Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 10. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · ANGOL IRODALOM

Vernon Duckworth Barker: ROBERT BRIDGES
1844-1930

Robert Bridges szelleme, mely annyi évtizeden át lengett Oxford porló tornyai körül, megtért poraikhoz. Oxfordi ember, diák vagy tanár számára, aki késő téli délutánokon könyvei vagy kompániája felé igyekezett, a nevelő helység privilégiumainak egyike volt: megpillantani őt. Robert Bridges elhúnyt április 21-én házában, melynek kilátása az egyetemi város látképére nyilt. Utolsó óráját kényelmesen, ahogy élt, s az önrendelkezés úri szabadságával, addig halasztotta, míg megérett s elkészült. Természeténél fogva akadémikus, igazi oxfordi volt erudiciójában, s ahogyan az élet sugalmaira sietség és izgalom nélkül reagált. Mint gyermek és ifjú, huszonkét évig tanult különböző mestereknél. Megjárta Etont (ezt a legzártkörűbb iskolát) s a Corpus Christi College tagja volt Oxfordban. Londonban orvosdoktor lett s egy darabig mint mentőorvos szolgált. Robert Bridges majdnem hetven éves volt már, mikor poeta laureatus lett s mégis közel húsz éven át töltötte be ezt a pozíciót.

Nyolcvanöt évig érlelve írta meg végre életének leghosszabb és legmélyebb költeményét. A «Szépség Testamentuma» Bridges világlátásának szintézise, s éppenséggel nem könnyű olvasni. Vagy négyezer verssor, laza versmértékben, mely egyformán képes pompázatosságra és valami különös szárazságra is. Tartalma felöleli a század intellektuális kincskészletének jórészét. Bridges, mint a kor szellemiránya azt kívánni látszik, elegyíti a tudományos és irodalmi erudíciót. De a specialistákhoz nincs köze s megveti azt a szokást, hogy valaki kiválasztja a Tudománynak egy kis szögletét s azon gubbaszt egész életében. A «Testamentum» ritmusa a Szépség és Bölcseség «két kitartott félhangja» közt himbál, Szinte zavaró e költemény gazdagsága: bölcselmi harc Spinozával és Leibniz-cal, magas természet-líra, egy város tornyai, amint lassan eltünnek az estében, a biológia elemei, sőt a chaldaeai ásatások, hol «szépség és bölcseség» roncsai hevernek eltemetve a «homokjáró tevék lomha léptei» alatt.

A híres «Shorter Poems» - Robert Bridges kisebb költeményei - 1873-tól kezdve jelentek meg 1898-ig, új s új kötetekben, melyeket 1912-ben egy gyüjteményes kiadás követett, mintegy megkoronázva Bridges életművét. Közben a költő drámákat is írt, amiket sohsem adtak elő - drámákat, tele lírai szépséggel, s jeges tisztaságú képzeletből metszve, de melegség nélkül; amolyan irodalmi csendéleteket. Szerencsésebb volt a kritika terén. Miltón prozódiájáról és Keatsről írt művei az angol ritmus mélyelméjű kutatóját revelálják. S a saját versei közt alig akad egy is, amely ne lenne eredeti vagy érdekes kísérlete a hangok kezelésének. Lírájának csúcsai az olyanféle versek, mint amik így kezdődnek: «Hová, pompás hajó?» s «Ébredj fel, szivem, hadd szeressenek!» és «Ezüst Themzénél egy dombocska áll» vagy a «Londoni hó», a szuggesztív hangok e csodája.

Robert Bridges mindig meglehetősen ismeretlen volt a nagyközönség előtt. Úgy nevezték őt: «a néma Laureatus». 1913-tól kezdve (amikor Poeta Laureatus lett) alig írt valamit egész a «Szépség Testamentumáig». A «tanulószoba költőjének» csúfolták a kritikusok. Én így fogalmaznám véleményemet: a «Testamentum»-ot nem lehet a «legnagyobb angol versek egyikének» mondani; de benne van az anyag, amiből lehetett volna az. A gondolat sokszor finom és éles, de nem született a nyelv varázslatának bélyegével, mely az örökkévalóság számára elpecsételné. A «Testamentum» stíljének valósággal ellentéte a Nagy Költészet lényegi célbatalálása, a shakespearei szólam, a kikerülhetetlenül elevenretapintó kép, mely a legpartikulárisabb esetet is magasabb érvényesség szférájába emeli. Ily mágia hatása alatt úgy nézünk át az Időn, mint egy üvegfalon. Igazságtalan volna elhallgatni, hogy kisebb verseinek némelyikében Bridges is eléri a művészetnek ezt a magaslatát, túlhágva méltóságteljességének s hallgatag tömörségének otthonosabb erényein.

Az angol literatúrában dr. Bridges majdnem utolsó élő tagja annak a nagyszerű írócsoportnak, mely az 1840 körül születettekből megmaradt még a háború-utánra: Frederic Harrison, a pozitivasta, John Morley, a kritikus, Sir George Otto Trevelyan, a történetíró, Thomas Hardy, a regényíró, W. H. Hudson természettudós, C. M. Doughty keleti utazó és költő, Edward Carpenter, a szocialista. Az egész csoportból már csak talán Professor Saintsbury, az irodalomtörténész van életben.