A FALUSI ESTÉK harmadik füzete megjelent.

Kéretnek a tisztelt ivtartók, hogy a mennyiben a különböző vidékekről magán-alkalmak találkozának, azokat egyetem-utczai (4-ik ház szám) könyvnyomdánkba utasitani sziveskedjenek, s ekkép néha némelly helyre sikerülend gyorsabb szállitást eszközölnünk, mint ha talán mi a megyei székvárosokba intézzük küldeményeinket, átalában pedig megjegyezzük, hogy a mint hirdetve volt a hová egyenesen nem, vagy nehezen szállithatunk, azon esetben a megyei nagyobb városok könyvárusai vagy könyvkötőihez czimezzük az előfizetett példányokat, az ivtartó urak czime alatt.

Előfizetést az egész kiadásra még 2 bankó forintjával folyvást elvállalnak

Pest, márcziusban, 1854.

LANDERER és HECKENAST,

a „Falusi Esték” kiadói.