LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTŐ KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

Magyar pályázók részvétele az Európai Unió IV. kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) keretprogramjában

 

(Mindazon olvasóink részére, akik komolyan érdeklődnek az ESPRIT programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek iránt, az alábbiakban ismét közöljük a magyar résztvevőkre jelenleg érvényes, általános pályázati feltételeket.)

Az 1994-1998. éveket átívelő KTF keretprogram célkitűzése az EU nemzetközi versenyképességének növelése, az élet minőségének javítása, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása és a környezet védelme új, korszerű termékek és/vagy szolgáltatások létrehozásával, az innováció serkentésével. Az EU olyan nemzetközi együttműködésen alapuló kutatásokat támogat, amelyek európai dimenziójúak és elősegítik egyben a közös munkát, az unión belüli kohéziót illetve javítják az Unió és környezetének kapcsolatait. Ennek értelmében olyan projekteket támogat, amelyekben - erre a célra alakított konzorcium keretében - több ország kutatói és fejlesztői együttműködve dolgoznak. A pénzügyi támogatásban részesülő projekteket negyedévenként rendszeresen kiírt felhívásokra beadott pályázatok elbírálása után az EU Bizottsága választja ki.

A magyar és a többi, az Európai Unióval társulási szerződést aláírt ország pályázói számára az EU IV. KTF keretprogramjának ún. specifikus kutatási programjai (információtechnológia, telematika, ipari és anyagtudományi kutatások, mezőgazdaság, stb.) a részvétel általános szabályainak betartása mellett, egyes kiegészítő feltételek teljesítése esetén ma már nyitva állnak, azonban a specifikus programok EU támogatási alapjaiból nem kaphatnak pénzügyi hozzájárulást: költségeik fedezéséről maguknak kell gondoskodniuk (ezek az országok ugyanis nem járulnak hozzá a támogatási alapokhoz).

 A részvétel és a pályázatok benyújtásának alapfeltételei

1. K+F projektre pályázatot olyan konzorciumok adhatnak be, amelyben szerződő partnerként legalább két, különböző tagországban bejegyzett, legalább egy-egy különböző intézmény (jogi személy) vesz részt, amelyek között anyavállalat/leányvállalat kapcsolat nincsen, illetve egyik sem gyakorol ellenőrzést a másik felett. Ezen alapvető feltétel teljesülése után a résztvevők számának csak az ésszerűség és az összefoghatóság szab határt. A résztvevők tervezett költségeik 50%-áig terjedő közösségi támogatást pályázhatnak meg.

2. A magyar - és a többi, az Európai Unión kivüli pályázó - partner értelemszerűen csak "harmadik" résztvevőként léphet be a konzorciumba és a magyar részvételre vonatkozó szabály az, hogy magyar intézmény a specifikus program pénzügyi támogatásából nem részesülhet. Egyes specifikus programok (információtechnológia, telematika, ipari és anyagtechnológiák) esetében mód van kivételképpen a II. főirány (nemzetközi együttműködés) keretéből közösségi pénzügyi támogatás elnyerésére. Ez abban az esetben igényelhető, ha a projekt végrehajtása kiemelkedő módon ill. mértékben szolgálja a közösségi érdekeket.

3. Az EU IV. keretprogramjába való magyar bekapcsolódás támogatására az OMFB pályázati rendszert hozott létre, amelynek keretében - kedvező hazai előbírálat esetén - a konzorcium magyar résztvevője költségeinek legfeljebb 50%-át fedezi abban az esetben, ha a konzorcium által benyújtott pályázatot az EU Bizottsága pénzügyi támogatásra alkalmasnak ítélte és a konzorciummal szerződést kötött. Ilyen esetben tehát a hazai résztvevő ugyanúgy támogatásban részesülhet költségei 50%-ának erejéig, mint a tagállamokbeli partnerek. (Az OMFB max. 10 millió Ft támogatást nyújt egy projekt végrehajtásához.)

