Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 15. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · ANGOL IRODALOM

Hamvas Béla: ALDOUS HUXLEY S A «VÉLEMÉNYREGÉNY»

Huxley Aldous, mint mondják, divatos író Angliában és France tanítványa. E két adat bizonyos megszorítással valóban födi a tényeket.

Divatos író a szalónokban a literary gentlemanek és ladyk körében. Divatos, mint mindenki, aki alkalmas arra, hogy elmés kiszólásokat, fanyar és mulattató megjegyzéseket idézzenek belőle. Divatos, mint aki korszerű és a társadalom típusait kifigurázza. Hangja szeretetreméltóan csúfondáros. Semmi sem szent előtte. Csak azért nem nihilista, mert a nihilizmushoz mégis valamilyen határozott állásfoglalásra van szükség. Miért legyen nihilista? A rombolás ugyanolyan, vagy talán még erősebb meggyőződés eredménye, mint akár a konzervatív idealizmus, vagy más valamilyen világmegváltó eszmeiség. Az ilyesmi Huxley szkepszisének fokán naivitásnak tetszik. Elég, ha az alakokat eltorzítja, a gondolatokat kiforgatja és az eszméket kineveti. Huxley szofista. Rendkívüli módon művelt. Ragyogóan írja az angolt és pszichológiájának biztos stílusa van.

Ami France rokonságát illeti, szintén csaknem találó. Csakhogy Huxley par excellenece angol. A «causerie» nála «opinion». Fecseg, de jogot formál arra, hogy amit mond, véleménynek tartsák. Ő maga nem is tud arról, hogy France hatott rá. Egy tanulmánykötetében (Proper studies) elmondja, kitől mit tanult. Említi Jungot, a pszichológust, Newman kardinálist és másokat. France-ot nem. Pedig a békés szkepszis, a nagy történelmi, irodalmi és művészi kultúra, a klasszikus szerzők tisztelete, végül a kritikának, humornak, szatirának és iróniának szétválaszthatatlan egysége sajátosan francei. Csak France inkább festő, Huxley inkább rajzoló.

*

Több kötet short story és kisebb regény között (Two or Three Graces, Little Mexicain, Mortal Coils, Limbo, Antic Hay, Crome Yellow) két nagy munkája van: a Száraz levelek (Those Barren Leaves) és Point Counter Point. Mind a kettő a véleményregény és az intellektuális osztály típusai szatírikus rajzának kellemes keveréke.

Meséről természetesen szó sincs. A modern muzsika, illetve a modern regény nagyon szegény melódiában, illetve mesében. A munka folytonosságának fenntartására, a figyelem lekötésére nem a melódiát, hanem a gondolatmenetet használja fel. A mű elméleti strukturán épül, - a művész filozófussá válik. A művészet és bölcselet egybefolyik. Az irodalom világnézeti irodalom.

Huxley strukturája negatív. Ellenpontozza az életet. Levegője elvont, emberalakjai csak egymással vannak viszonyban, az élettel nincsenek. Környezetrajza zárt és hiányzik belőle a valóság sokszínű, meleg bonyolultságainak atmoszférája. Sohasem kelti a természetesség benyomását. Vannak, akik azt mondják, hogy fáradt. A valóság inkább az, hogy véleményei és rajzai tisztán kritikusak és ironikusak. Humor, különösen a dickensi értelemben, alig van benne. Távol áll, olyan távol, hogy kezében minden absztrakcióvá válik. Annyira felülemelkedett, hogy amit gondol, már idegen.

A hűvös és teoretikus magasságokból rajzolt művészet az elbeszélésben és novellában enyhül, két regényében azonban nagyon is érezhető. Ha nem volna olyan elmés és nem kötne le egyéniségének szeretetreméltóságával, mesétlen, melódiátlan rajzait, kritikáit, theoriáit hamar otthagynánk. És még így sem tartozik a könnyű olvasmányok közé.

