Mi ujság?

† Mult vasárnap, pesti polgárok egy küldöttsége szerencsés volt főherczeg kormányzó ur ő cs. Fenségének tiszteletteljes háláját nyilvánithatni azon magas kegy miatt, mellyet Ő Fensége a József-emlékszobor tervben levő felállitása iránt tanusitani méltóztatott. Remélhető ennélfogva, hogy e szobor, mellyhez már mintegy 280,000 pftnyi tőke készen áll, a jövő két év alatt létesül. Az emlékszobor helye a Józseftér lesz, melly ez alkalommal szintén viránynyá fog átalakittatni.

† A budai takarékpénztár a városi szegények javára 500 pftot ajándékozott. Az összeget a városi hatóság Ő Felségeik megérkezte utáni napon fogja kiosztani.

† B. Sina magyar diszöltönyéről, mellyet a báró Ő Felségeik megérkezése napján fog viselni, azt irja egy helybeli lap, hogy értéke 400,000 pft.

† A magyar hirlapirodalom terén legfeltünőbb ujdonság most azon változás, mellyen a Magyar Sajtó czimű politikai lap fog átmenni. A mint e lap április 30-iki számában olvassuk, Török János, a lap korábbi felelős szerkesztője s utóbbi időben szerkesztő-társa, a journalistikai térről visszalép; helyét mint szerkesztőtárs Jókai Mór foglalja el. Ezuttal csak figyelmeztetni akartuk olvasóinkat ezen egy részről felette sajnos, más részről ép olly örvendetes tényre.

† A budai alagut csütörtökön april 30-án déli 12 órakor mindenféle járművek számára megnyittatott. Az átjárásnak nincs többé semmi akadálya, mindazáltal az épités végbefejezése, különösen a budai krisztinavárosi homlokzat körül, még ezután is folytattatni fog.

† Kunszt József kalocsai érsek ő excja az ottani tanitóképezde tanárának, Mennyei József urnak nevelésügyi érdemeiért két kerttel összekötött tágas lakházat ajándékozott.

† Mult vasárnap reggel, több hétig tartott szép és meleg idő után, a budai hegyeket hó boritá s azóta komor, hideg napjaink járnak. Ugyan ezt irják más vidékekről is, s a hegyes részeken valószinüleg állandóbb vendég maradt a hó, mint nálunk, hol néhány óra mulva ismét elenyészett. Legalább a roppant mennyiségben mutatkozott cserebogarak és hernyók pusztulásnak indultak.

† Miskolczi szinház. Ennek megnyitását május közepe táján várják, a midőn a nemzeti szinház több tagja fogja emelni az örvendetes esemény ünnepélyét. Telepy nyugdijazott szinészünk szorgalmasan festi az uj diszitményeket; az ágy- és asztalosmunkák nagy részben készen állanak. A tágas szinterem 42 páholylyal fog birni.

† Egy bécsi szinházban egy magyar Pepita lépett fel. Neve Kempelényi Ida. Járja a csárdást, krakoviankát s több effélét, de nem nagy szerencsével – mondják a német lapok.

† Az erdélyi muzeumra adakozók sorában a Kolozsvári Közlöny egy szegény szakácsról tesz emlitést, ki utolsó 12 pftját tette le a nemzet és haza oltárára, azon nyilatkozattal, hogy nem várhat, mig több pénzt szerezhetne, s fél, hogy addig meghal s kimarad az áldozók sorából. Neve e derék embernek Merzók János.

† Erdélyből azon szomoru tudósitást veszszük, hogy Besztercze városában aprilis 18. és 19-én 160 ház lett a tűz martaléka.

† Uj gazdasági hetilap. Örvendve tudósitjuk olvasóinkat, hogy legfelsőbb helyen nyert engedélynél fogva a „Falusi Gazda” eddigelé is dicséretesen ismert mezőgazdasági folyóirat a jövő félévtől kezdve mint hetilap fog megjelenni. A lap felelős szerkesztője a hazai mezőgazdaság terén s irodalmában sok érdemmel biró Érkövy Adolf hazánkfia lesz.

† A selmeczi evang. község a boldogult Szeberényi János helyébe annak fiát Szeberényi Jánost választotta lelkészeül.

