Mi ujság?

o (Gr. Radetzky tábornagyért) e hó 14-én a szentmise áldozatot Budán a főplebániai vártemplomban Ő eminentiája a herczegprimás mutatá be. Jelen voltak cs. kir. Főherczegnő Hildegard Ő Fensége, Ő cs. kir. Fensége a Főkormányzó távollétében, gr. Haller ő exclja, Ő cs. kir. Fenségének adlatusa, s vele a katonai tisztikar, s a cs. kir. hivatalnokok. Pesten a főplebaniatemplomban az isteni tiszteletet a tábori superior végzé. Jelen voltak a pesti katona-őrség tisztikara, a cs. kir. hivatalnokok. Ezenkivül még a két város katona-őrségének egy része is egész diszben kiállt, s jelen volt a gyászszertartáson.

** (Hám János) elhunyt szatmári püspök végrendelete, valamint minden intézménye a szerény egyszerüség jellegét hordja magán. A szó legszorosabb értelmében minden vagyonának, melly hir szerint 600,000 ftra megy, örököseül a püspöki megyét nevezé ki s kezelését s belátás szerinti legüdvösb hovaforditását s illetőleg az általa kezdettek folytatását, utódára ruházta. (Rel.)

+ Fővárosunkban jelenleg két állatsereglet is tartózkodik, egyik a régi harminczad-épületben, a másik a régi füvészkertben. Az elsőben nehány nap előtt egy oroszlán hirtelen bucsut vett e szomoru világtól. Bőrét hir szerint a nemzeti muzeum tette sajátjává 100 pfton, melly összeget a lelkes fővárosi hölgyek gyüjtötték volna e czélra saját körükben. Mondják, hogy egy arszlán is meg akarta volna venni a maga számára, de elkészett a vásárról. Hogy mit akart vele e jámbor, azt voltaképen nem tudhatjuk; de sejtjük, hogy oroszlánbőrbe akart bujni.

+ Habár fővárosunk ez idén meglehetős szükében lesz a fényesebb tánczvigalmaknak; de azért kevésbé fényesek csak olly nagy számmal vannak kilátásban, mint a mult években. Igy csupán a régi harminczad-épületben négy bál terveztetik, mellyek kétségkivül nemcsak népiesek, de népesek is leendnek. Illy szük világban mit is tehetne a szegény ember bujában egyebet, mint hogy kapva kap a mulatságokon, hol legalább pillanatra elfeledi azt az átalános jelszót, mellyre majd sirva fakad az ember, midőn kimondja, hogy: „nincsen pénzünk!” Azért tehát teljesen alaptalan azon kislelküek aggodalma, kik ama rettentő csapástól tartanak, hogy nem lesz elég alkalmuk a bájos zepperlit tánczolhatni. Itt önkénytelen is eszünkbe jut az a falusi magyar ember, ki midőn az annyiszor emlegetni hallott zepperlit először tánczolni látta, naivul igy kiáltott fel: „Hát ez volna az a hires zepperli!? Hisz ezt nálunk is minden őszszel tánczolják, csak hogy mi ugy hijuk hogy: Káposztatiprás.

+ Nagy veszteség fenyegeti a müvészi világot! Az erős Toldy János erősen feltette magában, hogy nem fogja többé földhöz vagdalni felebarátait, hanem él békességben mindenkivel, mint jámbor keresztyén emberhez illik. Csupán egy körutat szándékozik még tenni nagy Magyarországban, azután csendes magányba vonul, hogy kinyugodhassa birkozási fáradalmait babérain, mellyeket küzdve kaszált dicsőséges pályáján.

+ (Örömmel veszszük fel lapunkba azon hirt,) hogy a lugosi casino jelenleg háromszáz tagból áll; s miután e számnak egy részét nők képezik, ezek kedveért a casino hetenkint kétszer tánczvigalmat fog rendezni. Igy lehet a hasznost a mulattatóval egyesiteni! Vajha minél több utánzói akadnának a derék lugosiaknak s egyesülnének, ha épen a tánczra nem is, legalább az olvasásra.