*

«Az irodalom - ez Huxley alapvéleménye -, akkor valódi, ha kémiailag hamisítatlan, mint a desztillált víz. Ha az igazság semmi más, mint igazság, természetellenes, absztrakció, amihez a való világból semmi sem hasonlít. A természetben rengeteg idegennemű dolog vegyül a lényeges igazsággal. Ez az oka annak, hogy a művészet annyira megfogja az embert - az, hogy hamisítatlan és távol áll a valóságos élet lényegtelenségeitől. A valóságos orgia sohasem olyan izgató, mint a pornográfia. Pierre Louys regényeiben minden leány fiatal s mindegyiknek termete tökéletes; itt az emberek nem böfögnek, lélekzetük nem rosszszagú, nem fáradtak, nem unatkoznak, nem jut eszükbe hirtelen egy kifizetetlen számla, vagy válasz nélkül hagyott üzleti levél, amely az extázis varázsát megtöri. A művészet az érzéki benyomásokat, gondolatokat, érzéseket tisztán szállítja - vegyileg tisztán, nem morálisan.»

Ez eddig rendben van. Becsületes művészi felfogás. Az esztétikai vélemény egy faja s az ilyen vélemény nem is ritka. De az író tovább megy. Kérdi, hogy melyik a legmagasabbfokú művészet? Válasz: a mitosz. A mitológia alakjai a legmagasabb absztrakciók: Zeus, Medea, Dionysos, Falstaff, Pickwick. Semmi sem valószerű bennük. Vegyileg teljesen tiszták.

A modern kor embere sajátságosan áll ezekkel a mitológiai alakokkal: - másolja őket. Kiszemel egy-egy mitoszt, amelybe kinevezi önmagát hősnek. A mitosz illúziójának atmoszférájában él, hősi szerepekben tündöklik, örökérvényű igazságokat exclamál. Romantikus, «Vegyileg tiszta» életet akar élni. Elliteralizálja magát. Furcsa és hamis viszonyba kerül a valósággal.

A művészetet ez a veszély nem fenyegeti, hiszen a művészetnek az a hivatása, hogy tisztán adjon mindent. De amikor az ember elirodalmiasodik, önmagát egy önmaga által elképzelt mű hősének képzeli, akkor visszás módon szemben áll a világgal, sőt önmagával is. Mert az embernek, természetesen, nem az a feladata, hogy absztrahálja magát, hanem az, hogy éljen.

Elmondhatatlanul komikus, amikor ez a sok mitológiai szerepét játszó hős a valóságban állva és élve, mint megannyi miniatür elpolgáriasult mániákus Don Quijote elméleti bonyodalmakba keverődik, s ábrándozva, képzelődve, rögeszméken nyargalva abszurd és nevetséges helyzetekbe kerül; persze nem értve a helyzet jelentőségét, ami a szituációt még furcsábbá és mulatságosabbá teszi. Ebben a környezetben minden irodalom. Minden hamis. Álházzásagok, álrajongások, álszerelmek. Snobok, dilettánsok, sarlatánok, akik nagyképűen és fontoskodva játszanak olyan szerepeket, amiket rajtuk kivül senki sem vesz komolyan. Ebben a sivár, hazug és burleszk, farsangban sehol sincs egyetlen meleg érzés, őszinte hang, valóságos vonzalom. a természet le van győzve. Omnia vincit litteratura. «A nyelv ügyessége megcsalja az agyvelőt.» - A legeklatánsabb példa erre a világra Shakespeare, akiben nincs is más, csak «szó, szó, szó.» - «Gondolatai elképzelhetetlenül zavarosak és egyedüli szándéka a szórakoztatás.» Shakespeareről szóló véleménye igen erős: üres fecsegő ez a felkapott színpadi szélhámos, aki nagynehezen csak három mitológiai alakot tudott teremteni, azt sem valami sikerült módon: Falstaffot, Macbethet és Poloniust.

