OMIKK

HÍRLEVÉL 

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTO SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MUSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
V. ÉVF. 3-4. szám 1999. március-április

A tartalomból

· Az Európai Unió 5. keret-programjának információforrásai az interneten

· Információk az EU Hivatalos Lapjából

· Átszervezték az EU XII. és XIII. Főigazgatóságait

· Rendezvények

· Kiadványok

· OMFB pályázatok

· OMFB hírek

· OMIKK hírek

*

MELLÉKLETEK

· EU-MIK Közlemények
· EU-Energetikai Hírek


Az Európai Unió 5. kutatási, technológiafejlesztési és
demonstrációs keretprogramjának információforrásai az interneten
http://www.cordis.lu/fp5/home.html         http://europa.eu.int/comm/dg12/fp5.html
 

A tematikus programokra vonatkozóan:


 


1. Az élet minősége, gazdálkodás az élővilág erőforrásaival
 http://www.cordis.lu/life/home.html
 life@dg12.cec.be
2. Felhasználóbarát információs társadalom
 http://www.cordis.lu/ist/home.html
 ist@dg12.cec.be
3. Versenyképes és fenntartható növekedés
 http://www.cordis.lu/growth/home.html
 growth@dg12.cec.be
4. Energia, környezet és fenntartható fejlődés
 http://www.cordis.lu/eesd/home.html
 eesd@dg12.cec.be
 


A horizontális programokra vonatkozóan:


 


5. A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése
 http://www.cordis.lu/fp5/src/t-5.htm
 inco@dg12.cec.be

6. Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKVk) keretprogramban való részvételének ösztönzése
 http://www.cordis.lu/innovation-smes/home.html             http://www.cordis.lu/sme/home.html
 sme@dg12.cec.be
7. A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése
 http://www.cordis.lu/improving/home.html
 improving@dg12.cec.be
 
 

Az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) ötödik kutatási és képzési keretprogramja (1998-2002)
 http://www.cordis.lu/fp5-euratom/home.html
 eesd@dg12.cec.be


ü Gazdaság!
ü Egészségügy!
ü Hálózatok!
§
Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) köz-zétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK
adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt doku-mentumok teljes terjedelemben is megtekint-hetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

· Magyarország az EU csatlakozás útján
 (Hungary: Accession Partnership)
 (OJ 1998. C 202)

· A Tanács 1998. július 6-i ajánlása a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájának irányvona-láról
 (OJ 1998 L 200)

· A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az "Európa mint gazdasági egység - egy politikai kihívás" c. dokumentumról
 (OJ 1998. C 284)

· A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye "A vállalkozások támogatása Európában: a jövő-beni prioritások" c. dokumentumról
 (OJ 1998. C 235)

· A Régiók Bizottságának véleménye a Bizottság alábbi közleményéről: "Európai kezdeményezés az elektronikus kereskedelemben"
 (OJ 1998. C 180)

· A Tanács 1998. dec. 7-i, 2679/98 sz rendelete a belső piacról, az áruk szabad mozgásáról a tagállamok között
 (OJ 1998. L 337)

· A Bizottság 1998. július 17-i, 1568 /98 (EK). sz. rendelete az állatgyógyászati készítmények állati eredetű élelmiszerekben kimutatható maximális határértékeinek megállapítására irányuló eljárás-ról
 (OJ 1998. L 205) 
Átszervezték a XII. és XIII. 
Főigazgatóságokat az 5. keretprogram sikeres végrehajtása érdekében

A következő 3 tematikai programot egy 3 igaz-ga-tóból álló csoport fogja menedzselni, mégpedig az egyik igazgató a tevékenységek összehangolásáért valamint a költségvetési és adminisztrációs támo-gatásokért, míg a másik 2 igazgató a kulcsakciókat és más kutatási tevékenységeket menedzseli.

· Életminőség és gazdálkodás az elővilág erő-forrásaival,
· Versenyképes és fenntartható növekedés,
· Energia, környezet és fenntartható fejlődés.

A XII. Főigazgatóság marad a felelős az 5. ke-ret-program általános koordinálásáért továbbá me-nedzsel 5 specifikus programot a 7 közül valamint a KKVk-re vonatkozó intézkedéseket.

