OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 6-7. szám 1998. június-július

 

A tartalomból:

 • EU KTF Politika
 • EU KTF Programok
 • Információk az EU Hivatalos Lapjából
 • Nemzetközi rendezvények
 • Új KTF kiadványok
 • OMFB Hírek
 • Nemzetközi térinformatikai konferencia Budapesten
 • OMIKK Hírek

Mellékletek

 • EU-MIK Közlemények
 • EU Energetikai Hírek

INNOVÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓ

Milyen szerepet játszik az információ az innovációs folyamatban?

Európai tapasztalatok

A Manchester School of Management tanulmányt készített az információ kulcsszerepéről az innovációs folyamatban. Az EU országaira kiterjedő innovációs felmérés (Community Innovation Survey = CIS) adatainak felhasználásával az alábbi következtetésekre jutottak:

 • Bár a legtöbb országban a pénzügyi korlátoknál kisebb mértékben jelentkezik az információ hiánya, mégis döntő akadályt jelent az innováció folyamatában. A piaci információk hiányát általában fontosabbnak ítélték a megkérdezettek, mint a technológiai adatokét.
 • A KTF kiadások nem kizárólagos formái az innovációs költségeknek. A cégek vásárolnak szabadalmakat, licenceket, költenek design-ra és marketingre. A nem KTF költségek növekedése meg is előzi a KTF költségekét.
 • A nyersanyagokat, berendezéseket és alkatrészeket szállító cégek, a megrendelők és üzletfelek jelentik az egyik legfontosabb forrását az innovációhoz szükséges információknak, tehát a siker fontos összetevője a vásárló-eladó viszony.
 • A nagyobb cégek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az információnak, mint a kisebbek, a különbség különösen a szabadalmi információk terén szembetűnő.

EU KTF Politika

AZ EU KTF PROGRAMOK MENEDZSELÉSÉNEK JAVÍTÁSA

Az Európai Bizottság illetékes biztosa, Edith Cresson a tagországok kutatási minisztereinek f. év április 28-i londoni ülésén terjesztette elő a Bizottság tervezetét az 5. KTF Keretprogram menedzselésének stratégiájára. Ezt - számos vita után – valószínűleg az év végén, vagy a jövő év elején fogják véglegesíteni. A tervezet szövege, valamint az annak alapját képező munkacsoporti jelentések az EUROPA, ill. a CORDIS Web szerverekről letölthetők.

CORDIS focus, No. 110.1998.05.18.

AC-IMPEL

A közelmúltban kezdődött meg az AC-IMPEL elnevezésű hálózat szervezése. A hálózat a környezetvédelmi szabályozás (törvényalkotás, rendelkezések) alkalmazásával foglalkozó hivatalokat, ill. szakembereket foglalja magába a következő országokból:

Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság,
Észtország, Szlovénia, Ciprus, Románia, Bulgária,
Szlovákia, Lettország, Litvánia.

CORDIS focus, No. 110. 1998.05.18.

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓCSERE

Az INFO 2000 program keretében megjelent a “Guide to copyright and intellectual property legislation” c. kiadvány. A kiadványt az OII (Open Information Interchange) szolgálat keretében szerkesztették és a következő témákat öleli fel:

 • az irodalmi és művészeti alkotások védelméről szóló BERNI KONVENCIÓ,
 • a WIPO Copyright egyezmény (még nem ratifikált),
 • az audio-vizuális adatok védelmére vonatkozó nemzetközi törvények,
 • az európai és az USA-beli törvénykezési helyzet áttekintésére.

CORDIS focus, No. 110. 1998.05.18.

AZ EU KÖZEGÉSZSÉGÜGYI POLITIKÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

Az Európai Bizottság közleményt fogadott el arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálják és korszerűsítsék az EU 1963 óta érvényes közegészségügyi politikáját.

CORDIS focus, No. 109. 1998.05.04.


