OMIKK 


EU-INFO HÍRLEVÉL 

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK 

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI 
Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula 

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK 
Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter, 
Szabó Eszter, Dr. Tichy-Rács Ádám 

Szerkesztőségi titkár 
Czeglédi Gyuláné 

Szerkesztő 
Dr. Gerzsó Géza 
 
 

Felelős szerkesztő 
Dr. Dúzs János 

Szerkeszti és terjeszti 
az OMIKK Informatikai Igazgatósága, igazgató: 
Stubnya György 

Kiadja: 
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
Budapest, VIII., Múzeum utca 17. 

Felelős kiadó: 
 

Dr. Herman Ákos főigazgató 


Melléklet

NEMZETKÖZI

TECHNOLÓGIATRANSZFER

IRC HUNGARY/EU MIK HÍREK

Szerkesztő: Daczó Zsuzsa


EU-MIK 
az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja 
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (IRC-HU) 

Koordinátor 

Nyerges Gyula, főtanácsos

 

 
 

HÍRLEVÉL


 
 


 

NEMZETKÖZI
TECHNOLÓGIATRANSZFER
a Hírlevél új melléklete

3. KKV TECHNOLÓGIAI NAPOK

SIKERES PÁLYÁZÓK

A gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

KULTÚRA 2000 KERETPROGRAM

KultúrPont Iroda Budapesten

Konferenciák és publikációk

Állandó melléklet:NemzetköziTechnológiaTranszfer

IRC HUNGARY/EU MIK HÍREK 

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VI. ÉVF. 9-10. szám 2000. szeptember-október

TARTALOMJEGYZÉK

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése Közös Kutató Központ

EURATOM

Hazai Hírek

*

EU HÍREK

Az Európai Parlament támogatja az Európai Bizottságnak az Európai Kutatási Térség megteremtésére vonatkozó javaslatát*

Az Európai Parlament plenáris ülése május végén támogatásáról biztosította a Philippe Busquin kutatási biztos által kezdeményezett, "Az Európai Kutatási Térség (European Research Area - ERA) megteremtéséért" c. európai bizottsági javaslatot. A kezdeményezés támogatása mellett a Parlament célszerűnek tartja annak vizsgálatát, hogy a kiválósági központok hálózatba szervezése, valamint a javasolt virtuális kutató központok létrehozása hogyan támogatja a tudás fejlesztését, a környezetvédelmet, a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást.

A "European Science Foundation" pozitív állásfoglalása az Európai Kutatási Térség kialakításáról*

A legjelentősebb európai tudományos és kutatási szervezeteket tömörítő Európai Tudományos Alapítvány (ESF) június elején nyilvánosságra hozott állásfoglalásában biztosította támogatásáról az Európai Bizottság kezdeményezését az egységes Európai Kutatási Térség (ERA) megteremtéséről.

Az ESF nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés egyformán kiterjed majd a tudomány minden területére, a társadalomtudományoktól a részecskefizikáig. Felhívta a figyelmet az alapkutatások jelentőségére, ugyanakkor az európai innováció elmúlt években tapasztalható hanyatlása megállításának szükségességére is.

Az információs társadalommal kapcsolatos szerzői jogvédelem fejleményei*

Több évi vita után a 15 EU tagállam brüsszeli állandó képviseletinek vezetői (Coreper)megállapodásra jutottak a digitális technológiákhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat szabályozó EU direktíva kérdésében.

Az Európai Bizottság elfogadta a digitális korszakba átvezető "e-learning" oktatási és képzési kezdeményezést*

2000. május végén az Európai Bizottság elfogadta a Viviane Reding oktatási és kulturális biztos által 2000. márciusban bejelentett "e-learning" (elektronikus tanulás) kezdeményezést. A programot támogatja az információs társadalommal és a szociális ügyekkel foglalkozó biztos is. Az "e-learning" program fő célkitűzése az európai oktatási és kulturális közösségek, gazdasági és szociális szereplők mozgósítása az oktatási és képzési rendszer átalakítására, a digitális gazdaság kihívásainak megfelelően.

Ennek érdekében az Európai Bizottság fel kívánja használni azokat a közösségi programokat és kezdeményezéseket, amelyek hasonló célokat mozdítanak elő:

*Forrás: Oktatási Minisztérium, Nemzetközi K+F Hírlevél, 2000. június

"Nemzetközi TechnológiaTranszfer"

a Hírlevél új melléklete

Olvasóink előtt ismeretes, hogy a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés, elsősorban az Európai Unió által támogatott kutatások eredményeinek hasznosítására, az innováció és a technológiatranszfer eredményesebbé tételére az Európai Bizottság kezdeményezésére már hosszabb ideje működik az innovációközvetítő központok hálózata, az IRC Network. Ennek társult tagjaként az OMIKK vezetésével működő konzorcium 1997 eleje óta szolgálja tájékoztatással és tanácsadással a magyar kutató-fejlesztő közösséget és a vállalkozásokat. A konzorcium szorosan együttműködik kormányzati szervekkel, a MTESz-szel és a vállalkozásfejlesztés területén aktív intézményekkel. Olvasóinkat az EU-INFO Hírlevél és mellékletei révén igyekszünk a számukra fontos magyar nyelvű információkkal ellátni.

A globális verseny, az innováció, a K+F eredmények hasznosításának fokozottabb előtérbe kerülése új kihívások elé állította az IRC hálózatot, elsődleges feladatként jelölve meg a nemzetközi technológiatranszfer elősegítését, szakmai támogatását.

Az IRC hálózat tagjaitól azt várja az EU Bizottsága, hogy, eredményesen járuljanak hozzá a nemzetközi technológiatranszferhez, támogassák, serkentsék és kezdeményezzék a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások innovatív magatartását.

A hálózat megújítására kiírt pályázat eredményeként létrejött új összetételű konzorcium az információterjesztés területén is hangsúlyozni kívánja a magyar IRC küldetésének ezt a fontos irányváltását: miközben továbbra is ellátjuk az 5. KTF keretprogramról szóló hírekkel Olvasóinkat, új mellékletünkkel a nemzetközi technológiatranszfert, a K+F eredmények fokozottabb kiaknázását kívánjuk szolgálni.

Kérjük, fogadják szeretettel a "Nemzetközi TechnológiaTranszfer" című új kiadványunkat.

*

Az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztési keretprogramjai öt éves időszakának értékelése

(1995-1999)

Független szakértői bizottságok értékelték átfogóan az EU KTF keretprogramjait az 1995-1999. évekre vonatkozóan.

A bizottsági jelentések az 5. Keretprogram szerkezetének megfelelően készültek el, és tartalmazzák a nukleáris energia területének értékelését is. Egy átfogó értékelés mellett az egyes specifikus programok területéről külön-külön készültek jelentések. Ezek a jelentések összefoglalják az egyes szakterületen elért eredményeket, rámutatnak az EU támogatási elveinek változásaira, fejlődésére, jelzik továbbá a következő időszakban (6. Keretprogram) szükségessé váló koncepcionális módosításokat.

A jelentések igen értékes anyagok azok számára, akik részt kívánnak venni az EU által támogatott KTF programokban.

A jelentések az internetről az alábbi címen tölthetők le:

http://www.cordis.lu/fp5/5yr_reports.htm .

Előzetes egyeztetés alapján az anyagok az EU MIK/IRC Hungary Koordinációs Irodában megtekinthetők.
 
 

Audiovizuális politika az Európai Parlament előtt

Az Európai Parlament Kulturális Bizottsága megvitatta az Európai Bizottság javaslatát egy új, európai audiovizuális politika kialakítására. A Bizottság egyetértve a javaslattal, hozzájárul ahhoz, hogy ennek az új politikának 2002-ben életbe kell lépnie.
CORDIS focus RCN 15189
 
 

Többfázisú technológia: fejlesztés és alkalmazás - konferencia

Franciaország, Cannes, 2001. június 13-15.

