Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 21. szám

BOHUNICZKY SZEFI: RIGÓ

Zörgött a líceum-sövény, a libapásztor törte magát keresztül, hosszúlábú, teltmellű süldő lányka.

Az országuton hintó dübörgött, a magas porfelhőben már látszottak a szomszédos Zeberényi-uraság gyorstrappú barnái. Zeberényi maga hajtott, úgy ült a bakon, mintha száguldásban lenne a lovakkal.

A lány eldobta husángját, két kezét egybekulcsolta, mint vasárnap a templomban.

A hintó csak alig látszott, tovagördült és megállt a Balinkay-kúria tornáca előtt.

Az oszlopok között Balinkayné nagy kézösszecsapással örvendezett:

- Jé, Zeberényi! Isten hozta!

Zeberényi lerázta a port és kezet csókolt. Mint sokat jövő-menő ember szeles mozgású volt, nyurga derekán látszott a gyakori lovaglás, arcán a pusztai élet zománca barnult és szemeiben gyujtott valami féktelenkedő belső hő.

- Kezit csókolom. Erre jártam, gondoltam, benézek. Hallom: kis csikók vannak?

Az anya mellett akkor megjelent a lánya, egy igen fehérarcú sudár szőkeség, a haja remekül ondolálva, hátulról nézve gyönyörűen sütött kuglófra gondolt az ember.

A kis csikók után Zeberényi ravasz pislantást csípett a lányra, az megértve, leengedte pilláit és kerek álla körül gödröcskék nevettek.

Az anya oly politikus arcot kapott, mint aki kételkedik a tulajdon gondolatában is; mézédes és mégis gyanakvó.

- Nagyon örülünk - szólt -, tessék befelé: a szoba hűvösebb.

A fiatalok ketten maradtak és szembeültek egymással.

A kertből verbénaágyak illata áradt és befülledt, mint zárt templomokban. A lány lehullatta kezeit, várt és szüntelenül mosolygott.

Zeberényi felnyujtva magát melléje lépett. A lány felnevetett pici sikoltással. A férfi ajkán elhalt a szó, túrt a haján és visszaperdült. Sötét, megtüzesedett szemekkel nézte a lányt, aztán ingerülten szólt:

- Igaz, itt hűvösebb, de azért jobb lesz a kertben: gyerünk...

A lány kölletlenül húzta fel magát, az álla keményebb lett, a szája keskenyebb.

- Jé, a filagóriában vagytok? - hallatszott Balinkayné hangja s megjelent egy pillanatra. - Akkor idehozzuk az ozsonnát!

A lány ránézett és sóhajtott: - édes...

Hogy az asszony elment, utánanyujtotta magát, mint egy elszálló angyal. Minden angyali volt rajta: a mozdulat, az áhítat, a tudott szűzesség és ez a kissé selypes: édes...

Zeberényi karikákba fujta a füstöt, a kedve megromlott, beszélgetni kezdtek erről-arról, de egyikkel sem boldogultak...

- Várja, hogy nyilatkozzam, - gondolta feleszmélve s eszébejutottak a pajtások, kik pár napja borozgatás közben sűrűn nevették: - hát mikor lesz már valami, azt várod, hogy marhakötelet dobjanak utánad?

Bosszus volt. De a lány szép volt és hamvas, mint egy barack; ahogy ránézett, meleg öntötte el. Sűrű volt a kerti lugas, a virágágyak között csak méhek zümmögtek, a vadlesen napbamosolygó felhők kandikáltak be, a tikkadt nyári hőben minden megnyugtató volt és bíztató.

A lány apró mellein hullámokat dobott a blúz, porcellán bőre málnapírt kapott és előredőltek kinyujtott kezei. Zeberényi nézte, aztán félkarral elkapta és magához ölelve összecsókolta a nyakszirt pelyheit.

- Mit képzel, mit gondol, kinek képzel engemet?! - kiáltott halkan a lány és ahogy ereje bírta, ellökte durván.

Farkasszemmel nézte a férfit. Aztán a földet nézte fölényes mosollyal.

Zeberényi hallgatott. Ez a hallgatás egyre nagyobb sértéssé vált. A lány elbiggyedt száján, fölvetett vállain duzzogás látszott. Zeberényi juszt se szólt, szivarozgatva, leeresztett szemhéjak mögül nézte. Látszott, diákstiklik kacagnak a nyurga, nagyranőtt emberben. Derűsen szólt:

- Mit olvasgat mostanában?

A lány pillanatnyi nagy villám után összeszedte magát.

- Sudermannt. Gyönyörű! Óh, csak a könyvek érnek valamit...

Arca ábrándozó lett, keze megint a férfi felé csúszott és összeszorított lábain nyugtalan ütem mozgott.

