Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 4. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ · / · Regény és novella

Illés Endre: ZALAI SZALAY LÁSZLÓ KÉT KÖNYVE
Sallangos acskóm - Aranyos város Jeruzsálem - Fővárosi Nyomda rt.

1. Sallangos acskóm...

Az ilyen sallangos acskók fináncnemlátta, nemes szűzdohányt is szoktak néha rejteni, ezuttal azonban a szemetcsípő, keserű füst igen hamar elárulja a szárított kukorica s krumplilevelet. Sújtásos anekdota, cigányos cifrázás, innen-onnan levágott ólompityke Szalay László kötetbegyűjtött termése.

Anekdoták? - miért ne!

Ha az írónak el-elandalodó anekdotizálásban telik a kedve: tegye ezt csak bátran önmaga s olvasói gyönyörűségére. Senkinek semmi beleszólása. A Sallangos acskóm azonban nem egyszerű, színezett anekdotagyűjtemény. Ez a kötet dokumentum. Műfajának kisigényűsége mellett is példa s bizonyság magyarul és belülről is lehet Mikoscht szolgálni. Mert pusztai csárda petróleumlámpás írójának olajlenyomata, csikótolvaj betyárok hősi balladája, cigányok lánykérő versenye, huncut németen kifogó ősi parasztfurfang, s a puszta, a puszta!... (megint csak olajnyomatban) - mi más ez, ha nem az igazi, hamisítatlan Mikosch? A kompromittáló Mikosch.

Ennek az olajnyomatos világnak lantosa, dicsérője, visszakívánója szép adomaszóban - Szalay László.

Amennyire azt számtalan utalás, jelmez s kellék mutatja, a kor, amelynek freskóját, de legalább is kulisszáit ezek a történetek aláhúzott ambícióval s hangsúlyozott műfaji elmélyítéssel fel szeretnék vázolni: népies külpolitikában a Garibaldi, belpolitikában a kiegyezés utáni korszak. A magyar föld s a magyar középosztály addigi viszonyának tragikus felborulása. Minden akkori káromlásban s mosolyban, ünnepen és hétköznapban ott már az eljövendő napok sztigmája. Szalaytól azonban kivánni sem lehet, hogy ezt meglássa s meg is láttassa. Az ő történetei bizonyos szög alatt - igaz! - elhajlanak a csattanóra kihegyezett anekdotától, (bár ilyenből is akad elég). De problémái mégis csak ilyenek: «Dicsőséges egek, - hát hol a hiba az ökörben?» Ünnepe: «De minő marhapörkölt!» Lírája s mosolya: megcsípni a piruló kislány arcát - «Öszöm azt az ártatlan lelködet!» Az elhajlás - az anekdota könnyedségét a retorika nehézkességével felcserélő sallangos stílus irányában történik.

Eötvös Károly nyomán alakult ki az a sajátos világkép, amelyben a számadó juhász feltétlenül súlyosabb tudományú egyéniség az egyetemi tanárnál, izsáki Rácz Laci az igaz zeneiség kifejezője Bartók Bélával, vagy éppen Wagner Richárddal szemben, a pápai kollégium természetesen a magasabb grádus holmi oxfordi mellett, s általában Magyarországon kívül nincs élet.

Ezzel az eötvösi szemlélettel tart balkézi rokonságot Szalay László is. Balkézit. Mert nem Eötvös igaz s mérleget billentő magyar tehetségével rokon, csak annak külsőséges, önmaga faji nagyszerűségébe és elmaradottságába bezárkózó, etnográfiai magyarosságával. De még ezen is túltesz. Ha Eötvös csak szereti a magyaros sújtást, Szalay mindjárt kettősen cifrázza. A szó - még a legintranzigensebb is - sohasem elég magyar s népies a mérlegén. A strázsál helyett így használ istrázsál-t, passzió helyett paxió-t, zacskó helyett acskó-t, az ámbátor helyett meg éppen a zavaró bátort-t.

Így az egyes szavak.

Továbbgyűrűzésük azután már a humor, a jellemzőerő s az anyagszerű anekdotastílus hullámkarikáit fodrozza. Ebben a nomenklaturában: a golyós fegyver - vasmaggal töltött flinta a tyúk - tojások anyja, s az Isten nem a magas égben, - de a magas hólyagban trónol.

Csakhamar fárasztóvá válik ez a hang, egyhangúvá és erőszakolttá is; amellett, hogy humorát már rég nem érezzük. De éppen ez az első akkorddal leütött s azután mindvégig megtartott hang a fáradhatatlan ismétlésben szerzett rutin formaépítő s formamegtartó zártságával erősítője s úgyszólván egyetlen erőssége ezeknek a történeteknek. Néha lehetetlen feladatokat is megold, éppen anyagszerűsége segítségével. Negatív s elrettentő példán mutathatnám ezt be a legjobban: Szalay nem írja ugyan meg a segesvári csatatéren haldokló Petőfit, amint kiömlő vérébe mártott ujjaival festi egy fehér kőlapra: «Hazám!» - (nem, eddig igazán nem jut el,) - de ezzel a hanggal még ezt is el lehetett volna mondani; s eléggé elfogadhatóan.

A kötet címlapjának rajza emlékezetesen ízléstelen s kezdetleges.

2. Aranyos város Jeruzsálem...

Háromszínnyomású képek a zsidó nép babiloni fogságának s szabadulásának idejéből.

Történelmi regényében Szalay Lászlónak sikerült a történelmet s a regényt teljesen különválasztania egymástól. Amit a történelem címen, különálló, zárt tömbökben ad, az szervetlen, nagy adathalmaz a földrajz, a csillagászat, az ókori hadviselés s itt-ott valóban a történelem fejezeteiből is. A regény pedig egy apró részekre széttördelt s az ismeretterjesztő értekezések közé beékelt átlátszóan szentimentális novella egymásra következő sok mozaikja, amelynek vérszegény fordulatait valami primitív erotika pirosabb lüktetése színezi át.

Jólesően kellemes hallani a perzsa, héber s méd szereplők ajkáról az ízes, egyszerű szögedi tájszólást...

(Négy színes fénykép díszíti még a könyvet. A négy felvétel, amely ugyanazt a női arcot mutatja be, úgylátszik az ókori történet hősnőjét van hivatva szemléletesebbé tenni.)