Nyugat · / · 1931 · / · 1931. 3. szám · / · FIGYELŐ · / · KÉPZŐMŰVÉSZET

Naményi Ernő: AZ ÉV LEGSZEBB KÖNYVEI

Valóban szerény volt a Magyar Bibliofil Társaság célkitűzése, mikor elhatározta, hogy az év legszebb öt könyvét részesíti jutalomban. Amerikában ugyanis az év ötven legszebb könyvét jutalmazzák, Németországban is a könyvtermés ötven legszebb munkáját tüntetik ki. Ezek a jutalmazások buzdításul szolgálnak azoknak a könyvkiadóknak, akik az író szellemi munkájának megadják azt a tiszteletet, hogy művészi köntösben juttatják a közönség kezébe. A művészi jellegen van a hangsúly. Még nem művészi könyv az, amely bármely jeles festőművész rajzainak reprodukcióit adja, ha a nyomdász, a kiadó, a könyvkötő és a papír megválogatásával, a szedés és nyomás ipari tökéletességével és művészi elrendezésével, a szöveg és illusztráció egymást kiegészítő összhangjával, és a kötésnek mindezekhez alkalmazkodó tervével és kivitelével nem biztosítják azt a tökéletes harmóniát, amelyet a modern könyvművészet a szép könyvtől megkövetel.

Az 1930. év könyvtermése közül csak hármat talált a bíráló bizottság olyat, amely e követelményeknek megfelel. Az első Osvát Ernő: Az elégedetlenség könyvéből. Conrád Ottó áldozatkészségéből a gyomai Kner-nyomda nyomta és adta ki ezt a könyvet. Amit Bodoni tökéletes betűiből a nyomdász művészi mesterségével teremteni képes, azt létrehozta az ország e legelső officinája. A második megkülönböztetett könyv Bohuniczky Szefi novelláskönyve; Nők, amelyhez Fáy Dezső készített a Nyugat olvasói előtt ismeretes, a könyv hangulatába beleélt, a jeles művész legjava munkájához tartozó fametszeteket. A könyvet a pápai Főiskolai könyvnyomda nyomta. Munkája becsületére válik nemcsak e régi multra visszatekintő műhelynek, hanem a magyar nyomdaiparnak is. A harmadik jutalmazott könyv Szűz Szent Imre Herceg Legendája, amelynek szövegét és képeit Dallos Hanna metszette fába. Áhítatos elgondolása, művészi kivitele, kiváló stílusérzékről tanuskodó összhangzatos egysége legutóbb nagyon meggyérült bibliofil kiadványaink legjava közé sorozzák a fiatal művésznőnek ezt a művét. Kár, hogy kötése nem egyenrangú belső színvonalával.

Fájdalmasan kell megállapítani, hogy az év könyvtermése közül nem akadt még két könyv, amely a megszabott mértéket megütötte volna.