Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 8. szám · / · BAUMGARTEN, A KRITIKUS

BAUMGARTEN, A KRITIKUS
(Szemelvények Baumgarten Ferenc kritikai munkáiból)
III.

Annál a módnál, ahogy az aktivisták laposítanak el minden művészetet, még nagyobb hanyatlást jelent az eszményiség frontjának fiziológiai áttörése. Ez már a művészetroncsolás legutolsó állomása. Különösen a képzőművészeteket rontja meg. A fiziológiai hatás által elérhetőnek gondolt empirikus teljességre való törekvés széttöri a festett képet és a plasztikus formát.

Ez a panoptikum-tendencia jellemezte a barokk-hanyatlást. A barokk illuzionizmus áttörte a kép síkját. Úgy festettek kezeket és lábakat, hogy látszat szerint kinyúlnak a képből. Barokk szobrászok kiboltozták a reliefet síkján túl a szabad térbe; alakjaik lába túlnyúlt a talapzaton. Hasonló hanyatlást él a wilhelmin-barokk. Begas kezdeményezi a talapzaton átvágó tagokat. Klinger azt a förtelmességet követi el, hogy szobroknak színes kövekből illeszt szemeket. Színes márványt használ a szöveteknek egész empirikus megkülönböztetésére. Márványa üveget vagy szappant utánoz, pl. Amphitrite-jén a Nationalgallériában. Szobrai panoptikum-figurák felé tendálnak. Megsemmisíti a márványt és a művészetet. A legújabb festészet kimeríthetetlen sok példát ad erre. Van itt berakott haj, fölragasztott élelmiszerjegy stb. A tehetetlenség itt öngúnnyá válik. Sörvicc és ájult görcsök érintkeznek itt zavartalan.

Oscar Kokoschka szinpadi mozaikjának inscenáló elvévé a panoptikum-tendenciát tette. A festett szélmalom valóságos kereket forgat. A festett órán egy odaragasztott inga lebeg. Egy illuzionisztikusan festett látszat-építmény ablakán bársonyfüggöny csügg. A keletlen és költőietlen szó-stíl és e panoptikum-tendencia egységében rejlett az előadás varázsa. A rendezés ragyogó volt, amit rendezett: siralmas. A klikk és klakk által nem terrorizált publikum nevetett. Akik blamázstól való félelmükben minden újnak fölesküsznek, s akiknek programszerű lelkesedését semmiféle műérzés nem gátolja, ujjongást markiroztak. Megrendítő látvány volt. A művészet groteszkül tragikus öngyilkossága.

Ou pale et succombant sous ses colliers trop lourds,
Aux sons plus torturés de l'archet plus acide,
L'Art, languide, énervé - supręme! - se suicide.

Betaszítani a művészetet az empiriába: fiziológiai orvtámadás, s úgy hat, mint egy idegsokk. Pillanatnyilag hat és tartósan megbénít. Ha a fiziológiai sebesülés megbénította az ihlet szárnyait, nem képes többé fölemelkedni a szellem birodalmába. Fiziológai szenzáció a művészet halála.

A korszellem betegsége egyénfeletti szükségszerűséggel támad meg mindent, s egy kór lefolyásának belső következetességével fejlődik ki. A naturalizmus és impresszionizmus formarombolásának állomásain keresztül eljutottunk a művészetroncsolás végső stádiumába.

A művészet intellektuális és fiziológiai bűnbeesése nem ellentéte az impresszionizmusnak, mint vélné. Hozzátartozik, mint az út célja a közbeeső állomásokhoz, mint az urämikus vérmérgezés a vörhenykiütéshez.

Reinhardt cirkusza a mai művészetroncsolás legdurvább esete. Az a hit, hogy az orkesztra-játék technikai eszközével szellemi hatásokat lehet kiravaszkodni, az ösztöne-vesztett és szellemtelen intellektuaille ostobasága. A panoptikum-ötlet: azt, ami kívül van téren és időn s ekként mindig ismételhető - tehát a dráma ideális történését -, mint egy egyszeri eseményt, mint egy utcai epizódot a nézők között pergetni le, megengedve, hogy mint valami empirikus tény fiziológiailag hasson, - a művészet megsemmisítése materialista otrombasággal.

A szolga úr akart lenni. A nagyzási hóbortba esett rendező megsemmisítette a drámát.