Népszokások és tájismeret.

* Az aleppoi zsidónőknél szokás a menyegző alkalmával a menyasszony szemeit gummival leragasztani, s azokat csak a vőlegény nyithatja fel. Hogy menyegző után hányszor ragasztja le a nő a férj szemeit, már arról hallgat az irás.

* A lapponok nem ismerik a cserépedényeket; ők fa edényekben főznek. Faedényekben? Ez igazán merész gondolat. Nem kevés fejtörésbe kerülne kitalálni, hogy eszközlik a csodatételt? ők kövicseket tüzesitenek meg s azokat hányják a vizbe. Illyen formán a viz a fa edényben egy percz alatt fel van forralva.

* Keletindiában a benszülöttek egy igen sajátos Istenitéleti eljárást gyakorolnak tolvajlási esetek alkalmával. Azokat, a kikre gyanú van, összehivatják s mindnyájának egy csomó rizst adnak a szájába. Kis idő mulva kikell a rizst adniok s a kinek a szájában szárazon maradt a rizs; az a tolvaj. Ez nagyon valószinünek látszik, mert a félelemnek az a hatása van, hogy összehuzza a nyálmirigyeit s igy a ki bünét tudja, annak féltében kiszárad a szája, s mentül jobban fél, annál bizonyosabban elárulja magát.

# Az ausztráliai aranyországba ezrével vándorolnak ki az emberek. Az arany nagy bőséggel terem ott, de a minek legnagyobb a szűke; nincsenek asszonyok. Már pedig hölgyek nélkül Eldorádóban is unalmas az élet. E bajon segitendő, Csiszholm Karolina kisasszony két hajót épitetett és saját költségén nehány száz férjhezmenendő asszonyságot szállit a boldog országba; ezzel be van bizonyitva, hogy mégis az asszony a legfőbb boldogság a földön, s mig arra elég van, hogy egész női gyarmatok el tudnak lenni férfiak nélkül; a nyomorult férfi kénytelen oldalbordája után sohajtani.

A madarai asszonygyarmat. Azon a vonalon, hol most a török-orosz háboru foly, van már régidők óta egy sajátságos szabadalommal biró telepe Törökországnak: Madara. Itt csupa asszonyok laknak. Mindazok, kik apáik, vagy férjeik zsarnoksága elől megszöktek, ha Madaráig juthattak, innen nem szabad őket visszakövetelni; ez menedékhelye minden szökevény asszonynak. Ők maguk végeznek minden mezei munkát s nem türnek maguk közt csak szép és fiatal némbereket. Ha férfi utazik azon, szivesen fogadják, minden jóval elhalmozzák, de jaj neki, ha csak kiváncsiságból ment oda, akkor csufosan elkergetik. 1828-ban az oroszok nagy pusztitást vittek véghez e gyarmatban, hanem azóta ismét megujult az, s jelenleg a madarai amazonok készitik a török harczosok számára a fehérneműket. Régente a Bayahdérek ezek közül választák vezéreiket s e tánczosnők nem csak mulatságára szolgáltak uraiknak, hanem azokat csatába is követték s lovon ülve, fegyverrel kezükben harczoltak oldalaik mellett. Az ujabb idők hadtudománya azonban kirekeszti az amazonokat a csatatérről.

Siberia. Angol utazók, kik Siberiában télen utaztak, azt állitják, hogy ott a hideg olly kemény, miszerint nem csak az emberek és állatok, hanem még a hó is gőzölög benne; s e kemény hidegtől az emberek ugy elvesztik eszüket, mintha örökké ittasak volnának. Talán ezért küldik oda azokat; a kiknek több eszük van, mint kellene.