Tárogató.

– Magyarország primása, bibornok érsek ő eminencziája, miután egy egész heti Pesten mulatása alatt a két fővárosban számosokat megbérmált és öt klastromot meglátogatott. f. hó. 23-án a rákostéri Hermina kápolna alapkövét tette le nagyszerű ünnepélylyel.

Debreczenben végre komoly szándékká vált egy állandó szinház épitése. E czélból legközelebb a szükséges telket vásárolta meg a város. Mint látjuk, Debreczen csakugyan hires város kezd lenni.

– Addig jár a korsó a kutra, mig eltörik! Ezt beláthatta egy budai pék, ki addig hágta át a sütés körüli törvényes rendszabályokat, addig sütött törvénytelen sulyú kenyeret, mig a törvényszék végre űzleti jogának teljes elvesztésére itélte.

– A balaton-füredi vendégek egyik kedves óhajtása teljesedett. Kisfaludy gőzös jul. 20-a óta ismét sétautazásokat tesz a Balaton tükrén, s szállitja a gyönyörü vidékre kirándulni akarókat.

– Az ország különböző vidékein ünnepelt Anna-bálok között bizonyosan egyike volt a legszebbeknek az, melly mult kedden a budai császárfürdőben tartatott. Meg kell itt jegyeznünk, hogy illy szép tánczmulatságok e helyen a fürdői szak folytán minden kedden adatnak, még pedig nem valami szűk terembe szoritva, hanem a tágas gyógyudvar zöld fái alatt, melly e czélra igen csinosan szokott feldiszittetni. S e báloknak van egy elismert előnyök. A rendes pesti bálokban csak a főváros szépeit látjuk, de a császárfürdői mulatságokban, mondhatni, az ország szépeinek szine gyül össze. Csak azért emlitjük e körülményt, hogy mindazon vidékiek, kiknek rokonaik a császárfürdőben tartózkodnak, meg legyenek nyugtatva, hogy kedveseiknek igen jó dolguk van, vagy legalább lehet.

– A m. cultus-miniszterium egy uj rom. kath. templomnak Szent Benedeken az egyházi alapból leendő épitését helybenhagyá. Az épitési költség 23,816 pftra van számitva.

– Váczon egy gyalázatos mesterkedésnek jöttek nem régiben nyomára. Bizonyos N., kinek ott egy kis hivatala volt, ez állását arra használta, hogy több jó birtoku embert egymásután magához hivatott s ezeknek a legnagyobb titoktartás igérete mellett, tudtokra adá, hogy gyanu alatt vannak s bizonyos régi időkben származó dolgokért vizsgálat alá fognak vonatni – de ő – ugymond – hallgatni fog, ha ennyi meg ennyi pénzt adnak neki. Az igy fenyegetett emberek közt több családapa volt s jó remény fejében szivesen fizettek. Akadt azonban egy, ki haragra gyuladt e zsarlás miatt s jelentést tett a hatóságnál. Az ijesztgető hivatalnok és czinkostársa elfogattak. Alig hinnők, hogy még illy keresetmódra is vetemedhetik valaki.

Deák Ferenczről azt irják a lapok, hogy jövő télre állandóul Pestre teszi át lakását, miután dunántuli jószágait örök áron eladta.

Havas József ur a Pesthez közel fekvő kőbányai birtokán nagy sikerrel űzi, habár még nem nagy mértékben, a selyemtenyésztést. 16 lat tojásból mult évben 70–75 font selymet nyert, mellynek összes ára 1200 pft. volt. A költség a jövedelemnek elébe kerülvén, maradt még tiszta haszon 600 pft. E számok eléggé mutatják, millyen jövedelmező s kevés fáradságba kerülő iparágat lehetne még annyi ezer meg ezer gazdánk házában meggyökereztetni.

– A magyar akademiában Toldy Ferencz titoknok mult héten tartotta emlékbeszédét a tavasszal elhunyt jeles irónk, Nagy Ignacz felett.

– Pesten egy csapat csalónak jöttek nyomára, kik több idegen, különösen trieszti kereskedőház pecsétjét birván s azok aláirásait ügyesen utánozván, nevökben hamis váltókat bocsátottak ki s hoztak forgásba. Illy uton eddig már 17,000 pftot szedtek be, azonkivül még 20,000 pft-nyi értékü hamis váltókat találtak nálok.

Tátra Füredről (Szepesség) irják, hogy ott az idén több család mulat Lengyelországból, különösen Krakóból. A jeles fürdő, hol olly nagyszerüen nyilatkozik a természet, évről évre európaibb hirüvé válik.

– A pécs-mohácsi vasutat nem sokára megfogják nyitni.

– A müncheni nagy ipartárlat megnyitása ünnepén a résztvevő fényes közönség között a magyar diszruha is képviselve volt. A cs. osztrák követ gróf Apponyi, mint szintén az ott élő gróf Mailáth János abban jelentek meg. Különben az ipartárlaton eddigelé 1477 ausztriai iparos müvei vannak bejelentve.