A "Felhasználóbarát információs társadalom" tema-tikus program koordinálásának javítása érdekében is történt átszervezés: a Bizottságnak azok a szer-vezeti egységei, amelyek megelőzően az ESPRIT, az ACTS és a TAP programokat menedzselik, ugyan-csak a XIII. Főigazgatóság keretébe kerültek.

A XIII. Főigazgatóság új elnevezése:
"Információs Társadalom: Táv-köz-lés, Piacok, Tech-nológiák, Innováció és a Ku-tatások Hasznosítása" (DG XIII "Information Society: Telecommunications, Markets, Technologies, Innovation and Exploitation of Research")

Cordis focus, RCN 12097, 1999, 02-03. 
Rendezvények

Best Practices Aid Transfer of Science and Technology
Amsterdam, Hollandia, 1999. május 27-28.

Environmental Policy Impacts on Innovation Activity
Potsdam, Németország, 1999. május 27-29.

Food Authenticity Focuses on Anti-Fraud R&D
La Baule, Franciaország, 1999. június 9-11

Lyon Stages Multimediaville
Lyon, Franciaország, 1999. június 23-25.

Cordis focus, No. 129, 130 1999. márc. 22. és ápr. 5.

· A Bizottság 1998. júl. 24-i, 98/60. (EK). sz. irányelve az állati takarmányokban található nem-kívánatos anyagok és termékek megenge-dett maximális szintjének rögzítéséről
 (OJ 1998. L 209)

· Az Európai Parlament és Tanács 1998. október 27-i, 98/79 (EK). sz. irányelve in vitro használa-tos orvosi diagnosztikai eszközökről
 (OJ 1998. L 331)

· A Bizottság 1998. márc. 23-i, 98/685 (EK). sz. határozata az ipari balesetek határokon átnyúló hatásaira vonatkozó Egyezmény megkötéséről
 (OJ 1998. L 326)

· A Bizottság 1998. szept. 3-i határozata vegyi ma-radványok feltárását végző nemzeti referen-cia laboratóriumok jegyzékének létrehozásáról
 (OJ 1998. L 251)

· Bizottsági közlemény a gyógyszeripari termékek forgalombahozatalával kapcsolatos közösségi engedélyezési eljárásról
 (OJ 1998. C 229)

· A Bizottság közleménye az orvosi műszerekre vonatkozó 93/42 (EK). sz. irányelv átmeneti ren-del-kezéseinek alkalmazásával kapcsolatban
 (OJ 1998. C 242)

· A Bizottság 1998. jún. 17-i határozata az el-sődleges sebességhozzáférésű ISDN-t haszná-ló ISDN köteg-mód közös műszaki szabá-lyo-zásáról
 (OJ 1998. L 232)

· A Bizottság határozata az ISDN alaphoz-záfé-résre vonatkozó közös műszaki szabályozásról
 (OJ 1998. L 232)

· Távközlés: nyílt hálózati szolgáltatás ONP szab-vány listája (hatodik kiadás)
 (OJ 1998. C 346)

· A Bizottság 1998. szept. 3-i határozata a földi repülési távközlési rendszer közös műszaki sza-bályozásáról
 (OJ 1998. L 251)
 

· A Bizottság 1998. jún. 17-i határozata a 11/12/14 Ghz frekvenciasávokban működő na-gyon kis apertúrájú terminálok közös műszaki szabályozásáról
 (OJ 1998. L 232)
 

Az Információs Társadalom Technológia (IST) prog-rammal kapcsolatban Információs Napot rendezett az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott-ság 1999. áp-rilis 23-án 8.30-18.00 óra között a Hyatt Regency Szállodában (Budapest, V. Roosevelt tér 2.)

A rendezvény témái az alábbiak voltak:

- az 5. keretprogram előkészítésével kapcsolatos leg-aktuálisabb információk mind az Európai Uni-óban, mind Magyarországon,
- a tagállamokban, Magyarországon és más jelölt országokban jogi személyek ösztönzése projekt javaslatok elkészítésére, konzorciumok létreho-zására,
- egy információs nap keretében az első "kick-off meeting"-ek támogatása,
- személyi kapcsolatok, hálózatok kialakítása, vagy a már meglévők megerősítése az 5. keretprogram vonatkozásában.