+ (Ristori) Bécsben tizenkét előadásra szerződött; vendégszereplését jövő hó 18., vagy 20-án fogja megkezdeni. Egyébiránt a bécsieknek is lesz mit irigyelni tőlünk. Ira Aldridge, mint mondják, már megérkezett s nehányszor fel fog lépni nemzeti szinpadunkon. Sőt még az is megtörténhetik, hogy Ristorit is, mivel olly közel lesz hozzánk, meg fogja nyerni az igazgatóság nehány előadásra.

+ (Földrengések.) A lapokban egy idő óta igen gyakran olvasunk hireket a különböző helyeken tapasztalt földrengésekről. Igy folyó hó 15-én este 9 és 10 óra közt Krain-Morva- és Sziléziának egyes pontjait rázkodtatá meg e veszélyes tünemény. Ugyanekkor hazánkban Szent-Mártonban és Szliácson is ismételt lökések ejtették remegésbe a lakosokat, mellyek következtében egyes épületek kisebb-nagyobb sérülést szenvedtek, nagyobb szerencsétlenség azonban nem történt.

+ (Meteorkő.) Erdélyben Vörösegyházán nem régiben egy 29 font sulyu meteorkő hullott a földre. E különös természeti tünemény oka s származása felől lapunk mult évi folyamában értkeztünk. Az egyszeri diák professora kérdésére ezt válaszolta: „A meteorkő olly kő, mellyet még a tudósok sem birnak megfejteni.”

+ (Napfogyatkozások.) A csillagászok jóslata szerint jelen évben két napfogyatkozást várhatunk, mellyeknek egyike mart. 15-én olly nagyszerü lesz, hogy még a mostani pénzfogyatkozásnál is jobban el fogná sötétitni a világot.

Egerből irják: A jelenleg itt lakó, de országszerte is nevezetes zenészünk Bunkó Ferencz egy kérlevelet adott be a helybeli közönséghez, mellyben az iránt kéri meg, világositaná fel, vajjon mi oka lehet annak, hogy Egerben a beköszöntött farsangi estéken, nemcsak nyilvános tánczvigalmak nem tartatnak, de a házi társas zárt körü mulatságok is mellőztetnek? – Pedig, ha visszapillantani akar a multra, aligha volt ehhez hasonló kis városban több tánczvigalom, házi mulatság, s a társasági életet vigassága által lángra ébresztőbb közönség. – Mégis hiában panaszkodik a derék zenész, mert vannak Egernek életrevaló fiai, kik nem felejtkeztek el még, a község lakóinak kedvtöltő mulatság szerzéséről. Érdemdús polgármesterünk is tervez és tervei rendesen sikerrel koszoruztatnak; most dolgozóházra, most más jótékony czélra gyüjti össze a közönségnek társas estélyekben kedvét találó, mulatni akaró és tudó részét. Legközelebb ismét jótékony czélra fog rendezni egy társas tánczvigalmat aláirási iv utján, melly hihetőleg egyike leend a legérdekesebb nyilvános báloknak. Továbbá azt is rebesgetik, hogy a fiatalsági tánczvigalom is ujra fel akar támadni halottaiból – a minek szintén jó sikert ohajtunk.

