OMIKK


EU-INFO HÍRLEVÉL

EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

*

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK
Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter,
Szabó Eszter, Dr. Tichy-Rács Ádám

Szerkesztőségi titkár
Czeglédi Gyuláné

Szerkesztő
Dr. Gerzsó Géza
 

Felelős szerkesztő
Dr. Dúzs János

Szerkeszti és terjeszti
az OMIKK Informatikai Igazgatósága, igazgató: Stubnya György

Kiadja:
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Budapest, VIII., Múzeum utca 17.

Felelős kiadó:


Dr. Herman Ákos főigazgatóEU-MIK
az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor
Nyerges Gyula, főtanácsos


 
 

HÍRLEVÉL

 
EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 

EU HÍREK
 
 

EU 5. KERETPROGRAM

 • Pályázati felhívások, határidő módosítások,
 • Elfogadott innovációs pályázatok,
 • Innovációközvetítő központok: brit-magyar együttműködés
HAZAI HÍREK

PARTNERKERESÉS

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VI. ÉVF. 5-6. szám 2000. május-június

 

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL ROVATAI

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése Közös Kutató Központ

EURATOM

hazai hírek

*
http://femirc.omikk.hu
*


 
 

EU HÍREK

 

Új vállalkozási politika

Az Európai Tanács figyelemmel a lisszaboni csúcstalálkozóján elhangzottakra, egy új, sokéves programot készít a vállalatok és vállalkozók számára a 2001-2005 évek közötti időszakra. Ez keretet ad a 31 országot átfogó programhoz, különös hangsúllyal a KKV-kra.

A többéves program eddig kialakult “politikái” a következők:

Az Európai Unió új oktatási, szakképzési és ifjúsági programjai

Március 17-18-án Lisszabonban tartotta ülését az Oktatási Miniszterek Tanácsa abból az alkalomból, hogy megkezdődött az Európai Unió új Socrates, Leonardo és Youth programja (2000-2006). A 15 EU tagállam miniszterei mellett meghívást kapott az ülésre az Európai Gazdasági Térség (EEA) 3 országának és az Európai Unióhoz társulni kívánó 13 országnak oktatásért és szakképzésért felelős minisztere is.

A konferencia napirendjén szerepelt az oktatás jövőjének, a szakképzésnek és az európai ifjúságpolitikának a megvitatása. A konferencia elemezte azt, hogy az oktatás, az egész életpályára kiterjedő képzés milyen szerepet tölt be a foglalkoztatásban és a szociális kohézióban.

Az Európai Bizottság három ismertetőt készített a konferenciára:

Viviane Reading oktatási biztos ismertette a konferencia résztvevőivel az Európai Bizottság kezdeményezését, az eEurope programhoz az oktatás területén kapcsolódó eLearning programot. Ennek célja az informatika és a távközlés eredményeinek aktív felhasználása az oktatásban és a képzésben, valamint az információs társadalom megvalósításához szükséges ismeretanyag beépítése az európai oktatási rendszerbe. Reading asszony bejelentette, hogy az Európai Bizottság 2000 végéig memorandumot készít elő a teljes életpályán átívelő tanulás európai stratégiájáról.

Az EU tagállamok oktatási miniszterei zárt ülést is tartottak, amelyen megvitatták az oktatás és képzés szerepét a foglalkoztatás, a gazdasági reformok és a szociális kohézió erősítésében. Hangsúlyozták a tudás és az ismeret gazdasági jelentőségét. A tudásalapú társadalom legjelentősebb alappillére a magas színvonalú, az egész társadalom számára nyitott, a szakmai karrier során folyamatos képzés. A miniszterek megfogalmazták azt az igényt, hogy szorosabb kapcsolatot kell teremteni az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák között. Szükségesnek tartják egy benchmarking rendszer kidolgozását a teljes életpályát átölelő tanulás folyamatára. Támogatták az eLearning program elindítását, amelynek első lépéseként meg kell valósítani az oktatók képzését az új technológiai ismeretek megszerzése érdekében.

A G8 környezetvédelmi miniszterek csúcstalálkozója

2000. április 7-9. között a japán Otsu városában tartottak csúcstalálkozót a G8 országok környezetvédelmi miniszterei. A rendezvényre meghívást kapott Margot Wallström asszony, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosa is. A nyolc legfejlettebb ipari ország környezetvédelmi minisztere elkötelezettségének adott hangot a világ fejlődésének fenntarthatósága mellett.

A miniszterek készen állnak arra, hogy konkrét lépéseket tegyenek a Kyotoi Jegyzőkönyv integritásának megőrzésére, a jegyzőkönyvben rögzített környezetvédelmi célkitűzések megvalósítására. Ennek alapján komoly eredmények várhatóak a jegyzőkönyvet aláíró országok 2000 novemberében Hágában megrendezésre kerülő 6. Konferenciájától. A politikai elkötelezettség adott ahhoz, hogy az eredményes konferenciát követően megkezdődhessen a Kyotoi Jegyzőkönyv ratifikálása, s így az 2002-ig hatályba léphet, és célkitűzései megvalósításra kerülhetnek az aláíró országok többségében.

A szándéknyilatkozatoktól a konkrét cselekvés felé történhet elmozdulás az ENSZ 2002-ben megrendezésre kerülő fenntartható fejlődési konferencián. A miniszterek egyetértettek abban, hogy nem valósítható meg a fenntartható fejlődés globális szinten, ha nem sikerül legyőzni a nyomort és a szegénységet a fejlődő országokban. Meg kell teremteni ezekben az országokban a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem harmóniáját. A konferenciát valamelyik fejlődő országában lenne célszerű megrendezni, ahová elvárnák az ENSZ-tagállamok legmagasabb szintű képviselőit. A konferencia sikeréhez elengedhetetlen a civil társadalom (állampolgárok és vállalatok) aktív részvétele a rendezvényen.

Foglalkoztak a környezetvédelmi miniszterek az egészség és a környezetvédelem kapcsolatával is. Célszerűnek tartották, hogy az országok környezetvédelmi politikájukban építsék be a megelőzés elvét. A környezeti károknak leginkább kitett társadalmi csoportok a gyermekek és a terhes anyák, akiknek a védelmére külön figyelmet kell fordítani. A miniszterek támogatták egy olyan információs rendszer kialakítását, amelynek keretében megosztanák tapasztalataikat és ismereteiket a veszélyes vegyi anyagokról.

Konferencia a tudomány és az állam irányításának kapcsolatáról

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központjának (JRC) szervezésében 2000. március 29-30-án Brüsszelben került megrendezésre a tudomány és az állami irányítás kapcsolatával foglalkozó nemzetközi konferencia. A rendezvényen 75 európai uniós, amerikai, kanadai, japán és svájci szakértő vett részt kormányaik, parlamentjeik, kutatási szervezeteik és az ipar képviseletében. A konferencia témája annak felülvizsgálata volt, hogy a politikai döntéshozók hogyan hasznosítják a tudomány és technológia eredményeit döntéseik meghozatalánál.

Stratégiai súlyú EUREKA projekt-kezdeményezés

Az EUREKA európai kutatás-fejlesztési (K+F) együttműködés súlyponti célja stratégiai projektek generálása. Az EUREKA elnöki tisztét betöltő NSZK a K+F együttműködés lendületbe hozását tekinti egyik legfőbb feladatának. A szövetségi kormány mindent megtesz az új stratégiai ipari projektek létrejötte érdekében.

Az új stratégiai mikroelektronikai EUREKA projekt elsősorban két területre terjed ki:

Alkalmazások az elektronikus kereskedelem, a nagysebességű adatátviteli hálózatok, az internet alapú kommunikációs és szórakoztató média és az internet hozzáférés biztonsági tényezői területén. A cél új standardok, további tervezési és demonstrációs eljárások fejlesztése. A hardver platform mellett az európai szoftverfejlesztés is egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni.

Alkalmazásorientált alapkutatás az alkalmazásokhoz szükséges alapvető technológiák fejlesztése céljából. A kezdeményezés a félvezető technológiák területén tapasztalható egyre gyorsabb fejlődésben akarja versenyképessé tenni az európai ipart új anyagok, eszközök és eljárások fejlesztése és rendszertechnológiai integrációja által.

(OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2000. április)
 
 

Kiegészítő tanulmányok az európai kutatási térség kialakításáról

2000 márciusában hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága azt a négy tanulmányt, amely kiegészíti a 2000 január 18-án kiadott, “Az európai kutatási térség megteremtése" című európai tudománypolitikai dokumentumot.

A tanulmányok négy területen elemzik az egységes európai kutatási térség megteremtéséhez szükséges tennivalókat:

Bővülő együttműködés "Kelet" felé

Az EU 1992 óta kezdte meg fokozni kutatás-fejlesztési együttműködését a közép-kelet-európai országokkal, valamint a volt szovjet utódállamokkal a COPERNICUS program keretében. Az 1998. évben

A támogatások fő területei voltak:
Új EU információs szolgáltatások

1. Távoktatási információkereső: http://www.dicoursefinder.com/

E címen van keresési lehetőség a távoktatással kapcsolatos különféle információkra kulcsszavak, tanfolyami címek, tárgykörök és intézménynevek alapján angol, francia és spanyol nyelven.

CORDIS RCN 14764

2. Új oktatási technológiai információforrás: http.//www.proacte.com/

A fenti címen nyitotta meg új szolgáltatását az EU Bizottság IST programja. A szolgáltatás elnevezése: “PROACTE”: Promoting Awareness and Communication Technologies in Education. A hozzáférhető információk az 5. KP válogatott projektjeire vonatkoznak, így pl. a 2000. évi projektek közül:

CORDIS RCN 14746.

3. Ingyenes e-commerce dokumentációk

A spanyol “Commercio electronico global website” külön szolgáltatást vezetett be, amely lehetőséget nyújt az elektronikus kereskedelem és ezzel rokon tárgyú különféle dokumentációk (közlemények, projektek, konferenciaanyagok stb.) ingyenes letöltésére a következő címeken:

CORDIS RCN 14709
 
 
 
 
 
Információk az EU Hivatalos Lapjából Ţ
§
ü Környezetvédelem! ü Oktatás! ü Technika! 

 

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.


 
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


 

Halászat és Akvakultúra

Partnerközvetítő és Technológiatranszfer Rendezvény

Piraeus-Athén, Görögország, 2000. szeptember 29.

A rendezvényt az "Aquapartners 2000" kiállításhoz (2000. szeptember 28 - október 1.) kapcsolódóan rendezi a kiállítás területén a Hellén IRC az IRC-k Halászati Technológiai Tematikus Csoportjával együtt.

Információk: http://hirc.ekt.gr/en/news.htm

Biomaterial 2000

Partnerközvetítő/technológiatranszfer rendezvény

Erfurt, Németország, 2000. október 19 - 20.

A rendezvény mindkét napján rövid előadások lesznek a kiválasztott témakörökből, ezt követően előzetesen megszervezett tárgyalásokra kerül sor a potenciális partnerek között.

A fő témakörök: biokerámiák és bioüvegek alkalmazása implantátumokban oszteoszintézisben, kompozitokban. Ezen belül is elsősorban a következő kérdések merülnek fel: gyártási eljárások és bevonási eljárások; felületek funkciói és kialakításuk; klinikai eredmények és szöveti válaszreakciók.