Most Zeberényi biggyesztett a száján:

- Árucikk - gondolta.

Balinkayné hangja hallatszott, széles nevetése és kedveskedése:

- Hozzuk a kávét, gyerekek!

Kis pillantást váltott a lányával erre rögtön beljebb szorult a szája, savanykás lett, de, mint öreg macska, annál inkább kedveskedett:

- Egyenek, édes kedveseim!

Aztán szürcsölés közben már megnyúltabb arccal beszélt:

- Mondja, maguknál hogy fizet a rozs? Nálunk igen apadt, a répát is féreg kezdte, hiába: nagy a szárazság...

Ezzel egyszerre bent voltak a keserű dolgokban. Egyre az asszony beszélt a nehéz gazdasági viszonyokról, a pusztán élők sok lemondásáról.

Zeberényi rövid ásítások ellen csapkodta a száját. A lány a körmeit nézte, szórakozottan, korai életfáradtsággal.

Kis szüneteikben látszott, hogy itt ma mindhárman csalódtak.

- Zongorázhatnál, - szólt az anya és homlokán szigorúbb lett a ránc.

A kertre árnyék feküdt, a nyugati ég felől felhő robogott, szellő borzolt, az egész kert könnyű táncot lejtett.

- Eső lesz, - mondta a férfi és apatikusan hallgatta a nótákat. Nagy feszültsége volt, bolond kínlódása és keserű megvetése. Inni kívánt, részeggé inni magát és undorodva lökte el közeléből a kávéscsészét, a vízsugárra figyelt, melyet a kertész most bocsátott a pelargóniaágyakra.

A lány fáradtan jött és sápadtan, mintha a hűvös szobában elszítta volna valami a vérét. Az anyjába karolt és együtt nézték édesen a férfit.

- Hazug szövetség, - gondolta Zeberényi és dühös vágya volt elkocsizni rögtön, akár a világ végére, ott reggelig húzatni és holttá inni magát.

Nem messze prüszkölő viháncolás hallatszott. A libáslány bukdácsolt a tamariszkusz koszorúi alatt, vízsugár érte és kacagások között törölgette magát.

- Mit keresel itt? - kérdezte Balinkayné.

A lány előrelépett, fénylő arccal, szemeiben huncutság tüzelt, mintha nem is tudná, hogy kacsint Zeberényire.

- Csibéket keresek, - szólt - nem tértek az ólba mind.

- Kokast keres ez, - mondta halk nevetgéléssel a kertész.

Balinkaynén megnyúltak a ráncok, a szája sárgára apadt, csak annyit szólt:

- Takarodj!

A felhő föléjük ért, a szellő erősödött és egyszerre vízillatú lett a föld.

- Azám: a kis csikók, - mondta Zeberényi - megnézem őket és indulok, mielőtt megered.

A sárgára meszelt istálló körül szaladgálók csapták magasra a port . A libás lány szaladt elől, mögötte nagy lihegéssel a vendég kocsis. A lány könnyen szökdécselt, látszott, csak játék neki, a szoknyája felrepült, a combjai derékig látszottak csokoládébarnán, mintha a napmeleg csontjáig töltötte volna tűzzel s erővel.

Vihorásztak, vihogtak.

Az urát meglátva botlott a kocsis, elhajtott fejjel sündörgött, mintha hirtelen nagy betegség érné. Csak a száján maradt nevetés, amilyen jóízű falás után szalad a szájra. A lány karja mögé ásta a fejét, így leste az urat, az istálló falának dőlve kölletősen, szemérmetességében is szemtelenül.

Zeberényi csak pillantást mért rá, aztán a csikókhoz ment.

Mire visszaérkezett, nagy nyári zuhataggal megeredt.

Tehetetlenül állt meg az istállóajtóban:

- Fogj! - szólt a legénynek.

A lány leste. Meztelen lábait verte a víz, de állta sunyi, befelé kuncogó nevetéssel. Most nagyot ugrott:

- Tekintetes uram, hozzak-e esernyőt?

Közel állt, az iménti futás verejtéke érződött rajta, de nem volt ez rossz, mint a jó sült kukorica és kakukfű, a föld melegét árasztotta.

Zeberényi rajt feledte szemeit. A lány két szeme beszédesebb lett, mintha madárkák csipognának benne, lábszárait szégyenkezve dörzsölgette, mellein a röpike hullámzott.

Nézték egymást.

A férfit kiverte a meleg:

- Nem bánom, - szólt.

A lány uraktól kapott cipői nagyokat kaffogtak, aztán lemaradtak a futásban. Most már sebesebben csobogott a hirtelen támadt tócsákon. Fölsőjét fejredobva vad futásában olyan volt, mint egy elszabadult fiatal ünő.

