CSŐD kántori állomásokra.

A szentesi reform. gyülekezetben két kántori állomás betöltendő; nevezetesen:

1. Rendes kántori állomás, mellyhez van kötve évi fizetésül 450 pengő forint folyó pénzben, a városi tanácstól természetiekben adatni szokott némi fizetés-pótlék, szabad lakhely, és a szokott temetési dijak.

2. Állandó segéd-kántori állomás, mellynek évi fizetése 250 pengő forint folyó pénzben, és a szokott temetési dijak.

A temetési szolgálat pedig aként leend felosztva, hogy abból, és annak dijából a rendes kántort mintegy kétharmad rész, a segédet egyharmad rész illeti, mindenik maga vevén fel a dijat saját szolgálatától.

Kötelességök leend a szokott kántori teendőkön kivül, hetenként mintegy 10 órán, az iskolákban a szabályszerü éneklés-tanitás. A rendes kántortól különösen megkivántatik, hogy orgonázásban is jártassággal birjon, hogy lehető esetben orgonistai szolgálatot is végezhessen, s külön dijért zenében is oktatást adhasson.

Kik ezen állomásokat elnyerni ohajtják, szükség, hogy nyilvános próbatételre bizonyitványaikkal ellátva megjelenjenek. Az öszves és végső próbatétel, s a választás napja folyó évi october 8-ika leend. Addig is azonban bármelly vasárnap délelőttje használható a próbatételre.

Kelt september 3. 1854.

A szentesi ref. gyülekezet presbyteriumából.