Bővebb információk: http://www.thati.de

Élelmiszer-biztonság Európában - kihívások és lehetőségek

Konferencia

London, UK, 2000. október 19 - 20.

A konferencia középpontjában az élelmiszer-biztonság kérdései és az azokkal összefüggő kutatások állnak. A rendezvény további célja, hogy lehetőséget nyújtson az európai léptékű kutatási hálózatok építésére. A plenáris előadók a hatóságok, az ipar, a fogyasztói testületek, a kutatási szféra, valamint az Európai Bizottság képviselői lesznek.

A szekciók: élelmiszeripari mikrobiológia; élelmiszer-biztonság és feldolgozás, élelmiszeripari toxikológia; élelmiszer-biztonság és élelmiszer lánc; az élelmiszer-biztonság jövője Európában. A rendezvény kerekasztal megbeszéléssel zárul majd.

Információk:

E-mail: jayne@betatechnology.co.uk

URL: http://www.cordis.lu/life/src/event17.htm
 
 


EBPN ipari kapcsolatfelvételi rendezvény
Wageningen Hollandia, 2000. október 26 - 28.

A rendezvényt az Európai Növény Biotechnológiai Hálózat (European Plant Biotechnology Network - EPBN) szervezi azzal a céllal, hogy elősegítse a kapcsolatok építését az akadémiai szféra és az ipar között a növény biotechnológia területén. A program tárgyalásokra, vitákra és a személyes kapcsolatfelvétel számos módjára nyújt majd alkalmat.

Sor kerül az EU 4. és 5. KTF Keretprogramjában még futó és már lezárt projektek eredményeinek ismertetésére is, módot nyújtva arra, hogy az ipar képviselőivel megvitassák az eredmények lehetséges alkalmazását.

További információk az alábbi címeken nyerhetők:

E-mail: epbn@bbsrc.ac.uk

URL: http://www.epbn.org
 
 


Az EU-INFO Hírlevél 2. KÜLÖNSZÁMA

NAGY ÉRDEKLŐDÉST VÁLTOTT KI.

RÉSZLETEK A KÖVETKEZŐ SZÁMBAN. 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

Értékelés az információs társadalom terjedéséről
Európában

2000. március végén jelentette meg az Európai Bizottság információs társadalmi tanácsadó testülete (Information Society Forum) éves jelentését az információs társadalom európai modelljének értékeléséről. A több, mint 50 oldalas jelentés azt vizsgálja, hogyan képes Európa megfelelni az információs társadalom terjedéséből adódó globalizációs kihívásoknak.

A jelentés részletesen vizsgálja a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nyitottságát, a fogyasztók bizalmát a szolgáltatásokban, az állampolgárok bevonását az információs társadalomba, a hálózati demokráciát, a személyes adatok védelmét, az információs társadalom hatását a szociális kohézióra és a fenntartható fejlődésre.

A Fórum 1995-ös megalakítása óta minden évben jelentést készített az információs társadalom eredményeinek európai terjedéséről, elemezve az adott év során bekövetkezett fejlődést, az összegyűlt problémákat és kockázatokat, és ajánlásokat fogalmazott meg azok megoldására. Az információs társadalom európai fejlődésének egyik specifikuma a kulturális sokszínűség. A Fórum felhívja a figyelmet ezen vívmány megőrzésére, miközben globálisan láthatóan erősödik a monokultúrás világkép kialakulása.

Az európai információs társadalmi modellnek a szabadság, egyenlőség, szolidaritás és fenntarthatóság alapelvein kell nyugodnia. A jelentés felhívja a figyelmet a személyes szabadságjogok megőrzésére, a közvélemény bizalmának további erősítésére, amelynek egyik sarkköve a személyes adatok megfelelő biztonsága és védelme. Társadalmi rétegtől függetlenül, minden európai polgár számára biztosítani kell a modern információkhoz és távközlési hálózatokhoz való hozzáférést, mivel az új technológiák egyre szervesebb részévé válnak az iparosodott országok gazdasági, kulturális és társadalmi életének.

Az európai kontinens legégetőbb problémája a versenyképesség fokozása. Az információs és kommunikációs technológiák nyújtják a legjobb biztosítékot a gazdasági növekedéshez és a társadalom életszínvonalának emeléséhez. A Fórum javasolja a távközlési díjak további csökkentését. Az információs társadalom vívmányainak teljes körű kiaknázásához szükségesnek tartja az informatikailag jól képzett európai munkaerő megteremtését. Szükség van a felnövekvő nemzedék szellemiségének, ismereteinek és képzettségének további erősítésére.

A Fórum az egész világra kiterjedő párbeszéd megindítását javasolja az Európai Bizottságnak. A dialógus célja azon globális keretek kidolgozása lenne, amelyek mellett fenntartható módon valósítható meg világméretekben az információs társadalom. Ehhez a vitához jó alapot szolgáltathat az információs társadalom európai modellje.

eEurope

a digitális televíziózás fejlődése

Az európai elektronikus piac fejlesztése érdekében ez év elején kibocsátott, és a márciusi lisszaboni helyzetben van a többi gazdasági térséghez képest. Ezek: a fejlett és egységesen szabályozott mobil távközlés és a digitális televíziózás. A mobil távközlés Magyarországon is elterjedt, és csúcsértekezleten tárgyalt eEurope felhívás két kiemelt területet jelölt meg, amelyeken Európa előnyös általánosan ismert. Ezzel szemben a digitális televíziózásról hazánkban csak a legszűkebb szakmai közvélemény rendelkezik megfelelő ismeretekkel. Az alábbiakban az Európai Bizottságnak az 1995. október 25-i Irányelvei előírásának megfelelően évenként készített, legutóbb 1999. november 9-én benyújtott jelentése alapján röviden bemutatjuk a digitális televíziózás helyzetét.

Hozzájárultak a DVGB (Digitális Videó Műsorszóró Csoport - Digital Video Broadcasting Group) átviteli rendszerének világméretű sikeréhez annak köszönhetően, hogy a felhasználói követelményeket magas színvonalon kidolgozták, különös tekintettel Európa sokféleségére ezen a területen. Ez eltér a korábbi, technológiavezérelt, és részletesen szabályozott európai modelltől. Az Irányelvek a digitális TV piac első - a díjfizetéses TV által meghatározott - fázisában némi biztonságot jelentenek. Azokban a tagállamokban, ahol a digitális televíziózás már ma is létezik, a digitális televíziós szolgáltatások széles tartományának fejlődése egy erős fizető televíziós piactól függ. A szolgáltatások egy része gyorsan átalakult tranzakciós szolgáltatássá, beleértve az internet és a banki szolgáltatásokat is, különösen azokon a területeken, ahol egymással versengő televíziós platformok együtt vannak jelen. Új kereskedelmi formák is kialakultak. A szabadon fogható szolgáltatások ereje egyes tagországokban megnehezítette a díjfizetésen alapuló digitális televíziózás megindítását. A szükségesnek ítélt jelentős befektetések a hatalmas vállalkozói tőke nagy kockázattal járó piacszerzésére vezettek. A sugárzási piac szerkezete megnehezíti a versenyhivatalok dolgát, amikor a létező szereplők új piacok megszerzésére irányuló új kombinációjának elfogadásáról döntenek. A szabályozás és a versenytörvény kölcsönhatásának egységesen kell kezelnie a piaci struktúrákat. Kulcskérdés, hogy a versenytörvény önmagában elegendő-e ahhoz, hogy lehetővé tegye a befektetést. Az infrastrukturális és a szolgáltatási verseny kölcsönhatása szintén fontos. Növekvő szerepet fognak játszani az új dekóderfunkciók. A kábeltelevíziós hálózathoz való hozzáférés a díjfizető televíziós szolgáltatások szűk keresztmetszete egy olyan piacon, ahol a kábel az információtovábbítás legfontosabb eszköze. Ezek a kérdések kívül maradtak a 95/47 sz. Irányelveken, ami felveti, hogy tágabb értelmezésben, a konvergenciát is figyelembe véve kell megvizsgálni a kérdéseket, amikor a legfontosabb, általános érvényű célokat vesszük számba. Az áttérés az analóg televíziózásról a digitálisra egy pozitív fejlemény a spektrum hatékony használatát tekintve. Azonban ez a fejlődés nem fogja kedvezően befolyásolni a fogyasztói előítéleteket, mivel a fogyasztók azt érzékelik, hogy ennek következtében új vevőkészüléket kell venniük. Ennek is a versenytörvényekkel teljes összhangban kell bekövetkeznie. A digitális televíziózás gazdagabb, egyszersmind bonyolultabb környezet, mint az analóg televíziózás. A fogyasztóknak tehát időre, és magas színvonalú érthető tájékoztatásra lesz szükségük ahhoz, hogy ugyanolyan megalapozott döntéseket hozzanak, mint amilyeneket hagyományosan más piaci szereplők és szabályozók hoznak. A szabályozóknak kell arról gondoskodniuk, hogy a közérdekű célok megvalósuljanak. A közös üzemeltethetőség és a nyitottság továbbra is fontos cél marad. A szoftver növekvő szerepe a rugalmasság új, pozitív eleme mindezek megvalósíthatósága érdekében. A díjfizetésen alapuló televíziózás nagy lendületet adott a digitális televíziózás korai szakaszában. Az, hogy milyen mértékben fogja hosszabb távon befolyásolni a szabadon fogható televíziózás és a díjfizetésen alapuló televíziózás viszonylagos pozícióját, ma még bizonytalan. A különböző piaci előrejelzések megegyeznek abban, hogy a díjfizetésen alapuló televíziózás bevételei gyorsabban nőnek, mint a hirdetési bevételek. Ebben az összefüggésben az az elv különösen fontos, hogy a szabályozásnak csak az elkerülhetetlenre kell kiterjednie: a szabályozásnak nem szabad akadályoznia a piaci fejlődést, különösen az innovatív, új szolgáltatások létrejöttét. A digitális televíziós piacok és a technológia meghaladta az Irányelvek érvényességi körét. Az 1999. évi felülvizsgálat megfontolja a hozzáférési és összekapcsolási szabályok összeegyeztetését egy közös Irányelvbe, amely valamennyi elektronikus távközlési infrastruktúrát, átviteli és hozzáférési szolgálatot lefed.

Az Európai Bizottság tájékoztató közleménye a felhasználóbarát információs társadalomra vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (1998-2002) pályázati felhívásával kapcsolatban

(Az IST program - 2000/C 165/09)

 1. 2000. február 9-én az Európai Bizottság elfogadta a felhasználóbarát információs társadalomra vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (1998-2002) 2000 évi munkaprogramját (C/2000/350).
 2. A munkaprogram 6. részében megjelent előzetes ütemtervében az állt, hogy 2000 júniusában várható a 6.1.2 részben megjelölt tematikájú pályázati felhívás.
 3. A felhívás várhatóan 2000. júliusában jelenik meg.
 4. A felhívás egyéb vonatkozásai, a tartalmat tekintve is ugyanazok maradnak, mint amiket a munkaprogram jelzett.
NAPIRENDEN AZ “IST”

Előadások az INFO 2000 Kiállításon a MAK szervezésében az Európai Unió 5. Keretprogramjáról

Dr. Tichy-Rács Ádám (OMIKK) főleg az IST 2000. évi pályázatainak témáiról és a részvétel lehetőségeiről beszélt. Mint kiderült, nagy a választék a tudásmenedzsment, az elektronikus munkavégzés, az elektronikus kereskedelem, a távmunka, a bizalmat és biztonságot növelő technológiai elemek, a kulturális és tudományos értékek digitális gyűjteményeinek elérése, a kis- és középvállalkozások munkatársainak munka melletti képzése, a nyelveket áthidaló információ-gazdálkodás, a hálózatok integrálása, s még számos egyéb témában meghirdetett pályázatok lehetőségeiben.

