Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 9. szám · / · TAMÁSI ÁRON: NEMZETI HŐS

TAMÁSI ÁRON: NEMZETI HŐS
I.

Koraesti, idétlen holdvilág volt. A lét és nemlét küszöbén derengtek a park hatalmas, megvedlett fái. Néha egy-egy kiáltás, vagy énekrikoltás úszott át a kastély felé a faluból.

Egyébként teljes, mogorva, téli csend volt.

Csak nyolc óra felé vert némi zajt az ággal telihullt parki úton egy alak. Az enyhe sötétben csak annyit lehetett kivenni, hogy férfi. Egyenesen a kastély nyugoti szárnyának tartott. Ott megállt egy gyérvilágú ablak alatt és kopogtatott halkan:

- Domnule Radu!

Egy magos, erős, fekete férfi nyitotta ki az ablak jobbik szárnyát.

- Mi van? - kérdezte románul.

- Jó hír, uram. A román hadsereg bevonult tegnap Kolozsvárra.

Összevigyorogtak.

- Hát azt kinek csinálja? - nézett bé az ablakon a jövevény.

- Ezt a karácsonyfát?

- Azt.

Az ispán megnyalta a száját és kacsintott:

- A kicsi grófnénak.

- Nem azt kéne csinálni neki, - mondta szúrósan a jövevény.

- Hát mit?

- Akasztófát.

Csend lett.

A betlehemi csillag alatt álltak...

*

Egy órával később kopogtattak a hálószobaajtón. A gróf háromnapos feleségének udvarolt éppen az ágyon.

- A fene egye meg! - mondta.

A grófné felállt és megigazította a ruháját:

- Tessék!

Viorika jött be, a szobalány. Gyertyával, színes, ünneplő román ruhában. Mingyárt az ajtónál megállt és egy kicsit felemelte a gyertyát.

- Az ispán úr kéri szépen a méltóságos asszonyt, - mondta.

- Mit akar?

- Nem tudom.

- Jöjjön ide!

A gróf ingerülten szólott közbe:

- Egye meg a fene! Ide most ne jöjjön!

Az asszony hátrarázta a haját:

- Csak egy pillanatra, szívem, - szólt és kiment.

A leány előtte haladt a világossággal. Egészen a túlsó szárnyra vezette. Ott a férfiszoba ajtaja előtt megállt.

- Itt van - mondta és eltünt. A grófné felemelte a kezét, de a kilincs helyett a mellére tette. Néhány pillanatig így állt. Félt, gyanakodott. Szokatlan izgalom rohant a szívére. Aztán mégis pózt vett és benyitott.

Az ispán ott állott fekete ruhában, piros nyakkendővel. Nem szólt, nem mozdult, csak nézett. Mellette egy hatalmas karácsonyfa ragyogott rengeteg gyertyával, a földtől a mennyezetig.

- Ááh! - mondta a grófné és megint csend lett.

A fény melegen, puhán énekelt a szobában. Valami nagy, újjongó örömet ünnepelt itt minden, csak a mozdulatlan fekete férfi szemei szúrtak belé a nyugalomba. A grófné nekinyílva nézte a szelíden fénylő ünnepi fát. Nagyon látszott az arcán és tágranyilt nagy szemeiben, hogy örül.

- Hát ez nagyon kedves volt, Péter, - szólalt meg végre.

- A méltóságos kicsi grófnénak csináltam, - mondta az ispán.

- Hát nem az angyal hozta?

- Éppen ellenkezőleg: én hoztam az angyalnak.

A grófné nevetve intett az ajtó felé:

- A maga angyala már elment.

- Az enyém?

- Igen. Viorikának hívják.

Az ispán kacagni kezdett és közelebb jött.

- Nekem maga az angyal, - mondta halkan.

Ez az arcátlan bizalmasság egészen felgerjesztette a grófnét. Azt hitte, hogy mingyárt pofonveri, vagy kirúgja ezt a rondát. Eszébe villant azonban, hogy forradalmi idők vannak. Elhúzta a száját és ártatlan meglepődéssel kérdezte:

- Én?!

- Igen.

- Nem értem.

- Én sem nagyon értem.

- Hát akkor?!

- Csak érzem.

