Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 11. szám

A NYUGAT HÍREI

A NYUGAT A NEMZETKÖZI VÁSÁRON. A Nemzetközi Vásár vezetősége felszólította a Nyugatot, hogy rendezzen be egy pavillont a saját céljaira a lap népszerűsítésére és a könyvek propagandájára. A Nyugat szerkesztősége azonban úgy találta, hogy az íróknak egy ilyen kiállása méltóbb és szebb cselekedet volna az irodalomnak egyetemessége számára, mint egy folyóirat és munkatársai számára. Ezért s ezzel az indokolással Móricz Zsigmond a Magyar Írók Egyesületéhez fordult, úgyis mint az Egyesület alelnöke s az Egyesület elnöksége és választmánya teljes mértékben felfogta a kérdés jelentőségét és hozzájárult a Magyar Írók Szalonjának munkájához és maga is részt vett a Vásáron a Magyar Írónők Körével közösen.

Az Egyesületek részéről a következők vettek, előadási sorrendben részt a közönség számára naponta tartott előadás-sorozatokban:

Nagy Endre, aki a Vásárt megnyitotta a rádióban. Móricz Zsigmond, Balassa József, a Magyar Írók Egyesülete alelnökei. Vándor Iván, a Magyar Írónők Egyesülete alelnöke. Karinthy Frigyes, Erdélyi József, Gáspárné Dávid Margit, Ascher Oszkár, Kodolányi János, Fekete Lajos, Medveczky Bella, S. Bokor Malvin, Somlyó Zoltán, Peterdi Andor, Hajdu Henrik, Bohuniczky Szefi, Kassák Lajos, Törökné Kovács Hermin, Büky György, Ujházy György, Urbán Eszter, Halmi Bódog, Marschalkó Lia, Kunos Ignác, ego, Jeszenszkyné, Solymos Bea, Révay József, Mollináry Gizella, Supka Géza és Schöpflin Aladár.

A könyvek dedikálását a jelenlevő írók valamennyien vállalták és ezzel fokozták a könyveladást. A Magyar Írónők Köre maga végezte a könyveladás adminisztrációját, a többi írókét a Nyugat kiadóhivatala intézte el.

A vásár alatt körülbelül 2400 könyvet adtak el az írók és az írónők könyveiből. A könyvpolcokon és eladó asztalokon jelen volt lehetőleg minden magyar élő író könyve, valamennyi budapesti kiadó kiadványában.

Ezt az első akciót kísérletnek tekintjük, az eredményével meg vagyunk elégedve s a jövőben remélhetőleg nagyobb sikerrel fogjuk folytatni. Mindenesetre konstatálni lehetett, hogy a Magyar Írók Szalonja népszerű lett s százezer főnyi tömeg fordult meg benne.

Mindenesetre köszönetet kell mondanunk az ideáért és a jelentékeny áldozatért a Vásár elnökségének s vezetőségének, mert új színnel gazdagította a vásárt és talán egy új tempót diktált az irodalom és a közönség összehozására. Előadásainkat mindig lelkes és nagy közönség hallgatta.

A NYUGAT BARÁTOK KÖRE Irodalmi Szalonja Bellevue-szállóbeli klubhelyiségét május 19-én megnyitotta. A megnyitó napján Nagy Endre részleteket olvasott föl egy ifjúkori elbeszélő költeményéből, Ascher Oszkár pedig elszavalta Ignotus Slemiljét. Május 21-én Kosztolányi Dezső egy novelláját és több szatiráját olvasta föl; Kosztolányi Dezsőné Kosztolányi-verseket szavalt. Május 23-án Karinthy Frigyes humoros írásaiból adott elő; Simonyi Mária egy-egy Karinthy-, Gellért- és Kassák-verset szavalt. Május 27-én Ascher Oszkár Babits, Ignotus és Karinthy műveiből szavalt; Nagy Endre egy régi és egy új novelláját olvasta föl, majd pedig Ligeti Pállal vitázott arról, hogy a francia művészet miért vesztette el ma vezetőszerepét.

OLÁH GÁBOR nagy regényen dolgozik, melynek címe «Heten vagyunk». Ennek a regénynek első önálló részét közöljük a Nyugat mai és a következő számában.

KASSÁK LAJOS befejezte önéletrajzi regényének negyedik kötetét. Az eddigi részeket «Egy ember élete» címen az 1924, 1926 és 1927. évek folyamán mind közölte a Nyugat és új regényét is közölni fogjuk a julius-szeptemberi évnegyedben.

Új előfizetőinknek a kiadóhivatal rendkívül méltányos áron bocsátja rendelkezésére azokat a Nyugat-számokat, melyekben a regény első három része megjelent.

A NYUGAT KÖNYVAKCIÓI. A Nyugat kiadóhivatala az eddiginél nagyobb mértékben foglalkozik könyvek elárusításával. Az utóbbi időben több vidéki közkönyvtárat rendezett be s olvasóinak könyvszükségletét a legolcsóbb árakon óhajtja kielégíteni. Kérjük szíveskedjenek mindig elolvasni az erre vonatkozó hirdetéseinket. Így e számban legújabb propaganda-akciónkat. Nagy értékű könyveket már fillérekért szerezhetnek előfizetőink s nagyobb vásárlásnál a Nyugat részletfizetési kedvezményt is szívesen ad.