A konferencia szervezői várják előadás-tervezetek beküldését az "Álom, tervezés, fejlesztés és alkalmazás" témakörben. A rendezvény célja a sikeres multifázisú alkalmazás e négy kulcsszakaszának, valamint a technológiai fejlesztés és eredményeinek az üzleti élet igényei szerinti bevezetése közötti szimbiotikus kapcsolat megvitatása.

A szervezők a többfázisú technológia tervezésével és alkalmazásával összefüggő bármely témakörben várnak jelentkezéseket, így például a technológiai fejlesztések, a különféle környezetben való alkalmazások, valamint a szokásos technológiákkal szembeni előnyök bemutatása területén.

További információ:
Catherine Cox Conference Organiser
BHR Group Limited, The Fluid Engineering Centre
Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AJ., UK
Tel. +44-1234-750422; Fax +44-1234-750074
Email: ccox@bhrgroup.com
Forrás: CORDIS adatbázis.
 
 

Népek, városok és az új információs gazdaság - konferencia

Finnország, Helsinki, 2000. december 14-15.

http://www.institute.helsinki.fi/infoeconomy/
 
 

A szerződések finanszírozásának meggyorsítása

Az Európai Bizottság intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az 1995. évben kitűzött célt a kifizetések 95%-ának 60 napon belüli teljesítését meg tudják valósítani. Ugyanis e tekintetben sok a panasz. Az elmúlt évben a kifizetéseknek alig 2/3-át sikerült teljesíteni 60 napon belül.

CORDIS Focus RCN 15212

Értékelési Kézikönyv a 2000. évre

Az Európai Bizottság f. év július 14-én hagyta jóvá az ez évre érvényes Értékelési Kézikönyvet, annak általános és program-specifikus részeivel együtt. Az új verzió számos változást tartalmaz, ezért a pályázóknak ezeket gondosan figyelembe kell venniük.

Az Értékelési Kézikönyv (Evaluation Manual) elérhető:

http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm

Rovatvezető

Dr. Dúzs János és Dr. Gerzsó Géza
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gerzso@omk.omikk hu 
 

Információk az EU Hivatalos Lapjából 
§

 

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók az OMIKK CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.
 
 

Rovatvezető
Dr. Gerzsó Géza
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gerzso@omk.omikk hu

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 

Projekt menedzsment domén az "Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival" program weboldalai között

Az új domén a progamban érdekeltek számára lényeges információforrásokkal teremt kapcsolatot, jelenleg a következők szerint:

A webhely címe: http://www.cordis.lu/life/src/projmgt.htm .

Az Európai Bizottság a növekedésserkentőként alkalmazott hormonokra vonatkozóan új szabályozást készít elő

Az Európai Bizottság a növekedésserkentőkként alkalmazott hormonokra vonatkozó hatályos szabályozások módosítását javasolja, és szorgalmazza a 17-béta ösztradiol tilalmát az állattenyésztésben.

Ez a döntés az EU tudományos szakértői bizottságának javaslatán alapul. A Bizottság egyöntetű véleménye szerint a hormonok növekedésserkentőként való alkalmazása a szarvasmarha tenyésztésben kockáztatja a fogyasztók egészségét. A szakértői testületek jelentései felhívják a figyelmet arra, hogy a hormonmaradványok közül hat hormoné (17-béta ösztradiol, progeszteron, tesztoszteron, zeranol, trenbolon és melengesztrol-acetát), károsítja a fogyasztók egészségét.

Forrás: CORDIS adatbázis, RCN 15411.

Biotechnológiai rendezvények

EU-kínai együttműködés

A Bonni Egyetem Mezőgazdasági Kara által működtetett szervezet az EBNIC ( European Biotechnology Node for Interaction with China) rendszeresen workshopokat szervez a biotechnológia területén.

1. Workshop az alkalmazott genomkutatásról

Berlin, Németország, 2000. október 9.

További információ:
EBNIC (European Biotechnology Node for Interaction with China),
NOVO NORDISK, Mr. Diderichsen
European Commission
Jaak Sinnaeve
Email: Jaak.sinnaeve@cec.eu.int
Web: http://www.ebnic.org/workshop.htm

2. Workshop az állattartás biotechnológiájáról

Peking, Kína, 2000. október 10-13.

További információ:
EBNIC (European Biotechnology Node for Interaction with China)
University of Bonn, Faculty of Agriculture,
A.M. Neeteson & K. Schellander
European Commission
Jaak Sinnaeve
Email: Jaak.sinnaeve@cec.eu.int
Web: http://www.ebnic.org/workshop.htm

Rovatvezető
Dr. Buzás Ilona
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: buzas@omk.omikk hu

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


 

INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM - MINDENKINEK

Konferencia és kiállítás
Franciaország, Nice Acropolis
2000. november 6-8.
További információ: infso-ist2000@cex.eu.int

*

Eurographics Conference 2000

Az European Association for Computer Graphics 2000. augusztus 21-25-én tartotta éves konferenciáját a svájci Interlakenben.

A hagyományoknak megfelelően az Eurographics a számítógépes grafika legnagyobb európai konferenciája. Az egész világról gyűlnek össze a számítógépes grafika szakemberei, hogy bemutassák a legújabb eredményeket. Ideális lehertőséget kínál arra, hogy megismerjük, mi is történik, és találkozzunk a fejlődés mögött álló személyekkel. Továbbá, a témában kedvezményes, vezetőknek és műszaki személyzetnek szóló tanfolyamokat kínál különböző részterületeken, kezdő és haladó szinten egyaránt.

További információ: http://www.eg.org/
 
 

*

7. konferencia a távmunkáról és az új munkamódszerekről

London, 2000. szeptember 13-15.

A technológia alapvetően megváltoztatja a munkavégzés módszereit, és ez éppen most megy végbe. Meg kell ismernünk, hogyan lehet legjobban alkalmazkodni a helyzethez, hogy leginkább élvezzük annak előnyeit. A hatásokat nemcsak az üzleti élet, hanem a kormányok és a társadalom egésze is érzékeli. A Telework 2000 folytatja a korábbi európai találkozókon felvetődött témákat, de a hangsúly a rugalmas munkavégzési módszerek gyakorlati alkalmazására kerül.

Több mint negyven európai előadó ismerteti tapasztalatait és javaslatait, ezen felül technológiai bemutatók és munkaértekezletek lesznek a rendezvényen.

További információ:

http://www.telework2000.com/

*

Mobil távközlési konferencia 2000
"A 4. generációs mobil távközlés felé"
Írország, Galway, 2000. október 1-4.

Amikor Európa a mobil távközlés új korszakába lép, ez a kiemelkedő nemzetközi konferencia a fejlett mobil távközlés technológiáinak, rendszereinek és szolgáltatásainak teljes tartományával foglalkozik, hangsúlyozva a 3. generációs mobil rendszerekből kialakuló rendszereket, amelyek a 4. generációs rendszerek felé fejlődnek.

A 2000. évi mobil távközlési konferencia a földi és műholdas rendszereket is alkalmazó, fejlett mobil és egyéni távközlési rendszerek és hálózatok európai kutatási eredményeit bemutató legjelentősebb fórum.

Mivel a terület fejlődése világméretű, ezért a konferencia jó alkalmat kínál az Európán kívüli fejlesztések bemutatására is.

A konferencia napirendjén a jövőbeli, vezeték nélküli és mobil távközlési rendszerek és hálózatok, ezen belül a szolgáltatási platformok fejlesztésével és fejlődésével kapcsolatos kérdések széles tartománya szerepel.

