Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 24. szám

IGNOTUS: A TÖRTÉNELEM MÖGÜL “AZ ÖRVÉNY FELÉ"

Lichnowsky herceg, ki 1914-ben a német birodalom nagykövete volt Londonban, s nemcsak a háború kitöréséig követett el szinte kétségbeesetten s majd hogy nem császári ura akarata ellen mindent, hogy a háború ki ne törjön, hanem háború közben is úgy dolgozott a békéért, hogy mint defaitistát boykottálták Berlinben s kis híjja, hogy szabadságába nem került: ez a kitünő és érdekes ember nemrég Drezdában Reissnernál két vastag kötetben s «Auf dem Wege zum Abgrund» címmel lesujtó bírálatot adott ki arról a német politikáról, mely végső soron a világháborúra vezetett. Hogy ez a politika - úgy a német, mint az osztrák-magyar külpolitika - évtizedeken át csapni való rossz volt, abban kétség nincsen s ennek felfedésével Lichnowsky herceg nem mond sem ismeretlent, sem meglepőt. Ahogy a Bismarck bukása utáni német politika baklövéseit egyenkint tollhegyre veszi, az érdekes is, igazságos is és érdemes a könyvben magában megolvasni. Abban azonban nincs igaza, hogy e rossz politika alapjait már Bismarck idejében meglátja s Németország 1914-1918-iki egész tragédiájáért az 1879-ben megkötött német-osztrák-magyar szövetséget okolja, mely 1883-ban teljesedett volt ki, Olaszország hozzáállásával, hármasszövetséggé. Itélete helyes; de megokolása nem áll helyt. A lesújtó ítéletet arra a két tételre építi, hogy Németország számára semmi célja nem volt az osztrák-magyar szövetségnek, s hogy Németország a világháborúba csak Ausztria-Magyarország után való esztelen botorkálásával sodródott bele. Mind a két tétel hamis.

Az osztrák-magyar szövetség céltalan, sőt káros voltát Lichnowsky herceg abban látja, hogy Németországnak egyfelől nem volt rá szüksége, másfelől elvesztette a révén egyetlen igaz támasztékát, Oroszországot. Minderről szó sincs, Amig Bismarck uralmon volt: a hagyományos és kipróbált porosz-orosz barátság fennállt változatlan, fennállt az osztrák-magyar s a hármasszövetség megkötése után is - hisz maga Lichnowsky írja a Bismarck «diktátori kontója javára» az úgynevezett viszontbiztosítást, vagyis a szövetséges Ausztria-Magyarország háta mögött megkötött német-orosz szövetséget. Viszont az, hogy a német birodalom nem állt feltétlenül s mindenesetre Oroszország mögött s volt bátorsága szövetkezni az orosz politikának útjában álló Ausztria-Magyarországgal: az megtartotta számára Angliának megbecsülhetetlen értékű barátságát. Amelyet csak a boldogtalan II. Vilmos boldogtalan politikája veszített el - de erről sem Bismarck, sem a hármasszövetség nem tehetett. Bismarck idejében, éppen a hármasszövetség révén, Németország egyszerre támaszkodhatott Közép-, Kelet- és Dél-Európára s még ezenfelül az angol világbirodalomra. Senki sem állt vele szemben, legfeljebb az egyetlen Franciaország, mely minden szövetséges nélkül egészen magára maradt. Képzelhetni ennél kedvezőbb, biztosítottabb, kiegyensúlyozottabb külpolitikai helyzetet? Volt már erre példa Európa történetében, kivált mikor egy új impériumról van szó, mely természet szerint kihí maga ellen minden féltékenységet? A hármasszövetségi politika az új német Birodalom számára a lehető legjobb aktuális külpolitika volt. De jelentett ezenfelül még egyebet is. Németország, miután elébb kilökte magából Ausztriát és Olaszországot is megsegítette abban, hogy Ausztriától elszakadva, idegen uraitól megszabadulva maga lábára álljon, e nagy leszámolás után a hármasszövetség instrumentumával megint vissza tudta állítani, modern formában, a hajdani római-német Birodalmat, mely 1804-ben azért omlott volt össze, mert nem tudott a saját belső eltolódásaihoz, a saját tagjai meggyarapodásához és megerősödéséhez hozzásímulni. A hármasszövetség tudott, megadta tagjainak a régi római-német császárság minden biztosságbeli s összemunkálási javát s lehetőségét, de emellett a teljes önállóságot s függetlenséget. Németország számára kivált megnyitotta a gazdasági terjeszkedés útját Hamburgtól Bagdadig, s Triesten s Génuán át kétfelől is a lejárást a Földközi tengerbe. Ezt nevezi Lichnowsky herceg céltalanságnak? Ezt ítéli veszedelemnek?