Az Európai Unió képviseletében George Metakides úr tartott előadást.
 

Kiadványok

HIV-Vaccine Work will increase Substantially
Hozzáférhető:
http://europa.eu.int/comm/dg08/EU_HIV_AIDS/html/n10301.htm

"The Structural Funds and their coordination with the Cohesion Fund: Draft guidance for programmes in the period 2000-2006" című jelentés rendelke-zésre áll angolul, franciául és németül.
Hozzáférhető: http://europa.eu.int/comm/dg16/new_en.htm

DG XIII identifies and describes WEB Resources
Hozzáférhető: http://www.elpub.org/html/brochures.html
Nyomtatott formában térítésmentesen kérhető a (352)-4301-38069 fax számon

CD-ROM Holds Full NF-2000 Database
Hozzáférhető: http://www.eplsscientific.co.uk

Guide Highlights Science, Technology and Innovation Studies
Megrendelhető a 32-2-2962137-es fax számon.

Cordis focus, No. 129, 130  1999. márc. 22. és ápr. 5.


OMFB PÁLYÁZAT

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

 Pályázat nemzetközi konzorcium létrehozásának támogatására az
EU 5. kutatási, technológia fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában
történő részvételhez


 


A pályázat célja az Európai Unió 5. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, magyar részvételű nemzetközi projektkonzorciumok létrejöttének elősegítése állami eszközökkel, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az alábbi célok megvalósítására lehet pályázatot benyújtani:

¨ részvétel a külföldön tartandó, a konzorcium szervezését és a közös projekt előkészítését célzó ülé-se-ken;

¨ hazai azonos célú rendezvény szervezése és lebonyolítása;

¨ a konzorcium megalakítása érdekében szükséges előkészítő munka elvégzése (jogi és/vagy pénz-ügyi tanácsadás igénybevétele, a konzorciális és a pályázati szerződés előkészítésének költségei).

Pályázhat: minden belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, valamint magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy az OMFB-ben (1052 Budapest Szervita tér 8. Telefon: 317-5900) átvehető pályázati csomagnak megfelelő javaslat kidolgozásával és benyújtásával. A díjmentes pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és a szükséges űrlapokat is. A pályázat 1999. március 22-től indul, a pályázati csomag ettől az időponttól átvehető, illetve hozzáférhető az internet honlapról (http://www.omfb.hu) is.

A projektre kérhető támogatás: maximum 1 millió forint

Beadás: 1999. március 22-től számítva folyamatos 
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSOK!

Pályázati felhívás
a technológia-intenzív mikrovállalkozások
kezdeti innovációs feladatainak támogatására
(TECH-START pályázat)


 


A pályázat célja a technológia-intenzív induló mikro-vállalkozások kezdeti innovációs feladatai el-végzésének elősegítése a  szakmailag  alá-tá-masz-tott, sikeresnek ígérkező saját innovációs ötletek, jelentős újdon-ságtartalommal bíró műszaki fejlesztési elgondo-lások megvalósítási feltételeinek kialakításához és a létrejött újdonság hasznosítására való elő-készítéséhez nyújtott állami támogatással.
A befogadásra kerülő projektek megvalósításá-nak időtartama: maximum 2 év
A projektekhez elnyerhető vissza nem térítendő OMFB támogatás: a projekt költségeinek maxi-mum 70%-a, legfeljebb 5 millió Ft.
Pályázhat minden, Magyarországon 5 éven belül bejegyzett belföldi székhelyű jogi személy és jogi személyiség nélküli vállalkozás, átalakulásra kötele-zett gazdasági szervezet, valamint ezek konzor-ci-umai, amelyeknél az összes foglalkoztatott létszám nem haladja meg a 10 főt.
Pályázni az OMFB információs pultjánál (1052 Budapest Szervita tér 8.) beszerezhető, vagy az internet (http://www.omfb.hu) címéről is letölthető részletes pályázati kiírás szerint lehet.
A pályázati információs füzet és az űrlap 1999. március 7-től beszerezhető

Beadási határidő: folyamatos,
1999. november 30-ig.