További információ: http://www.mobilesummit.ie/
 
 

*

Telecom Információtechnológiai Konferencia 2000
"Az üzlet mindenhova elvihető..."

Németország, Frankfurt, 2000. október 11-12.

A "Telecom IT" az a fórum, ahol a távközlési és információtechnológiai ipar vezetői, fejlesztői és gyakorlati szakemberei találkoznak.

A konferencia középpontjában az információtechnológia és a távközlés integrációja áll. Ez napjaink jelentős ipari, üzleti és technológiafejlesztési eseménye, amin a 20 tematikus szekció között üzleti kérdésekkel, piaci sikerrel, technológiai trendekkel foglalkozó ülések és interaktív technológiai bemutatókat tartalmazó ülések is lesznek.

További információ: http://www.ltt.de/TelecomIT2000.html
 
 

*

Spanyolország, Madrid, 2000 október 18-20.

Az elektronikus üzlet és az elektronikus munkavégzés konferenciája bemutatja, hogy az új technológiák hogyan hoznak létre új kutatási lehetőségeket és új üzleti elgondolásokat. A rendezvény azoknak szól, akik

A korábbi rövidítés szerint EMMSEC konferencia témája "A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei" című új európai kezdeményezés, ami az Európai Bizottság 5. Keretprogramján belül az Információs Társadalom Technológiái (IST) specifikus program része.

A konferencia az elektronikus munkavégzés és kereskedelem új, innovatív fejleményeit bemutató és megvitató fórum, ahol terítéken lesznek a létrejövő digitális gazdaság egyéneket, szervezeteket és a piacot érintő kérdései.
 
 

*

Start-Tech Konferencia

Franciaország, Párizs, 2000. december 12.

A LIFT (Linking Innovation Finance and Technology) program keretében konferenciákat és kerekasztal megbeszéléseket rendeznek az információtechnológiai területen újonnan induló cégek számára. Ezek a rendezvények egyedülálló oktatási lehetőséget nyújtanak azoknak a vállalkozóknak, akik vezető szerepre törnek a globális piacon. A rendezvényeken "találkozás a pénzzel" ülésekre is sor kerül, amelyeken a vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy a kockázati tőke tulajdonosainak bemutassák a vállakozások vezetőit.

További információk:
Frédéric Lemaître
Telefon: +33 1 41 27 21 69 vagy +33 6 63 16 69 53
E-mail: flemaitre@dasar.fr
URL: www.start-tech.com

A sorozat következő rendezvénye 2001. január 25-26-án Milánóban lesz.

Forrás: IRC hálózat

Rovatvezető
Dr. Tichy-Rács Ádám
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: tichy@omk.omikk huELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS


 

A Növekedés program második pályázati fordulójának első eredményei

Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja részeként induló Versenyképes és Fenntartható Növekedés tematikus program keretében meghirdetett második pályázati felhívás elérte célját, növekedett a beadott pályázatok száma, és a pályázatokat összeállító konzorciumok átlagos taglétszáma első esetben nőtt 10 fölé.

Az 1999 júniusában zárult első fordulóhoz hasonlóan átlagosan három pályázatból egy kapott támogatást.

Az ipari technológiák és anyagok témakörben első ízben több mint tíz évvel ezelőtt kiírt első pályázati forduló óta folyamatosan emelkedett a pályázatokat benyújtó konzorciumok átlagos taglétszáma, mely a 2000. március 31-én zárult fordulóra elérte a 10,6-et.

A pályázatonként igényelt támogatás átlagos összege ennek megfelelően szintén nőtt az első fordulóhoz képest, és elérte a 2,7 millió eurót.

A beérkezett összesen 947 pályázatban összesen 2,2 milliárd euró támogatást igényeltek, több mint háromszorosát az erre a fordulóra tervezett 595 millió eurós költségvetésnek.

A 40 csoportban dolgozó független szakértők által elvégzett műszaki és társadalmi-gazdasági értékelés eredményeképpen 288 pályázat érte el a meghatározott küszöb-szintet, és prioritási sorrendbe állítva kezdhette meg a szerződéskötési tárgyalásokat.

A tárgyalások jelenleg is folynak, az első szerződés-tervezeteket novemberben küldik ki aláírásra, a projektek tehát a jövő év elején kezdődhetnek.

A kiválasztott 288 pályázatot 3045 intézmény nyújtotta be, kilencvenegy százalékuk a 15 EU tagállam valamelyikéből való. A többiek Norvégiából, Svájcból, Lengyelországból, Izraelből érkeztek.

Az intézmények 29 százaléka nagyvállalat, 21 százaléka kutatóintézet, 21 százaléka egyetem, 17 százaléka kis- és középvállalkozás, 12 százaléka pedig egyéb.

Forrás: CORDIS adatbázis RCN: 15211

Rovatvezető
Gombos László
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gombos@omk.omikk huELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Innováció a környezetvédelmi szabályozásban

Új könyv jelent meg "Innovation-oriented Environmental Regulation" címmel. A könyv célja az, hogy a környezetvédelmi szabályozással kapcsolatos kérdésekben innovatív megközelítési módokat és innovatív eljárásokat adjon a politikai döntéshozók kezébe. Az innovatív eljárások elősegítik az egyensúly kialakítását a gazdasági és környezeti szempontok között, és anyagi megtakarításokat tesznek lehetővé.

A könyv a szakterület kutatási eredményei alapján számos példát mutat be.

A kiadvány további bibliográfiai adatai:
J. Hemmelskamp, K. Rennings, F. Leone (Eds.): Innovation-oriented Environmental Regulation, (Alcím: Theoretical Approaches and Empirical Analysis)
New Economic Studies, Vol. 10
ISBN 3-7908-1313-3, Physica-Verlag Heidelberg New York, 2000

További információ a következő címen:
Fabio Leone
IPTS E-mail: fabio.leone@jrc.es
Tel: +34-95-4488301
Kizárólag megrendelés az alábbi címen:
Fax: +49-6221-345229
E-mail: orders@springer.de

Forrás: CORDIS adatbázis, RCN 15435.
 
 

*

Útmutatók jelentések készítéséhez és szerződéseket előkészítő tárgyalásokhoz

Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága külön-külön adott ki útmutatókat jelentések készítéséhez és a szerződéseket előkészítő tárgyalásokhoz a "Környezet és fenntartható fejlődés" és az "Energia" alprogramokban.

Az útmutatók a következő webhelyen tölthetők le: http://www.cordis.lu/eesd/manage.htm
 
 

*

A kulturális örökség védelme és gyarapítása - Nemzetközi konferencia
Franciaország, Strasbourg,
2000. november 22-24.

A kulturális örökség védelmét, megőrzését és gyarapítását célzó kutatásokkal kapcsolatos negyedik európai konferenciát a fenti helyen és időben rendezik meg.

A konferencia célja, hogy gyarapítsa a nemzeti és helyi igazgatási szervezetek ismereteit a kulturális örökség kezelésével és fenntartható felhasználásával kapcsolatban, ugyanakkor elősegítse az együttműködést az üzleti és a kutatási szféra között.

A konferencián a következő témák megvitatását tervezik:

További információ:
European Commission
DG Research
Rue de la Loi/Wetstraat 200
Office SDME 04/69, B-1049 Brussels
Fax +32-2-2960588
E-mail: julia.acevedo-bueno@cec.eu.int

Forrás: CORDIS adatbázis, RCN 15409.

A kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos korábbi rendezvények anyagai a következő webhelyen találhatók:
http://www.cordis.lu/eesd/src/events.htm
 
 

*

A tüzelőanyag-cellák jövője az európai kutatási térségben

A Brüsszel mellett, Tervurenben 2000. május 29-30-án tartott konferencia programja az interneten az alábbi webhelyen található: http://www.cordis.lu/eesd/src/ev290500.htm

A konferencián elhangzott előadások anyagát hamarosan szintén közzéteszik a CORDIS adatbázisban.