S hogy Németország Ausztria-Magyarország után botorkálva sodródott bele a világháborúba: az is csak optikai csalódás. E pontnál ismételni kell, amit nem lehet eléggé s elégszer aláhúzni: hogy Bismarck bukásáig a hármasszövetség a német Birodalom számára az európai történelem legkedvezőbb külpolitikai helyzetét biztosította, - s hogy, ha az az őrült politika, melyet aztán úgy Berlinben, mint Bécsben ezen alapon folytattak s amelynek berlini étapejait Lichnowsky oly igazságos gúnnyal s oly találó leszegezéssel veszi tolla hegyére: ha ez az őrült politika aztán úgy Németországot, mint Ausztria-Magyarországot világháborúba rántotta, arról nem a hármasszövetség tehet. Azonban éppen e Bismarck utáni politika, melynek, a német variánsának, Németország számára való végzetességét Lichnowsky oly cáfolhatatlanul kimutatja: ez a Bismarck utáni német politika sokkal végzetesebb volt, semhogy ezer bűnei után Németország 1914-ben már elkerülhette volna a világháborút. Még akkor sem, ha 1914 júliusában s augusztusában nem «botorkál» Ausztria-Magyarország után. Azt csak mégsem szabad elfelejtenie Lichnowsky hercegnek, bármint hisz is abban, hogy Anglia utolsó percig békeszerető volt, hogy az «Einkreisung»-ot, a bekerítést, VII. Edvárd nem Ausztria-Magyarország ellen szervezte meg, hanem a német Birodalom ellen. Azt csak tudnia kell Lichnowsky hercegnek, hogy Ferenc Ferdinánd megöletése, tehát Szerbiának háborúba való szoríttatása előtt, 1914 áprilisában, mikor az öreg Ferenc József meghült s tüdőgyulladástól tartottak: Oroszország az ő szibériai hadtesteit már átvetette a lengyel határokra s hogy ez intézkedés nem csupán Ausztria-Magyarországnak szólt, hanem szólt Németországnak is, sőt Németországnak elsősorban. Az csak nem lehet titok, kivált olyan beavatott diplomata előtt, mint Lichnowsky herceg, hogy Poincarénak s Izvolszkinak egyetértő mesterkedései egyenesen a háború elkerülhetetlenségét célozták, s ezt a háborút kivált s franciák bizonyára nem vagy nem csakis Ausztria-Magyarország ellen tervelték, hanem főképp és elsősorban Németország ellen. Lichnowsky herceg megindítóan tudja leírni Sir Edward Greynek gyönyörű békeigyekvését, mely utolsó percig, egészen a németeknek Belgiumba való bevonulásáig nem lankadt. De csodálatosképpen elfeledkezik e kitünő angol békebarátnak arról a mondásáról, hogy «ha nem veszünk részt a háborúban, az sem kerül kevesebbe, mint ha részt veszünk benne». Világos, hogy Anglia akkori «békeszeretete» csak arra vonatkozott, hogy Angliának ne kelljen mindjárt az elején belekeverednie a Párisban és Pétervárott már mindenesetre elhatározott háborúba, hanem egyelőre másokat verekedtessen maga helyett s úgy ugorjék aztán be, alkalmas időben, a verekedésbe, mint ezt később Amerika cselekedte. Azt hinni, hogy Németországot csakis Ausztria-Magyarország iránt való felesleges hűsége sodorta bele a háborúba, hogy tehát Németország e nélkül, vagyis ha Ausztria-Magyarországot cserben hagyja, elkerülhette volna a háborút, el a Franciaországgal, Oroszországgal s Angliával való fegyveres leszámolást, ezt hinni éppoly naivetás, mint azt hinni, hogy már a háború során Németország elkerülhette volna Amerikának hadbaállását, ha nem követi el azt a hibát, hogy a «Lusitania» hajó elsülyesztésével a Wilson érzékenységét s humanitását maga ellen lázítsa. Amerikai bírósági ítélet van arról, - a newyorki felebbezési biróság 1923 február 22-én kelt ítélete - hogy a «Lusitania» hajónak a német U 20 vízalatti hajó által történt elsülyesztése rendes, legális, tehát rossz néven nem vehető hadicselekedet volt. Ezt a semleges Amerika s a jogász Wilson természetesen már az elsülyesztés napján is tudhatta, tudta is, - a Lusitania elsülyesztése csak kifogás volt, s ha nem ezzel a kifogással, hát egyéb kifogással a végén Amerika okvetlen Németország ellen fordult volna. Nem a franciák szép szeme kedvéért, nem is