Nyugat · / · 1930 · / · 1930. 1. szám · / · SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE

SIMÁNDY PÁL: A SZLOVENSZKÓI MAGYAR IRODALOM TÍZ ÉVE
1.

Az úttörés munkájából többen kivették a maguk részét. Ki akarok itt emelni néhány kezdeményezést, amelyeknek érdemei vannak a szlovenszkói irodalmi élet megteremtése körül.

Időrendben elsőnek a Gömöri Jenő vállalkozását kell említenem, aki folyóirat köré kívánta szervezni íróinkat. Ő fel is fedezett, illetve bevezetett néhány olyan embert, akik azóta jó névre tettek szert. Vállalkozása azonban nagyon rövid életű volt. A másik fórum, amelyen Szlovenszkó szellemi értékei kezdetben felsorakoztak, a Kassai Napló vasárnapi irodalmi melléklete volt, amely azonban szintén csak néhány évig tarthatta magát. Ennek a megszüntével a Prágai Magyar Hirlap kezdeményezett hasonló akciót, melynek élén Győry Dezső, a fiatal poéta állt, aki az összes itteni magyar írói értékeket be akarta vonni a lap keretei közé; vállalkozása azonban túlmerésznek bizonyult és megbukott. Hasonló kudarc érte azt a törekvést, amely időnként újra és újra felmerült és amely az írók tömörítését tűzte ki célul anyagi és erkölcsi érdekeik védelmére.

Az első könyvkiadó-vállalkozást Farkas Gyula, a berlini magyar egyetem tanára létesítette, aki a Voggenreiter Verlag cégére alatt nagy anyagi áldozattal megkezdte az utódállambeli írók könyveinek rendszeres kiadását. Ezt a vállalkozást a kassai Kazinczy Társaság vette át és folytatja a Könyvbarátok Társaságának megszervezésével. Ez az akció tagilletmény fejében évről évre hat új könyvet ad ki. Az akció mögött Darkó István író aktív közreműködésével dr. Sziklay Ferenc, az egyesült magyar pártok kultúrreferense áll, aki ebben a minőségében a közömbösség és értetlenség miatt sok meddő erőfeszítést végzett már tíz év óta a magyar szellemi élet megszervezése érdekében.

Ezenkívül Barta Lajos Pozsonyban megalapította az Írók Kiadóvállalatát, amely egyszerre négy könyvvel jött ki, de amely újabb könyvek kiadására, úgylátszik, nem tud vállalkozni.

A nemzeti élet konzervatív érdekeinek a védelme és ápolása körül a pozsonyi Toldy Kör és a komáromi Jókai Egyesület, illetve dr. Jankovich Marcell és dr. Alapy Gyula írók szereztek érdemeket.