Az előbbi webhelyen letölthető az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága által angol, német és francia nyelven kiadott összefoglaló is a tüzelőanyag-cellák jelentőségének és fejlesztésük helyzetének áttekintéséről. Az összefoglaló rámutat arra, hogy az EU stratégiailag nagy jelentőséget tulajdonít a tüzelőanyag-cellák fejlesztésének, és prioritásai között szerepel a gyakorlati alkalmazásba vételükre irányuló kutatás-fejlesztés.

A tüzelőanyag-cellákra vonatkozó összefoglaló előzetes egyeztetés alapján az EU MIK/IRC HUNGARY Koordinációs Irodában (OMIKK) megtekinthető.

Rovatvezető
Dr. Buzás Ilona
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: buzas@omk.omikk hu
 

* * *

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE


 

HATÁSVIZSGÁLATI TANULMÁNYOK - NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

A kutatás-fejlesztési keretprogram 5 éves hatásvizsgálati tanulmányai, így a "A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése" (Confirming the international role of Community research) c. horizontális témához kapcsolódó tanulmány is letölthető az alábbi helyről:

http://www.cordis.lu/fp5/5yr_reports.htm

Tájékoztató adatok a tanulmányból


PROP 1995-98
CONT 1995-98
MECU 1995-98
GERD/GDP 1994
Észtország
316
48
2,382
0,72
Lettország
264
34
1,223
0,42
Litvánia
328
50
1,734
0,52
Lengyelország
1666
190
7,627
0,84
Cseh Köztársaság
1429
190
6,457
1,25
Szlovákia
725
112
4,023
1,01
Magyarország
1675
218
9,073
0,93
Szlovénia
647
78
3,284
1,61
Románia
1101
171
6,405
0,68
Bulgária
1014
141
5,012
0,88
Ukrajna
841
127
4,525
0,6

Forrás: Európai Bizottság

Rovatvezető
Szabó Eszter
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: szeszter@omk.omikk huHARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE


 

3. KKV TECHNOLÓGIAI NAPOK KONFERENCIA
A KKV Nemzeti Koordinátorok 7. ülése
PORTO, Portugália 2000. június 29-30.

(Szerkesztőségi összeállítás két magyar résztvevő útijelentése alapján. A résztvevők: Kleinheincz Ferenc főosztályvezető-helyettes, KKV Nemzeti Koordinátor, Oktatási Minisztérium, KFHÁ; Stubnya György informatikai igazgató, OMIKK, EU MIK/IRC HU.)

Az Európai Bizottság és a portugál EU-elnökség nevében a portugál Tudományos és Technológiai Minisztérium közös szervezésében rendezték meg Portóban a "3. KKV Technológiai Napok" konferenciát.
A KKV-k jelentőségéről és különböző szinteken történő támogatottságáról szóltak elsősorban a megnyitó ülésen.
Philippe Busquin kutatási főbiztos indító előadásában rámutatott arra, hogy az európai növekedés legfőbb motorja a KKV-szektor.
Linda McAvan az Európai Parlament részéről felhívta a figyelmet arra, hogy Európa lemaradását elsősorban az okozza, hogy az ún. "nagytudomány" nem fordul át üzleti eredményekké. Fontos, hogy a közszféra támogatása elsősorban a kis- és középvállalkozások fejlődését segítse.
Az európai mintegy 7 millió KKV-t képviselő UEAPME (Európai KKV-k Szövetsége) nevében Hans-Werner Müller főtitkár igen indulatos hozzászólásában felrótta, hogy az európai politikusok csupán szavakban támogatják a kis- és középvállalkozásokat.
A konferencia a megnyitó és záró ülések között a következő tematikai csoportokban folytatta munkáját:
KKV CÉLCSOPORTOK A KÖZVETÍTŐK SZEREPE
PÁRHUZAMOS MUNKACSOPORTOK
(specifikus programonként)
NŐI VÁLLALKOZÓK A KUTATÁSBAN
A KUTATÁST VÉGZŐK SZEREPE
A konferencia zárása után, június 30-án került sor a "KKV Nemzeti Koordinátorok" 7. ülésére.

A KKV-k szerepe az EU 5. Keretprogramjában

A konferencia szekciókban tekintette át a KKV-k szereplését az EU 5. Keretprogram tematikus programjaiban, valamint a horizontális programokban. Nagyon érdekes, hogy a KKV-k egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat, nemcsak az ún. specifikus KKV programban (CRAFT), hanem a tematikus programokban is. Míg a 4. Keretprogramban összesen 450 KKV szerepelt sikeresen, az 5. Keretprogramban eddig számuk már elérte a 650-et. Különösen kiemelkedő a "Versenyképes és fenntartható növekedés" tematikus programban való szereplés.

A Nemzeti Kapcsolattartók (NCP-k) ülésén ismertetésre kerültek a 2000. I. negyedév eredményei, melyek az alábbiak:

361 beadott tájékozódási támogatás megoszlása:

167 beadott CRAFT projekt megoszlása: CRAFT - sikerek

A portugál részvétellel megvalósított CRAFT-projektek között kiemelkedett a BIOTECHNOL S.A., amely 25 fős létszámából 15 fő kutatót foglalkoztat a rákgyógyászatban alkalmazható génterápiai kutatásokra. Holland, francia és német partnerekkel közösen plazmavíruson alapuló antitumor terápiai gyógyszert fejlesztettek ki, ami azért is figyelemre méltó, mert e kisvállalat megtalálta rés-területét a teljes egészében multinacionálisok kezében lévő portugál gyógyszeriparban.

Hasonlóan érdekes volt a portugál-német közös fejlesztésben bemutatott projekt, aminek keretében a borosüvegek parafa dugóinál jelentkező mikrobás fertőzések semlegesítésére egy mikrohullámú kezelési eljárást fejlesztettek ki. A hagyományos iparágban meghonosított innováció világraszóló jelentőségűnek bizonyult, mert már több borászattal foglalkozó országból megvásárolták licencüket.

További események

A konferencián bemutatkozó KKV-k mellett ismertették tevékenységüket az ún. "közvetítő szervezetek" is, így a BetaTechnology Limited (amely egyébként az angol NCP-ket is működteti), a portugál vendéglátó Agéncia de Inovacio, az osztrák BIT, a lett Technológiai Központ.

A kis- és középvállalkozásokat segítő kutatószervezetek részéről az európai kutató-fejlesztő intézeteket tömörítő EARTO, a portugál TéT Alapítvány és a svéd Királyi Műszaki Egyetem (Stockholm) mutatkozott be.

A konferenciával párhuzamosan tartott kiállításon főként az EU CORDIS, IRC, Help-desk és olyan nagy közvetítő szervezetek, mint pl. az angol Beta Technology Limited, vagy az osztrák BIT, de ugyanakkor olyan kisebbek is, mint a lett Technológia Központ is jelen voltak.

Dokumentumok a konferenciáról

A konferencián hozzáférhetővé tett számos dokumentum, program, előadásvázlatok, prospektusok, stb. megtekinthetők - időpontbeli egyeztetés alapján - az EU-INFO HÍRLEVÉL Szerkesztőségében.

*

Innováció és vállalatok létrehozása: Statisztika és indikátorok
Nemzetközi konferencia
Sophia Antipolis, Franciaország, 2000. november 23-24.