a német barbárság ellen való gyűlöletből, hanem hogy learassa - aminthogy le is aratta - a háború hasznát. Igaz: úgy Berchtold gróf, mint Bethmann-Hollweg vagy éppen II. Vilmos nem voltak azok az államférfiak, kik 1914-ben az Entente világmachinájával szemben helyüket meg tudják állani. Ám az ő helyükön már egy Bismarck sem tudta volna, - 1914-ben, akár tavaszán, akár őszén, akár Ferenc Ferdinánddal, akár Ferenc Ferdinánd nélkül már egy Bismarck sem tudta volna Németországot megmenteni a világháborútól. Az alatt a huszonöt év alatt, mely a Bismarck bukásától 1914-ig eltelt: egy Bismarck bizonyára más német külpolitikát művelt volna, mint II. Vilmos, s ez a más külpolitika nem juttatta volna Németországot abba a helyzetbe, amelyben, a II. Vilmos politikája bűnéből, Németország 1914-ben vergődött. Ebben a helyzetben azonban, ismételni kell, többé egy Bismarck sem segíthetett volna Németországon. Csodát ő sem tudott volna cselekedni. Több igazság van abban, amit Lichnowsky herceg általában Ausztria-Magyarország, a Monarchia mint nagyhatalom ellen vet, független attól, hogy jó volt-e vagy rossz volt Németországnak e, mint ő nevezi, «középkori alakulattal» szövetkeznie. Itt is baj azonban, hogy a temperamentumos diplomatának csak általában nem tetszik «Ausztria», de nem mondja meg, hogy pontosan és pontonkint mi a kifogása e «középkori alakulat» ellen? Ha csak az, hogy «középkori», akkor megint rossz nyomon jár. A középkor sok tekintetben modernebb, mint az újkor. Ha volt valami létjogosultsága, mert rendeltetése akár a régi osztrák császárságnak, akár, 1867-től kezdve, az Osztrák-Magyar Monarchiának, úgy éppen ez a «középkori» mivolta volt. Vagyis: nemzetfölötti volta. A XIX. század a nemzeti kialakulások időszaka. A régi római-német imperium nemcsak azért nem maradhatott meg, mert Poroszország és Ausztria nem fért meg benne egymással, hanem mert voltak nagy területei, melyeket nem lehetett, mint a XIX. század lélekzete minderősebben kívánta, német nemzeti egységbe fogni. Szét kellett bomolnia egyrészt külön Németországgá, másrészt külön Olaszországgá, harmadrészt kellett valami imperiális kristálymagnak maradnia (s ez Bécs volt) ami körül osztrák-magyar nagyhatalom gyanánt maradhassanak együtt országok, nemzetek, néptöredékek, kik külön s egészen a maguk lábán alig állhattak meg. 1871-ben mindhárom feladat szinte ideálisan meg volt oldva, sőt, ezt ismételni kell, 1883-ban, a német-osztrák-magyar-olasz hármasszövetség formájában tulajdonképp újra megalakult; csak éppen modern szerkezettel, a régi római-német imperium. Azonban: amennyire úgy egyfelől a német, mint másfelől az olasz nemzeti egységnek nem volt ezek után egyéb feladata, mint élni, meglenni, belülről kiépülni s természetesen összeforrani, úgy kezdődött a germánságból kiszorított Ausztriának, az 1867-ben megalakult Ausztria-Magyarországnak egy újabb rendeltetése. És pedig az, hogy a nemzeti gondolat kialakult világában ő maga, mint nemzetfeletti alakulat; a népszövetségi gondolatot ne csak propagálja, de folytonos haladással, előretöréssel és terjeszkedéssel testté is váltsa. A dualizmus, melynek ötletével Deák és Andrássy az osztrák-magyar problemát megoldották, magában van oly geniális, mint Bismarcknak az az ötlete, hogy a német egységet, mit a német népek megcsinálni nem tudtak, megcsináltassa a német fejedelmekkel. Ám a deáki gondolat, mely elég volt a duális Monarchia megteremtésére, magában már nem futotta ez új nagyhatalom világpolitikája számára. Amily nagy volt Andrássy abban, hogy a dualizmust a világpolitikai konstellációkból kiverekedje és kimesterkedje, annyira megbénult aztán, mikor magának is világpolitikát kellett volna mívelnie. Nem mintha egy erre való lendület hiányzott volna belőle. Mikor 1878-ban lement Boszniába: megmutatta, hogy tudja, mi a duális Monarchia rendeltetése, mire való egy nagyhatalom a Duna