Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 21. szám · / · IRODALMI FIGYELŐ

Schöpflin Aladár: ALEXANDER BERNÁT HALÁLÁRA

A magyar művelődés nagy korszaka után, mely meggyökeresítette s a nemzet szellemi életében vezetővé tette a modern kultúra eszméit s mely körülbelül a hetvenes években teljesítette be végkép a feladatát, a következő nemzedék új feladat előtt állott: szét kellett osztania az új művelődést a nemzet széles rétegeiben. A nagy kezdők és termékenyítők után a terjesztők ideje érkezett el. A tudományban, az irodalmi és művészeti eszmékben ez hasonlóképen ment végbe, mint az állami élet mindenféle ágazataiban. Ahogy az állami és helyi közigazgatás, a gazdasági élet modern követelményeinek tudatát át kellett ömleszteni minden szervezetbe s annak minden tagjába, ép így bele kellett vinni a tudományos eszméket a nemzet különböző kultúrrétegeibe. S e feladat megteremtette a maga művelőit is, - soha annyi ismeretterjesztő könyv nem jelent meg Magyarországon, mint ebben az időben, soha a tudomány nem ismerte el annyira azt a hivatását, hogy necsak termelője, hanem terjesztője is legyen az ismereteknek. A tudomány ebben felismerte a maga érdekét is: ha nem akart egy kevesekre szorítkozó, zártkörű kaszt középkorias játéka lenni, messze ki kellett bővítenie a maga kisugárzó körét s talajt kellett teremtenie a maga számára.

Legnehezebb helyzete e munkában a filozófiának volt. A filozófia gondolata a legnehezebben népszerűsíthető, mert amint kifejtik eredeti szabatos fogalmazásának burkából, az a veszedelem fenyegeti, hogy meghamisítódik. S bizonyos ellenállás is volt a közvéleményben, amelynek nagy része nem egyszer még kiváló írók is - azt a kényelmes jelszót vitte bele a köztudatba, hogy a filozófia nem magyar embernek való, a magyar ember hagyományos józansága ellentmond a filozófusok «németes» homályának és gyakorlati érdek nélküli légies eszmélkedésének. Ebben a légkörben kezdett dolgozni Alexander Bernát. Nagy tudományos készültséggel kezdte, a kor legkitünőbb német filozófusainak lábainál, az akkori filozófia kantiánus áramlatában s első nagy tudományos munkája Kant életéről és egyéniségéről szólt. Kár, hogy új témák, új feladatok elvonták a Kant tanításáról szóló második rész megírásától, de ezt a kárt bőségesen kipótolta későbbi rendkívüli arányu munkásságával. Csakhamar felismerte kora magyar filozófiájának legfontosabb feladatát s az őt jellemző gyakorlati érzékkel erre vetette magát. A filozófiai ismeretek terjesztője lett mindkét minőségben: mint tanár és mint író. Szokatlan mértékben megvolt az a képessége, hogy filozófiai eszmékről és fogalmakról laikusok számára is érthetően, sőt vonzóan beszéljen. Nagyon világos fejű ember volt, aki gondolatait nagyon áttekinthetően tudta koncipiálni s szóbeli előadásának megvolt az a vonzóereje, mely azonnal kontaktust teremt előadó és hallgatója között. Egyetemi előadásainak, akármely területéről szóltak is a filozófiának, mindig nagy hallgatósága volt s hamar hírük ment egyetemen kívüli körökben is, úgy, hogy mindenféle kultúraterjesztő szervezetek boldogok voltak, ha megnyerhették előadónak s minden előadására tódult a közönség. Ezzel a hatásával párhuzamosan folyt irodalmi munkája. A filozófia népszerűsítésére alapította a Filozófiai Írók Tára című vállalatot, melynek példátlan hatása volt a filozófiai eszmék terjesztésében. Kitünő érzékkel találta meg ennek az egyedül helyes módját: nem a még akkor különösen a természettudományokban divatozó higító módszerrel fogott neki, mely a tudományt leszorítja a laikus szinvonalára, hanem a filozófia klasszikusait vitte az olvasó elé, gondos és szakértő fordításokban, megfelelő magyarázatokkal és jegyzetekkel. Ebben a munkában ifjúkori barátja, Bánóczi József volt munkatársa. S ez a vállalat a közönség előtt is prosperált, megesett az a csoda, hogy például Kant nagy műve, A tiszta ész kritikája, kettejük magyar fordításában két kiadásban is elkelt s az utána következő klasszikus filozófusok is mind megtalálták közönségüket. S ezzel beigazolódott, hogy a magyar embereknek igenis van érzékük a filozófiai gondolat iránt, hogy nem vagyunk olyan filozófiátlan nemzet, mint ahogy hitték. Alexander megteremtette a talajt a magyar filozófia fejlődésére. S ezt meg tudta tenni anélkül, hogy bármit is engedett volna a filozófia tudományos komolyságából. Munkásságának bizonyára ez a kultúrtörténeti nevezetessége.

Ezenkívül író is volt. Írását nem annyira a stílus ragyogása tette érdekessé, mint inkább világossága és architektonikus elrendezettsége. Nem volt sem a fantázia, sem az érzések embere, hanem a logikus, józan észé, cikkei szilárd felépítésükkel, gondolatmenetük következetességével és józanságukkal hatottak. Írói szempontból körülbelül legkitünőbb műve a Diderot-ról szóló kötetnyi tanulmány mutatja vonzódását a francia elmélkedő szellemes tüzijátéka és átértékelő bátorsága iránt, de ő erre a térre nem próbált átmenni, - polgári józansága távol tartotta tőle nemcsak a paradoxont, hanem az újítás merészségét is. Esztétikai könyvei szintén a közönség esztétikai műveltségének szinvonalra emelését szolgálták. Szinházi kritikájában első sorban nagyon lelkiismeretes képet igyekezett adni a kritizált darabról, ismertetni a szinpadon történteket, az ítéletet többnyire az olvasóra bízta. Tárgyilagosan bírált, dogmatikus elfogultság nélküli, nyilt szellemmel, - ő csinálta a descriptiv kritika fogalom-jelzését, melyért megkapta a megróvást Gyulai Páltól. A német műveltségű filozófus kritikáiban a nagy francra kritikai iskola tanítványa volt, nyilván a világos és pontos kifejezés kultusza vezette a franciákhoz. Harcos nem volt, irodalmi irányokért nem lelkesedett, de nem is volt elfogult az új dolgokkal szemben, higgadt objektívitással szemlélte földszinti székéből a szinházat s igyekezett híven beszámolni közönségének élményeiről. A szinész lélektana tudományosan is érdekelte, több tanulmányban foglalkozott vele. Néha nagyon finom megjegyzései voltak, különösen a szinészi ábrázolásokra vonatkozólag, a magyar szinházi kritika ezt a szempontot kevéssé szokta kultiválni, - e tekintetben Alexander a legkülönbek egyike volt. Széleskörű Shakespeare-műveltsége révén - a magyar Shakespeare-kultusznak a maga korában legfőbb mozgatója és legkomolyabb propagálója volt - különösen a Nemzeti Szinház klasszikus előadásainak értékelésével volt nagy hatása szinházi kultúránkra.

A szinházi kritikát az utóbbi években abbahagyta, de azért dolgozott utolsó lehelletéig a publicisztikai téren s mint a Filozófiai Írók Tára szerkesztője. Nagy munkás volt, a fáradtságot nem ismerte, csak a hírtelen halál tudta kivenni kezéből a tollat.