† Néptanitókat illető. Hogy azon tanitóknak, kik tanitásra még nem képesittettek, alkalmuk legyen az ujabb tanitási eljárással kellőleg megismerkedni, s hogy a tanitói vizsgát sikerrel megállhassák: a pesti és kalocsai tanítóképezdéknél majus 15-től september 15-ig rendkivüli tanfolyam fog megnyilni. E folyamot különösen azon néptanitók is nagy haszonnal látogathatják, kiknek önálló tanszék elnyerése vagy 4 osztályu tanodákbani tanithatás végett tanitói vizsgát kell tenniök. Továbbá, mivel a háromévi időköz, mellyet a népiskoláknál már alkalmazott tanitók és segédeknek az utólagos tanitói vizsga letétele végett engedtek, 1856/7-ben elmulik, azért utólagos tanitói vizsgák fognak tartatni dr. Haas iskolai tanácsos vezetése alatt: a) Pesten, sept. 13-án s következő napjain, b) Székesfejérvárott jul. 9-én, c) Egerben jul. 28-án, d) Esztergomban oct. 15-én, e) Kalocsán sept. 10-én, f) Váczon oct. 18-án, g) Szegeden aug. 10-én.

† A néhai Jakab Antal, tetétleni lelkészen elkövetett gyilkosság főczinkosai, Vig Miska és Lengyel Samu april. 12-én egy csárdában csendőrök kezére kerültek. A zsiványok védték magokat s csak hosszabb küzdés után sikerült elfogatásuk. A csendőrök közül ez alkalommal az egyik sebet kapott karján, a gonosztevők is megsebesültek a küzdés alatt. Most Debreczenben várják érdemlett bündijokat. Tagadásuk semmit sem használ; náluk találták a meggyilkolt lelkész fegyverét s a káplán is rájok ismert, hogy ezek valának, a kik őt megkötözték.

– Egy angol orvosi lap hosszu értekezést közöl a dohányzásról s többi közt a következő tanácsokat adja „1) reggel nem kell dohányozni, 2) egy két pipánál, egy két szivarnál többet szini napjában nem szabad, 3) fiatal embernek épen nem kell dohányozni. – Általában azt ohajtja az angol lap, hogy a dohányzás vagy nagyon megszorittassék, vagy egészen ki menjen a szokásból. Fiatal embereknek különösen szükséges, hogy azt a kétséges gyönyört a bizonyos haszonnak fel ne áldozzák. Tiz év mulva meg fogják köszönni a jó tanácsot.”

– Nagylelkűség. Hazai művész. – Kiskőrös, april 17. Kalocsai érsek Kunszt József ur ő kegyelmessége, legközelebb a Kiskőrös mezővárosbeli kath. gyülekezetű, magyar de szegényebb sorsu hiveket, a csinos templomban volt öreg és roncsolt, hangolatlan és botrányos sivitásu orgona helyett, egy uj orgonával ajándékképen megörvendeztette, melly tiszta és kellemes hangjával, először is a husvéti szent ünnepkor emelte a hivek buzgó ima énekét a világ Megváltójához, s egyszersmind ébresztette ő kegyelmessége mint jóltevője iránti hála-érzetet, melly e kis gyülekezet kebeléből soha ki nem alszik. A művet Kolonics István, szabadkai hazánkfia készitvén, s april 8-án megbirálás alá bocsátván, több műértő jelenlétében, több változatu hangjának tisztaságaért, olly sikerültnek találtatott, hogy ezen fiatal és szorgalmas müvész hazánkfia, ki hét év óta, már 15 uj, többek között a bajai plébánia templombeli 36 változatu orgonát is, és mintegy 30 avult orgonát gyökeres kiigazitás mellett, jutányos árakon és pontosan elkészitett, méltán közfigyelembe ajánlható.

S. J.

† A Tisza vidékéről már mult héten sürü panaszok érkeztek a viz nöttön növő áradásáról. Minő hireket várhatunk most az azóta több napig folytonosan tartott esőzések után! Sokan már is félnek az 1855-ik évi szomoru események megujulásától – az ég legyen kegyelmes!

† Kassáról irják, hogy már komoly tanácskozmány foly az iránt, mikép az ugynevezett Orbán torony megszüntetésével a páratlanul remek székesegyház második tornyát is fölépitsék, hova a nagy harang fog alkalmaztatni. Ez uttal egy szökőkutat is szándékoznak a piaczra késziteni.