Az előadó ismertette az elmúlt évben megjelent és az év hátralévő időszakára tervezett pályázati felhívásokat. Kiemelte, hogy szinte minden felhívás érinti a kulcsakciókat, az akciósorok évenként visszatérnek, de a súlypont fokozatosan áthelyeződik a kutatásról és a technológiafejlesztésről a technológiák bevezetésére, hasznosítására és elterjesztésére. A program irányítói nagy figyelmet fordítanak az innovációk kipróbálásának elősegítésére, a legjobb gyakorlat bemutatására, az eredmények hitelesítésére. Gyakorlatias tevékenységet vár tehát a pályázóktól az EU. Ennek megfelelően a pályázóknak is nagyon felkészülteknek kell lenniük. Az előadó ehhez az OMIKK, az Európai Unió Innovációközvetítő Központjának segítségét ajánlotta.

Bognár Vilmos, az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságának munkatársa, az EU 5. Keretprogram IST programjának magyar nemzeti koordinátora - többek közt - a folyamatos tájékozódáshoz, a témaválasztáshoz és a konzorciumépítéshez adott hasznos tanácsokat. Elmondta, hogy érdemes megismerni az EU eddigi kutatási fejlesztési pályázatainak “slágertémáit”, eredményeit. Bizonyos mértékig következtetni lehet arra, hogy milyen megoldásokat részesítenek előnyben az IST jelenlegi és jövendő pályázatai közül. A sikeres pályamunkák összehasonlításakor megfigyelhetők a szemléleti változások is.

Nyerges Gyula (OMIKK) ismertette, hogy a kis- és középvállalatoknak a keretprogramban való részvételét különösen kívánatosnak tartja az EU. Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az EU projektek aktív résztvevőiként, vagy az új kutatások, technológiák felhasználóiként részt vegyenek a nemzetközi technológiatranszfer folyamataiban. Az innováció előmozdítására 119 millió eurót, a kis- és közepes méretű vállalakozások részvételének ösztönzésére 44 milliót, a kis- és közepes vállalkozásokat támogató specifikus területekre pedig 200 millió eurót fordít az Európai Unió.

Az úgynevezett tájékozódási támogatási pályázatokon (Exploratory Awards) legalább két ország vállalkozásainak kell részt venniük, a második lépcsőben pedig kooperatív kutatási-, kollaboratív kutatási-, demonstrációs-, illetve innovációs projektek következnek. Ezekben a résztvevők megbízhatnak egy alvállalkozót a számukra szükséges kutatás, fejlesztés elvégzésével, maguk végezhetnek kutatási-fejlesztési tevékenységet, pályázhatnak új technológiák ipari mértékű megvalósításának költségeire, vagy nemzetközi technológiatranszfert vehetnek igénybe a nem tematikus programokból származó technológiák adaptálására. Természetesen a kis- és közepes méretű vállalatok fejlődésének támogatása nem jelenti azt, hogy kis vagy közepes értékű kutatást, fejlesztést, innovációt támogat az Európai Unió. A feltételek ismertetése sajnos meghaladja egy rövid tudósítás kereteit, ezért azt javasoljuk, hogy a téma iránt érdeklődők tájékozódjanak a részletekről a http://www.cordis.lu honlapon.

(MAK Hírlevél, 8. évf. 5. sz.)

VII. Országos Neumann Kongresszus

(Eger, 2000. június 21-23.)

Az információs társadalom ezen és hasonló kérdéseire keresik a választ ismert tudósok, informatikai, gazdasági és oktatási szakemberek, valamint kormányzati felelősök. A kongresszus célja, hogy a szakmai eredmények bemutatása mellett az informatikán messze túlmutatva elemezze az élet valamennyi területét érintő információs korszak jelenét és jövőjét: rámutasson napjaink feladataira, kihívásaira, kételyeire, dilemmáira.

Az információs társadalom legkülönfélébb megközelítéseiből származó közös üzenet a szakma és a társadalom összefogásának szükségessége: ezért a kongresszus mottója is “Együtt az információs társadalomban”.

(MAK Hírlevél, 8. évf. 5. sz.)

*

A Magyar Kábeltelevíziós és Kommunikációs Szövetség (MKKSZ) 2000. október 31. és november 4. között 10. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi CATV és Satellite Szakkiállítást és Konferenciát

“Média-Infokommunikációs technológia”

címmel, a Hungexpo területén, a Compfair-rel párhuzamosan.

A rendezvény a klasszikus kábeltelevízió technológiákon túl foglalkozik a távközlés, az információ-technológia, a műholdas műsorszórás adás- és vételtechnikával és idén kiegészül a televízió és rádió műsorszolgáltatók megjelenésével.

A Konferencia és Szakkiállítás célkitűzése, hogy Budapest vezető szerepet töltsön be a közép-kelet-európai térségben az infokommunikáció területén.

Jelentkezés és információ: tel/fax: 228-0917

E-mail: mkksz@dbassoc.hu

(MAK Hírlevél, 8. évf. 5. sz.)

*

“Átmenet az e-Gazdaságba”

címmel

az IBM Magyarországi Kft. és az IQSOFT Rt. közös szakmai napot rendezett

A versenyképesség megőrzéséhez ma már elengedhetetlen az internetes üzletvitel kialakítása; az “átmenet” nagy kihívást jelent a cégek számára, ezért igen fontos, milyen eszközöket, alkalmazásokat választanak, és mely partner mellett döntenek - ezek voltak az április 27-én tartott rendezvény alapgondolatai.

A program a következő témaköröket ölelte fel:


 
 
ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

Pályázati felhívás közvetett KTF akciókra

Határidő: 2000. szeptember 15.

 1. Az Európa Parlament és Tanács 1998. december 22-i, az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekkel kapcsolatos ötödik, az 1998-2002. időszakra kiterjedő keretprogramjára vonatkozó határozatának (a továbbiakban 5. Keretprogram) és a Tanács 1999. január 25-i, a Versenyképes és fenntartható növekedésre vonatkozó kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus programját (1998-2002) elfogadó Döntésének(a továbbiakban specifikus program) megfelelően az Európai Bizottság ezennel a specifikus program keretében folytatandó indirekt KTF akciókra vonatkozó pályázati felhívást bocsát ki.

 2.  

   
   
   
   
   

  A specifikus program 5. cikkelyével összhangban az Európai Bizottság a specifikus program megvalósításának alapját képező munkaprogramot dolgozott ki, amely meghatározza a részletes célokat és K+F prioritásokat, valamint a tájékoztató ütemtervet. A jelen pályázati felhívásban foglalt indirekt K+F akciók céljai, prioritásai, előirányzott költségvetése és fajtái megfelelnek a munkaprogramban foglaltaknak.

 3. A jelen felhívás olyan rögzített határidejű pályázatokra vonatkozik, amelyek kiértékelésére a határidőt követően kerül sor. A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek kiértékelésre.
 4. A specifikus program megvalósítására az 5. Keretprogram II. és IV. függelékében és a specifikus program III. függelékében foglaltaknak megfelelő indirekt K+F akciók által kerül sor.

 5.  

   
   
   
   
   

  A jelen felhívásra vonatkozó értékelési és kiválasztási kritériumokat és módozatokat az 5. Keretprogram, a specifikus program, az 1998. december 22-i, az 5. Keretprogram megvalósítása érdekében a vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére és a kutatási eredmények elterjesztésére vonatkozó Tanácsi Határozat (a továbbiakban a részvétel és terjesztés szabályai), és a munkaprogram határozzák meg. További információ található az 5. Keretprogram Pályázatértékelési Kézikönyvében (Manual of Proposal Evaluation Procedures), annak a specifikus programra vonatkozó függelékében és az Európai Bizottság határozatában a részvétel és terjesztés szabályainak végrehajtásáról.

  A pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkat a Pályázati Útmutató (Guide for Proposers) tartalmazza, amelyet a munkaprogrammal és egyéb, e felhívással kapcsolatos információval az Európai Bizottságtól lehet beszerezni az alábbi címeken:

  European Commission
  DG XII-C.O - GROWTH 2000
  Email: growth@.cec.eu.int
  Fax: +32-2-2966757
  Web: http://www.cordis.lu/fp5
   

 6. Azokat, akik jogosultak a specifikus program indirekt KTF akcióiban való részvételre, ezúton hívjuk fel, hogy nyújtsák be pályázataikat a munkaprogram alábbi részeire vonatkozóan:
  Generikus tevékenység Mérés és Vizsgálat
  Módszerek a szabványosítás és a közösségi politikák támogatására
  Mérési és vizsgálati módszerek csalárd manipulációk ellen
  Hiteles anyagminták kifejlesztésének támogatása

  Kutatási infrastruktúrák támogatása
  Virtuális intézetek felállítása
  Referencia adatbázisok
  Mérési és minőségbiztosítási infrastruktúrák

I. MÉRÉS ÉS VIZSGÁLAT (tervezett költségvetés: 11 millió euró)

(i) A szabványosítás és a közösségi politikák alátámasztását szolgáló módszerek

Új megközelítésű direktívák, Eurokódok és európai minősítő rendszerek

Európai jogalkotás Veszélyes áruk szállításához használt csomagolóanyagok Az európai szabványosítási eljárás szűk keresztmetszeteinek megszűntetése A szabványosítást előkészítő KTF anyagok: az európai érdekek érvényesítése (ii) Mérési és vizsgálati módszerek csalárd manipulációk ellen

Európa gazdasági érdekeinek védelme

Európa állampolgárai egészségének és testi épségének védelme (iii) Hiteles anyagminták kifejlesztésének támogatása

Az egészség és testi épség védelmének műszaki háttere

Európa gazdasági érdekeinek műszaki támogatása II. KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRÁK TÁMOGATÁSA (tervezett költségvetés: 6 millió euró) Tematikus hálózatok a következő témákban:

(iv) Virtuális intézetek felállítása

(v) Referencia-adatbázisok (vi) Mérési és minőségbiztosítási infrastruktúrák Megjegyzések: A KTF pályázatok benyújtásakor lehetőség van a fejlődő országok fiatal kutatói számára kiírt ösztöndíjra történő pályázat beadására is. Erre vonatkozó további információ a Pályázati Útmutatóban található.

A pályázatok beadási határideje 2000. szeptember 15. 17:00 óra.