EU KTF Programok

“CAFÉ MONDIAL”

Ezt a vidám elnevezésű programot még 1986-ban indították a Telematikai Alkalmazások Programja (TAP) keretében. Célja, hogy hálózatban hozzon össze egyetemeket, intézeteket, vállalatokat és felhasználókat szerte a világból az online módon történő tanulás és munkavégzés érdekében. A résztvevők ma már számos online kurzust tartanak a következő témák keretében:

- egészségügy,
- állategészségügy,
- üzleti tanulmányok és nyelvek,
- IT és multimédia,
- művészet és kultúra.

CORDIS focus, No. 110. 1998.05.18.

KTF EREDMÉNY-BÖRZE KKV-k RÉSZÉRE

Az agrár- és halászati program keretében f. év februárjában szervezték meg a börzét Brüsszelben. A jeletkezők részére előre kiküldött katalógusok tartalmazták az ajánlatokat. Közel 600 partner-találkozó történt és a résztvevők 74%-a talált számára megfelelő eredményt, ill. partnert. A jó tapasztalatok alapján további börzék szervezését tervezik.

CORDIS focus, No. 110. 1998.05.18.

TELEMATIKA ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

Az Európai Bizottság (DG XIII) jelentést tett közzé a következő címmel: “Általános érdeklődésre számot tartó alkalmazások az IT-ban: igények és lehetőségek a kutatás számára”.

A fő fejezetek: egészségügy, fogyatékosok és öregek, szállítás, közlekedés, oktatás és képzés, adminisztráció.

CORDIS focus, No. 110. 1998.05.18.

TELEMATIKAI ALKALMAZÁSOK PROGRAMJA (TAP)

Az Európai Bizottság XIII Főigazgatósága (DG XIII) irányelveket adott ki a TAP projektjeinek éves kiértékelő jelentésének az elkészítéséhez.

CORDIS focus, No. 109. 1998.05.04.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS

Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el az elektronikus aláírás érvényességével kapcsolatos direktívákra vonatkozóan, azzal a céllal, hogy azt általánosan elfogadottá tegyék az EU-ban.

CORDIS focus, No. 111. 1998.06.01.

Innnováció és információ

A technológiatranszfer legfontosabb módjai a különböző országokban megegyeznek - a technológia beáramlás legfőbb útja a gépek, berendezések vásárlása, a kiáramlásé pedig a fogadó vállalattal folytatott kommunikáció és a részükre biztosított szolgáltatás.

 • Az innovatív cégek többnyire valamely országos vagy regionális innovációs hálózat tagjai, de Belgium, Luxemburg és Írország vállalatai a többieknél is nagyobb arányban integrálódnak európai hálózatokba.
 • A KTF együttműködés főleg a nagyobb vállalatok között mondható gyakorinak. Az 50 főnél kisebb cégeknek 5 százaléka sem vesz részt ilyen együttműködésben, míg az 1000 főnél nagyobbaknak több mint 60 százaléka.
 • Az innovatív cégek nagyobb arányban vesznek részt KTF együttműködésben, mint a nem innovatívak. Az együttműködés tehát elősegíti az innovációt (vagy az innováció az együttműködést).
 • Az együttműködések 48 százalékában azonos tartományban levő vállalatok vesznek részt, 24 százalékuk egy országon belül jön létre, míg 9 százalékukban van más EU országbeli résztvevő.

 

Forrás: Innovation and Technology Transfer 2/98


Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

 • Az EU Bizottság 1997. dec. 13-i, 97/72 (EK). sz. irányelve az élelmiszerekben alkalmazható adalékanyagokról
 • (OJ 1997. L 351)

 • A Tanács 1997. dec. 16-i határozata: Akcióprogram az elsősorban a környezetvédelem területén tevékenykedő nem-közigazgatási szervezetek segítéséről

(OJ 1997. L 354)

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1997. de-cember 16-i, 97/68 (EK). sz. irányelve a tagállamok jogszabályainak egységesítéséről a közúti személy- és áruszállításra nem alkalmas, mozgó, ill. szállítható munkagépekben használt belsőégésű motorok gáznemű és portartalmú szennyezőanyag kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozóan

(OJ 1998. L 41)

 • A Tanács 1998. jan. 26-i, 98/106/CFSP sz. határozata a kettős hasznosítású árucikkek exportjának szabályozásáról

(OJ 1998. L 32)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: Megújuló energiaforrások kiaknázását segítő többéves program

(OJ 1998. C 19)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az Európai Unió kibővítéséről

(OJ 1998. C 19)

 • A Régiók Bizottságának véleménye az unió bővítési politikájának a kérelmező közép- és kelet-európai országokra gyakorolt hatásairól (Hatástanulmány)

(OJ 1998. C 64)

 • A Régiók Bizottságának véleménye a következő dokumentumról: Az erdők kezelése, használata és védelme az EU-ban

(OJ 1998. C 64)

 • A Régiók Bizottságának véleménye a következő dokumentumról: A Bizottság közleménye a kohézió és információs társadalom kapcsolatáról

(OJ 1998. C 64)

 • A Régiók Bizottságának véleménye a következő dokumentumról: A közlekedéspolitika pán-európai dimenziói

(OJ 1998. C 64)

 • A Régiók Bizottságának véleménye a következő dokumentumról: Agenda 2000: az Európai Unió finanszírozása 1999 után figyelemmel a bővítési kilátásokra és a 21. század kihívásaira

(OJ 1998. C 64)

 • A Régiók Bizottságának véleménye a következő dokumentumról: Benchmarking - teljesítménymérő eszköz a gazdasági szereplők és a közigazgatási szervek számára

(OJ 1998. C 64)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő dokumentumról: Az európai információs és kommunikációs technológiai ipar versenyképessége

(OJ 1998. C 73)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az alábbi dokumentumról: XXVI. jelentés a versenypolitikáról (1996)

(OJ 1998. C 73)

 • A Bizottság közleménye a tagállamokhoz a regionális és versenypolitika kapcsolatáról

(OJ 1998. C 90)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő dokumentumról: A fogyasztók elektronikus fizetőeszközökbe vetett bizalmának erősítése az egységes piacon

(OJ 1998. C 95)

 • A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következő dokumentumról: Információs társadalom és fejlődés: az Európai Unió szerepe

(OJ 1998. C 64)


Nemzetközi rendezvények

Európai Tudományos Konferenciák - 1998. II. félév

Fizika

Computational Physics for Nanotechnology: Atomic and Electronic Dynamics in Nanostructures:
Castelvecchio Pascoli, Olaszország, 1998. szeptember 19-24.
Quantum Optics: Atom Cooling and Guiding, Laser Spectroscopy and Squeezing
Castelvecchio Pascoli, Olaszország, 1998. szeptember 29 – október 4.

Kémia

Molten Salts: From Structural Aspects to Waste Processing
Porquerolles Island, Franciaország, 1998. június 3 – július 3.

Reactivity in Organized Microstructures: Structure, Dynamics and Functionality in Nanoscopic Systems
Wiesbaden-Naurod, Németország, 1998. július 18-23.

Inorganic Chemistry: Design of Functional Systems, Inorganic, Environmental & Medicial Challenges
San Feliu de Guixols, Spanyolország, 1998. szeptember 4-9.

Supramolecular Chemistry: Advanced Materials
Kerkrade, Hollandia, 1998. szeptember 10-15.

Élettudományok

Gene Transcription in Yeast: Role of Chromatin and Transcription Factors
Granada, Spanyolország, 1998. szeptember 11-16.

Exocytosis: Membrane Dynamics in Exocytosis: Molecular Mechanisms
Giens, Franciaország, 1998. Szeptember 26. – október 1.

Natural waters and water technology – Catalytic science and technology for water purifications:
Acquafredda di Maratea, Olaszország, 1998. október 3-8.