† Néphála. Békés-Gyuláról irják, hogy a közelebb létrejött urbéri szerződés megkötése után az ügyet kezelő városi képviselő bizottmány elnökének Szakál Lajosnak, ki eddig Gyulán fekvő birtok nélküli házatlan zsellér volt, a fontos ügy körül tanusitott buzgalma, ügyessége és tevékenysége elismeréseül „Néphála-emlék” czim alatt az összes városi lakosság egy egésztelket legelő-illetménynyel együtt, maga és utódai számára, testvéries szives készséggel felajánlott s valóságos birtokába is bocsátott. Tisztelet és jutalom az érdemnek.

– Tűzvész. Baranyamegyében Bagota helység határában, Biedermann urak birtokához tartozik egy terjedelmes, nagyrészt fenyő és gyertyánfából álló, 8 éves fiatal erdő. Ebben az erdőben f. april 6-án az ott vesszőt vágó parasztok gondatlansága által a fácskák alatt levő száraz levél és fenyő-tű meggyulladt, mihez hozzájárulván az egész nap dühöngött szél, rövid idő mulva, eddigi becslés szerint, több mint 100 holdnyi térségen levő fácskák kérgei elpörkölődtek, ugy hogy eddig is nagyobb része már elszáradt. Nagyobb kár elháritását csak a baksai cs. k. csendőrségnek és Bagota helysége előljáróságának köszönhetni, kik nagy erőfeszitéssel, sánczhuzás által birtak csak a tűz terjedésének gátot vetni. – Baksa helységében három nap alatt négyszer ütött ki tűz; a kár nem tetemes, s szintén csak az előljáróság erélyes intézkedéseinek köszönhetni, hogy a meggyuladt néhány szalmaboglyán kivül a közellevő s mind szalmával fedett házak porrá nem égtek.

Közli Radfai pusztáról J. L.

– Meteor-kő. April 15-én dühöngött szélvihar alkalmával naplement-tájban Kab város határán (Biharmegyében) közel a városhoz, a mezőről hazatérő több mezei munkás szemeláttára sajátszerű zugó dörgés közt egy hat fontos leb-kő (meteor) esett le, a szemtanuk állitása szerint égve a levegőből. Mi állományát illeti, apró gömbölyű fekete kavicsokat lehet benne  megkülönböztetni, itt-ott fehér kovagrészecskék, és porhanyó szürke, lyukacsos területecskék tünnek fel; küloldalain mindezen részek összefolyva, barna mázt vonnak az egészre, mi csakugyan égésre mutat. Az egész rendetlen alaku; egy tökéletesen kifejlett, s két más kifejletlenebb csucsáról azonban azt lehet következtetni, hogy egy 6 csúcsu alak volt belőle készülőben. A lakosok csak másnap reggel ásták ki a földből, mellybe fél lábnyira lenyomult, s mint mondják, valamelly nehéz szaggal töltötte el a levegőt. A helybeli előljáróság a debreczeni iskolai muzeum számára határozata elküldetni.

Közli Bonyhay József.

† Kutya-adó. Milanóban a helyhatóság kutyaadót hozott be. Legtöbbet fizetnek az u. n. fényüzési kutyák, t. i. minden kan évenként 12, minden szuka 10 lirát. Őrkutyák 8 és 6 lirát, vadászkutyák 2 lirát. Minden kutya dögöt be kell jelenteni. Szájkosár nélkül talált kutyák befogatnak, a ki ki akarja váltani, fizet 6 lirát. A helytartóság fentartotta magának azon jogot, hogy olly kutyákat, mellyek a szomszédoknak veszélyesek vagy alkalmatlanok, kipusztithasson.

† A tenger vizében ezüst van. Ezt már régóta állitják ugyan a tudósok, azonban egy angol ujabb kisérletei teljes bizonyosságra emelék ez állitást. Az angol Field vizsgálat alá vette a réz anyagból készült részeit egy hajónak, melly 7 évig czirkált a Csendes oczeánon; a réz annyira fel volt emésztve s olly törékeny, hogy ujjaival szét morzsolhatta. E réz között annyi ezüstöt talált, hogy ennek értéke felülmulta volna a szétválasztás költségeit. Más kisérletek még kedvezőbb eredményeket mutattak annak bizonyságául, hogy a tengervizből idő folytán nagy mennyiségű ezüst rakodik le a réz tárgyakra. Faraday, nagyhirü angol vegytanár is ezt bizonyitotta közelebb a londoni királyi társulatban e tárgy felett tartott értekezésében.