(Tánczvigalmak Székesfehérvárott és vidékén.) Rendes tutósitónk irja: Valamint igaz az, hogy még egy telet sem evett meg a farkas, ugy az is igaz marad, hogy egy farsang sem fog elmulni táncz nélkül, mindig lesz ollyan a ki tánczol s a kit megtánczoltatnak. Mert habár sokan aggódni kezdettek az idei tánczvigalmak szüke iránt, csalatva érzik magukat, ha meggondolják, hogy már eddig is négy álarczos bál van hirdetve, hát még az álarczátlanok, mellyek még eddig nem mertek a nyilvánosságra előarczátlankodni, mennyien lehetnek! Lesznek pedig ezen álarczos tánczvigalmak – Ullmann szállodában január 24 s február 7-én, – a lövésztársulat álarczos vigalma a szinházban január 31-én s erre igéri a társulati igazgatóság, hogy minél több álarczosokkal fogja mulattatni a t. cz. közönséget; – végre befejezendi mind ezeket február 15-én a szintén a szinházban tartandó nagyszerü álarczos csapatmenettel ajánlkozó tánczvígalom, mellyben 60 álarczos – s az egész szinházi személyzet részt fog venni. – Látni fogja igy tehát mindenki, hogy mi fehérváriak – noha tősgyökeres magyar nép volnánk – az álarczoskodást igen szeretjük. – A kinek ezen vigalmak nem elégségesek, elmehet a vidékre, hol már eddig 10 tánczvigalom van hirdetve, – 2 Bodajkon, 2 Nyéken, 4 Polgárdin, 2 Mórott.

(Időjárásunk) ugy látszik megfeledkezett szilárd jelleméről, miután a mintegy 10 napig tartó hidegek elmultak, s azokat ujra enyhe idő váltá fel; nappal olvad, éjjel csak keveset fagy. Havunk még nem volt. – Ezt irják Sz. Fehérvárról, de ugyan azt mondhatjuk, Pestről is, azon hozzátétellel, hogy itt most már éjjel is olvad és esik.

– (Egy lelkész ajándékai.) Ároktőről (Borsod) azon tudositást veszszük, hogy az ottani ref. népség nagy tisztelettel s szeretettel viseltetik derék lelkésze t. Sz. József ur iránt, ki nemcsak hű pásztora s lelki atyja népének, hanem emlékezetét anyagi áldozatokkal is örökiti. Tudósitónk szerint nevezett lelkész ur egy 600 pftos orgonát állitott az ottani ref. templomba saját meggazdálkodott filléreiből, melly m. é. mart. 15-én ünnepélyesen fel is szenteltetett. Ez év első napján a tisztelt férfiu ismét becses uj évi ajándékkal lepte meg hiveit, a mi nem kevesebb, mint egy egyházi takarékmagtár megalapitása. Ugyanis évenkint – tiz évig – 20 köböl rozsot ad a magtár számára, olly feltétellel, hogy a bejövendő kamat két részéből a szegény szülék gyermekeiért fizettessék az iskolai tandij, az egy rész pedig az alaphoz csatoltassék. E terv szerint 6 év mulva egy szüle sem fizetend tandijt, mivel a két részből minden gyermekért ki fog telni a fizetendő tanitási összeg. Szebb és hasznosabb ujévi ajándékot ennél a nemeslelkü férfiu alig adhatott volna – kivánjuk: legyen áldás a jólelkü adományon, s a nemes példa minél több követőre találjon!

o (A szepesmegyei urbéri törvényszék területén) összesen 175 volt urbéres, község találtatik. Ezek közül 5 még 1848 előtt tagositott, 150 iránt ujabban tétetett folyamatba a szabályzó per, 20 községben végre, mellyek magukat már régibb időben megváltották, sem rendezés, sem tagositás nem kéretett. A föntebb emlitett 150 beperesitett község közül az urbéri törvényszék közbejárására már 10-ben egyesség jött létre. Végre van Szepesmegyében 13 ugynevezett lanczás megzőváros, mellyekben csupa curialisták laknak. Ezek közül 8 még 1848 előtt tagositott; 2-ben, mivel egy birtokosé, nem szükséges, a tőbbi közül egyikben urbéri törvényszéki itélet folytán a tagositás végre is van hajtva, a másodikban pedig még nincs eldöntve.

(B. P. H.)

(Nevezetes felirás.) Egy helységben hol ezelőtt tiz–husz évvel a papon és mesteren kivül még senki irást nem tudott, következő tilalmi fel irást olvashatni, melly alkalmasint még amaz irástudatlan időből maradt fel:

KONYI, HELSI
G. BEN – AZ. DOH
.ANZAS. TILTA
TIK. (Ide egy pipa van festve.)