 1. A pályázatokat a határidő lejárta előtt, a következő módokon lehet benyújtani:
European Commission
RESEARCH DG -C - GROWTH 2000- M&T,I - DC3 - April 2000
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Square/Plein Frére Orban 8
1040 Brussels, Belgium
European Commission
RESEARCH DG -C - GROWTH 2000- M&T,I - DC3 - April 2000
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Square /Pleein Frčre Orban 8
1040 Brussels, Belgium
A postán benyújtott pályázatokat a megfelelő határidő előtt kell feladni. Az Európai Bizottság által a határidő lejártát követően 10 napon belül átvett, postán, az olvasható postabélyegző szerint időben feladott pályázatokat fogadják el. Futárral küldött vagy személyesen benyújtott pályázatoknak a határidő előtt kell megérkezniük.

A pályázókat arra kérik, hogy a fent leírtak közül csak egy módszert alkalmazzanak egy adott pályázat benyújtására. Abban az esetben, ha egy elfogadható pályázatot mind papíron, mind elektronikusan benyújtanak, az elektronikus változat kerül értékelésre.

 1. A felhívással kapcsolatban minden levelezés során (pl. információ-kéréskor, vagy a pályázat benyújtásakor) győződjön meg arról, hogy feltüntette-e a vonatkozó felhívás-azonosítót.
Pályázat benyújtásával, - akár papíron, akár elektronikusan, - a pályázók úgy fogadják el az eljárásokat és feltételeket, ahogy azokat ez a felhívás vagy a benne hivatkozott dokumentumok előírják.

Az Európai Bizottság által átvett valamennyi pályázatot szigorúan bizalmasan kezelik.


 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Pályázati felhívás módosítása

Az 1999. november 18-án a “Környezet és fenntartható fejlődés” témakörben kiírt pályázati felhívást az Európai Bizottság 2000. május 11-én módosította.

Az 1. rész közösségi támogatását 13 milló euróban állapította meg. A pályázati lehetőségek:

A. rész: Környezet és fenntartható fejlődés

1. rész Rögzített benyújtási határidejű pályázati lehetőségek

A kutatási infrastruktúra támogatására irányuló intézkedések keretében lehet pályázni 2000. szeptember 28-i határidővel.
 
A. rész: Környezet és fenntartható fejlődés

2. rész: Folyamatos benyújtású pályázatok

(a táblázatban megjelölt határidőkig)

pályázati azonosító: EESD-ENV-99-2. Call

módosítva: 2000. május 11-én

Az aktivitás típusa
Pályázatbontási időpontok
Generikus jellegű KTF  2001.04.16., 2002.04.30.
KKV intézkedések
Tájékozódási támogatások 2000.09.13., 2001.01.17., 2001.04.18.
Kooperatív kutatás 2000.09.13., 2001.01.17., 2001.04.18., 2001.09.19., 2002.01.16., 2002.04.17.
Képzés
Egyéni ösztöndíjak és intézményi ösztöndíjak 2001.03.21., 2002.03.20.
Kísérő intézkedések
Tanulmányutak; információk és adatok cseréje; tudományos és műszaki rendezvények; az eredmények elterjesztése; hasznosítási és kommunikációs aktivitások; információk szolgáltatása és segítségnyújtás a kutatásban résztvevők számára

-------------------------------------------------------

Magas színvonalú továbbképzési lehetőségek

2000.06.15., 2000.09.13., 2001.02.15., 2001.06.15., 2001.09.19., 2002.02.15., 2002.07.12.
 
 
 
 

------------------------------------------------------

2001.03.15., 2002.03.15.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az illetékes főigazgatóság módosíthatja a pályázatbontási időpontokat, így a pályázatok felbontására az eredetileg tervezettnél egy hónappal előbb vagy később kerülhet sor.
A fentiekkel kapcsolatban részletes információk a pályázati felhívásban találhatók.
A pályázati felhívások az interneten az alábbi címen tanulmányozhatók:
http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm

*

Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont,
2001. október 2-5.

Tematika: hulladékkezelés, újrahasznosítás; vízellátás, szennyvízkezelés; levegőtisztaság-védelem; zaj- és rezgésvédelem; települések tisztántartása; táj- és természetvédelem; talajvédelem; környezeti biotechnológia; zöldterületi rendszerek kialakítása és fenntartása; környezetvédelmi vizsgálat, tervezés, minősítés.
 
 

Harmadik nemzetközi konferencia a határokon átnyúló környezetszennyezésről
(“Third international conference on transboundary pollution”)

Bukarest, Románia,
2000. november 23-26.

A konferencia szervezői által javasolt témakörök között szerepelnek többek között a következők: környezeti monitoring és ellenőrzés; levegőszennyezés és levegőtisztítás; vízgazdálkodás, talajszennyezés, tiszta technológiák - újrahasznosítás; radioaktivitás; ökológia; biológia; kockázatbecslés; a környezetvédelem jogi szabályozása; környezeti nevelés.

További információ:
A konferencia titkársága:
National Research and Development
Institute for Industrial Toxicology
(ECOIND)
Mrs Felicia Toader, Sos. Panduri 90-92, sect. 5
76231 Bucharest, Romania
Tel. +40-1-4106716; Fax +40-1-4100575
E-mail: icpear@sunu.rnc.ro

Forrás: CORDIS, RCN 14599
 
 

IFEST - Technológiai Partnerközvetítő Rendezvény
(International Forum for Exchange of Environmental Technologies and Business Opportunities)

Ghent, Belgium - 2000. október 26-27.

A Flandriai Expo-hoz kapcsolódó rendezvény szervezője a Flamand Innovációközvetítő Központ (VIA).

A felajánlott technológiákra és a technológiák iránti igényre vonatkozó információkat a szervezők terjeszteni fogják az EU Innovációközvetítő Központjainak több mint 60 tagból álló hálózatában.

IWT-VIA, Bischoffsheimlaan 25,
1000 Brussels, Belgium IWT-VIA
Mrs Tania De Roeck, Tel.: 02/209.09.51,
E-mail: tdr@iwt.be vagy via@iwt.be
http://www.iwt.be/ifest
 
 

Környezetvédelmi Technológiatranszfer Napok a POLLUTEC 2000 vásáron

Lyon, Franciaország, 2000. október 17 - 18.

A rendezvényről az alábbi web helyen találhatók információk:
http://www.lyon.cci.fr/tmp/pollutec2000.htm


 
 

HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

Együttműködés egy brit és a magyar innovációközvetítő központ között

A nemzetközi technológiatranszfer és innovációközvetítés hatékonyságának növelése érdekében együttműködés indult meg a brit IRC North és a FEMIRC-HUNGARY között.

A tervezett közös munka első lépéseként a kiállításon való brit részvételt 1998 óta szervező NIMTECH cég - az IRC North egyik tagja - meghívta a FEMIRC-HUNGARY-t, hogy az Industria 2000 kiállításon (Budapest, 2000. május 23-26.) társkiállítóként vegyen részt az IRC North standján. Ez a közös kiállítás jó alkalmat adott arra, hogy az innovációközvetítő központok képviselői megismerjék egymás érdeklődési területét, és a FEMIRC-HUNGARY munkatársai kapcsolatot teremtsenek a brit standon kiállító cégekkel.

Az IRC North egy angol-francia innovációközvetítő központ, amelyet három angol regionális technológiai központ, valamint észak-francia regionális tudományos-műszaki informatikai és kutatási eredményeket értékesítő központok együttese alkot. Ezek a következők:

RTC North (Regional Technology Centre for the North East and Cumbria Ltd.), egyben az IRC koordinátora, Sunderland, UK, http://www.rtcnorth.co.uk ;
Beta Technology, Sheffield, UK; http://www.betatechnology.co.uk
NIMTECH, St. Helens, UK; http://www.nimtech.co.uk

ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche), illetve ARIST (Agence Régionale d'Information Scientifique et Technique) észak-franciaországi szervezetei.

A hazánk iránt megnyilvánuló brit érdeklődést is jelzi, hogy míg 1998-ban 12, 1999-ben 15, ebben az évben már 30 cég képviseltette magát a kiállításon. Ki kell emelnünk, hogy az Industria 2000 brit kiállítói igen élénk és komoly érdeklődést mutatnak a magyarországi együttműködési lehetőségek iránt, és örömmel üdvözlik a magyar cégekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel való kooperációs lehetőségeket.

Az alábbiakban felsoroljuk az Industria 2000 brit kiállítóit, ahol lehet, web-címükkel, máshol e-mail, illetve fax elérhetőségükkel, hogy az olvasók közvetlenül tudjanak tájékozódni tevékenységi, illetve érdeklődési körükről. A cégek tájékoztató anyagai a FEMIRC-HUNGARY Irodában betekintésre az érdeklődők rendelkezésére állnak.

Az együttműködő innovációközvetítő központok kiemelt feladatuknak tekintik a brit és a magyar cégek, kutatóintézetek, egyetemek közötti partnerközvetítést, ennek megfelelően a FEMIRC-HUNGARY Iroda a magyar részről hozzá eljuttatott rövid, angol nyelvű ismertető anyagokat az angol partnernek megküldi. Az érdeklődőktől az anyagokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
FEMIRC-HUNGARY
1088 Budapest, Múzeum u. 17
Tel.: (36-1) 429-0624, 429-0625; fax: (36-1) 338-2702
Dr. Buzás Ilona
E-mail: buzas@omk.omikk.hu
Szabó Eszter
E-mail: szeszter@omk.omikk.hu
 
Kiállító
URL/E-mail/fax
BCCH (Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara)* www.bcch.com és bcch@bcch.com
Bellville Ltd és 

Fix-Bellville International Ltd (F.B.I.)

www.bellville.co.uk és fix@mail.matav.hu
Bovis Land Lease www.bovislendlease.com
BPP www.bpp.com és www.linguarama.com
Cape Calsil Industrial Insulation www.capeplc.com
Capital Refractories Ltd www.capital-refractories.com
COBCOE (Az Európai Brit Kamarák Szövetsége) (fax:+41-75-232-8728)
Coventry University, 

Engineering Business Support Unit

www.ebsu.cov.ac.uk
ECA Inspection and Control Ltd www.eca.es
Edson Electronics Ltd www.edsonelectronics.co.uk
Emergi-Lite Safety Systems Ltd www.emergi-lite.co.uk
Enterprise Plc www.enterprise.plc.uk
Ewan Associates Ltd www.ewan.co.uk
Fluid Dynamics www.treatwater.com
Formagrind Ltd www.formagrind.com
Geo Robson & Co (Conveyors) Ltd www.robson.co.uk
Grafton Recruitment www.grafton.hu
Haden Drysys Environmental www.hadenmac.com
IRC North a University of Central Lancashire képviseletében is www.rtcnorth.co.uk
JEMU www.dti.gov.uk/jemu
Lea Manufacturing www.lea.co.uk
Lo-Energi Lighting Ltd www.lo-energi.co.uk
Meritex International Freight Services Ltd meritex@dial.pipex.com
Mita (UK) Ltd (fax: +44 1745 586015)
Oxford University Press www.oup.com/elt
P & O Trans European www.potranseuropean.com
PGI Spearheard World-Wide Exhibitions www.infrastructure-events.com
Phoenix Bookshop phxbooks@btinternet.com
Tamura Kaken (UK) Ltd www.tamura-ss.co.jp
Thorn Lighting www.thorn.hu
Whitford Plastics www.whitfordww.com

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara standján a következő tagcégek voltak jelen:
 
AGS Worldwide Movers 1116 Budapest, Hunyadi J. u. 162.
Avesta Sheffield Kereskedelmi Kft. 1097 Budapest, Illatos út 9.
Boyden Hungary Lt. 1036 Budapest, Bécsi út 57-59.
Britannica International School 1113 Budapest, Aga u.10.
British Airways 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Budapest Sun Express Kft. 1122 Budapest, Városmajor u.13.
CMC Cameron McKenna Ormai Iroda 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Dun & Bradstreet 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.
E.R.C. Expat Relocation Centre 1015 Budapest, Hattyú u. 14.
Interdean Hungary Kft. 1211 Budapest, Szállító u.6.
International House 1022 Budapest, Bimbó út 7.
London Logic Budapest Kft. 1053 Budapest, Ferenczy I. u. 16.
Omeglagen 1055 Budapest, Szalay u. 5/b.
Recruitment International 1065 Budapest, Révay u. 10.
Scala ECE Hungary 1365 Budapest, Grand Hotel Margitsziget
Select Appointments Kft. 1036 Budapest, Lajos u 78.
SFR Kft. 1146 Budapest, Cházár u 17.
Thomson Consulting Executive Search 1118 Budapest, Iglódi út 6/a.
Top Trade Kft. 1149 Budapest, Angol u.77.
Vodafone 1054 Budapest, Kálmán I. u.1.