Az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága és az Európai Statisztikai Hivatal együttesen szervezi a Nizza melletti Sophia Antipolisban ezt a nemzetközi konferenciát azzal a céllal, hogy a résztvevők áttekintsék a gazdasági növekedés és az innovációs folyamatok területén az utóbbi időkben tapasztalható fejlődést. A konferencián értékelik majd a folyamatok elemzésének eszközeiben elért fejlesztéseket és azok eredményeit.

A következő témakörök állnak a tervezett rendezvény középpontjában:

A konferencia érdekes lehet az innovációs folyamatok valamennyi résztvevője számára, így többek között a következő szakemberek részvételére számítanak: politikai döntéshozók, ipari közgazdák, statisztikusok, vállalatvezetők, tanácsadók, kutatóintézmények, egyetemek képviselői, innovációközvetítő szakemberek, kereskedelmi kamarák képviselői.

A konferenciáról bővebb információ a következő webhelyen található:

http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/statconf.htm
 
 

Kialakulóban van az európai innovációs térség
Európai szimpózium
Franciaország, Lyon, 2000. november 21.

A szimpózium megszervezését elsősorban az indokolja, hogy a kutatás és a gazdaság útkereszteződésében elhelyezkedve az innováció a társadalmi kohézió szempontjából döntő tényező, az európai versenyképesség és növekedés kulcsa.

A szimpózium keretében beszédet mond majd Erkki Liikanen, az Európai Bizottság innovációs politikáért felelős biztosa, Laurent Fabius, francia gazdasági, pénzügyi és iparügyi miniszter, Roger-Gérard Schwartzenberg, francia kutatási miniszter, Philippe Busquin, az Európai Bizottság kutatási biztosa, a rendezvény Lionel Jospin miniszterelnök beszédével zárul. Három témakörben szerveznek kerekasztal megbeszéléseket:

A rendezvény célja az is, hogy kapcsolatot hozzon létre az európai innovatív gyakorlat és politika valamennyi szereplője között, akik: vállalkozók, kutatók, szakértők, a közélet és a magánszféra döntéshozói.

A rendezvény keretében ünnepélyes keretek között kerül sor az új vállalkozások létrehozásában legdinamikusabb 15 európai gazdasági régió kitüntetésére.

Bővebb információ:

http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/forumprog_en.htm

Az innovatív vállalkozások éves európai fóruma

Franciaország, Lyon, 2000. november 20.

Az Európai Bizottság által szervezett jelentős esemény tárgya az innovatív vállalkozások létrehozása.

A konferencián három témát vitatnak meg:

A fórumhoz kiállítás is kapcsolódik, és a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes konzultációkra is.

Bővebb információ az alábbi webhelyen található:

http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/innoforum.htm
 
 

Bevezetés az innováció finanszírozásába
Belgium, Brüsszel, 2000. december 7-8.

 A rendezvényt a LIFT (Linking Innovation Finance and Technology) program keretében rendezik. Célja az, hogy a hallgatósággal megismertessék az innováció finanszírozásának különböző forrásait, a folyamatokban résztvevőket (így például a bankokat és a kockázati tőke tulajdonosait), továbbá a pénzügyi döntéshozatali eljárásokat.

A rendezvényen cégek vezetőinek, egyéni vállalkozóknak, kutatóknak, innovációt támogató szervezetek képviselőinek részvételére számítanak.

A workshop három egységből áll majd:

1. egység: Az innováció három összetevője: kutatás, iparjogvédelem és pénzügyek (1. nap délután)
2. egység: Finanszírozók és habitusuk (2. nap délelőtt)
3. egység: Pénzügyi támogatások (2. nap délután)

További információ:
Jean-Christophe De Tauzia
Telefon: + 352 42 80 01, Fax: + 352 42 80 03
E-mail: info@lift.lu
URL: http://www.cordis.lu/lift/src/worksh.htm

Rovatvezető
Gombos László
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gombos@omk.omikk hu

NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

MAGYAR PÁLYÁZÓ SIKERE

A gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont a konzorcium magyar tagja

Ez évi május-júniusi számunkban beszámoltunk arról a hét nemzetközi együttműködési, ill. tematikus hálózatról, amelyek a "Humán kutatási potenciál…fejlesztése" c. horizontális program egyik szakterületén, a "Társadalom szisztematikus tájékoztatása" c. alprogramban sikeres pályázattal elnyerték az Európai Bizottság pénzügyi támogatását. Az alprogram célkitűzéseivel összhangban ezek a hálózatok arra vállalkoztak, hogy tájékoztassák a Közösség polgárait az európai dimenzióban művelt tudomány és technológia eredményeiről, pozitív hatásairól, de az esetleges kockázatokról és a fejlődés korlátairól is.

Az 1999 márciusában közzétett felhívásra benyújtott pályázatok közül a Bizottság hét együttműködési, ill. tematikus hálózat pályázatát fogadta el. Egyiküknek, a "Genetikailag Módosított Növények Hálózat" elnevezésű sikeres projektnek magyar résztvevője is van, a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont. Az EU-INFO Hírlevél Szerkesztősége felkérte az intézet főigazgatóját arra, hogy a sikeres projekt egyik partnereként adjon részletesebb tájékoztatást a projektről a Hírlevél számára. Az alábbiakban közzé tesszük Dr. Balázs Ervin, a Kutatóközpont főigazgatója által a Szerkesztőség rendelkezésére bocsátott információs anyagot.

A transzgénikus növények társadalmi elfogadtatása:
a HPRP-1999-00010 számú projekt.

Az első transzgénikus növényt egymástól függetlenül két kutatócsoport állította elő 1983-ban. Az azóta eltelt több mint másfél évtized alatt ezeket a növényeket szinte exponenciális mennyiségben követték a többiek, olyannyira hogy ma már számos országban köztermesztésbe kerültek. Vetésterületük világszinten az elmúlt évben meghaladta a 40 millió hektárt.

Már a molekuláris biológiai kutatások kezdetén felmerült - a tudomány részéről - annak a kérdése, vajon ezen új géntechnológiai úton módosított élőlényeknek lesz e hatása az emberi egészségre, illetve a környezetre. A hetvenes évek elején a híres asilomari felhívás indította el a kérdéskör jogi szabályozását először a fejlett országokban, ami később kiterjedt a világ más országaira is. Az egyes országok gazdasági érdekei, valamint a környezetvédő mozgalmak által felvetett aggályok a technológia bevezetése ellen hoznak fel vélt/valós érveket, melyekre a tudománynak kell egzakt választ adnia.

Közismert, hogy a molekuláris biológia forradalmát nem követte annak széles körű társadalmi bevezetésére történő jelentős igyekezet, ami a társadalom egyes csoportjainak felvilágosítására alapozott volna. Az átlagpolgár ismeretanyaga ezen a területen igen korlátozott, ezért a pályázatban résztvevő konzorciumi tagok nem kevesebbet vállaltak, mint olyan aktivitást kívánnak kifejteni, ami ezt a hiányosságot hivatott felszámolni. Nem véletlen az Európán belüli észak-déli, illetve kelet-nyugati tengely kialakulása sem, hiszen a technológiát legjobban ellenző EU országokon belül sem egységes az idegenkedés mértéke, míg a közép-kelet európai országok közül mind a technológia alkalmazása, mind pedig a szabályozás tekintetében Lengyelország, a Cseh Köztársaság és hazánk viszi a vezető szerepet.