Pályázati felhívás
versenyképes termékek létrehozását eredményező műszaki fejlesztési tevékenység
tágmogatására

A pályázat célja, hogy az OMFB – a Gazda-sági Minisztérium Gazdaságfejlesztési pályá-za-ti rend-szeréhez illeszkedve – elősegítse azon termék- és technológiai fejlesztések meg-valósítását, amelyek a hozzáadott érték tar-talom jelentős növelése révén nemzetközi össze-hasonlításban is korszerű, ver-seny-képes, hosszú távon gazdaságosan értéke-sít-hető termékek létre-jöt-tét eredményezik. Az OMFB támogatás kizá-ró-lag csak a Gazda-ság-fejlesztési pályázatban igényelhető forrásokkal együtt pályázható.

A befogadásra kerülő projektek megvalósítá-sá-nak időtartama: maximum 3 év

A projekthez elnyerhető
OMFB támogatás: maximum 40 millió Ft.

Beadási határidő folyamatos,
1999. november 30-ig.


Pályázati felhívás
a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság pályázatot hirdet a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei javításának támogatására.
Ennek keretében az alábbi jogcímeken lehet pályá-zatot benyújtani:
1. 1999. évben esedékes nemzetközi tudományos-műszaki konferenciákon történő részvételre, elő-adás tartása esetén. Pályázni lehet vagy utazási költség, vagy regisztrációs költség elnyerésére.
2. A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési ered-mények elterjesztésével, illetve ismeret-szer-zéssel közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák rendezéséhez, amennyiben a kon-ferenciára Ma-gyarországon, 1999. évben kerül sor, illetve ha a szervezési költségek már a jel-zett időszakban jelentkeznek.
3. Magyar intézményeknek nemzetközi intéz-mény-ben viselt tagságával összefüggésben je-lent-kező 1999. évi tagsági díjak

Pályázati nyomtatványok az OMFB Mecenatúra Pályázati irodán vehetők át (1052 Budapest Szer-vita tér 8. II. em. 215.) munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között. Információk a 317-5900 tele-fonszámon a 2156 illetve a 2294 melléken kérhetők.

A pályázatokat kizárólag postai úton, folyamatosan lehet benyújtani, de elbírálásuk szakaszosan történik az alábbiak szerint:

1999. május 15-én  mindhárom jogcímre
1999. augusztus 15-én csak az 1. jogcímre 
OMFB HÍREK

Az OMFB Nemzetközi Hírlevél tartalmából

1999. januári szám:

A KKE országok K+F helyzete és az 5. keret-prog-ramban való részvétel a Science és Nature cikke-i-ben
 ·
Beszámoló az EU Tudomány, Kutatás és Fejlesztés Főigazgatóságon (DG XII) és a Magyar Köztársaság EU Misszióján tett látogatásról (1998. december 2-6, Brüsszel)
 ·
"ÚJ PARTNEREK, ÚJ LEHETŐSÉGEK" címmel az Európai Bizottság bemutatkozó konferenciát szervezett az 5. keretprogramhoz csatlakozó új országok számára
 ·
Magyar–osztrák kormányközi technikai, tudomá-nyos és technológiai (TéT) együttműködési Vegyes-bizottság 13. ülése

Magyar-holland TéT Munkacsoport ülés (1999. janu-ár 25-27.)
 ·
Észt-magyar-finn háromoldalú nmegbeszélés az EU 5. KTF keretprogramról (Tallin, 1999. január 20-21.)
 ·
A XXI. század kutatás- és innovációpolitikájának európai víziója ("Society, the endless frontier")

