Nagyok számára

Geibel Arminnál Pesten, következő igen diszesen kiállitott müvek jelentek meg, mellyek eddig is már

mint ajándékok, közkedvességet nyertek,

s minden könyvkereskedésben kaphatók:

Nagyok számára

Magyar költők könyve. A közkedvességet nyert izletes miniatur-kiadásban, gazdagon aranyozott bőr és vászonkötés, és aranyos széllel; ára 3 ft. 20 kr., füzve 2 ft. 20 kr. Ha emlitjük, hogy legünnepeltebb költőink, mint Vörösmarty, Petőfi, Arany, Tompa, Garay, Czuczor, Lisznyai, Gyulay, Lévai, stb. válogatott lycricus művei teszik ezen Album tartalmát, ugy hiszszük, belbecséről eleget mondottunk. Külső kiállitásáról bátran elmondhatjuk, hogy kevés magyar mű lépett még illy izletesen szép alakban a közönség elé. Ugy hiszszük, szellemdus hölgyeink pipere-asztalát szebb ajándék nem diszitheti.

Schödler (F.) A természet könyve, magában foglaló: Természettant, csillagászatot, vegy-, ásvány-, föld-, életmű-, növény és állattanokat; a természet-ismeret minden barátainak, különösen a gymnasiumok és feltanodák növendékeinek ajánlva. A 6-dik kiadás után magyarra tették Jánosy Ferencz, Mentovich Ferencz és ifjabb Szász Károly, nagy-kőrösi felgymnasiumi tanárok. Számos a szövegbe nyomott ábrákkal, csillagabroszszal s szinezett kőnyomatu földtani ábrával. Ára 3 ft. 24 kr. Finoman kötve 4 ft. – Merőben feleslegesnek hiszszük e jeles mű fontosságára és használhatóságára hivni föl az olvasó figyelmét, kivált a mai korban; midőn a természettudományok iskolában és életben első rangu érvényre emelkednek. A magyarra átdolgozás jelességéről az átdolgozó tanárok nevei kezeskednek. – A kiállitás irodalmunkban eddig páratlan szépségűnek mondható.

Társalgó (a finom). Utmutatás jó társaságokban, ebéd, estély, születési, névnapi és menyegzői alkalmakkor, tánczvigalomban és más társas körökben, udvarias beszéd, illedelmes viselet, és egyéb készültség megszerzésére. Tartalma: a társalgási miveltség és illedék szabályai. Módok, magát a társaságban kedvessé tenni. Minden alkalomra való üdvözlések. Különféle viszonyokbani levelezések és czimzések. Mulattató társas játékok gyüjteménye. A szinek magyarázata és virágnyelv. 8-rét kötve ára 48 kr.

Gyermekek és ifjuság számára.

Életképek, természettünemények, utazási- és vadász-kalandok, az érettebb ifjuság számára. – Ára 1 ft. 12 kr. Finoman kötve és 6 szines képpel 2 ft. pp. – Alig ajánlhatunk tanulságosabb s egyszersmind vonzóbb olvasmányt, mint a növendék ifjuság használatára gonddal és szellemmel dolgozott jelen beszély-gyüjteményt, mellyet felnőttek is gyönyörrel olvashatnak. – A szinezett képek különösen nagyon szépek.

Pál és Virginia. Franczia regény. Irta Bernardin de St. Pierre. Magyarra forditotta Ács Zsigmond. Két aczélmetszettel kötve 54 kr. p.

Kohn (Samu) Magyar dalok gyermekek számára, családi körökben, elemi tanodában és kisdedóvó-intézetekben, előszóval Ney Ferencztől és bizonyitványnyal Engesser M-tól. Füzve 24 kr. pp. – E kedves hangzatu és szivélyes dalok magyar-német nyelven együtt 40 pkr. kaphatók. – A tiszta jövedelem egy része a kisdedóvókat képzőintézetnek van ajánlva.

Ábel áldozata. Ker. kath. gyermekek ájtatos fohászai, irta Fellner Antal. 8-rét füzve. – Ára 10 pkr. – E gyermek-imakönyv elején a váczi mélt. és főtiszt. papság ajánló nyilatkozata áll.

Gyula és Irma kis történeteik; Fränkel R. után magyarra forditva, magyar és német nyelven 20 szines képpel. Nagy 8-rét. Kötve 54 pkr.

Enyelgések kis gyermekek számára. Szines képekkel. 4-rét kötve. 54 pkr.

Aranybánya. Képes A. B. C., olvasó és gyakorlati könyv, jó gyermekek számára. Több száz képpel, szépirási példányokkal és gyermekdalokkal. Finoman kötve 1 ft. pp.

Ezen kivált anyáktól gyermekeik tanitására és hasznos mulattatására megkedvelt csinos könyvnek a legszebb beszélyek, költemények, közmondások stb. számos felvilágositó képekkel teszik tartalmát.

Magyar-német képes A. B. C. és olvasó-könyv jó gyermekek számára, szines képekkel. Kötve 28 pkr.