Az 5. KP újszerű innovációs projektjei

Az elmúlt évek tapasztalatainak és az európai innovációs fejlődés igényeinek a figyelembevételével készült 15 innovációs projekt és 6 kísérő intézkedés végrehajtása kezdődött el (ld. a táblázatot). Az innovációs tárgyú 2. pályázati felhívás közzétételére június 15-én kerül sor. A vonatkozó összes információ június 15-től kezdve a következő címről tölthető le: http://www.cordis.lu/innovation-smes

(2000. ITT május)

Innovációs projektek


Sorszám
Rövidítés
Műszaki vonatkozások
Nem műszaki vonatkozások
001
CACTT
a rákos megbetegedés felismerését és gyógyítását szolgáló új módszerek és eljárások átvitele a kutatóintézetekből a gyakorlati hasznosítás területére a rákkutatás során létrejövő szellemi tulajdon védelmére és hasznosítására vonatkozó legjobb gyakorlati modell kidolgozása
005
LLINCWA
nem mérgező, biológiai úton lebontható kenőanyagok tesztelésére és demonstrációs alkalmazására vonatkozó pilot projekt közigazgatási hatóságok, kenőanyag-előállítók és felhasználók hálózatának létrehozása annak érdekében, hogy a piac átlátható legyen, és elfogadottá váljanak a vízminőség vizsgálatára szolgáló módszerek
008
STARTER
vállalat-indulások konkrét példáinak elemzése és az indulás nehézségeinek legyőzését szolgáló (a különböző nemzeti sajátosságokhoz alkalmazható) eszközök referencia-gyűjteményének létrehozása
013
BASIS
új módszerek kifejlesztése és alkalmazása annak érdekében, hogy a fenntarthatóság az üzleti stratégiák kidolgozásánál döntő szerepet játszó tényezők közé integrálódjon
021
VAL-NET
kétoldalú technológiatranszfer két francia és egy spanyol lepárló üzem között innovatív módszer kifejlesztése a minőségi, a munkabiztonsági és a környezetvédelmi menedzsment integrálására e lepárló-iparban
022
IT TAKES 2
pilot projektek a háború után épült házak és közterek helyreállítására öt országban a felújítási rendszerek integrációja az elképzelések kialakításának, a tervezésnek és kiértékelésnek a folyamatába politikusok, technológusok, a lakosság és az üzleti szféra bevonásával
027
T-SHOE
gyors prototípus-készítési technológia transzferja a hagyományos cipőkészítő kis- és középvállalkozások számára a kiegészítő iparágak fejlesztésének támogatása a meglévő szakértelem elemzésével és oktatással, kommunikációs rendszerek telepítésével, valamint a dizájn és a termelés integrációjával
028
TQM-NET
a meglevő TQM oktatási és szoftver-csomagok adaptációja és tesztelése négy új országban további oktatási és konzultációs modulok kifejlesztése, támogatási hálózat létrehozása a TQM eljárásokat adaptáló kis- és középvállalkozások részére
029
FECG
a magzati szívműködést figyelő innovatív technológia transzferja tíz európai szülészeti oktatási központ részére olyan új oktatási eszközök adaptálása és demonstrációja, melyek segítségével elérhető az országos és nemzetközi szinten elismert felhasználók kritikus tömege
030
NESTOR
robotműködésű szállítóeszközök prototípusának létrehozása és tesztelése két ország kórházaiban és egészségügyi központjaiban a végfelhasználókkal történő konzultációk révén a személyzet és a betegek véleményének felmérése, az átszervezés vizsgálata
032
MADE-IT
internetes eszközök kifejlesztése a high-tech KKV-k dizájn-menedzsment szakértelmének javítására ipari dizájn központok hálózatának kiépítése a legjobb gyakorlat kölcsönös cseréje érdekében az innovatív KKV-k számára kialakított dizájn-menedzsment szolgáltatások átadására és terjesztésére
037
MISTRAL-MAR
szennyvíz-újrahasznosítási technológiák tesztelése a szárazföldi halgazdaságokban használt módszerek fejlesztése érdekében a kapcsolódó oktatási segédanyagok, műveleti eljárások, minőségbiztosítási menedzsment információs rendszerek, illetve üzleti tervek kifejlesztése
039
EVA
az értékelemzési módszer kiterjesztése, a környezeti hatások figyelembevételének beépítése a termék- és gyártásfejlesztésbe és a kísérleti tesztelésbe
042
ANDIGNET
a technológia átadók és átvevők hálózatának kialakítása, hatáselemzés és üzleti tervezés a citrus-feldolgozás maradékainak anaerob erjesztése terén
043
OENOS
a "flash-expansion" borkészítési technológia transznacionális átadása és demonstrációja szervezeti keretek kifejlesztése a borászok tapasztalati tudásának objektív analitikai módszerekké történő átalakítására, ami alapja lehet a jobb gazdasági döntéseknek

 
 
 

Kiegészítő intézkedések


Sorszám
Rövidítés
Célkitűzések
011
CLIP

(AM)

az innováció folyamatára és az innováció műszaki akadályaira vonatkozó támogatás és tapasztalatcsere innovációs projektek klaszterén belül
012
PRIDE1

(AM)

az innováció folyamatára és az innováció műszaki akadályaira vonatkozó támogatás és tapasztalatcsere innovációs projektek klaszterén belül
014
LIFESTYLE

(AM)

a résztvevők körében bekövetkező változások és a tudás-menedzsment alkalmazása az új, fenntartható életstílus-technológiák elterjesztését szolgáló innovációs projektek klaszterén belül
016
STRATEGI.ST

(AM)

segítségnyújtás egy innovációs projekt klaszternek a műszaki innováció társadalmi-gazdasági és környezeti hatásainak leküzdésében
023
ECO-INNOVATION

(AM)

segítségnyújtás egy környezetvédelmi technológiákkal foglalkozó innovációs projekt klaszternek a jogszabályokkal és a környezetvédelmi menedzsment rendszerek alkalmazásával kapcsolatban
031
SHOWCASE

(AM)

a közös tanulás támogatása az innováció elősegítése érdekében innovációs projektek klaszterei között, ágazati-, kulturális- és országhatárok átlépésével

 
 
 
 
 
 
Egy CRAFT projekt eredménye
 
 
 
 
 

Digitális méretvétel FÁJÓ LÁBAKRA ORTOPÉD CIPŐKHÖZ

Lézeres érzékelő rendszer sokkal pontosabb számítógépes leképezést tesz lehetővé, mint amikor hagyományos módon vesznek mértéket a lábról ortopéd cipő készítése céljából. Azon kívül, hogy megkönnyíti a cipőkészítést bonyolultabb alakú lábak számára, a "láb-digitalizáló" élénkítheti is az egyedi méretre készített cipők európai piacát.

Az embereknek bármilyen életkorban - akár öröklött betegség, akár baleset következtében - szükségük lehet speciális lábbelire, mely csökkenti a lábfájást, vagy egyáltalán lehetővé tesz legalább részleges mozgást. A hagyományos ortopéd lábbelik általában nem divatosak, és különösen a fiatalok érzik feszélyezve magukat, ha viselniük kell. Ezen kívül, egészen mostanáig, ahhoz, hogy a cipő jól illeszkedjen a lábhoz, rengeteg mérésre, igazításra volt szükség - ami a betegtől rengeteg időt, a cipésztől pedig rengeteg fáradságot igényelt.

A francia Cetiop (Conseil-Expertises Technologies Industrielles Organisation de Production) kutatási tanácsadó cég munkatársa, Francois Venel 1990-ben kezdett el foglalkozni azzal, hogyan lehet a számítógépes leképezési technikát az egyes lábak modellezésére alkalmazni. A cipőkészítő Gabilly céggel folytatott megbeszéléseket az elképzelés műszaki megvalósíthatóságáról, támaszkodva a Gabillynek a tapasztalataira a torzult vagy sérült lábakról való méretvételben. Hamar rájöttek, hogy több partner együttműködésére van szükség az ötlet megvalósításával járó költséges fejlesztések végrehajtásához.

Az Európai piac

Venel előre látta, hogy a tervezett terméknek egész Európában lesz piaca, egyrészt, mert annyira új, másrészt pedig, mert az egyes tagországokban kicsi az ortopéd 

cipők piaca. 

"Jó lett volna, ha már léteznek azok a jogszabályok, melyek lehetővé teszik egy európai vállalat alapítását a technológia kifejlesztésére. 

Ennek hiányában egy konzorciumot hoztunk létre orvosi és ortopéd szakértők, valamint európai cipőforgalmazók részvételével" - mondja Venel.

Olaszországból a Buratto, Németországból a BT, Belgiumból pedig a De Petre cég ajánlotta fel az ortopéd méretezés terén szerzett tapasztalatait, kiegészítve Gabillynak a francia piaci ismereteit. A Burattonál ezen kívül már folytattak kísérleteket a számítógépes méretezés bevezetésére is.

Rajta kívül az összes többi cég kisvállalkozás méretű volt, létszámuk a 12 főt sem érte el, és egyiknek sem állt módjában kiterjedt kutatásokat végezni. A CRAFT program ideális támogatási forrásnak bizonyult, lehetővé téve a konzorcium számára, hogy külső szakértőket bízzon meg a kutatások elvégzésével.

A partnerek közötti előzetes megbeszélések során vált világossá, hogy digitalizálójuknak képesnek kell lenni nagyon pontos és gyors mérések elvégzésére, hogy olyan három dimenziós modellt hozzon létre, melynek adatait be lehet táplálni egy automata gyártóegységbe. Ideális esetben hordozható készülék létrehozásában gondolkodtak, hogy bármelyik ortopéd szakorvos magával tudja vinni. "Célunk az volt, hogy lehetővé tegyük kiváló minőségű ortopéd cipők előállítását a szokásos időigényes és bonyolult folyamat leegyszerűsítésével, és hogy végtermékként kényelmes és lehetőleg divatos cipőket kapjunk." - magyarázza Venel.

