Természeti tünemények.

(Napfogyatkozás) Jelenév mart. 15-én nagy napfogyatkozás lesz, melly Párisban és különösen Angolországban olly szép lesz – ha t. i. köd vagy felhő nem fedi – millyet aligha láttak ott még e században. Délben fog jelentkezni. Párisban a nap fölületének csak tizedrésze lesz látható; meglehetősen elsőtétedik, s a szokottnál valamivel nagyobb hideg áll be; a gyujtó üvegek- és tükrökkel nem lehet tüzet támasztani. Ép illy szép napfogyatkozás lesz még látható Párisban 1860-ban és 1861-ben.

(A mult év) igen gazdag volt üstökös csillagokban; 7 darabot fedeztek fel, de ezek közt nincs V. Károlynak olly nagy rettegéssel várt világbontó üstököse, mellyet a csillagászok nagy biztossággal a jelen évben várnak. A tavalyi 7 közől csak egy volt emlitésre méltó s ez Brorsen időszaki üstököse. Ezzel együtt most már ötnek ismerik visszatérési idejét s ezek: a Halley, Enke, Viela, Faye és Brorsen üstököse. Mult évben többször tapasztalták, hogy valamelly csillag előtt elvonulván az üstökös, azt nem homályositá el jelentékenyen és igy bizonyosnak látszik azon állitás, hogy az üstökös porféle anyaghalmaz, mellynek magja igen távol áll, s melly lételét csak láthatósága által árulja el, azonban a mult éviekből hét üstököst csak látcső által tudtak észrevenni.