Nyugat · / · 1927 · / · 1927. 1. szám

AZ ATHENAEUM HÚSZ ESZTENDEJE

Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársaság 1908-as könyvjegyzékében - ennek az esztendőnek a Nyugat megindulása ad jelentőséget - csupán két olyan kiadványt találunk, amely ennek a régi, nagy vállalatnak a legújabb irodalommal, a Nyugat irodalmával való kapcsolatait sejteti. Mind a kettő a nagy iró-asszonynak, Kaffka Margitnak, munkája: első munkái. Az egyik: verseit tartalmazza: Kaffka Margit könyve, a másik novelláit: A gondolkodók és egyéb elbeszélések. Az Athenaeum akkor már negyven esztendeje állt fenn s meglehetősen konzervatív szinezetű vállalat volt, amely egész sor nagy magyar klasszikust adott ki: Petőfi-t, Jókai-t, Madách-ot, Vörösmarty-t, Kossuth Lajos munkáit s hiresek voltak nagy, tudományt népszerűsitő vállalkozásai: a Műveltség Könyvtára, a Szilágyi-féle Magyar Nemzet Története, a Beöthy-féle Magyar Irodalom Története, Acsády Ignác műve: A Magyar Birodalom Története, a Ráth György szerkesztésében megjelent Iparművészet könyve stb. Az újabb irodalomhoz azonban meglehetős óvatossággal nyúlt, bár az ekkoriban népszerű Athenaeum Olvasótárában a századeleji írók: Ambrus Zoltán, Justh Zsigmond, Kabos Ede, Kóbor Tamás, Petelei István, Thury Zoltán, Tormay Cecile stb. munkái is szerepelnek.

A Nyugat megindulása azonban egész sereg új eszmét, egész sereg új írót s egész sereg új lehetőséget vetett a magyar irodalmi életbe, amelynek hatása rövidesen érezhetővé vált a közízlés változásában s az olvasóközönség új érdeklődésében. Ezeknek az időknek mozgalmas szellemi áramlásai teremtették meg a Természettudományi Könyvtár-t, amely a modern természettudomány standard-munkáit, Darwin-t, Bölsché-t, Haeckel-t, Francé-t adta a magyar közönség kezébe vagy a Szociológiai Könyvtár-t, mely Finot, Kroptokin, Guyeau stb. klasszikus társadalomtudományi műveivel ismertette meg a magyar olvasókat.

Irodalmi szempontból nagyjelentőségű volt az Athenaeum Könyvtár megindulása, mely Kóbor Tamás, Biró Lajos, Heltai Jenő, Szini Gyula, Krúdy Gyula könyveit, Móricz Zsigmond Kerek Ferkóját s Babits Mihály első regényét, a Gólyakalifá-t is magában foglalta. Ugyanebben a sorozatban tünt fel Kosáryné Réz Lola Filoména című pályadíjnyertes regényével, az Athenaeum egy későbbi pályázatán pedig Beczássy Judith Tóth Eszter élete és halála című díjnyertes művével. A külföldi regényirodalom sok remekét is ez a vállalkozás ismertette meg: Dickens Két város-a, Anatole France Pinguinek szigete és Az istenek szomjaznak című regényei, Tolsztoj Hadzsi Murat-ja, Hugo Victor Párisi Notre Dame-ja, Jensen D'Ora asszony-a, Mereskovszkij Leonardo da Vinci-je s még sok kíváló külföldi író műve jelent meg ebben a sorozatban.

De még jelentősebb volt a modern magyar irodalom térhódítása s a modern külföldi irodalom propagálása szempontjából az olcsó, gyors tempóban megjelenő s kitünően szerkesztett Modern Könyvtár megindulása, amelyben az új magyar írók egész sora kapott helyet. Kaffka Margit, Gellért Oszkár, Füst Milán, Kemény Simon, Somlyó Zoltán, Szilágyi Géza és mások versei mellett itt jelent meg Kosztolányi Dezső: A szegény kis gyermek panaszai cimű versciklusa, amellyel az új magyar vers egyik első nagy diadalát aratta, itt jelentek meg Biró Lajos, Csáth Géza, Földi Mihály, Füst Milán, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Lengyel Géza, Nagy Endre, Nagy Lajos, Révész Béla, Ritoók Emma, Szederkényi Anna novellái, s Karinthy Frigyes Így írtok ti című, páratlan sikerű karikatura-sorozata, mely nagyszerű jellemzéseivel talán legerősebb propaganda-eszköze volt a Nyugat új íróinak. Itt jelentek meg Reinitz Béla híres Ady-dalai is és még sok olyan munka, amely az új magyar irodalomban egy-egy jelentékeny állomást jelöl.

A Nyugat írói tíz évvel a folyóirat megindulása után a magyar irodalom elismert vezérei, akik mellé rajongással áll az ország intelligenciája. Az Athenaeum ekkor már teljes erővel az új írók mellé áll: egymásután adja ki Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Szomory Dezső, Szép Ernő, Biró Lajos munkáit, majd mikor átveszi a megszünt Nyugat-könyvkiadó kiadványainak jórészét, egész sereg «nyugatos» költő és író kiadója, illetve terjesztője lesz. A régi, konzervatív vállalat a legmodernebbek irodalmától sem fél többé. Heltai Jenő 111-es-e, Kádár Endre Balalajká-ja, Molnár Ferenc Andor-a a kiadóvállalat legsikeresebb könyvei közé tartozik ekkoriban.