Ezt már nem tudta elengedni a grófné.

- Péter! - szólt rá nyersen.

- Bocsánatot kérek, - mondta a férfi és mintha szédülne, úgy lépett vissza.

Csend lett.

A grófné körüljárta a karácsonyfát és letépett egy-egy tűt az ágról. Néha felnyúlt a karjaival, kifeszült sugár dereka és térdig húzódott a ruhája fel. Egyszerre azonban mozdulatlan lett egészen és tünődve nézett egy piros-sárga-kék szalagot, amely két ágra rádobva lengett.

- Hát ez mi? - kérdezte.

Az ispán melléje állott, közel.

- Ez?

- Igen.

- Ez a szalag?

- Igen.

- Ez a mi nemzeti színünk.

- Az ispánoké?

- Nem, hanem a románoké.

A grófné szembefordult a férfiúval, rászúrt a szemével és élesen mondta neki:

- Rögtön szedje le!

- Miért?

- Azért, mert úgy akarom!

Az ispán ingerkedve nézett le a nőre.

- Holnapután már itt lesznek a román katonák, - mondta.

Az asszony hátrább lépett és lefojtotta a hangját:

- Nézze, Ráduly: én azzal nem törődöm. Mert ha itt lesznek, ez a kastély úgyis az én kastélyom: magyar kastély! Érti?!

- Értem.

- Akkor szedje le!

Péter gerjedten állt és nem mozdult.

- Hát nem értette?!

- Nem!

A grófnénak felizzott a szeme. Egyszerre odalépett és mint a villanás, arculütötte a férfit.

- Édes volt... - mondta az, szinte megenyhülve; aztán levette mosolyogva a szalagot és a jobbik zsebébe gyűrte. Utána kivett a másik zsebéből egy piros-fehér-zöldet és feltette az ágra. Akkor megfordult és halkan, szinte nyöszörögve, mint egy kutya, megkérdezte:

- Most jó?

A grófné odament hozzá és a vállára tette a kezét.

- Nagyon köszönöm, Péter, - mondta, aztán végigbabrálta kedveskedve a férfi kabátját, majd benyult a zsebébe és kivette a román szalagot onnan.

Buján felforrva remegett Péter.

- Most jobban szereti? - kérdezte.

- Jobban.

- Engem is? - tette hozzá és már kondorodott is a karja, hogy megölelje, de abban a pillanatban egy kiáltás csengett a termeken végig:

- Tilda!!

Rögtön kiugrott az ispán árnyékából a grófné.

- Maga őrült! - mondta és kiment. Már ott állt az ura az ajtó előtt, hálóingre vett házikabátban, gyertyával a kezében.

- Te hol jársz? - kérdezte.

Az asszony megfogta a karját és szerelmesen nekidőlve mondta:

- Gyere csak, Bandi!

Sokáig álltak emígy összefűzve a karácsonyfa előtt. Az ispán a sarokba húzódva, szinte cserszegett mérgében, mint a leöntött parázs.

- Látod, ezt Péter csinálta nekünk! - szólt végre a grófné. A férfi percekig nem felelt semmit, csak nézte meghatottan a fényben éneklő karácsonyi fát. Bólogatva körüljárta, majd megsímogatta a drága magyar szalagot rajta.

- Ezt is ő tette ide? - kérdezte.

- Igen.

- Én tettem, méltóságos úr, - mondta az ispán.

- Nagyon köszönöm, Péter, - fordult meg a gróf, majd oda is ment hozzá, megszorította a kezét és meghatottan, könnyel a szemében mondta ismét: - Nagyon köszönöm, Péter.

- Örül a méltóságos úr?

- Nagyon örülök, Péter.

- És a méltóságos asszony?

- Ő is nagyon örül - áradott tovább a gróf. - Mind a ketten nagyon örülünk. - Úgy-e, kicsi Tildám?

- Igen - mondta a grófné. - Nagyon jól esik, hogy itt is járnak az angyalok.

A fiatal férj leereszkedett lassan egy bőrszékbe, szembe a karácsonyfával.

- Karácsony... szép magyar karácsony... - hajtogatta és úgy nézte közben az angyali fát, mint egy ártatlan, boldog gyermek.