A freisingi Műszaki Egyetem koordinálásában indult program elsődleges feladata az úgynevezett "fact sheet"-ek konszenzuson alapuló megfogalmazása, amely célzottan a politikusok, újságírók, környezetvédő mozgalmak, a fogyasztók, gazdálkodók, kereskedők, döntéshozók számára készül közérthető népszerűsítő megfogalmazásban. E tényfeltáró lapoknak, amelyek nemcsak nyomtatott hanem elektronikus úton is elérhetők lesznek, elsődleges feladata a fogalmak tisztázása, megmagyarázása lesz, kitérve egy-egy kérdéskör teljes skálájára. A tényfeltáró anyagok - többek között - ismertetik a biotechnológia történetét, a molekuláris biológia alapfogalmait, a transzgénikus növények előállítását, annak kapcsolatát a hagyományos nemesítési eljárásokhoz, az első-, a másod- és harmadgenerációs transzgénikus növényeket, a szabályozás jelenlegi kérdéseit, etikai vonatkozásait, de az anyagok kitérnek a társadalmi elfogadottságra, a környezetrevaló hatások lehetőségeire is.

A program keretében a résztvevő hat országban munkaértekezletek sorain keresztül közvetlen társadalmi visszacsatolásra számít a projekt hat résztvevője.

A társadalom korrekt tájékoztatása, amely a projekt elsődleges célja, feltétlen szeretné elkerülni a szélsőséges, áltudományos felvetéseken alapuló szenzációhajszoló híradásokat, a közvélemény megfélemlítését, amelyet napjainkban elsősorban gazdasági, politikai érdekek motiválnak.

A konzorcium magyar tagja:

Dr. Balázs Ervin
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
Gödöllő H-2101,
Szent Györgyi A. út 4.
Telefon: 28 430 521,
Fax: 28 420 096,
E-mail: balazs@abc.hu

A konzorcium többi tagja:

Koordinátor:
Dr. Paul Pechan
Technical University Munich
85350 Freising-Weihenstephan, Németország

Dr. Gert Devries
Probio Partners
Overschild, Hollandia

Per Sorup
Európai Bizottság
Közös Kutató Központ
Sevilla, Spanyolország

Dr. Janusz Zimny
Plant Breeding and Acclimatization Institute
Blonie, Lengyelország

Dr. Jaroslava Ovesna
Research Institute of Crop Production
Prága, Cseh Köztársaság

A kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés megkönnyítése C. ALPROGRAM

Az európai kutatási potenciál fejlesztése szempontjából létfontosságú az a lehetőség, hogy a kutatók a jelentős kutatási infrastruktúrákhoz hozzáférhessenek, azok szolgáltatásait igénybe vehessék. Az európai kutatócsoportok versenyben maradása múlhat azon, hogy munkájukban korszerű infrastruktúra segíti-e őket vagy sem. E megfontolásokból kiindulva az Európai Bizottság 182 millió eurót különített el a "Humán kutatási potenciál…fejlesztése" c. horizontális programon belül "A kutatási infrastruktúrához való hozzáférés megkönnyítése" c. alprogram céljaira.

A "kutatási infrastruktúra" kifejezés azokra a lehetőségekre és berendezésekre utal, amelyek alapvető szolgáltatásokat biztosítanak a kutatók számára. A fogalom egyedi nagyberendezéseket, gyűjteményeket, speciális élőhelyeket, könyvtárakat, adatbázisokat és más, a kutatásban fontos szerepet betöltő tényezőket egyaránt magában foglal. Mivel a legtöbb igazán jelentős kutatási infrastruktúrát nemzeti felügyeleti szervek működtetik és elsősorban az adott ország kutatóit segítik a szóban forgó lehetőséggel, az infrastruktúrának más ország kutatócsoportja által történő igénybevételére csak korlátozott lehetőség van, vagy egyáltalán nincs ilyen lehetőség. Emiatt gyakran előfordul, hogy kutatók éppen ahhoz az infrastruktúrához nem férhetnek hozzá, amelyre munkájukban leginkább szükség lenne. Ráadásul, egyes ritka infrastrukturális berendezéseket iparvállalatok üzemeltetnek, aminek gyakran az a következménye, hogy vállalaton kívüli kutatók egyáltalán nem férhetnek hozzá ezekhez a lehetőségekhez.

A fentiek figyelembevételével ez a program a következő célokat tűzi ki:

- pénzügyi támogatás nyújtása ahhoz, hogy az egész közösségre kiható jelentőséggel bíró kutatási infrastruktúrákhoz új nemzetközi hozzáférési lehetőségek jöjjenek létre;

- az infrastruktúrák fenntartóinak és a felhasználóknak ösztönzése arra, hogy működjenek együtt az infrastruktúrák hatékony hasznosításában és ezzel hatékonyabb szolgáltatást nyújtsanak a tudományos közösség számára;

- koordináló, támogató és kiegészítő akciók indítása azzal a céllal, hogy az egyéb specifikus programok keretében vállalt hasonló akciókkal összhangot lehessen teremteni.

Az alábbi három akció hivatott az kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférés megkönnyítésére: a/ nemzetközi hozzáférés biztosítása a jelentős kutatási infrastruktúrákhoz,

b/ infrastruktúra együttműködési hálózatok létrehozásának ösztönzése,

c/ kutatási infrastruktúra KTF projektek végrehajtásának segítése.

a/ Nemzetközi hozzáférés biztosítása a jelentős kutatási infrastruktúrákhoz

A cél új lehetőségek szponzorálása kutatócsoportok számára (egyéni kutatókat is beleértve) ahhoz, hogy hozzáféréssel rendelkezzenek a munkájuk szempontjából igen fontos kutatási infrastruktúrákhoz, függetlenül attól, hogy ők, ill. a használni kívánt infrastruktúrák melyik tagállamban vagy társult országban vannak.

Ahhoz, hogy egy adott infrastruktúra közösségi támogatásban részesüljön, a magas színvonalú kutatómunkához alapvetően fontos világszínvonalú szolgáltatást kell nyújtania, amely relatíve magas költségekkel jár együtt, és megfelelő tudományos és technikai segítséget kell, hogy nyújtson a külső, mindenekelőtt a szolgáltatásokat először igénybevevő felhasználók számára. A kiválasztott infrastruktúra fenntartók közösségi pénzügyi támogatásban részesülnek azzal a céllal, hogy térítésmentes hozzáférést biztosítsanak a nemzetközi felhasználók számára. Ezen kívül széles körű publicitást kell biztosítaniuk az általuk felajánlott szolgáltatásokról, a pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteniük az infrastruktúrát első alkalommal igénybe venni szándékozókat és azokat, akik olyan országból jelentkeznek, amelyik a szóban forgó infrastrukturális lehetőséggel nem rendelkezik.

b/ Infrastruktúra együttműködési hálózatok létrehozásának ösztönzése

E támogatott együttműködési formánál az a cél, hogy előmozdítva az infrastruktúra fenntartók közötti koordinációt és az erőforrások tervszerű kombinálását, létrejöjjön köztük az az együttműködési kultúra, amely lehetővé teszi a jó gyakorlat elterjedését, az egymást kiegészítő tevékenységek megtervezését, az osztott' és virtuális' nagyberendezések létrehozását.

A közösség támogatását azoknak a közös erőfeszítéseknek finanszírozására adják, amelyek nyomán lehetővé válik a hálózat szempontjából fontos infrastruktúrák, meglévő és jövőbeli infrastruktúrák hatékonyabb hasznosítása, kiaknázása. Ezekben a hálózatokban az egyetemeken, kutatóintézetekben, s az iparban lévő kutatási infrastruktúrák fenntartói, működtetői, a felhasználók képviselői és a berendezések gyártói vesznek részt.

c/ Kutatási infrastruktúra KTF projektek

Ennek az akciónak az a célja, hogy támogassa azokat a kutatási erőfeszítéseket, amelyeknek az egész közösségre kiható jelentőségük lehet egy-egy szakterületen az infrastruktúrákhoz való hozzáférés megkönnyítésében és az infrastruktúra által biztosított szolgáltatás tökéletesítésében.