*

A Száraz levelek speaker-e, véleménymondója, Huxley értelmében véve, a legsikerültebb «mitológiai hős». Ez az úr már öregedő semmittevő, Mrs. Aldwinkle, nagyon jómódú snob hölgy ingyenélője, régebben, fiatalabb korában, kedvese. Ez az úr a saját naplopói foglalkozását a lehető legkorszerűbbnek érzi és csak egy foglalkozást irígyel: a «műgyüjtőt.» Persze a műgyüjtő nem az a terméketlen porcellán-, faszobor-, érem- vagy pohárvadász, akit a szecesszió korából ismerünk. de nem is a mellékutcák sötét udvari helyiségeiben porladó régiségkereskedő, a csaknem dickensi biedermayer uzsorás-sakál. A kettő egyesül benne és új, modern, huszadik századbeli vonásokkal gazdagszik. A műgyüjtő az úri középosztály tagja, nagyon jól öltözködik, parfőmöt használ és négy nyelven folyékonyan hazudik. Minden ócska szemetet összevásárol. képkerettöredékeket, metszetutánzatokat, selyemtakarófoszlányokat, cserepeket, elcsorbult csészéket, vak tükröket, ütött-kopott pléhórákat, szörnyű és felháborítóan haszontalan tárgyakat. Fillérekért jut hozzájuk. De a műgyüjtő hosszas és lebilincselő előadásokat tart e tárgyak finom stílusáról, egyedülálló és elragadó izlésességéről. Modorának nem lehet ellenállni. Műtörténeti tudásának és műértésének még kevésbé. Barátainak szivességből potom százakért engedi át ezeket a tárgyakat. Úri szélhámos. Irodalommal kereskedik. De ő maga is irodalmár. Becsapott szélhámos, aki önmagát teszi lóvá. Becsapottságából azonban pompásan él, sőt meggazdagszik. Nem hivatásos kereskedő. Aki nem barátja, az nem is kap tőle semmit. Csak a személyes jóviszonyban levő ismerősét érheti az a kitüntetés, hogy hat-nyolcszázért átvehet tőle valamilyen ampír tintatartótöredéket. De aztán még hálával is tartozik és lekötelezettje marad.

Az ingyenélő a műgyüjtőt rendkívül respektálja. Sajnálkozik afölött, ő már túl idős ahhoz, hogy ilyesminek felcsaphasson. A regény folyamán még egyszer kinálkozik alkalom arra, hogy megcsinálhassa szerencséjét. Elcsábít egy jómódú, de gyengeelméjü leányt. Nyiltan bevallja, hogy öregkorára akarja magát biztosítani. A leány azonban meghal és az ingyenélő visszatér Mrs. Aldwinkle-hez.

*

Huxley művészetének vannak az íróniától független szépségei is. Különösen ott, ahol elkeseredik a körötte folyó végeláthatatlan hazugságokon, őszintétlenségen, hamisításokon. Szeretné mindezt nem látni és szeretne hallgatni. «A bölcsesség és vidámság úgy nyugszik a hallgatásban, mint a nagy szobor a kidolgozatlan nyers márványtömbben.» - «A boldog embernek nincs irodalma.» Megvan benne a vágy az egyszerübb, kevésbé bonyolult, derűsebb és emberibb életre. Ehhez azonban már túlromlott. És pedig nem morálisan romlott, hanem intellektuálisan az. Ez a nagyobbik baj. A morális elzüllés jóvátehető, mert megbánható. Erkölcsben meg lehet javulni. Értelemben nem. Az intellektuális romlottság visszavonhatatlan. - És ahogy minden angol írónikus, szatirikus és humorista el tud lágyulni, Huxley is tud írni fájdalmas részeket és ezek a fájdalmas részek mélyek. Ha nem is hasonlítható Cervantes mélységeihez, akivel szeretik párhuzamba állítani, nagyon is elég ahhoz, hogy sokat várjanak tőle (1894-ben született!) és az angol regényirodalom egyik reménységének tartsák.