A konzorcium ezen kívül le akart faragni a 

 
kézi termelés magas költségeiből is - ami hosszú távon a speciális lábbelik előállításáért felelős társadalombiztosítási szervek számára jelent megtakarítást. 

A kutatástól a piacig

A rendszer teljes kifejlesztését egy 1995-ben kezdődő, négy új francia partner belépésével megvalósuló két és fél éves CRAFT projekt tette lehetővé. Az Ens-Cachan és az IFMA kutatási intézmények a lézer rendszert és annak működéséhez szükséges szoftvert fejlesztette ki, a Strategies cég állította elő a digitális mérési adatok tárolására szolgáló CAD/CAM rendszert, a negyedik cég, az Elmetherm, pedig megépítette a digitalizáló prototípusát, és előkészítette a végterméket a gyártásra.

Bár a CRAFT projektet 1997 júniusában befejezték, az együttműködés folytatódik, hogy a prototípusból sorozatban gyártott termék lehessen. Ennek érdekében a Gabilly, a Buratto, a De Petre és a BT egy új francia vállalatot alapított Dilaco néven. A partnerek reményei szerint a gyártás 2001-ben megindulhat. "Az európai piacon nagy igény van a termékre, mind az ortopéd orvosok, mind pedig a cipőkészítők részéről" - állítja Venel, majd így folytatja: "egyértelmű, hogy a piac várja az ilyen típusú terméket".

Divatos kiegészítő

A láb digitalizálót a nem orvosi célra készített egyedi cipők gyártására is fel lehet használni. Elsődlegesen az ortopéd szakorvosok számára tervezték, de módosítás nélkül használhatják a csúcsminőségű lábbeliket gyártó vállalatok is, hogy tökéletes illeszkedést biztosítsanak a vásárlóik lábán. A kereskedő rögzíti a láb alakjának adatait, és továbbítja a mérési eredményeket a gyártónak. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a módszer inkább a férficipők piacán használható: a férfiak kevesebb cipőt vásárolnak, mint a nők, ezért valószínűleg szívesebben megfizetik az egyedi cipők előállításának nagyobb költségeit.

Senki sem gondolja, hogy a digitális méretvétel alapján gyártott egyedi cipők tömeggyártásban fognak készülni, kihasíthatnak viszont maguknak egy jövedelmező szegmenst a luxus-cipők piacából. A Dilaco technológia lehet az, amire az európai cipőiparnak szüksége van, válaszképpen az olcsó ázsiai cipőimportra. Felébresztheti az érdeklődést a legmagasabb minőségi színvonalú egyedi készítésű lábbelik iránt, és ösztönzést adhat a hagyományos cipőkészítési ismeretek ápolására, kiegészítve azt a számítógéppel segített illesztés előnyeivel.

Tanulmányok az innovációról*

Az Európai Bizottság a közeljövőben nyílt pályázatot ír ki az innovációval foglalkozó tanulmányok készítésére 1 300 000 euró nagyságú keretben a következő területekre:


 
 
NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

Új nemzeti koordinátor fogja össze a "humán" specifikus programmal

kapcsolatos hazai teendőket

Ez év májusában Dr. Rudán Ferenc, az Oktatási Minisztérium munkatársa vette át Vízvári Erzsébettől a "Humán kutatási potenciál …" c. specifikus program nemzeti koordinátorának tisztségével járó teendőket. Az új nemzeti koordinátorral az alábbi adatok felhasználásával lehet kapcsolatba lépni:

Tel: 302 06 00/12-79, Fax: 332-99-28, E-mail: ferenc.rudan@om.hu

*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Kísérő intézkedések

Pályázati azonosító: IHP-ACCO-00-1, a felhívást az EU Hivatalos Lapjának a C 58. számában tették közzé

A felhívás a következő kísérő intézkedésekre vonatkozik:

A felhívás keretében a kísérő intézkedések támogatására felhasználható összeg: 8 millió euró.

Benyújtási határidő: 2002. június 28.

A folyamatos benyújtási határidő mellett az első pályázatbontási határidő: 2000. szeptember 8.

Az e határidő után beérkező pályázatokat rendszeres - a beérkezett pályázatok számától függő - időközönként értékelik, amelyek hossza azonban nem haladja meg a négy hónapot.
 
 

Figyelem!

Módosult a Marie Curie ipari intézményi ösztöndíjak beadási határideje. Az ez év február 15-én közzétett pályázati felhívás (pályázati azonosító IHP-MCHI-00-1) 2000. június 15-ét jelölte meg a pályázatbenyújtás határidejének. Ezt a határidőt 2000. október 3-ra módosították.
 
 

*

Sikeres pályázatok - Nyertes magyar pályázó - EU által támogatott projektek

A "Humán kutatási potenciál…" specifikus program egyik alprogramja a "Társadalom szisztematikus tájékoztatása" (Raising public awareness), amelynek az a fő célkitűzése, hogy a társadalomnak - az európai dimenzióban művelt - tudománnyal és technológiával kapcsolatos tájékozottságát fokozza, a tudománynak és technológiának az emberek mindennapi életére gyakorolt pozitív hatásait megértesse és egyúttal tájékoztassa a polgárokat a szóban forgó területek fejlődésévelegyütt jelentkező esetleges kockázatokról, ill. a fejlődés korlátairól is. A nevezett alprogram keretében 1999 márciusában tettek közzé pályázati felhívást, amely együttműködési, ill. tematikus hálózat létrehozására irányult. Hálózatot legalább három különböző tagállam öt egymástól független intézménye alakíthat ki, a résztvevők évente és egyedenként max. 20.000 euró támogatást kaphatnak és a támogatás két vagy három évre szól. Az alábbiakban rövid tájékoztatást adunk arról a hét hálózatról, amelyeknek a létrehozására benyújtott pályázatokat az Európai Bizottság elfogadta.
 
 

Külön örömmel adunk hírt arról, hogy a GMP Network nevű pályázatnyertes hálózat egyik partnerintézménye a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont - gratulálunk.


A sikeres pályázatok áttekintése a potenciális hazai pályázók számára megkönnyítheti annak megértését, hogy mit ért az EU Bizottsága a kissé homályosan hangzó tematikus/együttműködési hálózat fogalma alatt.

 1. hálózat

 2.  

   
   
   
   
   

  Neve: Az európai társadalom biotechnológiai oktatása (rövid név: EUROBIOTECHEDUCATION)

  Célja: a biotechnológia oktatásával kapcsolatos formális és informális programok, oktatási anyagok műsorok, módszerek feltérképezése.

  A munka részletezése: mindegyik résztvevő a saját országában előzetes felmérést készít a biotechnológia oktatásáról (különböző szintű oktatáspolitikák, intézmények, akciók, a média szerepe, papíralapú és elektronikus adathordozók stb.), a projekt időtartamának közepe táján munkaértekezletet tartanak az összegyűjtött információkról, időszaki jelentést készítenek, végül pedig egy záró munkaértekezleten megvitatják azokat a lehetséges irányelveket, amelyek a biotechnológiai oktatás legjobban bevált gyakorlatát készítenék elő.

  Érdekesség: egy amerikai és egy svájci résztvevő bevonásával a biotechnológia oktatására vonatkozó felmérés "európai dimenzióját" kiegészítik amerikai (kaliforniai) és svájci vonatkozásokkal is.

  Résztvevők: egy-egy angol, finn, francia, görög, holland, ír, német, olasz, osztrák, portugál, spanyol svéd, továbbá svájci és kaliforniai egyetem, ill. kutatóintézet.
   

 3. hálózat

 4.  

   
   
   
   
   

  Neve: A tudományos kommunikáció javítása múzeumokban és tudományos ismeretterjesztő központokban (rövid név: ISCOM)

  Célja: A tudományra vonatkozó kommunikáció és ezzel együtt a társadalom tudománnyal kapcsolatos tájékoztatásának javítása.

  A munka részletezése: a tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos és tudománytörténeti múzeumokban és központokban a jelenlegi kommunikációs helyzet felmérése, az adatok és ismeretek elemzése, majd a témakörben egy nemzetközi konferencia megrendezése a kommunikáció gazdaságosságának, technikai színvonalának, hatékonyságának fokozása céljából. Egy internet honlap beindítása is a munkaterv része, amely jó lehetőséget biztosít a projekt keretében szerzett ismeretek és eredmények, továbbá a szakterületen a legjobban bevált gyakorlatra vonatkozó ajánlások gyors terjesztésének.

  Résztvevők: három angol, három francia, két olasz, egy-egy belga, dán, finn, holland, német, spanyol múzeum és tudományos ismeretterjesztő központ.
   

 5. hálózat

 6.  

   
   
   
   
   

  Neve: Az atomfizikával kapcsolatos tájékoztatás Európában (rövid neve: PANS)

  Célja: A nagyközönség számára könnyen elérhető, az atomfizikával kapcsolatos legújabb eredményekre és műszaki fejlesztésekre vonatkozó információk szolgáltatására alkalmas hálózat létrehozása.

  A munka részletezése: a nukleáris energia jövőbeni szerepével, a hidegháború után megmaradt hatalmas plutónium készletek felszámolásával és más hasonló témákkal kapcsolatos információk, állásfoglalások kidolgozása és közzététele. Külön információs akciókat terveznek a középiskolai tanárok és diákok, a nagyközönség, továbbá a közvélemény formáló grémiumok, a döntéshozók és állami intézmények számára.

  Résztvevők: a hálózatot az Atomfizikai Európai Együttműködési Bizottság és az Európai Fizikus Társaság Atomfizikai Tanácsa felügyelete mellett 23 olyan európai atomfizikus részvételével hozzák létre, akik tapasztalattal rendelkeznek PR ügyekben.
   

 7. hálózat

 8.  

   
   
   
   
   

  Neve: Genetikailag Módosított Növények Hálózat (rövid neve: GMP Network)

  Célja: minden érdeklődő és érdekelt fél számára hozzáférhető európai tudásbázis létrehozása a genetikailag módosított növényekkel kapcsolatban. A tudásbázis információs alapot biztosít egyes témák megvitatásához és a közvélemény formálásához olyan kulcskérdésekben, mint a genetikailag módosított növények haszna és felhasználásuk kockázatai.

  A munka részletezése: a szakértők jelentős részben a hálózat tagjait képező intézmények alkalmazottai, akik azonban széles körű konzultációkat folytatnak a szóban forgó témáról a tudomány más ágainak képviselőivel, a média képviselőivel, ügyvédekkel, ipari és kormányzati szakértőkkel, környezetvédő csoportokkal, kiadókkal és internet szakértőkkel. A tevékenységkiterjed interneten keresztül történő információszolgáltatással, szakértői anyagok elkészítésére, s ezek papírhordozón vagy elektronikus úton történő terjesztésére, munkaértekezletek szervezésére, a genetikailag módosított növényekkel foglalkozó szakértők és csoportok adatbázisának összeállítására.