A brüsszeli EU KTF Kapcsolati Iroda
vezető posztjára kiírt pályázat eredménye

Az 1998. december 3-án a brüsszeli EU Kutatási és Technológiafejlesztési Kapcsolati Iroda vezetői posztjára kiírt pályázat sikeresen lezárult. Az Iroda finanszírozását és szakmai felügyeletét ellátó, az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelési és Vi-dékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos és Kutatási Alapprogramok, az Oktatási Minisztérium és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság képvi-se-lőiből álló Irányító Testület – független bírálók bevonásával – értékelte a beérkezett írásos pályá-zatokat. A pályázati felhívásnak megfelelően a be-érkezett pályamunkáknak – a személyi alkalmas-ságot igazoló dokumentumok mellett – tartal-maz-niuk kellett egy operatív tervet az Iroda működ-tetésére, s egy stratégiai elemzést az Iroda EU in-tegrációs szerepére vonatkozóan. 1999. január 27-én a jelentkező 6 pályázó közül – a személyes meg-hallgatásokat követően – a Testület egyhangú dön-téssel Dr. Zsigmond Attilát választotta meg az Iroda vezetőjévé.
 

Az OMIKK Informatikai Igazgatóság 1998. évi tevékenységéről

1998-ban a korábbi évekhez hasonlóan tovább foly-tatódott a CIKK adatbázis építése, év végére a re-kordok száma elérte a 300 ezret. Az adatbázis CD verziója -  amely mind DOS, mind windows válto-zatot is tartalmaz - negyedévenkénti kiadásban  kö-zel 40 könyvtárhoz, egyéb intézményhez és vállalathoz jutott el. Elkészült az adatbázis interneten le-kérdezhető változata.
 ·
A CIKK adatbázis alapján történő forrás-tájé-koz-tatási munkák (irodalomkutatás, témafigyelés stb.) folyamatosan történtek. Az előfizetett profilok szá-ma: 423, a megrendelő cégek száma: 50, az elké-szült irodalomkutatások száma: 20.

A Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségével együtt-működve Ipar a Műszaki Fejlesztésért Ala-pítvány támogatással elkészült több mint 50 környezet-vé-delmi témára a CIKK adatbázis tematikus szol-gáltatása.
 ·
Kutatási-fejlesztési (K+F) információkat tartal-mazó adatbázisok. Elkészült a korábbi Intézmények (Institutes), Témák (Projects), és Eredmények (Results) valamint a HRDA adatbázisok windows felületű  CD változata.
 ·
A RAABE céggel folytatjuk az együttműködést. Ennek kapcsán merült fel a gondolat, hogy komplex adatgyűjtést végzünk egy olyan relációs rendszerű adatbázis kiépítésére, amely felöleli a teljes magyar felsőoktatási rendszer struktúráját, az oktatott sza-kokat, a kutatások témáját és szakembereit, vala-mint az oktatáshoz használt szakkönyveket. Ennek kutatási témákra és intézményekre vonatkozó részét egészítik ki az akadémiai és ipari kutató intézetek, valamint ipar-vállalatok vonatkozó adatai.
A munkához elkészítettük a kérdőívek és kitöltési út-mu-tatók elektronikus változatát, ame-lyet előpre-paráltan, e-mail csomag formájában kül-dünk meg a hazai intézményeknek és egyetemeknek.
 ·
Elkészült mind könyv, mind adatbázis formájában az OMFB által támogatott Környezetvédelmi Kalauz. Az igényes kivitelű kiadvány és CD adatbázis tar-talmazza a Környezetvédelmi Ki Kicsoda, Kör-nye-zetvédelmi termékek, technológiák és szolgál-ta-tások, valamint az Európai Unió környe-zet-vé-delmi jogszabályok bibliográfiáját. A CD adat-bázis windows felületen teljes mértékben saját ki-vite-le-zésben (írás, másolás, nyomás,) készült.
 ·
A PHARE programon belül elkészült és bemu-tatásra került az interaktív ALETTA című magyar nyelvű Aluminiumipari Tankönyv CD változata. A kiadvány mind a PHARE szakértők, mind a hazai érdekeltek komoly elismerését váltotta ki. 1998 végére elké-szült a kiadvány angol nyelvű változata is, amely forgalmazását közösen végezzük a VIVIDUS Kft-vel.
 ·
Marx György akadémikus aktív részvételével elké-szült a "The Voice of the Martians" című könyv multimédiás CD változata a brüsszeli kiállítás pa-vilonjában az év decemberében rendezett OMFB ki-állításra. A képet, mozgófilmet és hangot is tar-tal-mazó CD technikai kivitelezését teljes mértékben az igazgatóság munkatársai saját eszközeinkkel végez-ték.
Az EU-INFO Szolgálaton belül működő FEMIRC Hungary és FEMOPET Hungary eredményes mun-ká-ját mutatja, hogy a FEMOPET szerződést az EU 1999-re is megújította, a FEMIRC esetében (1999. január 1-vel) egy újabb 18 hónapos szerződés írtak alá. Újdonságként jelent meg, hogy a FEMIRC konzorcium tagjai közé belépett az OMFB is. Az OMFB konzorciumi tagsága mellett két szerző-déssel is támogatja a FEMIRC, illetve az OMIKK munkáját, amelyek az 1999-re szóló szer-ződések az EU 5. keretprogram hazai népsze-rű-sítését, bemuta-tását szolgálják.
 

