A szent Servoloi barlang.

Az ausztriai tengerpartvidéken nyulik el Triesten fölül a Karst hegyláncz, melly számos természeti és művészeti nevezetességekkel jeleskedik. – Szirtoszlopok, vizesések, nagyszerű hidak, a déli államvaspálya nagyszerű művei, csodás barlangok s egyéb ábrándos alakok vonják magukra a szemlélő figyelmét.

Illyen nevezetesség a szent servoloi barlang is, melly gazdag különféle változatos alakokat feltüntető csepkövekben. Trieszten fölül egy mészkőhegy belsejébe nyilik az, mellynek lábánál Dolina nevü falu terül el egyenes házsoraival, honnét tekervényes, szirtektől beárnyékolt ösvény vezet a hegy csucsára.

Egy itt-ott égfelé nyuló tölgy, örökzölddel s mohhal benőtt szikla minden, mi az erre elhaladó szemébe tünik. Harmincz percz mulva sz. Servolo faluba ér, melly egy roppant szikla lábánál terül el, mellynek csucsán, egy még a lovagi korban épült vár romfalai bámészkodnak az egekre.

Az itteni szép, festői kilátás kárpótlást nyujt a szemnek, melly idáig csak kopár pusztaságot látott. A messze nyuló zöld szönyegü mezők a távolban a tenger kékjével érintkeznek s innét Triest is igen szépen kivehető.

A várromokat elhagyva alig észrevehető ösvényen a szent Servoloi barlangba juthatni, mellynek bejáratát a sziklán látható nehány nyilás képezi. A bejárat hasonlit egy zárdai folyosóhoz: a boltozatot magán álló oszlopok tartják s a más oldalon látható rovátkok féloszlopokhoz hasonlitnak. Bolt, bolt után emelkedik, mindig belebb és belebb a világosság lassankint félhomálylyá változik, mellyben a képzelet a csepkődarabokban mindenféle csodás alakot lát.


A szent Servoloi barlang. – (Lásd a szöveget 354. oldalon.)

Egy harmincznégy foku lépcsőzeten juthatni le az első nagy terembe, melly gazdag csepkőoszlopokban, hol egyszersmind magas fenyűfák terjesztik ki ágaikat s árnyékaikat, a zugokat pedig alacsony bokrok töltik be. A boltozat szüntelen csepegésének hangja, a nagy csendben titkos borzadást gerjeszt a szemlélőben.

Ez első terem hátrészében egy oltár áll, és igy ez egész terem egy templom boltozatául tekinthető, melly nagyszerűbbnek mutatkozik minden emberi kéz által alkotottnál. Olly fogékony itt a sziv magasztos érzelmekre, s a lélek fellengző gondolatokra. Istent sehol sem lehet olly buzgón imádni, mint itt, az Istennek maga a természet által rakott nagyszerű házában.

Az oltár márványból készült sz. Servolo emlékére, mellyen áldozat mutattatik be az Urnak minden évben a 24-ik majust követő vasárnap. Nagyszámban gyülnek ekkor ide a hivek az egész környékről.

Délután vig tánczmulatságot tartanak az ide egybegyültek, melly alkalommal a nemzeti táncz leginkább járja.

Az oltár megett van egy kis szobaforma üreg, melly valószinűleg az itt vezeklő vértanunak laka volt.

A barlang ez első nagy termének kövei közől fris forrás buzog fel, az itt megfordulók szomjának oltására. Belebb nagyszerű boltozatok, és mélységek következnek egymásután, mellyek a kiváncsi szemlélőt visszariasztják a tovább haladástól.