A pályázati felhívásokat (Call for Proposals) az Európai Unió Bizottsága az EU hivatalos lapjában, az Official Journal C sorozatában teszi közzé rendszeresen március, június, szeptember és december 15. napján, vagy ezekhez a dátumokhoz közeli napokban.

A pályázati dokumentációt (tájékoztatók és űrlapok) az ún. információs csomag tartalmazza. Az információs csomagot az egyes programok (EU) titkársága bocsátja a pályázók rendelkezésére. Ezek megtekinthetők és tanulmányozhatók az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ/OMIKK EuInfo Szolgálatnál.

A pályázati információs csomag (Information Package) beszerezhető:

a/ a pályázati kiírásban közölt EU címeken az egyes specifikus programok "Help Desk"-jeitől (ügyfélszolgálat) levélben, faxon vagy E-mailben; egyes programok esetén letölthető az Internetről ( http://www.cordis.lu )

b) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság EU Titkárságán (egyes esetekben és korlátozott számban);

c/ az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ/OMIKK EuInfo Szolgálattól.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az információ térítésmentes, de az adathordozó árát és a másolási, valamint a távközlési költségeket ügyfeleinknek meg kell téríteniök.

A pályázók kérésére partnerkeresési szolgálattal állunk rendelkezésre az EU adatbázisainak felhasználásával. A partnerkeresési szolgáltatás első 30 perce térítésmentes. A kinyomtatott másolatok ára 25 Ft+ÁFA/oldal. A CORDIS adatbázis az Interneten is elérhető (http://www.cordis.lu).

Figyelem!

1. A fenti tájékoztató - terjedelmi korlátok miatt - csak erősen rövidítve, kivonatosan tartalmazza az EU pályázati kiírásait, ezért célszerű, hogy egy-egy szakterület pályázói megismerjék az eredeti, az EU Hivatalos Lapjában megjelent kiírás teljes szövegét is. Ez utóbbit Szolgálatunk kérésre az érdeklődők rendelkezésére bocsátja.

2. A pályázatok benyújtása előtt, a projekt EU-beli koordinátor intézményével egyeztetve, célszerű a pályázatot véleményeztetni a Bizottság illetékes főigazgatóságával annak érdekében, hogy az esetleges tartalmi és formai hiányosságokat a pályázók még időben kiküszöbölhessék.

 

Nyerges Gyula főtanácsos

az OMIKK Informatikai Igazgatóság EU-INFO Szolgálatának vezetője, az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ/projekt koordinátora

Telefon: 138 4803, Telefax: 138 2232

Elektronikus levélcím: nyerges@omk.omikk.hu

Információtechnológiai pályázat

Az Európai Unió Bizottságának III. Főigazgatósága az EU IV. kutatási és fejlesztési keretprogramja Információtechnológia specifikus programjának (ESPRIT 4) részeként 1997. március 17-én újabb pályázati felhívást tett közzé.

Pályázni az ESPRIT program alábbi szakterületeinek (“domain”) meghatározott területein és feladatain lehet:

Pályázatokat lehet benyújtani továbbá az alábbi témakörökben:

A pályázatok benyújtási feltételei és határideje az egyes szakterületek esetében eltérő:

“Teljes” pályázatot kell benyújtani az 5., 7. és 8. szakterületen valamint az “IT for Mobility” és az “Electronic commerce” szakterületeken. A pályázatok benyújtási határideje: 1997. június 17.

Kétlépcsős pályázatot kell benyújtani a 2., 4. és 6. szakterületeken: ún. rövid előpályázatot kell benyújtani - lehetőleg elektronikusan - 1997. április 15-ig. Az elsőfokú kiértékelés eredményeként sikeresnek minősített előpályázatok benyújtóit ún. teljes pályázat benyújtására hívják fel.

Az angol nyelvű Információs csomag megtekinthető az OMIKK-ban az EUMIK szolgálatnál.

