Hirdetmény.

Megjelent

Fényes Elek

,Orosz-török háboru’

czimü munkájából

a

IV-dik füzet is

TARTALMA: Az előbbi füzet további folytatása. A nyugoti hatalmak hadizenetére adott hivatalos orosz nyilatkozat. Az európai államok különféle szerződések, és jegyző könyvek által mindinkább szorosabban szövetkeznek. I. A Franczia ország, Anglia és Törökország közt 1854. martius 12-én kötött, és május 8-án hitelesitett szerződmény. II. Az 1854. april: 9iki bécsi jegyző könyv. III. Az april: 10-én szövetség Angol- és Francziaország közt. IV. Az ausztriai és porosz véd- és dacz-szövetség april 20-áról 1854. V. A bécsi május 23-iki jegyző könyv. Ausztriai és Oroszország politikája a keleti kérdésben. Melléklet Sevastopol térrajza.

Előfizetések bérmentve küldve, még folyvást elfogadtatnak az egész hat füzetből álló munkára 1 frt. 30 krral, helyben alolirttaknál (egyetem utcza 4-ik szám alatt) és minden vidéki könyvárusoknál is.

Landerer és Heckenast

kiadók.