Biogyógyászat és egészségügy

Brain Development and Cognition in Human Infants: Development and Functional Specialization of the Cortex
San Feliu de Guixols, Spanyolország, 1998. szeptember 23-28.

B Cells in Health and Disease: B Cells and Autoimmunity
Acquafredda di Maratea, Olaszország, 1998. október 9-14.

Humán tudományok

The Structure of Learner Language: From Pragmatics to Syntax: Organizational Principles of Second Language Acquision
Acquafredda di Maratea, Olaszország, 1998. szeptember 26 – október 1.

Women in the Christian Tradition
Seefeld, Ausztria, 1998. október 23-28.

A fenti konferenciákkal kapcsolatos részletek után érdeklődni lehet az EURESCO Osztály vezetőjénél:
Dr. J. Hendekovic, European Science Foundation
1 quai Lezay-Marnésia, 67080 Strasbourg Cedex, France.
Tel.: 33 388 76 71
Fax 33 388 36 69 87
E-mail: euresco@esf.org, on-line information :& application at:
http://www.esf.org.euresco


További rendezvények

Forrás: Cordis focus, Nr. 110. 1998. május 18.

Research and Advanced Technology for Digital Libraries
Kréta, Görögország, 1998. szeptember 19-23.

The Fifth European Space Power Conference
Tarragona, Spanyolország, 1998. szeptember 21-25.

Microsystems: Sensors and Actuators for Industrial Applications
Besancon, Franciaország, 1998. szeptember 22.

Regional Information Society Forum
Szófia, Bulgária, 1998. szeptember 24-25.

Radioactive Waste Management and Environmental Remediation
Nagoya, Japán, 1998. szeptember 26-30.

Symposium on Marine Benthic Dynamics
Iraklion, Kréta, 1998. október 5-7.


Új KTF kiadványok

Előző két számunkban megkezdtük az EU-INFOBASE-be beérkezett EIMS (The European Innovation Monitoring System) kiadványsorozat egyes köteteinek ismertetését. Az alábbiakban folytatjuk a beérkezett kötetek felsorolását.

Part I: Innovation in firms including the Community Innovation Survey – I. rész: Vállalati innováció beleértve a Közösségi Innovációs Felmérés eredményeit is.

9/ Manufacture of Machinery and Electrical Machinery, No. 49. (Gépgyártás és elektronikai gépgyártás)
10/ Computer and Office Machinery, No. 47. (Számítógép és irodai berendezések)
11/ Europe's Pharmaceutical Industry: An Innovation Profile, No. 32 (Európa gyógyszergyártása: innovációs bemutatkozás)
12/ Evaluation of the Community Innovation Survey (CIS) – Phase 1, No. 11 (A Közösség innovációs felmérésének értékelése – 1. Rész.)
13/ Innovation Activities and Industrial Structure: Industry and R&D in a Comparative Context, No. 1 (Innovációs tevékenységek és ipari szerkezet: ipar és KTF egy összehasonlító tanulmányban.)
14/ Patterns of Innovation in Italian Industry, No. 3 (Innovációs minták az olasz iparban)

(Folytatás a következő számban.)

Megjelent új kiadványok

European Community competition policy (Az Európai Közösség versenypolitikája), Office for Official Publications, 1998. 94 pp.
Megtekinthető az OMIKK EU-INFOBASE-ben
Integrated Product Policy (Integrált gyártmány- politika), tanulmány,
Letölthető: http://europa.en.int/en/comm/dg1/ipp/home.htm

CORDIS focus, No. 112. 1998. június 15.

Forrás: Innovation and Technology Transfer 2/98


INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON

1. “INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM: igéretek és eredmények” címen június 10-12. között Strassbourgban rendezték a 11. “IT és a társadalom” tárgyú európai kollokviumot. A kollokvium programja az OMIKK Infocentrumban megtekinthető.

2. “INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS” címmel július 2-án konferenciát rendeztek Németországban, Stuttgartban. A délelőtti témában:”lehetőségek a politika számára” - többek között – a szövetségi és a tartományi gazdasági miniszter, EU tisztviselők, a délutáni témában: “lehetőségek a gazdaság és a társadalom számára” tudományos szakemberek és nagyvállalati vezetők tartottak előadásokat. Jellemző, hogy a rendezést a következő szervezetek vállalták:

 • Szövetségi Gazdasági Minisztérium,
 • EU Információs Társadalom Fórum,
 • EXPO 2000,
 • a BUNDESTAG-nak a “Média Jövője” munkacsoportja,
 • az ENSZ Környezetvédelmi Programja,
 • Alkalmazott Ismeretfeldolgozás Kutató Intézete,
 • BMW és Daimler-Benz.

A program az OMIKK Infocentrumban megtekinthető.

3. Az “INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM AZ EU-BAN ÉS MAGYARORSZÁGON” c. tájékoztató sorozat 4. száma az EU-INFO HÍRLEVÉL következő számának mellékleteként fog megjelenni.

4. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXX. Vándorgyűlésére “A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában” címmel kerül sor. Helyszín és időpont: Salgótarján, 1998. július 30-augusztus 1.

További információ: Fehér Miklós, az MKE Nógrád Megyei Szervezet elnöke, Menichné Molnár Éva, a szervező bizottság vezetője, telefon: 06-32/311-417, 06-32/416-777.


OMFB Hírek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a műszaki fejlesztés társadalmi feltételei
javításának támogatására

Ennek keretében az alábbi jogcímeken lehet pályázatot benyújtani:

 1. 1999. évben esedékes nemzetközi tudományos-műszaki konferenciákon történő részvételre, előadás tartása esetén. Pályázni lehet vagy utazási költség, vagy regisztrációs költség elnyerésére.
 2. A tudományos kutatási és műszaki fejlesztési eredmények elterjesztésével, illetve ismeretszerzéssel közvetlenül összefüggő tudományos konferenciák rendezéséhez, amennyiben a konferenciára Magyarországon, 1999-ben kerül sor, illetve ha a szervezési költségek már a jelzett időszakban jelentkeznek.
 3. Magyar intézményeknek nemzetközi intézményben viselt tagságával összefüggésben jelentkező 1999. évi tagsági díjak.

Pályázati nyomtatványok az OMFB Mecenatúra Pályázati Irodán vehetők át (Budapest V., Szervita tér 8. II. em. 215.) munkanapokon 9.00 és 12.00 óra között. Információk a 317-5900 telefonszámon a 2156 illetve a 2294 melléken kérhetők.

A pályázati nyomtatványok e szervezetek területi irodáin, illetve a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamaránál is átvehetők. Az Internetről is lehívható. Elérési útvonal: http://www.omfb.hu

A pályázatokat kizárólag postai úton, folyamatosan lehet benyújtani, de elbírálásuk szakaszosan történik az alábbiak szerint:

1998. november 15-én mindhárom jogcímre
1999. február 15-én csak az 1. jogcímre
1999. május 15-én mindhárom jogcímre
1999. augusztus 15-én csak az 1. jogcímre

Elbírálásra esetenként azok a pályázatok kerülnek, amelyek – a postabélyegző szerint – a bírálat előtt legalább egy hónappal postai feladásra kerültek.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Az OMFB Nemzetközi Projektiroda (NPI) pályázatot hirdet magyar-ukrán kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatási/fejlesztési projektek nemzetközi kutatócseréjének támogatására.

A pályázatok benyújtási határideje: 1998. október 30., 1400 óra

A pályázati űrlapok átvehetők az OMFB NPI titkárságán (Budapest V. Szervita tér 8. II. em. 210.), vagy letölthetők az OMFB honlapjáról (http://www.omfb.hu)


Nemzetközi térinformatikai konferencia Budapesten

Egyre jelentősebb szakmai tekintélyére és nemzetközi kapcsolataira tekintettel ebben az évben a HUNAGI (Magyar Térinformatikai Egyesület) kapta meg a 4. EC-GIS (Geographic Information Systems) Workshop megrendezési jogát. A konferencián, amelynek 1998. jún. 24-26-án a Hotel Agro adott otthont, az európai térinformatika kiemelkedő művelői vettek részt, beleértve az EU támogatást elnyert projektek vezetőit is. Az 1994-ben létrejött HUNAGI által szervezett workshop jelentős mérföldkő lehet a harmonizált adatkezelés és adatfeldolgozás kialakításában, a térinformatikai adat-információ-tudás láncolat erősítésében. A konferencián fontos feladatként fogalmazódott meg az európai térinformatikai infrastruktúra megteremtése és a hálózatok összekapcsolhatóságának (interoperability) elősegítése is. A térinformatikai feladatok megoldása az információs társadalom kiépítésének fontos eleme, amelyben jelentős szerepet kapnak a kis- és közepes méretű vállalkozások is.

További információ:
http://www.fomi.hu/hunagi
http://lazarus.elte.hu/gis
E-mail: gabor.remetey@f-m.x.400gw.itb.hu


A HUNGEXPO Rt. is szerepet vállal az EU-hoz való csatlakozás előkészítésében

A Magyar Kormány Kommunikációs Stratégiájával összhangban a HUNGEXPO Rt. is prioritásként kezeli üzleti stratégiájában az Európa Programot, amelynek szellemében lehetőséget biztosít kiállításain az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdéskörének megjelenítésére. Az 1998 első félévében megrendezett kiállításokon és vásárokon (UTAZÁS '98, AGRO+MASHEXPO, INDUSTRIA stb.) kiemelt figyelmet fordítottak az ország leendő uniós tagságához kapcsolódó szakterületekre, szempontokra, témakörökre. Ezt a koncepciót kívánják erősíteni az elkövetkező évek rendezvényein is, amelyek közül kiemelkedik a Hannover 2000 Világkiállítás. Ez utóbbin a magyar részvétel előkészítésének és lebonyolításának jogát a HUNGEXPO által koordinált ajánlattevők nyerték el az IKIM által meghirdetett pályázaton. A Hannoveri Világkiállításon, amelyen hangsúlyosan meg kívánják jeleníteni az uniós csatlakozással kapcsolatos erőfeszítéseinket, lehetőség kínálkozik arra, hogy Magyarország, mint az Európai Unió le-

endő tagja, megváltozott, újrafogalmazott imázsban jelenjen meg az európai közvélemény előtt.


OMIKK HÍREK

1. 1998. június 3-án tartotta az OMIKK-ban a FEMOPET Hungary Energy Centre és a FEMOPET Hungary OMIKK hivatalos megnyitóját. Ez alkalomból sajtótájékoztatót szerveztünk, amelyen szép számmal jelentek meg a szakmai médiumok és a napilapok jeles újságírói, riporterei.

2. 1998. június 10-12. között rendezték meg az INNOFÓRUM '98. kiállítást a Gellért Szállóban.

A háromnapos rendezvényen adatbázisbemutatót tartottak az Infocentrum munkatársai, a szakkönyveket, folyóiratokat az értékesítés munkatársai mutatták be az érdeklődőknek. A rendezvény keretein belül került sor a II. Techológiatranszfer Napok megrendezésére is.

3. 1998. június 12. "Információ és integráció" címmel konferenciát tartottak a Parlament Delegációs termében az Országgyűlési Könyvtár szervezésében. A konferencián részt vett és előadást is tartott Dr. Herman Ákos az OMIKK főigazgatója. A konferencia ideje alatt minden résztvevő szórólapokkal és ismertetőanyagokkal, folyóiratokkal mutatkozhatott be.

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérhető, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvű címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különböző szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztőség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu


OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelős kiadó: Stubnya György
Felelős szerkesztő: dr. Dúzs János,
Szerkesztő: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztőbizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztőség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 338-4803, Fax: 338-2232.