  Résztvevők: egy-egy magyar (gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont), holland, német, cseh lengyel kutató intézet és az Európai Bizottság Közös Kutató Központjának spanyolországi intézete.
   

 9. hálózat

 10.  

   
   
   
   
   

  Neve: Európai Tudományos Ismeretterjesztő Tanárok Hálózat (rövid neve: ENSCOT)

  Célja: Véleménycsere a tudományos ismeretterjesztés oktatási módszereinek legjobb gyakorlatáról, ezzel kapcsolatos oktatási anyagok kidolgozása, gyakorló tudósok felkészítése arra, hogy munkájukat laikus közönséggel vitassák meg.

  A munka részletezése: A fenti célkitűzések eléréséhez értekezletek, szemináriumok szervezése, más tanári csoportok bevonása az ENSCOT munkájába, továbbá Európai Tudományos Ismeretterjesztő Munkaértekezlet megtervezése és lebonyolítása a - főként az európai tudományos projekteken dolgozó - tudósok felkészítésére a laikus társadalommal és a médiával való kommunikációra.

  Résztvevők: három angol és egy-egy francia, ír, német és spanyol egyetem.
   

 11. hálózat

 12.  

   
   
   
   
   

  Neve: A tudomány és technológia jobb megértéséért Európában (rövid neve: OPUS)

  Célja: a tudomány és technológia jobb megértéséért hozott nemzeti intézkedések összehasonlítása és szembeállítása, s ennek révén a tudomány és technológia jobb megértetésére irányuló stratégia és irányelvek kidolgozása és egy, a témával kapcsolatos kézikönyv összeállítása.

  A munka részletezése: a tudománnyal és technológiával kapcsolatos tájékoztatás és ismeretterjesztés feltérképezése a résztvevő országokban, majd az összegyűjtött anyag elemzése és értékelése alapján az OPUS kézikönyv összeállítása; a munka menetét három szakaszra bontották és az egyes szakaszokban munkaértekezletet szerveznek a részeredmények megvitatására és a közvélemény tájékoztatására.

  Résztvevők: egy-egy angol, belga, francia, osztrák, portugál és svéd egyetem, ill. főiskola.
   

 13. hálózat
  Neve: Matematika a mindennapi életben (rövid neve: MATHS ALIVE)

  Célja: megfelelő példák szemléletes bemutatásával ráébreszteni a közvéleményt arra, hogy milyen fontos a matematika a mindennapi életben.

  A munka részletezése: a hálózat résztvevői rendszeresen találkoznak és a következő témaköröket dolgozzák ki: a) számok a mindennapi életben, b) az egyes tárgyakban megtestesülő rejtett matematika, c) perspektíva - a tér és a térbeli tárgyak megjelenítése, d) szimmetria a természetben, a mindennapi életben és a művészetben, e) stratégiai játékok.

  Résztvevők: a hálózatot Giessen, Firenze, Pisa, Modena, Milano, Porto és London neves matematikai tudományos központjai alkotják.
   

További információ: Dr. Gerzsó Géza, tel: 429-0624; 429-0625; vagy

http://www.cordis.lu/improving/src/rpast_synopsis_main.htm

*

Az EU 5. KTF Keretrpogram Marie Curie ösztöndíjai

A Tudományos és Technológiai Alapítvány 2000. május 18-án a fenti címmel munkaértekezletet rendezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az értekezlet első előadója Dr. Patrik Floreen, az Európai Bizottság munkatársa volt. Dr. Floreen részletes tájékoztatást adott a Marie Curie egyéni ösztöndíjakról, majd az előadást követő konzultáción a jelen lévő magyar szakemberek kérdéseire válaszolt. Ennek a konzultációnak a keretében a jelenlévő magyar kutatók és hallgatók számos olyan részletet és összefüggést ismerhettek meg, amelyek megértése az általános tájékoztatók alapján nehézségekbe ütközött, ill. speciálisan a társult országokra vagy konkrétan a magyar szakemberekre vonatkozott.

A délelőtt másik előadója Dr. Rudán Ferenc, a "Humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése" c. specifikus program nemzeti koordinátora, az Oktatási Minisztérium munkatársa a "Humán …" specifikus program egyéb (tehát a Marie Curie ösztöndíjakon kívüli) alprogramjait és részterületeit ismertette, és felhívta a szakemberek figyelmét azokra az információs lehetőségekre, amelyek a potenciális hazai pályázók rendelkezésére állnak.

A délután folyamán Dr. Floreen a Marie Curie ipari intézményi ösztöndíjak odaítélésének feltételeit ismertette, majd ezt követően vitára került sor.

*

Figyelem!

Mindazok, akiket közelebbről érdekel az európai kutatás és fejlesztés elvi alapjai, struktúrája, belső összefüggései ill. az ezek továbbfejlesztésére irányuló törekvések, a "Humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése" c. specifikus program honlapján megismerkedhetnek két jelentős dokumentummal. A szóban forgó két dokumentum a következő:

Közeledünk az Európai Kutatási Övezet megvalósítása felé (38 oldal)

Towards a European Research Area

A társadalmi-gazdasági dimenzió az 5. Keretprogramban - 1999. évi jelentés (133 oldal)

Annual Report on the Socio-Economic Dimension in the Fifth Framework Programme

Mindkét dokumentum teljes terjedelmében elolvasható. ill. letölthető a következő Internet címen:

http:// www.cordis.lu/improving/home.html


 
 

Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)

Az Institute for Transuranium Elements (ITU)

ismertetése

(A JRC-nek [JOINT RESEARH CENTRE], az EU Közös Kutató Központjának egyik intézete)

A JRC kötelékében működő hat nagy kutatóközpont egyike a németországi Karlsruheban létesített ITU, vagy a Transzuránium Elemek Intézete.

Az ITU küldetése

Az ITU missziója az, hogy védje az európai állampolgárokat az erősen radioaktív elemek kezelésével és tárolásával járó veszélyektől. Elsődleges céljai közé tartozik az aktinídákkal* foglalkozó alapkutatás, a nukleáris fűtőanyagciklus hatékony fizikai és technikai biztonsági feltételeinek kidolgozása, és az, hogy a transzuránium elemek technikai és orvosi alkalmazásainak referenciaközpontjaként működjön.

Az ITU háttere

Az ITU az európai állampolgárokat szolgálja, segíti a környezet védelmét, és hozzájárul az atomenergia, mint iparág versenyképességéhez, biztonságához és fizikai védelméhez. Ezekhez a célkitűzésekhez a nukleáris biztonságot érintő valamennyi területen kellő szakértelmet biztosít a kutatóknak, az iparnak és az állami szerveknek. Ezen kívül részt vállal az erősen radioaktív aktinídák potenciális orvosi alkalmazásainak feltárásában. Az intézet 1998-ban elnyerte az ISO 9001 tanúsítványt, annak bizonyítékaként, hogy elkötelezte magát a megfelelő minőség garantálásában. Az ITU az egyetlen olyan polgári kutatóintézet, amely az aktinídák kutatásával foglalkozik, beleértve az urániumot és számos mesterséges elemet. Sokféleképpen segíti a nukleáris biztonság problémáit, elsősorban a fűtőanyagciklus biztonságát, köztük a fűtőanyagok élettartamának növelésével, a tökéletesített nukleárishulladék-kezeléssel és a kiégett üzemanyagok hosszú távú tárolásával.

Kutatási területei

Az ITU-ban a magkémiával, a nukleáris technikával, az atomfizikával, az anyagtudományokkal, a matematikai modellezéssel, a robottechnikával és a sugárvédelemmel foglakozó kutatók, mérnökök dolgoznak. A következő területeken végeznek alapkutatásokat.

 1. Alfa-immunoterápia
 2. Aktinídák alapkutatása
 3. Nukleáris fűtőanyagok biztonsága
 4. Kiégett fűtőelemek tulajdonságainak vizsgálata
 5. Particionálás és transzmutáció
 6. Radioaktivitás a környezetben.
 7. Nukleáris hasadóanyagok fizikai védelme
Ezek közül az aktinídakutatás az ITU elsődleges szakterülete. Az intézetben speciális laborok és berendezések állnak a kutatók rendelkezésére, vagy ilyenekhez külső szervezeteknél férhetnek hozzá. Közülük ki lehet emelni a 24 “forrócellát”, az aktinída-használati főlaboratóriumot (ez nyitva áll az egyetemeknek, a tagállamok hivatalos személyiségeinek, kutatási szervezeteknek és speciális munkát végző ipari szervezeteknek), a könnyű aktinídák laboratóriumát a transzmutációs kísérletekhez szükséges besugárzási céltárgyak készítésére, amelyek nagymennyiségű aktinídákat tartalmaznak, valamint az orvosi alkalmazásokra szolgáló aktinídalaboratóriumot.

Sikereik 
 

HAZAI HÍREK

 

Oktatási Minisztérium

Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság

A TEP "Agrárgazdaság, élelmiszeripar" munkacsoportjának tájékoztatója

A Technológiai Előretekintési Program (TEP) "Agrárgazdaság, élelmiszeripar" munkacsoportja 2000. június 9-én sajtótájékoztatón számolt be eddigi munkájuk eredményeiről. A tájékoztató bevezetőjeként a TEP programigazgatója, Dr. Havas Attila ismertette a program főbb sajátosságait.

Mi a TEP?

A TEP alapgondolata az, hogy egy-egy ország, egy-egy ágazat, egy-egy szakterület nem csak egyetlen lehetséges jövővel rendelkezik, a jövő befolyásolható, alakítható, lehetőségünk van arra, hogy különféle jövőképek között válasszunk. A kívánatos jövőkép megvalósításához részletes helyzetelemzés és erre épülő ajánlások vezetnek.

A főként az USA-ban és Japánban kidolgozott technológiai előretekintési módszereknek közös vonása, hogy a tudomány, a gazdaság és az államigazgatás szereplői közösen tárják fel a tudomány és a technika várható fejlődési irányait, a kutatás-fejlesztés, a gazdaság és az infrastruktúra erős és gyenge pontjait, piaci helyzetét és lehetőségeit.

Az íly módon elvégzett elemzésekből és kidolgozott ajánlásokból új tudományos, technológiai, gazdasági és piaci információ keletkezik és áramlik a résztvevők között, s formális és informális kapcsolatok szövődnek a különféle szektorok és szakterületek képviselői között.

A TEP 1997-ben indult Magyarországon 140 millió forint támogatással, a korábbi OMFB kezdeményezésére. A program magyarországi megvalósítása a következő három szakaszra bontható:

I. Előkészítés és tudatosítás (1997. szeptember-1998. március); II. Elemzés, szakmai viták, a TEP jelentések elkészítése (1998. április-2000. április); III. Terjesztés, megvalósítás (kezdete: 2000. május).

A munka jelentős mértékben az ún. Delphi-típusú kérdőíves felvételen és szakmai vitákon alapul, amelyekben a munkacsoportok tagjain kívül több ezer szakértő is részt vett.