Az 5. Keretprogram vonatkozó dokumentumai szerint a szóban forgó alprogramban a következő (és egyben utolsó) pályázati felhívás 2000. november 15-én fog jelenik meg, a pályázatok benyújtási határideje 2001. február 15-e lesz és a nyertes pályázókkal a szerződés megkötésére várhatóan 2001 novemberében kerül sor.

Társadalmi-gazdasági kutatás: Rendezvények

1. Az oktatás állami támogatása és az oktatásból származó személyes előnyök (PuRE)
15 európai ország bevonásával végrehajtott kutatás eredményeit feldolgozó szeminárium
A konferencia helyszíne és időpontja:
Lisszabon, 2000. október 27.
Internet cím: http:// www.cordis.lu/improving/src/ser_events_pure.htm

2. A fenntartható technológiai innováció elvi-politikai alapjainak kidolgozása (POSTI)
3. POSTI nemzetközi konferencia a University of East London Innovációs Tanulmányok Intézete rendezésében
A konferencia helyszíne és időpontja:
London, 2000. december 1-3.
Internet cím: http://www.cordis.lu/improving/src/ser_events _posti3.htm

Az európai társadalom jövőjével kapcsolatos kutatás
Belgium, Brüsszel,
2000 novemberétől

Az Európai Bizottság "dialógus munkaértekezlet" sorozatot szervez azzal a céllal, hogy mozgósítsa a polgárok, a döntéshozók, a nem-kormányzati szervezetek és a gazdaság javára és érdekében végzett társadalmi-gazdasági kutatást. A Bizottság azt reméli, hogy a munkaértekezlet sorozat elő fogja segíteni a kétirányú információáramlást - szemben a hagyományos egyirányú informálással - számos különböző, de összefüggő témakörben. Végső soron a Kutatás Főigazgatóság reményei szerint a megbeszélések segíteni fogják a kutatási és tudománypolitika kialakítását és végrehajtását, oly módon, hogy hozzájárulnak a kutatási programok kialakításához, ill. bizonyítékokat és érveket szolgáltatnak a nyilvánosság fórumain folytatott vitákhoz. Az első munkaértekezletet "Technológia, gazdasági integráció és társadalmi kohézió" címmel ez év májusában Brüsszelben tartották. 2000-ben a következő munkaértekezletek megtartását irányozták még elő:

2001-ben - többek között - a következő értekezletek megtartására kerül sor: További információ:
Angela Liberatore, Research DG
Fax: +32-2-2994462
E-mail: angela.liberatore@cec.eu.int

Piia Huusela
Press and information officer
Research DG
Fax: +32-2-2958220
E-mail: piia.huusela@cec.eu.int

CORDIS focus No 157., RCN 15413

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)


 

A Közös Kutató Központ (KKK) friss hírei

A KKK éves jelentése, 1999

Megjelent az Európai Bizottság Közös Kutató Központja (JRC, KKK) 1999. évi beszámolója színes, mélynyomású kiadványként. A kiadvány tartalma:

A beszámoló részletesen foglalkozik a KKK nyolc kutatóintézete 1999. évi tevékenységével. Kiegészítésképpen a KKK szervezeti felépítését, a kormányzói testület összetételét és egy rövidítésmagyarázatot tartalmaz. A 68 oldalas kiadvány a KKK programreferensénél betekintésre bárkinek rendelkezésére áll.

*

A KKK és a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács együttműködése

Brüsszelben július 18-án aláírták a KKK és a CSIC, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács hosszú távra szóló partnerkapcsolati egyezményét. A CSIC (El Consejo Superio de Investigaciones Cientificas) Spanyolország legnagyobb multidiszciplináris költségvetési kutatóintézeti hálózata, amelynek az egész országban vannak kutatóintézetei, mintegy 10 000 alkalmazottal. A tervezett együttműködési projektek között szerepel a genetikailag módosított szervezetek (GMO) azonosítása, szabályozása és közös szabványok kidolgozása; élelmiszertechnika és minőségellenőrzés; bioanyagok; környezetvédelem. A kutatási partnerkapcsolat során társadalmi-gazdasági témákban is várható együttműködés, amelyek elsősorban az EU Földközi-tengeri tagországaira vonatkoznak. Ennek az együttműködésnek a keretében közös projekteket szerveznek, a berendezéseket és létesítményeket közösen használják, és munkatársakat cserélnek.
 

A KKK egyezsége az aknamentesítési berendezések globális használatára

A KKK illetékesei Brüsszelben júliusban számos ország honvédelmi intézményeivel közös memorandumot írtak alá. A Belgiummal, az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, Hollandiával és Svédországgal aláírt memorandum célja a humanitárius aknátlanítás nemzetközi tesztelési és értékelési programjának (ITEP) elindítása. Az ITEP-et a nemzetközi taposóakna-mentesítési erőfeszítések koordinálására hozták létre, keretében növelik a független és tudományosan alátámasztott tesztelési és értékelési adatok előállításának, gyűjtésének és terjesztésének hatékonyságát. A KKK-val kötött egyezség jobb együttműködést biztosít az EU és a nemzeti programok között, valamint meggyorsítja az új berendezések alkalmazását. A kulcsfontosságú KKK-létesítmények és berendezések között van az Európai Mikrohullámú Azonosítási Laboratórium, az Európai Optikai Goniométer, a Karl-Friedrich Gauss laboratórium és annak kültéri tesztelési területe (valamennyi létesítmény Isprában, Olaszországban van). Mindez az ITEP rendelkezésére fog állni az új technológiák tesztelése és bevezetése elősegítésére.

További információ: alois.siber@jrc.it ; http://demining.jrc.it/

*

A KKK új károsanyag-emisszió kutatólaboratóriumának felavatása

Az európai kutatási főtitkár és az olasz kutatásügyi miniszter felavatták az ERLIVE laboratóriumot a KKK Környezetvédelmi Intézetében, Ispra-ban. Az ERLIVE (European Reference Laboratory for Industrial and Vehicle Emissions, vagyis ipari tevékenységből és gépjárművekből eredő károsanyag-emisszió európai referencialaboratóriuma) egy kísérleti szemétégető üzemet tartalmaz teljességre törekvő gázemissziós mérő- és szabályozóműszer-parkkal. Ez az első olyan európai, teljes méretű dinamikus kipufogógáz-laboratórium, amely alkalmas a benzin- és dízelüzemű gépjárművek EURO-IV szabvány szerinti gázemissziójának kutatására és beállítására.

A július 11-12-i megnyitó ünnepségen európai törvényhozási és jogi szakemberek, valamint az autóipar és olajipar nemzeti hatóságainak képviselői és szakemberei vettek részt. Megállapodtak abban, hogy az új laboratóriumban folyó kutatást mind a nemzeti, mind az európai közös kutatási-fejlesztési tevékenységek szolgálatába állítják.

További információ: Giovanni.De-Santi@jrc.it

Rovatvezető
Roboz Péter
Tel: 338 4963
E-mail: roboz@omk.omikk hu

EURATOM

GLOBAL 2001 konferencia meghirdetése

Az EU Euratom program keretében és részbeni szponzorálásával szervezett GLOBAL 2001 konferenciasorozat következő konferenciáját 2001. szeptember 9 - 13. között tartják Párizsban. A konferencia címe:

A nukleáris fűtőanyagciklus vége: a kutatástól a megoldásokig

A konferencia célja a nukleáris üzemanyagciklus végső kimenetével kapcsolatos kutatások, az alkalmazások és energiapolitikai ügyek nemzetközi helyzetének és trendjeinek áttekintése. Különös hangsúlyt kapnak a magas aktivitási szintű radioaktív hulladékok hosszú távú kezelésének és elhelyezésének kérdései, valamint az új nukleáris energia koncepciók. Az üzemanyagciklus végével és a magas radioaktivitás-szintű hulladékok kezelésével folyó nemzetközi kutatások eredményeiről fontos áttekintő beszámolókat publikáltak vagy vannak ilyen beszámolók folyamatban az atomenergiában érdekelt országokban. A GLOBAL 2001 esemény kitűnő fórumot biztosít ezeknek az eredményeknek és a következtetések megvitatására, továbbadására.

