FELHIVÁS.

Sopron-megyei kis-tatai helységben s annak határában behozandó arányositás és tagositás érdemében választott biróság előtt inditott tagositó és arányositó pernek Kis-Tatában a helyszinen leendő felvételére folyó 1854-ik évi márczius hó 16-ik napjának reggeli 9 órája határidőül kitüzetvén; ezen határidőben és helyen a választott biróság előtti megjelenésre minden, a kis-tatai helységen kivül, bárhol lakó vidéki közbirtokosok törvényesen idéztetnek.

Kelt Kis-Tatában; február-hó 1. napján 1854-ik évben.

Csupor Gábor m. k.
választott tagositó biró.

(1)