Az "Agrárgazdaság, élelmiszeripar" munkacsoport beszámolójának főbb megállapításai

Az "Agrárgazdaság, élelmiszeripar" területéről készített helyzetelemzés megállapítja, hogy a két terület kb. 10%-kal járul hozzá a bruttó hazai termékhez (GDP). Napjainkban a mezőgazdaságban mintegy 300 ezer, az élelmiszeriparban 120 ezer teljes munkaidőben foglalkoztatott aktív kereső dolgozik. Az élelmiszergazdaságra ma a gabona-hús vertikum túlsúlya (65-70%) jellemző, míg a kertészet-biotermelés-szaporítóanyag részaránya 25-30%). A kívánatos jövőkép az elkövetkező években a tudás-és munkaigényes tevékenység részarányának gyors növekedésével valósítható meg, azt követően pedig a "zöld alternatíva" elnevezéssel fémjelzett, új értékrend alapján végbemenő fejlődésre való átállás révén érhető el. A elérendő, kívánatos jövőkép megvalósulását segítik - többek között - a következő társadalmi-gazdasági ajánlások is: tájgazdálkodásra való áttérés, komplett térinformatikai rendszer felállítása, a szerkezeti változásokat és a termelők önszerveződését elősegítő tanácsadás megszervezése, a biotechnológiával kapcsolatban az engedélyezést, támogatást és biztonsági garanciákat nyújtó állami magatartás kialakítása.

A munkacsoport a megfelelő jövőkép eléréséhez szakmai ajánlásokat is kidolgozott, amelyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban ismertetjük: stratégiai programot kell indítani az aszálykárok mérséklésére, s ehhez kapcsolódva komplex rendszert kell kialakítani a vízügyi problémák kezelésére; a kertészeti kultúrák terjedését ösztönözni, segíteni kell; a gabona-hús vertikumon belül termelési modelleket kell kialakítani, amelyeknek központi kérdése a versenyképesség; az állattenyésztésben növelni kell a hatékonyságot.

A munkacsoport beszámolója rávilágít arra, hogy dönteni kell: vagy passzívan elviseljük, amint a világpiac - a jelenlegi tevékenységi szerkezet fennmaradása mellett - kikényszeríti a hatékonyság növelését, vagy aktívan keressük a számunkra legkedvezőbb lehetőségeket, miközben a követelményekhez alkalmazkodva magunk is változunk. Mind az új pálya kialakításában, mind az arra való átállásban a tudománynak és a kutatásnak kiemelt szerepet kell kapnia.

A munkacsoport zárójelentése, a háttértanulmányok, valamint a munkacsoport tagjainak névsora az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság honlapján (www.omfb.hu) a TEP logo alatt található.
 
 

EGYÉB HÍREK

Nemzetközi és német-magyar befektetői és beszállítói fórum

Az ITD Hungary két beszállítói fórumot és üzletember találkozót szervezett az Industria 2000 kiállításhoz kapcsolódva a BNV területén 2000. május 25-én:

E két rendezvény közös plenáris előadásokkal kezdődött, melyek a következők voltak: Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a fenti két cégre vonatkozó információkat az alábbi web-helyeken érhetik el: http://www.keytec.nl

http://www.freemarkets.com , itt ingyenesen regisztrálhatják is magukat.
 
 

Bay Zoltán emlékünnepségek a fizikus születésének 100. évfordulóján

Ebben az évben július 24-én ünnepeljük Bay Zoltán fizikus, kutató születésének 100. évfordulóját. A jubileum méltó megünneplésére Pungor Ernő professzor (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, főigazgató) vezetésével Emlékbizottság alakult, amelyben az Alapítványon kívül a GE Tungsram, a MTESZ, az MTA, az OM, az ELTE, a BME és a Gyulavári Bay Zoltán Gimnázium képviselteti magát. Az Emlékbizottság szervezésében július 23-án Budapesten szoboravatással, 24-én az MTA Dísztermében egész napos szakmai konferenciával, majd július 25-én Gyulaváriban egész napos programmal, egyebek mellett emléktábla-avatással és koszorúzással tisztelegnek a világhírű magyar tudós és kutató emléke előtt.

A rendezvényekkel kapcsolatos további felvilágosítást a Bay Zoltán Emlékbizottság ad az alábbi címen: 1117 Budapest, Fehérvári út 130., Tel: 463-0502, Fax: 463-0503.
 


HÍREK

Május 5. - A Kodolányi János Főiskola szervezésében került sor a Kodolányi Napok keretében "A minőség kora a könyvtárban" című tanácskozásra. A rendezvényen Dr. Herman Ákos főigazgató előadást tartott "Minőségbiztosítás az OMIKK-ban, minőség a könyvtárban, könyvtár a minőségért" címmel.

Május 5. - A Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Marketing Tanszékének szervezésében zajlott a "Marketing, mint a gazdaság hatóereje" konferencia, amelyen Dömötör Erzsébet osztályvezető vett részt.

Május 9. - Fésűsné Illés Edit az Oktatási Minisztérium Költségvetési főosztályának vezetője és Simon Gáborné Intézményfinanszírozási osztályvezető látogattak az OMIKK-ba. Vezetőségünk tagjai fogadták a vendégeket és ismertették előttük az intézmény termékeit és szolgáltatásait.

Május 12. - Az INFO 2000 keretein belül, a Magyar Adatbázisforgalmazók Szövetségének meghívására az OMIKK részéről Nyerges Gyula főtanácsos "Kis- és középvállakozások részvétele a keretprogramban, különös tekintettel a nemzetközi technológia-transzferre" címmel és Dr. Tichy-Rács Ádám főtanácsos "Felhasználóbarát információs társadalom" címmel tartottak előadást.

Május 17. - A Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület Technológiai Szakosztályának rendezésében került sor Esztergomban a KATSZER 2000 konferenciára. A helyszínen kamara-kiállítást rendeztünk.

Május 22-23. - Az MTESZ szervezésében zajlott a Tudóstalálkozó 2000 rendezvény, amelyen Dr. Herman Ákos főigazgató is részt vett. A helyszínen kamara-kiállítást is rendeztünk.

Május 23-26. - Az IRC North of England társult tagjaként a NIMTECH felkérésére az OMIKK az Industria 2000 kiállításon az angol standon egy különálló helyet kapott demonstrálás céljára. Intézményünket Dr. Buzás Ilona szabadalmi ügyvivő és Gombos László munkatárs képviselte.

Május 25. - Az ITDH megbízásából, az EU Phare programjának finanszírozása keretében a HUNGEXPO területén került megrendezésre a Német-Magyar Beszállítói Fórum. Intézményünket Dr. Buzás Ilona szabadalmi ügyvivő képviselte. A helyszínen kamara-kiállítást rendeztünk.

Május 25. - A Neumann-ház szervezésében az Országos Széchényi Könyvtárban került sor a CD-ROM Konferenciára. A rendezvényen Árkos Iván munkatárs előadást tartott "A magyar CD-ROM kiadás jellemzői a Neumann-ház diszkográfiájának tükrében" címmel. A konferencián az OMIKK kiállítóként is részt vett.

Május 25. - Hegyi György az Oktatási Minisztérium Személyi- és közszolgálati főosztályának vezetője tett látogatást intézményünkben. A vendéget a vezetőség tagjai fogadták, és bemutatták az OMIKK tevékenységét.

Május 25-27. - A SZÁMALK Rt. rendezésében került sor a "Multimédia az oktatásban" című konferenciára. Az eseményen Dr. Tichy-Rács Ádám főtanácsos és Árkos Iván munkatárs "Az OMIKK elektronikus kiadványai az oktatás szolgálatában" címmel előadást tartottak. A helyszínen kiállítást is rendeztünk.

*

Megjelent a "Tájékoztató az OMIKK 1999. évi tevékenységéről" című kiadvány

A korábbi évek gyakorlata szerint az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár megjelentette a "Tájékoztató az OMIKK 1999. évi tevékenységéről" című kiadványt, amely bemutatja az intézmény tavalyi eredményeit, legújabb szolgáltatásait és kiadványait.

További információ: 1088 Budapest, VIII., Múzeum u. 17., 267- 0182
 
 

Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresés

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 2000. január 1. óta beérkezett válogatott tételek


Technológiai ajánlatok (TO-technology offers)
p2159. TO Lithium metal polymer electrolyte battery modules
p2164. TO Optimization of manufacture of two-dimensional LED(Light Emitting Diode)-Arrays
p2168. TO Ultrasonic Flow Meter Technology
p2174. TO Microwave labsystem for processing fine chemicals and hardmetals. Upscaling facilities for microwave energy technology.
p2177. TO A new type of anti-slip treatment for Hard Floor Surfaces
p2193. TO Solid Fuel Product from Waste Rubber
p2213. TO On-line Web-site Editor
p2214. TO Multilayered Hydroxyapatite-Glass plasma-sprayed coatings for Biomedical Applications
p2222. TO Technologies for the realization of a multi sensorial ultrasonic system to provide direction and distance information
p2228. TO Electro-optic sensor for trajectory tracking for automated guided vehicles
p2235. TO Controlled release drug systems: new water-soluble polymeric derivatives of indomethacin
p2237. TO EASYMAGE: a new system for the analysis and processing of 3D medical Images
p2243. TO PDM Process Optimization and Data Mangement Software System
p2256. TO LASIK - Laser in situ keratomileusis
p2260. TO Chitosan as a waste water treatment chemical
p2266. TO Analytical measuring and control instrumentation for environmental techniques, process chemistry and biotechnology
   
Technológiai igények (TR-technology requests)
p2072. TR Cleaning Water Wellswith Liquid CO2
p2085. TR Request for Telecommunications Technology Products and Scientific Instruments
p2128. TR Pressure Test of Steel Pipes
p2142. TR Depyrogenation of high purity water - request for UF-membrane
p2191. TR Miniaturized red light LED and laser collimator
   
K+F Partnerkeresés (R&D PS - R&D Partner Search)
p2186.R&D PS Elastomer durability in aggressive environments
p2189.R&D PS Electronic Nose: CRAFT project for quality control for fruit.
p2202.R&D PS Advanced Heating Techniques for Sausage Processing
p2205.R&D PS Recycling materials recovered from municipal waste through selective collection and mixed waste sorting
p2208.R&D PS Development of Biological Treatment Technologies for Gaseous Effluents Containing Volatile Organic Compounds
p2210. R&DPS Treatment of CBD lithiasis in the era of laparoscopic cholecystectomy
p2217. R&DPS Multi Solar Rooftile and Integrated Facade Modules 
p2221. R&D PS European Laser Virtual Institute
p2232. R&D PS Insoluble cross-linked polymers of povidone as deactivators of mycotoxins
p2234. R&D PS Hyperelastic Materials for Tribological Applications
p2245. R&D PS Membrane microreactor for gas phase reactions
p2276. R&D PS Bio-Treating Municipal Solid Waste
p2283. R&D PS An alternative to sand in silicate building blocks
p2294. R&D PS Software for Long-term Healthcare
p2300. R&D PS Competence sought for developing a new recycling technology to valorize mixed components (non pure) plastic wastes.
p2305. R&D PS Microencapsulated vaccines
p2346. R&D PS Know-how for electromechanical actuators and power converters
p2355. R&D PS Extraction processes using micromixer/microsettler systems
p2385. R&D PS Knowledge and training tool for water quality management

További információ: Szabó Eszter
Tel: (06-1)-429-0624; 429-0625; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu