Árverési hirdetmény.

A déva-ványai közbirtokosság részéről ezennel közhiré tetetik, hogy a Békés-megyében fekvő déva-ványai közlegelőből – a közbirtokosság által 500 hold 1200 ¤ ölével számitott föld kihasitatván – f. évi sep. 25-ik napján d. e. 10 órakor a helyszinen közárverés utján, ha kivántatik kissebb tagokban is, készpénz fizetés mellett el fog adatni. – A földnek holdja 45 pfton kikiáltatni, s a legtöbbet igérőnek azonnal birtokába fog bocsájtatni.

Pest, september 1. 1854.

Halasy Kázmér,

ugy is mint a közbirtokosság meghatalmazottja.