Tárogató.

x* F. hó18-án Krakóban, Lengyelországban egy diszes hangversenyben Farkas hazánkfia a pesti nemzeti szinház volt tagja, lelkes tapsvihart idézett elő remekül énekelt magyar népdalokkal. – Hogy népdalainkat és zenénket a külföld müvelt közönsége elragadtatással szokta fogadni, annak több fényes tanuságát olvastuk már néhány év folytán a hirlapokban, s minden esetre szép hazafiui kötelességet teljesitnek s teljes elismerést érdemelnek azon müvész hazánkfiai, kik nemzeti zenénk ismertetésében fáradoznak külföldön.

x* Ma egyhete, aug. 27-én, az első magyar festészeti akademia teremeiben, nagy számus diszes közönség sereglett össze, azon ünnepélyre, melly alkalommal az akademia növendékeinek müvei nyilvános szemléletre kitétettek, s a kitünőbbek között elismerő és buzditó dijak osztattak ki. Az egylet alelnöke nagyságos Kubinyi A. ur néhány lelkes szóval üdvözölte a diszes közönséget, Pákh Albert egyesületi titkár ur pedig rövid beszédben az akademia eredetét, azon áldozatokat, mellyeket az akademia igazgatója Marastoni Jakab ur ez intézetnek hozott, az eredményeket, mellyeket eddigelé gyümölcsözött, és reményeket, mellyek fenállásához csatolvák, sorolta elő, előadván egyszersmind az intézet jelen viszonyait, mellyek nem olly mostohák ugyan mint a multak, de koránt sem olly kedvezők még, hogy az intézet teljes erejét kifejtse, és feladatának kellőleg megfelelve a kitüzött czélt elérhesse. „Az nem lehet – ugymond – hogy ez egyetlen festészintézetünk alapitója s tulajdonosa (Marastoni ur) bele feketetett tőkéinek még csak kamatját sem élvezhesse, hogy mind maga fáradsága teljes jutalmában ne részesülhessen, mind segéd tanitói illő dijazására ne képesitessék; – nem lehet, hogy ez intézet, mellyből rövid nyolcz évi fenállása alatt több reményteljes festő hazánkfia került ki, ápoló karokra ne találjon.” – Vajha ezen kinyilatkoztatott erős hitét a titkárnak, minden lelkes hazafi, kinek tehetségében áll, azzal erősitené, hogy az egylet részvényesei számát aláirásával szaporitaná. Mennyire méltó ezen fiatal intézet a pártfogásra, legjobban meggyőződhetnek Budapest lakói tulajdon szemeikkel, ha nem sajnálják a fáradságot, s meglátogatják azon műtárlatot, – melly ez intézet növendékeinek műveiből áll, – s az akademia termeiben e hóban belépti dij nélkül tárva lesz. A kiállitott művek száma százon fölül van, krétarajztól kezdve szép haladással kecsegtető olajfestésekig. „Az intézet termei Nagyhid utczában Weisz Bernáth féle házban vannak.

*x A pesti evang. gyamnasium elemi osztálya sept. 4-kén nyittatik meg, a beiratások sept. 1-jén kezdődnek.

*x Számvald Gyula tevékeny fiatal kiadó ollyan könyv kiadására vállalkozott, melly irodalmunkban minden perczben érzett hiányt pótoland. Czime e könyvnek: „Magyar bibliographia 1854-re.” Szerkeszti Kertbeny. Ugyanazon hazánkfia, ki mult évben 100 magyar költőtől válogatott költeményeket adott német forditásban, s több év óta nagy szorgalommal fáradozik abban, hogy irodalmunkat a külfölddel megismertesse. Kertbeny ur egy körlevelet bocsátott könyvkereskedőkhöz, nyomdatulajdonosokhoz, könyvtárnokokhoz, stb, a mellyben felkéri őket hogy: mindazon könyvek, röpiratok, hirlapok, népdalok, programmok, zenemüvek, arczél-, kőnyomatok, térképek stb. jegyzékét, mellyek 1854. jan. 1-től nálok megjelentek, teljes és pontosan följegyzett czimmel hozzá: Emich Gusztáv könyvnyomdájába beküldeni sziveskedjenek. Ezen felszólitás igen alaposan várhatja a szives teljesitést annyival inkább, minthogy a vállalatba vett munka nagy kényelmére leend az olvasó közönségnek.