– A pesti városi fő orvos hivatal kimutatása szerint a mult junius hónapban Pesten – ide nem számitva a kórházak halottait – 389 ember halt meg, tehát 59-el több, mint májusban, még pedig 200 a fi-, 189 a nőnemből. Ezek között korra nézve legtöbb volt az 1 éven aluli gyermek, u. m. 224; 80 éven felüli agg csak 3 volt.

Komáromból e város hanyatlásáról panaszkodnak. A lakosok számban és értékben mindinkább fogynak és gyérülnek. Oka leginkább abban fekszik, hogy a gabonakereskedés, melly fő ágát tette a város kereskedésének, már több év óta végképp megszünt. A gazdagabb lakosok, kik közül nem egy, százezrekkel rendelkezett, kihalának; többen máshova költöztek. A 17–18,000 lakos, kik még e század elsején lakták e várost, 12,000-re olvadt le. A kereskedés másik ága, az épületfakereskedés, melly a város számos lakosai gazdagságának most is egyik fő forrása, még virágzásban van. Ez általános pangásból magyrázható Komárom régi hirű lelkességének is alábbszállása, hogy irodalom és müvészet s evvel rokon eszmék nem találnak e helyen olly áldott termőföldre, mint hajdan. Mindazáltal a fentebbi, épen nem vigasztaló hirek irója, nem lát okot az elcsüggedésre, sőt ez átmeneti korszak elmulása után, annál fényesebb jövőt igér a városnak. Igy p. o. igen nagy remények vannak hozzákötve azon vasúti készületekhez, mellyek a bécs-brucki vonalt a Duna jobb partján Győrön keresztül Komárommal Uj-Szőnynél összekötik. E vonalnak Uj-Szőnybe hozatala Komáromot olly kikötővé alakitja, mellyhez hasonló előnyü s gazdagságu a Duna mentiben nem igen fog találkozni. A gabona- vagy sertéskereskedő sohasem választhat alkalmasabb helyet Komáromnál, melly üzletének szükséges középpontjául fog szolgálni. E vasut elkészülése már jövő évi novemberre váratik.

– Több lap közlé azon hirt, hogy egy felsőmagyarországi megyéből számos család szándékozik kiköltözni Amerikába. A hir figyelmet ébresztett, annál inkább, mivel illy csapatos kivándorlásra, mellyet más országokban az inség kényszeriti az embereket, hazánkban még nem igen volt példa. Ugy halljuk azonban, hogy ez esetben sem elviselhetlen szegénység az oka e nagyobbszerü kiköltözésnek, sőt inkább ugy tudjuk, hogy e kivándorlók mind jómódu zsidó családok, kik már hosszabb idő óta folyamodtak a kiköltözési engedélyért.

Pest városa a mult évben összesen 707,177 pft. adót fizetett. Ez öszvegben legtöbbet tett a házbéradó 410,052, továbbá a jövedelmi adó 196,713, a kereset adó 89,859, telek adó 10,553 pft.

– A pesti müegyesület, mint hiszik, nemsokára Temesvárott is fog nyitni műtárlatot. A helybeli részvényesek száma ugyanis közel van már a 100-hoz.

– Hogy a gabonából ne szabadjon pálinkát főzni, ezen rendelet eddig csak Magyarország nehány kerületére vonatkozott; hir szerint ez most valamennyi koronaországra fog kiterjesztetni.

– Gróf Batthyány Kázmér Párisban f. hó 11-én kolerában meghalt.

– Az ő cs. k. Apostoli Felsége által rendelt nemzeti államkölcsönt illetőleg megjelent: „Jószándéku tanácsok és földvilágositások” az uj önkéntes kölcsön tárgyában, különösen tekintettel a falusi községekre s a falusi népre. Irta J. E. Bécsben 1854. – Előleges tudomásul a következő értesités olvasható a lapokban: „Hogy azoknak, kik ő cs. k. Apostoli Felsége legmagasab hivását követni és nagy nemzeti kölcsönben részt venni akarnak, minden egyes befizetendő részlet hányadának kiszámitása könnyitessék, következő figyelmeztetések adatnak, miknél 4 évi befizetési időszak van felvéve.

E szerint esik az aláirt öszvegből

20 pftból minden részletre     – ft. 28 1/2 kr.

50 pftból minden részletre     1 ft 11 1/4 kr.

100 pftból minden részletre     2 ft 22 1/2 kr.

500 pftból minden részletre     11 ft 52 1/2 kr.

1000 pftból minden részletre     21 ft 55 kr.

Itt megjegyeztetik még, hogy miután azon elv kimondatott, miszerint évenként tiz egyenlő részlet fizetendő be, ezek mintegy öt heti időközökben következendnek egymásután.”