Zeberényi átvéve az esernyőt, nem szólt, csak a bekerítő árnyék alatt csípett egyet rajta. Aztán búcsúzkodni indult, nagyot botlott Barinkayék előtt és rögtön sarkon fordult.

A lány a fogat mellett a falat támasztotta. Játékba kóstolt kis macskák készsége incselkedett rajta.

- Itt az ernyő, vidd! - szólt a férfi és igen közel ért hozzá.

A lány kacarászva pöndörödött:

- Kuss, ne bögyörésszen!

Zeberényi, hogy elkapta, még szorosabban fogta:

- Kijönnél-e estére?

- De a gazdaasszony fölpofoz...

A férfi, mint túlerős korty ital után, rekedt lélekzetet fujt:

- Csak aszondom, kilenc órára a réten a kereszt tövénél légy.

- S ha esik?

- Nem esik!

Megértve, bolond tüzekkel nézték egymást.

*

Estére kiragyogtak a csillagok. Itt-ott akadt felhő, de habos, könnyű és fehér, mint angyalkák fürtjei.

A kereszt elrozsdásodott Krisztusa ezüstösen csillogott a hold fényénél. A lány eléje térdelt, átölelte, felnézett Jézusra és sebes lélekzetekkel könyörgött: - segíts meg... Aztán elmondta az úr imáját s mire végére ért, nyerítésre riadt a táj, a bozótos zizegett, madarak csipogtak és beljebb a földet söprő ágak közt felijedt vadak csörögtek.

Zeberényi letoppant. Fél karral nyúlt a lányért és magához fogta:

- Hogy hínak?

- Nanika...

- Mért imádkoztál, félsz?

- Dehogyis! Csak kértem, hogy elgyűjjön a tekintetes úr...

Nevettek. A lány a köténye mögött kis aprókat ugrott, ha csiklandta a férfi forró lélekzete. Zeberényi mély lihegéssel szívta magához; jóízű volt, mint a frissen sült kenyérgyürke.

- Ez a lány szűztiszta, - gondolta és rögtön incselkedett:

- Volt már szeretőd?

A lány gondolkodott, a nyaka közelebb billent a földhöz és kacagva szólt:

- Volt...

- S hány?

- Nem számoltam...

Zeberényi siettetve durvábban fogta.

A rét latyakában csobbant a lépés, a kaszálatlan fű derékig verte a vizet s arrább a szénaboglya lépésre is nyekkent, mint egy rossz dívány.

Megálltak.

Oly nagy tiszta illat áradt; mintha egész bensejét feltárná a föld, sokizű fűszer szállt, mintha a rét csokra felérne a csillagokig.

A lány a férfi karjába bujt, reszketett és bódultan hagyta magát.

Zeberényi látott egyszer egy hímreváró nőstény rigót, ahogy elzsibbadt az országút porában, kocsik szaladtak felette, emberek álltak meg, de a madár várt...

- Rigó, rigó... - súgta a lánynak és bolondul verte a meleg, csókolta, ahol érte. Egyet gondolt: felkapva vitte, mint egy madarat s maga elé fogva a nyeregbe, galoppra indította lovát.

Pusztán vágtattak át. A dombhullámok végtelennek tüntek a hold ezüstjében csend volt, mozdulatlanság, a jegenyék megnyúlva sötétedtek, mint komor angyalok, csak az illat volt szelíd, szinte félni kellett, hogy álom és felnézésre elfoszlik.

Közelebb érve, dal szállt feléjük. Legények dudorásztak az istállók küszöbén, a puszta búbánatot zsongott, mintha egy óriás hárfa pengene.

Az udvarház falai kifehéredtek.

- Beteszlek az ablakon, - szólt Zeberényi, - leadom a lovat s jövök.

A lány összehúzta magát a szoba közepén. Nem volt világ gyujtva, barna árnyékok búbosodtak, csak a porcellán-lavór fehéredett a ráesett holdfényben.

Nézte s gondolt egyet: bezárta az ajtót, a lavórhoz szaladt, megörült a szagos szappannak, verte vele az arcát, egyre jobban nevetgélt, aztán földre tette a lavórt, fölcsapta szoknyáit és beleállt...

- Mit csimáltál? - szólt a férfi sok dörömbölés után.

- Mozsdóztam. Otthun nem lehet; ha locsulok, szól a gazdaasszony: ki fiáért, s már pofoz... Hát szutykosan másztam ki az ablakon... .

A bőre ragyogott, szilajat ugrott, felugrott a férfira, ráfonva karjait. Apróka lány volt, keménykötésű, izmai pattantak, adta magát, kínálta, bugyogott a kedve:

- Olyan jó a tekintetes úr...