x* Magyar Protestans naptár. Ezen czim alatt fog megjelenni egy eddigelé hazánkban szintén nélkülözött uj naptár 1855-re. Kiadják Landerer és Heckenast. Szerkeszti Ballagi Mór kecskeméti tanár. E vállalatról előlegesen is mondhatunk annyit, hogy megfogja lepni az olvasó közönséget, mind tartalmával, melly általában komoly, de mulatva oktató leend a terjedelmes és változatos tartalmu naptárnak, melly Ács Zs. Arany J. Bauhoffer Gy. Czékus J. Dienes L. Dobos J. Fabó A. Gyulai P. Haubner M. Jeszenszky L. Karika J. Karsay S. Losonczy L. Mentovich F. Obernyik K. Révész J. Szász K. Székács J. Tatai A. Tompa M. és Török Pál munkálatait tartalmazza, s Ballagi Mór neve eléggé kezeskedik az ügyes szerkesztésről. Egy kis béketürést ajánlunk oktoberig mindazoknak, kik illyen naptárt ohajtnak.

x* A lóvásár ellen panaszkodnak a vevők, – a kik tudniillik magok használatára vásároltak, vagy akartak lovakat venni; mert igen drága volt a valamirevaló, s a nagy ár mellé még az is járult, hogy a nyereg alá használható hibátlan paripákat, nagy hirtelenséggel összevásárolták a szállitmányozók.

x* Az elővásárt általában dicsérték, csak a készpénzfizetések voltak lankadtak. Egyébiránt dicséretére válik a pesti kereskedő testületnek, hogy azon nagy bukás, melly több bécsi házat magával rántott, eddigelé egy pesti bukást sem idézett maga után. Értjük a Wertheimstein nagykereskedőház balesetét, melly pár hét előtt 5 millio pfttal bukott meg, a számos kereskedői és iparos családot juttatott tönkre.

Boér Ignácz még a mult évben egy kisdedovó-intézetet nyitott (uri-utcza 7. sz. 2. emelet), melly azóta folytonos gyarapodásban van. Ez intézet méltán igényli azon belvárosi szülék figyelmét, kik kisded gyermekeiket korukhoz képest, az ováson kivül némi elemi ismeretekben is kivánják részesiteni. A folytonos felügyelet, társalgás, a kedélynek a vallásra, erkölcsre előkészitése mellett, az olvasás, nyelvgyakorlat, legelemibb számtan, az állat és növényország, a természeti jelenések, s mindennapibb tárgyak ismertetése, igen jól adatnak elő a gyermekek szükségéhez képest, magyar és német nyelven. A szavalatra, énekre is gond van forditva, a leánykák kézi munkával is foglalatoskodnak. Az előadás mind délelőtt mind délután rendesen 1/4 órát tölt be, 1/2 óránál tovább sohasem terjed. Az intézet el van látva minden szükséges eszközzel, minők: olvasó-táblák, számológép, faalakok, rajzok, képek stb. Egy havi dij 2 ft. pp., mellyet a szülék előre fizetnek. Boér urat mindazon többévi gyakorlat, mit a magánnevelői és kisdedovói pályán tőn, mind intézetének folytonos emelkedése – eléggé ajánlják.

* A sürgősebb mezei munkák bevégeztével, bátorkodunk a tisztelt olvasó közönséget értesiteni, miszerint mindazon tisztelt előfizetőink, kik körülmények miatt lapjaink julius és augustusi számait meg nem rendelhették, azokat utólagosan is meghozathatják, miután lapjainkat előgondoskodásból folyvást feles számmal nyomattuk, s igy a julius-decemberi egész folyam még teljes számu példányokban megrendelhető a szokott előfizetési ár mellett: vidékre postán 1 ft. 30 kr.

– Egyike legjelesebb, legismeretesebb nevelőinknek, egy, különösen katholikus ifjaknak szánt, nagyobbszerü tanitó és nevelő intézet rendezésével foglalatos, mellynek részére már is több próbált derék tanitó segédnyujtását nyerte meg. A maga idejében részletesen fogjuk annak szerkezetét, a katholikus szülék tekintetében ismertetni.