Információs csomag kérhető az alábbi címeken:

1) European Commision, DG III Industry, ESPRIT Information Desk, 200 Rue de la Loi, B-1049, Brussels, Belgium,

Fax: +32-2-296 83 88

E-Mail: esprit@dg3.cec.be

Letölthető az Internetről: http://www.cordis.lu/esprit/home.html címről

2) OMIKK EU-INFO Szolgálat/EUMIK -tól

A file-ok WinWord 2.0 vagy 6.0 verzióval ".doc file"-ként olvashatók.

A pályázati felhívás és az információs csomag elérhető az OMIKK Internet címén is ( http://www.omikk.hu ).

Az Európai Unió IV. KTF keretprogramja pályázatainak általános feltételeit valamint a magyar pályázók részvételére vonatkozó tudnivalókat fenti (Magyar pályázók részvétele... c. ) cikkünk ismerteti.

További felvilágosításokkal az EUMIK szolgál.

 

Pályázati felhívás

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

Alkalmazott Kutatási-Fejlesztési Pályázatai

 

A pályázatok célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül új, korszerűbb, magasabb értéket képviselő termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása az alkalmazott kutatás és a műszaki fejlesztés állami eszközökkel történő támogatása útján.

Preferenciák:

A pályázatok értékelésekor előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:

 • Az egyetemi és/vagy kutatóintézeti pályázók közvetlen pályázatai nincsenek kizárva a rendszerből, de értékelésük során hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint az ajánlott együttműködői konstrukció keretei között. A költségvetési körbe tartozók pályázatainak szerződéskötésére a fejlesztési eredmények hasznosulása érdekében csak úgy kerülhet sor, ha a pályázó a szerződésben vállalt visszafizetési kötelezettségre, de legalább annak biztosítékára a vállalkozói körbe tartozó fél részéről átvállalási szerződéses kötelezettséget tud biztosítani.

  A befogadásra kerülő projektek időtartama: max. 3 év

  A projekt összes költségéből a kért visszatérítendő támogatás max. 40 millió forint

  A felhasználható támogatás összege: 1.500 millió forint

  Pályázhat minden Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó az erre rendszeresített és az OMFB Pályázati Iroda Titkárságán (1052 Bp. Szervita tér 8. Telefon: 1175-900) beszerezhető pályázati űrlapon. A díjmentes Pályázati Csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és az űrlapot is. A pályázatokat csak az 1996. december 18. után vásárolt űrlapon lehet beadni.

  Beadási határidők: 1997. április 30.

  (További, újra meghirdetésre kerülő beadási határidő: 1997. szeptember 1.)

  A pályázatokat a postai feladás dátuma szerint legkésőbb a beadási határidő napján 24:00 óráig lehet feladni. A később feladott pályázatokat felbontás nélkül visszaküldik.

    

 • EU JOGSZABÁLYOK A FÓKUSZBAN

   

  Hazai jogalkotásunkat egyre nagyobb mértékben áthatják az Európai

  Unió hatályos jogi normái. Számos gazdálkodó szervezetnek és

  intézménynek már ma is figyelemmel kell lennie a tevékenységével

  összefüggő európai jogra. Ennek a napról-napra erősebben jelentkező

  igénynek kíván eleget tenni az

   

  OMIKK EU-INFO Szolgálata,

  amikor vállalja azt, hogy

  * megadott szakszempontok szerint figyelemmel kíséri az Európai Unió jogalkotását;

  * jelzést, tájékoztatást ad különféle szakterületeken hozott új jogszabályokról és

  * hatályos EU jogszabályok módosításáról;

  * konzultációs lehetőséget biztosít, továbbá

  * fordítást készíttet, ill. másolatot szolgáltat a keresett dokumentumokról.

   

  További információ:

  OMIKK EU-INFO Szolgálat

  1088 Budapest, Múzeum u. 17.

  Tel: 138 4803, Fax: 138 2232

  E-mail: stubnya@omk.omikk.hu, vagy nyerges@omk.omikk.hu