mentén. De csak féllábbal lépett - s ez rosszabb volt, mintha egyáltalában nem lépett volna. Az, hogy 1871-ben nem engedte a cseh királyságot éppúgy megalakulni, mint ahogy ő maga feltámasztotta volt halottaiból a magyar királyságot: az végső soron sokkal többet ártott Magyarországnak, mert elvetette a haza 1918-iki végzetének magvát, mint akár ha lemond Horvátországról és hágy, a Monarchián belül, egy délszláv királyságot is kialakulni. A halálveszedelemnek egy ellenszere van: nekiugrani s lebírni próbálni. A szláv veszedelem megvolt, nagyon is megvolt Magyarország számára, de nem hárult el azzal, hogy kitértek előle. A Deák gondolata, amily teremtő volt, annyira nem volt továbbra elég. Ki kellett volna egészíteni a Kossuth gondolatával: a dunamenti népek szövetségével. Ez tökéletes politika lett volna az új Monarchia számára, s bármi áldozattal járt vala a történelmi Magyarország rovására: megérte volna. Andrássynak nem lett volna szabad, alighogy a Monarchiát megszervezte, Magyarországot Tisza Kálmánra hagynia s ezzel odavetnie annak a vidéki politikának, mely Ausztriával szemben egyre nemzeti biztosítékokra igyekezett, ahelyett, hogy az Ausztriával való összefüggést érezte volna a legfőbb nemzeti biztosítéknak. Tisza Kálmán ugyan híven szolgálta Bécset és pontosan szállított, amit kértek, de, hogy úgy mondjam, savanyú ábrázattal. Savanyú ábrázattal s tele félelmekkel pedig nem lehet nagyhatalmi politikát mívelni. Egy félelme a magyarságnak s Magyarországnak jogos volt, bár éppen ezt nem vallotta volt be magának, mikor maga-magával is elhitette, hogy fizikai hatalom előtt meghajolva marad benn a Monarchiában s jobb szeretne «független» lenni. Ez a «függetlenség» azt jelentette volna, ami 1918-ban aztán el is következett. Nem - Magyarországnak a saját kedvéért kellett benne maradnia az Osztrák-Magyar Monarchiában, mert külön nem tudta volna részeit együtt tartani. Ausztria-Magyarország összefüggését Magyarország felől nem lehetett úgy nézni, mint például Svéd-Norvégországét Norvégia felől, - mint olyan szerkezetet, melyen belül Magyarország egyre erősödvén, végre veszedelem nélkül különszakadhat majd Ausztriától. A történelmi Magyarországnak csak úgy lehetett biztonsága, ha egyfelől benne marad az Ausztriától való elválhatatlanságban (inseparabiliter!), másfelől ez az Ausztria-Magyarország megszervezi a Dunamentét, melynek szervezettsége nélkül sem az Osztrák-Magyar Monarchia, sem Magyarország nem állhatott meg, mert a Monarchia határain kívül forrongó anarkia óhatatlan be is hatol a határokon.

Az 1867-iki dualizmus kitünő formula volt arra, hogy Ausztria-Magyarországon belül Magyarország megmaradjon, - az 1883-iki hármasszövetség kitünő formula volt arra, hogy a hajdani római-német imperium új variánsának Ausztria-Magyarország áldozatul ne essék. De abban az irányban, hogy az új Monarchia a Dunamentét a maga biztonsága számára megszervezze, az 1878-iki bátortalan bosnyák okkupáción kívül nem történt semmi. A régi nagy Ausztriának az volt végzete, hogy urai, a Habsburgok, nem tudták levenni szemüket a Nyugatról, s emiatt elhanyagolták balkáni küldetésüket. E küldetést Savoyai Jenő világosan látta, de a Habsburgoknak ekkor fontosabb volt Belgium, mint Szerbia vagy Rumélia. Ferenc császártól Ferenc Józsefig folyt a kilátástalan versengés Poroszországgal a német koronáért, s ez alatt rendre kikerültek török uralom alól s úgy a hogy a maguk lábára álltak a balkáni népek. Königgrätz után a német álomnak vége volt, s az új Monarchia nekiláthatott volna, hogy keleti küldetését megvalósítsa. Ám ekkor meg az a magyar félelem fogta le karját, hogy mitévő lesz a magyarság ekkora szláv tengerben? A félelem bizonyára megokolt volt, ám a kérdést a történelem sem akkor, sem azóta nem úgy állította a magyarság elé, hogy: «megbirkózni a szláv tengerrel vagy kitérni e birok elől», hanem úgy, hogy; «megbirkózni