Zeberényi eltólta magától, hogy kedvére gyönyörködhessen. Kicsit meghökkent: ilyen elvetemült, mindentudó ez már, vagy hogy éppen semmit se tud?

Rászólt:

- Aztán mit akarsz érte? Pénzt?

A lány a nagy hőben kifakadt könnyekkel az ablaknak ugrott.

Zeberényi elkapta:

- Mi bajod?

- Haggyon menni, semhogy így beszéjjen...

- Hát mért jöttél?

- Mert szeretem a tekintetes urat.

- S mióta?

- Mióta a kisasszony után mászkál...

- Láttál?

- Rálestem...

- Hány éves vagy?

- Tizenötöt töltöttem.

Talpáig reszketve, berugott eszeveszettséggel borult rá a férfi.

*

- Rigó, rigó, - súgta később szerelmesen Zeberényi, - te engemet becsaptál...

A lány megfényesedve hallgatott.

- Csak azt mondd, mért tetted?

- Ha aszondom a tekintetes úrnak, hogy nem vót szeretőm, tudom, menten megijed és hágy...

- Hát neked nem akadt más?

Kevélyen felelt:

- Kérdené meg a legényeket, ölöget kergettek a kazlak körül, egyszer be is szorútam a jászlak alá, de eszembe jutott a tekintetes úr és menten kimásztam.

- S miért én, te?

- Mer' a legszebb, akit láttam.

Elaludtak.

A nyitott ablakon csak a csillagok néztek be és atyás arcával a teli holdvilág...

Hűvös szellőre ébredt a lány. Felijedt: javában kukorékoltak a kakasok, a kondás tülkölt és a puszta roppant hangszerén zsongtak az első hangok.

Kis ideig megbujt még, nézte a bódult álomban lélekző férfit, elnézelődött a szobában és nézése elakadt az asztalon; tinta, toll, papír állt ott, csak egy lépést másszon, eléri.

Nem járt iskolába, de néhány ákom-bákomot eltanult; gondolt egyet; az asztalhoz mászott nesztelenül. Bemártva a tollat, írni kezdett:

- Kedves tekintetes úr, ne tessék rám haragudni, majd holnap estére megint bemászok. Most jó egészséget kívánok, kezeit csókolja Nani.

A levél végére házacskát rajzolt, eléje apró fát és a fa alá két madarat. Odaírta: «értse úgy a tekintetes úr, ahogy akarja.»

Aztán uccu, ruhát kapkodva átvetette magát az ablakon, eszeveszett futásnak eredt.

Mire a baromfias udvarba pöndörödött, javában eregették a tyúkokat, a kacsák falkában gágogtak és a libák elé egy nyakiggatya, alig hatesztendős kis bojtár állt ostorral.

A gazdasszony meglátta és hajába tépett: - te, te, te! - s vállon kapva mint egy rongyot a libák után csapta.

Az ég, mintha Szűz Mária szoknyája terítené be, drága kék volt és fodros az ezüstfelhő haboktól.

A lány a husángot forgatva, behúzott vállakkal ment.

Délfelé Balinkayné elé állították.

- Hol voltál az éjjel? - kérdezte az asszony.

A lány összefont karjai mögé bújt makacsan, csak vékony szipogása hallatszott.

Az asszony, mint egy roppant torony várt, aztán lemért pár pofont.

A csitt-csatt kicsalta a Balinkay-lányt, megállt az anyja mellett, kíváncsiság reszketett vékony orrán, szemeiben tavi kékség fénylett és felhúzva a nyakát, a száját beharapta vérpirosra.

A libáslány felnézett s a tekintetük találkozott.

A döbbenetes csendben iszonyút várt mindenki.

A libáslány elengedte karjait, egyik lábát kifeszítve meleget lehelt, emelkedett a röpike és egyre több hőt árasztva, megtelt az álla mosolygó szemtelenséggel.

Balinkayné talpáig reszketve vállon ragadta, búbolta és fékevesztetten kiabált:

- Megmondod, vagy nem mondod?

- Hát megmondom - szólt -, de tudom, szalad a kisasszony, mert az ű választottáná' há'tam.

A Balinkay-lány gyenge sikoltással, mint mikor jeges szellő éri a nádat, eltörve ment kifélé.

A kislányt egyetlen mozdulattal kidobták. Szaladt, mint a szellő, porfelhőt vert, mint egy riadt erdei vad.

A kereszt tövénél összeesett és felzokogott:

- Ides, meghótt anyám, kedves, meghótt apám, drága, jó tekintetes úr...

Végén elaludt, bizalommal megnyugodva, kis motyóját feje alá téve, a kereszt alatt.