivaralaku gőzös közepe körül forog gyürűként egy kerék, lapátokkal, mellyek ugy vannak fölverve, hogy midőn a vizre esnek, azt hátrahajtják s igy a hajót előretolják. E kereket négy gőzgép igen gyorsan hajtja a hajó körül.

A fedélzetet, a hajótestnek csak egy kis belapitott része képezi, mellyet karzat s padok vesznek körül. A hajó mindkét vége felé ásó alaku kormányrud van alkalmazva.

Ez uj gőzös 180 láb hosszu, és épitői erősen meggyőződvék, miszerint avval négy nap alatt Amerikából Európába eveznek. Terviratukban többek közt azt mondják, miszerint e hajót azért épitik, hogy a két világrész közti utat biztosabbá, olcsóbbá és gyorsabbá tegyék. Miután az egész hajó vasból épül, tűztől nem lehet félteni, sem elmerüléstől, mert a szobák mindegyike külön vizhatlan, sőt ezek közől több is megtelhetik vizzel, anélkül, hogy emiatt az egész veszélyben forogna. – Továbbá a hajó alakja azt erősebbé teszi, s a szél és hullámzat nem ragadhatja ugy meg, mint a többi hajót, tehát ezek ellen is nagyobb biztosságot nyujt. Ezen fölül a hajótest igen könnyü; 200 tonna szénen fölül 200 utast, a levélpostát s egyéb értékes tárgyakat, mint pénzt stb. szállithat, s Amerikából négy nap alatt ér Angliába. E gyorsaság következtében a szállitásbér tetemesen olcsóbb leend.

Vajha beteljesülne a vállalkozók számitása. Rajzunk e hajót ugy mutatja, mint mikor az elkészülten a tenger hullámait szelni fogja.