A czárok hajdani nőszülése.

Egész a tizennyolczadik századig az a kiváltsága volt az orosz főnemességnek, hogy az uralkodónak az ő családjaikból kellett nőt választani.

Mihelyt a czár azon szándékát nyilvánitá, hogy megházasodjék, azonnal szétküldettek az ország minden részeibe az illető megbizottak, hogy számára az előkelő családok legszebb hajadonait kiszemeljék. Ezeket azután családaik felküldék Moszkvába, s azokat ott mind egy pompás palotába helyezék el, egy éltes asszonyság felügyelete alá, ki szinte olly előkelő volt. A czár azután mindegyikét meglátogatta, ugy levén bemutatva előttük, mint egy egyszerü nemes ember az udvartól. A válságos napon azután az egész hajadon sereg pompás öltözetekben felvitetett a czári palotába, s ott látták meg titkos udvarlójokat legelőször császári pompától körülvéve s ott trónja előtt egyenkint letérdelve, a czár saját kezével nyujtott át nekik egy-egy aranynyal és drágakövekkel himzett zsebkendőt, s azután elbocsátá őket magától, csak nehány nap mulva később tudatva választása tárgyával magas szerencséjét, a többit pedig ismét visszaküldé szülei várába gazdagon megajándékozva.

Ez a szokás már egészen elmult, nagy Péter czár óta a muszka uralkodók többnyire a német fejedelmi családokból nőszülnek s nagyherczegeik is ugyanazon példát követik.