OMIKK HÍREK

1. Magyarországi Szaklapok és Üzemi Lapok Egye-sületének újságírói az OMIKK-ban
1999. február 17-én a PR Igazgatóság szerve-zé-sé-ben a Magyarországi Szaklapok és Üzemi La-pok Egyesülete újságíróinak látogatására került sor az OMIKK-ban.

2. OMIKK-MTESZ keretszerződés 1999. évi ak-tu-alizált feladatainak munkaterve
1999. február 18-án került sor az OMIKK-MTESZ között 1994-ben megkötött keretszerződés 1999. évi munkatervének aláírására.
A munkaterv tartalmazza azokat a témákat, melyek az idei évben, a szerződés keretein belül hangsúlyt kapnak, illetve a munkatervi pontokat jelentik.
A korábbi keretszerződés, illetve az 1997-ben kötött Kiegészítő Megállapodás alapelveire építve, a MTESZ és az OMIKK az 1999. évi együttműködés során az alábbi témákat kezeli kiemelten:

· EU 5. KTF keretprogram,
· a technológiatranszfer és innovációközvetítés (EU-MIK/FEMIRC)
· az energiahatékonyság és energiatakarékosság (FEMOPET).

3. Dr. Hónig Péter látogatása az OMIKK-ban
1999. március 3-án látogatást tett az OMIKK-ban dr. Hónig Péter a Gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, akit dr. Herman Ákos főigazgató és az intézmény vezetői fogadtak.

4. "Műszaki Kultúra a Károlyi palotában"
1999. március 11-én az OMIKK meghívására ke-rek-asztal-beszélgetésre és intézménylátogatásra ke-rült sor a Budapesti Sajtóklub vezetősége és dr. Herman Ákos főigazgató között a gazdasági élet és a sajtó műszaki tájékoztatásának kapcsolatáról.
5. Mentor-Közép-Magyarországi Régió Beszállítói Konferencia
1999. március 19-én dr. Herman Ákos és Stubnya György résztvettek a Közép-Magyarországi Régió Beszállítói Konferenciáján.

6. Internet Fiesta
1999. március 22-én intézményünk igazgatója és Novák Zsuzsa résztvettek az Internet Fiesta elne-vezésű rendezvényen, mely az Országos Mező-gaz-dasági Könyvtár és Dokumentációs Központ szer-vezésében zajlott. A rendezvényen Gombos László főtanácsos tartott előadást az OMIKK honlapján található Európai Unió-s információkról "FEMIRC Konzorcium" címen.

7. Újdonságok az OMIKK-ban
1999. március 29-én MKE Műszaki Könyvtáros Szek-ciójának szervezésében az OMIKK-ban "Új-don-ságok az OMIKK-ban" című rendezvényre került sor.
Dr. Herman Ákos főigazgató köszöntője után az alábbi témákról tartottak előadást intézményünk ve-zetői:
· Multimédia technika és online adatbázis alkal-ma-zása az OMIKK-ban
· Az OMIKK szerepe az Európai Unió-s progra-mokkal kapcsolatos információterjesztésben
· Megújuló kiadványok
· Az OMIKK országos marketing hálózatának ki-a-lakítása
· Könyvtári újdonságok
 

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az internet hálóza-ton is elérhető a http://femirc.omikk.hu címen

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu
 

OMIKK  EU-INFO  Hírlevél
Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai:  Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula
A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 266-3123, Fax: 338-2232, 338-2702