a szláv tengerrel vagy elöntetni általa!» Igaz: az osztrák-magyar balkáni törekvések rázúdíthatják vala Ausztria-Magyarországra a hatalmas Orosz Birodalmat mint ellenséget. Azonban: ezt az elleséget ugyanúgy rázúdíthatja vala - és rá is zúdította! - a Balkánról való lemondás, egybekötve, óhatatlanul, viszont azzal a védekező törekvéssel, hogy Ausztria-Magyarország más hatalmat se engedjen a Balkánon terjeszkedni, - maga ugyan ne egyék a Balkánból, de mást se hagyjon belőle enni, s maga ugyan ne szervezze meg a Balkánt, ne is oldja meg a Balkán problémáit, de viszont azt se hagyja, hogy a balkáni népek, kiki a maga számára, maguk megoldják, hogy például, Szerbia egyesüljön Montenegróval, hogy kijusson az Adriára... és így tovább. «Én», vallotta be minap egy intervjúban a dualista Ausztriában nagy szerepet játszott, a háború alatt halálra ítélt s utána Csehország elszakadásában s különalakulásában döntő részt vett dr. Kramarz - «én sohasem voltam ellensége a Monarchiának. Csak vissza akartam, csak vissza akartuk helyezni történeti alapjaira.» Mit jelent ez? Azt, hogy Ausztria-Magyarországnak lett volna rendeltetése megoldania, bevonva határain belülre s ott benn megadva nekik, éppúgy, mint Magyarországnak, az önállóság minden feltételét: a körülötte élő s a határain belül élőkkel nagyobbára rokon és szomszéd országok, nemzetek, népek és néptöredékek problémáit. Mert mikor ettől visszahúzódott, akkor maga vitte rá a határain belül élőket, hogy e határokon kívül keressék boldogulásuk irányát, hogy a szlávok Pétervár felé tájékozódjanak, s ezzel kívülről mégis csak rázúduljon a Monarchiára az orosz veszedelem, viszont belül se legyen békessége s rendbejöhetése. Sőt a helyzet az volt s a történeti igazság az, hogy egy megfelelően aktív és pozitív balkáni politika nem járt volna akkora orosz veszedelemmel, mint aminőt a passzív és negatív idézett a Monarchiára. Ismeretes, hogy az ötvenes években, a krimi háború idején, I. Miklós cár felajánlotta Ferenc Józsefnek, hogy «Ausztria és Oroszország osztozzék békésen az (akkor még nagyobbára török kézen levő) Balkánon, körülbelül Szalonikig vonván meg északtól délre a merőleges vonalat, amelytől keletre az orosz, nyugatra az «osztrák» befolyás uralkodjék volna s szervezze meg a Balkánt. Az ifjú Ferenc József akkor nem akart osztozkodni. Igen jó helyről, kézen-közön Ferenc Ferdinánd legközelebbi környezetéből származó adatom van arról, hogy ugyanilyen ajánlatot tett, a világháborút megelőzött balkáni háborúk napjaiban, II. Miklós cár Ferenc Ferdinándnak. Tetszett-e, nem-e, az ajánlat Ferenc Ferdinándnak, próbált-e, nem-e, ilyen irányban hatni az öreg Ferenc Józsefre: arról nincs adat. De ilyenformán világos, hogy úgy a régi Ausztriának, mint az újon alakult Osztrák-Magyar Monarchiának ötven esztendőn át lett volna módjában Oroszországgal egyetértően úgy oldania meg legalább is a déli s az északi szláv problémát, hogy egyben a saját belső problémáit is megoldja. Nem tette, nem merte megtenni - s ezzel odadobta magát annak a külpolitikai végzetnek, mely így belül is végzetévé lett.

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Ha Ausztria-Magyarország merte volna azt a politikát választani és mívelni, amiről maga is érezte, mások is figyelmeztették, hogy rendeltetése: akkor megúszta volna az árt, melybe nemzetközi szerkezete a nemzeti gondolatú XIX. században óhatatlanul belesodorta, akkor nyilván sikerült volna neki e nemzetköziségén belül egy csomó nemzeti egységet kiteljesítvén, önmagát is mint magasabb egységet megtartania s egyúttal, legmodernebb hatalom gyanánt, példát adni a többi hatalmi csoportoknak is az államfeletti szervezkedésben, - a végén, mint Dunamenti Egyesült Államok, magjául szolgálni az Európai Egyesült Államoknak. Hogy a feladattól visszarettent, az a sodorból nem mentette ki, de nekivitte a szirtnek, amelyen összezúzódott.