A konferenciára várt előadások tartalma a következő.

Az 1. témakör a nukleáris üzemanyagciklus és hulladékkezelés tárgyköreivel foglalkozik, amelyben elsősorban tudományos és műszaki témájú cikkek fognak szerepelni. A 2. témakör az új típusú vagy továbbfejlesztett atomreaktorokkal vagy üzemanyag-technológiákkal kapcsolatos új koncepciókkal foglalkozik, amelyek a jelenlegi műszaki megoldásoktól lényegesen eltérő perspektívákat tárnak fel.

Az ezekkel a témákkal foglalkozó benyújtott cikkek fognak elsődleges prioritást élvezni. Egyéb témákkal foglalkozó előadásokat is figyelembe vesznek, különösen az Atomenergia fenntarthatósága tárgykörébe tartozó cikkeket.

A konferencia szervezői felkérik az érdekelt szakembereket, hogy nyújtsák be cikktervezetüket a GLOBAL 2001 konferenciára.

További információ: www.sfen.fr/global2001/Page.htm

Rovatvezető
Roboz Péter
Tel: 338 4963
E-mail: roboz@omk.omikk hu

 

HAZAI HÍREK

Az EU "Kultúra 2000" programja* és a KultúrPont Iroda

Európa önazonossága a kulturális sokszínűségben, a hagyományőrzésben és a találékonyságban ötvöződik. A bővítés, a globalizáció, az információs társadalom, a foglalkoztatás és a szociális kohézió olyan kihívások, melyek alapvető változásokat idézhetnek elő az Európai Unió kultúrpolitikájában. Ma már teljes az egyetértés abban, hogy a "kultúra" fogalom nemcsak a "magas kultúrát" fedi le, hanem mindinkább kiterjed a populáris művelődésre, a mindennapi tömegkultúrára is. Ez a felfogás képezi az Európai Unió új, átfogó keretprogramjának alapját, melyet Kultúra 2000 néven a 2000-2004-ig terjedő időszakra hoztak létre.

A Kultúra 2000 keretprogram célja a közös európai kulturális identitás tudatosítása, amely elősegíti az európai népek egymás iránti megértését, kölcsönös megismerését. Kiemelt fontosságúnak tartja az állampolgárok, főként a hátrányos helyzetűek és a fiatalok hozzáférésének és részvételének elősegítését a kulturális tevékenységekben, a művészek és alkotásaik mobilitását, valamint új technológiák alkalmazását. E célok érdekében rendezik meg többek között az Európa Kulturális Fővárosa és az Európai Kulturális Hónap rendezvénysorozatot is. A 167 millió euro összköltségvetésű ötéves program az idén 33,5 millió euróval támogathatja a legkülönfélébb kulturális pályázatokat szerte Európában.

Magyarország a jövő évtől teljes jogú tagként részt vehet a Kultúra 2000 közösségi programban, így a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a minél sikeresebb magyar részvétel érdekében létrehozta a programot támogató irodahálózat hazai tagját, a KultúrPont Irodát. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai igények felmérése alapján az Iroda feladata a magyar kulturális élet szereplőinek tájékoztatása a Kultúra 2000 programról és a kultúrát érintő egyéb uniós pályázati lehetőségekről. Közös pályázatok benyújtása érdekében partneradatbázisokkal segíti a kül- és belföldi potenciális társintézmények egymásra találását, terjeszti a kultúrával kapcsolatos uniós információhordozókat, kapcsolatot tart a más országokban működő kontaktirodákkal. Az ügyfélszolgálaton kívül előadás-sorozat, illetve interaktív web-felület is hatékony segítséget nyújt majd a magyar jelentkezőknek már az idén ősszel várható pályázati kiírásnál.

Az Iroda kiemelten lényeges feladata, hogy közvetítse a pályázók felé az "európai szemléletet", az integrációs gondolkodás jelentőségét, hiszen a Kultúra 2000 programban való részvétel nem csupán anyagi többletforrásokat jelent, hanem azt is, hogy még intenzívebb módon kapcsolódhatunk be az Európai Unió kulturális vérkeringésébe.

A KultúrPont Iroda elérhetősége:
Zongor Attila irodavezető
Cím: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
Telefon: 322-0088, Fax: 462-0613
Internet: http://www.kulturpont.hu
E-mail: info@kulturpont.hu
 
 

IX. Magyar Minőség Hét
"Úton a megfelelőségtől a kiválóságig"

Helyszín:
Magyar Honvédség Művelődési Háza
"A" épület Színházterme
(Budapest, XIV. Stefánia út 34.)

Időpont:
2000. november 6-9.

Rendezők:
Magyar Minőség Társaság
EOQ Magyar Nemzeti Bizottsága


 
 

HÍREK

Június 28. és július 2. - A Dél-Dunántúl legjelentősebb gazdasági seregszemléjének számító 21. Pécsi Nemzetközi Vásár megrendezésére a pécsi Sportcsarnokban került sor. Intézményünk önálló standdal vett részt, a kiállításon Mayerné Andrasek Anita mutatta be az OMIKK szolgáltatásait és termékeit.
Az eseményhez kapcsolódva a Dél-Dunántúli Napló Pécsi Vásár különszámában megjelent az OMIKK két hirdetése.

Július 2-4. - Balatonföldváron került megrendezésre a Magyar Professzorok - Millenniumi - 2. Világtalálkozója a Magyar Professzorok Világtanácsának rendezésében. Az eseményen Dr. Herman Ákos főigazgató előadást tartott "Információellátás 2000-ben" címmel, és kamarakiállítással mutatkoztunk be.

Július 12-16. - Tiszaújvárosban rendezték meg a beruházási és fogyasztási javakat bemutató Tranzit Expo 2000 kiállítást és vásárt. A kiállításon intézményünk is képviseltette magát.

Gábor Dénes születésének 100. évfordulója alkalmából az OMIKK reprezentatív CD-ROM-ot és könyvet adott ki a magyar származású Nobel-díjas tudós életéről és munkásságáról.

Július 23-25. - Emlékünnepségeket rendeztek Bay Zoltán születésének 100. évfordulója alkalmából Budapesten és Gyulaváron. A július 23-án tartott szoboravatáson Dr. Herman Ákos vett részt, míg jú-

Július 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett emlékülésen Dr. Herman Ákos, Dr. Rudnay Gyula és Novák Lászlóné képviselték intézményünket. Az ünnepség után Mészáros Sándor Bay Zoltánról szóló eredeti dokumentumokat és fotókat adott át az OMIKK-nak, melyeknek feldolgozását a Tudománytörténeti csoport végzi.

Augusztus 10-12. - Esztergomban került sor a XXXII. Könyvtáros Vándorgyűlés megrendezésére. A könyvtáros szakma kiemelkedő eseményén intézményünk is képviseltette magát. A Vándorgyűléshez kapcsolódó kiállításon az OMIKK könyv- és CD-újdonságait valamint kiadványait mutattuk be.
 
 

EURÓPAI UNIÓS SZAKMAI KONFERENCIA

megrendezésére került sor
2000. szeptember 12-én
Sátoraljaújhelyen

A rendezvény szervezői:

A rendezvényen "Az EU 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramja, innováció és technológiatranszfer - az OMIKK EU-Info Szolgálat és az EU IRC hálózatának szolgáltatásai" címmel Nyerges Gyula főtanácsos tartott előadást