Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 12. szám · / · MARJALAKI KISS LAJOS: ÚJ ÚTON A MAGYAR ŐSHAZA FELÉ

MARJALAKI KISS LAJOS: ÚJ ÚTON A MAGYAR ŐSHAZA FELÉ
III. NAPJAINK TUDOMÁNYOS ÁLLÁSPONTJA

Azok a gondolatok, amelyeket a régészet, Anonymus és a folyónevek tanuskodása alapján kifejtettem, bármilyen újszerűnek, vagy merésznek tűnnek is fel, csak látszólag állanak ellentétben szakembereink felfogásával. A magyar nép két főelemének, az ugor és török rétegeknek összeolvadását talán kivétel nélkül vallják, de az összeolvadás helyét a Kárpátokon túlra, a Volga-Ural tájára viszik. Ezzel szemben én az összeolvadás helyének a Duna-Tisza táját gondolom, ahova az Ural-Don közötti őshazából az ugor-magyarok már a Kr. e. évezred második felében megérkeztek.

A másik eltérés ott van, hogy - szerintem - tudósaink nagyobbik része a magyar vérben, úgyszinte a magyar szókincsben és földrajzi nevekben - mint ahogy régebben a szláv - most a török elemek súlyát kiélezik. Csaknem mindannyian sulyosabbnak látják a magyarságban a turáni «turk» ágat, mint ahogyan a politikailag ugyan súlytalan, de a mindenkori alapot nyújtó «ugor» paraszti elem kellő figyelembevétele mellett értékelni lehetne.
 

Össszegezés
 

Fejtegetésem végére értem.

A kép melyet az általam megjárt új úton láttam, az elmondottakban foglaltatik. Ez a kép még csak vázlat. A benne érintett gondolatok azonban nem hirtelen kipattant, nem múló ötletek. Nem, mert hiszen évtizedes olvasás, tapasztalás és gondolkodás eredményei.

A magyarság eredetéről kialakult felfogásom a mezőnyéki sírmező általam történt feltárása alkalmával formálódott ki nagyjából. S azóta bővebb tanulmányozgatás folytán lett olyanná, mint az előző fejezetekben kifejtettem. Már 1928-ban lényegében ugyanígy foglaltam össze most kifejtett véleményemet. Akkor ezt írtam: Úgy gondolom, hogy a mai tősgyökeres magyarság zöme nem Árpáddal jött be, sőt már az avarok, húnok előtt is itt élt és magyarul beszélt. Felfogásom szerint ez a magyarul beszélő pórnép nem más, mint a Kr. u. századokban szarmata gyüjtőnéven említett néptörzsek maradéka.

A szarmatákról a Kr. u. I-IV. századból a római történetírók és a Duna mentén talált feliratos kövek sok adatot (latrunculi) megőriztek. E népek az V. században hun uralom alá kerültek, de mint a hunok szövetségesei (miként azelőtt Traján segédcsapatai) Attila harcaiban mindenütt jelen vannak s ott rangban a tucatnyi vazallus nép közül a harmadik helyen következnek. Csak a húnok és gótok előzik meg őket.

A szarmaták a hun birodalom felbomlása után a VI. században, mint szabad népek megint előbukkannak, hogy az avar uralom idejétől kezdve ezen a néven örökre eltűnjenek. De népi mivoltuk, ezer meg ezerre rúgó feltárt sírjaik tanusága szerint (amelyek között a hódító hunok, avarok és turk-magyarok tetemei többnyire csak szórványosan fordulnak elő) nem szűnik meg a VI. században, hanem itt élnek továbbra is váltakozó hódítóiknál mindig jóval nagyobb tömegben. Folytatólagos ittlakásuk kimutatható egészen a XI. századig, amikor aztán a kereszténység uj temetkezési rendje folytán soros sírmezőik megszűnnek.

Népi mivoltuk tehát nem szünt meg és így nyelvet sem cseréltek a rétegben rájuk vagy közéjük telepedett hódítóiktól. A IX. század közepétől kezdve hungari, ungari néven emlegetik őket négy ízben is. Ezek az ungarik nem lehetnek azonosak Árpád honfoglaló törökül beszélő hadával.

Moravcsik Gyula új bizánci források alapján bizonyítja, hogy az onogurok nem mások, mint bolgárok. Ebből pedig következik, hogy a szomszédos népek nyelvében használatos ungari népnév jóval Árpád előtt keletkezett és az avar meg bolgár államok lakóira vonatkozott. A turk-magyarság ebben a korban, 896. előtt évekkel, sőt évtizedekkel még messze, valahol a Fekete-tenger partján tanyázott. Árpád hódító népe az egyre hitelesebb Anonymus szerint is olyan csekély volt a meghódolt lakossággal szemben, hogy a hódítók nyelvi beolvadása négy-öt nemzedék alatt könnyen bekövetkezhetett.

Árpád államszervezési elve teljesen azonos a török törzsek állameszméjével, amelyet Germanus Gyula találóan foglal össze. «A törökségnek századok alatt kifejlődött azon faji tulajdonsága, hogy egy vezér, egy dinasztia korlátlan uralma alatt megszervezi a gyengébbet és annak gazdasági erőforrásaira támaszkodva, mindig gyarapítja területét.»

Mintha csak Anonymusból olvasnánk Árpád földadományozását, úgy hangzanak az állameszmét fejtegető Kadatku Bilik török költemény, sorai:

Föld bírásához csapatok és emberek kellenek,
Csapatok bírásához birtokot kell osztogatni...

A magyar őshaza felé vezető úton ilyen képet láttam.

Az új úton látott kép azt mutatja, hogy a magyarság legfőbb eleme, az ugor-alap, Árpád előtt is itt élt e földön, több mint kétezer esztendő óta.

S a másik elem, mely Árpád hódító hadával jött be, nem jött hiába, mert Kelet éltető lelkét hozta magával. Hős Árpád vezér lehelte belé a csendes, lanyha tömegbe a nemzeti géniuszt, mely ezer éven át irányította a háborgó vészek között sokszor hányódó magyar nemzet élethajóját. Ezt a hajót, a magyar államiság hajóját a turáni elem kormányozta, de az olykor rohanó, máskor recsegve ropogó gályát az ugor víz, ez az őselem hordozta a hátán.

A magyar nemzetet főleg ugor vér és verejték tartotta fenn mai napig s ez a szélesebb népréteg tartja fenn a jövőben is.

Bizonyára a História lelke szól hozzánk látnoki lelkű költőnk szavaival, aki ezeket az igéket írta le számunkra örök tanuságul:

Habár fölül a gálya,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Petőfi: Föltámadott a tenger.)