De az Athenaeum akkor lesz igazán az új magyar irodalom vezérkiadója, mikor megszerzi Babits Mihály és Móricz Zsigmond, majd nemsokkal később Ady Endre összes műveinek kiadói jogát. Ettől az időponttól kezdve az Athenaeum összkiadásai révén terjed e három nagy iró kultusza. Ady Endre poszthumus kötete, az Utolsó hajók ebben az összkiadásban jelent meg először, ép így Móricz Zsigmond legszebb regényei: a Légy jó mindhalálig, Tündérkert, Pillangó, Kivilágos kivirradtig. Babits Mihály Kártyavár-a és Sziget és tenger-e, valamint Gondolat és írás című tanulmánykötete szintén az Athenaeum összkiadásában jelent meg először s újévre nagyszabású, új regénnyel bővül oeuvre-je, a Halál fiai-val. Az Ady-irodalom legjelentékenyebb alkotásait természetesen az Athenaeum sorakoztatja a halhatatlan költő alkotási mögé. Elsősorban Révész Béla Ady-könyei-t kell említeni: Ady Endre életéről, jelleméről, verseiről és a hatalmas Ady tragédiája két kötetét. Dóczy Jenő és Földessy Gyula lelkes és buzgó szerkesztői az Ady-relikviákat gyűjtő Ady-Múzeum-nak, Benedek Marcell kitünő Ady-breviárium-ot állított össze, s Párkányi Norbert az ifjuság számára szemelte ki a legszebb Ady-versek-et.

Az új magyar irodalom vezető egyéniségeinek munkáiból további összkiadásokat is tervez az Athenaeum. Most építi ki Heltai Jenő, Karinthy Frigyes, Révész Béla összes munkáinak sorozatát. Heltai Jenő Papírkosár című új kötete, Karinthy Frigyes-nek a közeljövőben megjelenő Szinház és Humoreszkek című új kötetei, Révész Béla sajtó alatt lévő egész sor munkája ezeknek a sorozatoknak friss eseményei. Természetesen egész sor kitünő neve az új irodalomnak sorakozik melléjük: Ambrus Zoltán (A kém, Költők és szerzők), Biró Lajos (Vízözön, Serpolette), ifj. Bókay János (A gyémánt, Mario), Bródy Sándor (Rembrandt), Cholnoky László (Piroska), Erdős Renée (Sybillák könyve, Herzfeld Clarissz), Földi Mihály (Valakit szeretni kell), Füst Milán (Nevetők, Aranytál), Harsányi Zsolt (Az arany holló), Ignotus (Egy év történelem), Kabos Ede (A rubingyár, Két halott regénye), Kaffka Margit (Csonka regény), Kemény Simon (Így élem világom), Kosáryné Réz Lola (Álom, Ulrik inas, Pityu, A szép Kamilla macskája), Kosztolányi Dezső (Pacsirta), Krúdy Gyula (A betyár álma, N. N., Hét bagoly, Ál-Petőfi, A podolini kisértet, Álmoskönyv), Lakatos László (Nehéz idők, A teve), Lengyel Menyhért (Charlotte kisasszony, Sancho Panza királysága, Mária), Majthényi György (Májális), Oláh Gábor (Deák György, Patkánybűvölő), Pásztor Árpád (Kelemenék, Tolsztoj tragédiája), Pünkösti Andor (Bús Péter csodálatos kardja), Réti Ödön (Zorka), Szabó Dezső (Tenger és temető), Szederkényi Anna (Amig egy asszony eljut odáig, A Végzet és egy rongybaba, Amiért egy asszony visszafordul), Szép Ernő (Sok minden, Lila ákác, Bűneim, Szilágyi és Hajmási, Patika), Szilágyi Géza (Az ördög nyája), Szomory Dezső (A pékné, A mennyei küldönc, Glória, II. Lajos király, Szabóky Zsigmond Rafael), Tersánszky J. Jenő (A repülő család), Zilahy Lajos (Két fogoly, Az ezüstszárnyú szélmalom, Süt a nap, Zenebohócok).

Az Athenaeum a legutóbbi években még két irányban fejlesztette ki azt a szellemi hálózatot, melynek szálai székházában, mint a magyar szellemi élet telefonközpontjában, futnak össze. Egyik célja a háboru után feltünt írónemzedék legkíválóbb tagjainak munkáit kiadványai közé sorozni, hogy ekkép a jövő irodalmával előre is megtalálja a kontaktust. Az Athenaeum adja ki Kodolányi János regényeit (Szép Zsuzska, Börtön, Kántor József megdicsőülése) s az új nemzedék reprezentatív költői közül Erdélyi József (Világ végén), Fodor József (Lihegő erdők), Sárközi György (Angyalok harca), Szabó Lőrinc (Kalibán) verseskönyveit. Másik célja az elszakított területek magyar irodalmával a folytonosságot fenntartani. Áprily Lajos Versei-n kívül két nagysikerű regényt adott ki erdélyi íróktól: Berde Mária Haláltáncá-t és Tabéry Géza Szarvasbiká-ját. Benedek Elek Erdélyi történetek című anthológiájában az erdélyi elbeszélők egy-egy reprezentáns munkáját gyűjtötte össze.

Párhuzamosan avval a munkával, amelyet az Athenaeum a modern magyar irodalom szolgálatában fejtett ki, a modern külföldi irodalmak jelentékeny íróinak és alkotásainak kiadására is nagy gondot forditott. Az Athenaeum első volt, aki már a nyolcvanas években külföldi irónak, Emile Zolá-nak, tekintélyes honoráriumot fizetett munkáiért. Később is gondja volt a modern irodalom úttörőinek kiadására. A modern dráma nagy vezéregyéniségeinek, Ibsen-nek és Shaw-nak összes munkáit az Athenaeum adja ki, ugyanígy a modern novella legnagyobb mesterének, Maupassant-nak összes műveit is. A modern francia irodalom legnagyobb regényalkotását: Romain Rolland Jean Christophe-ját szintén az Athenaeum ismertette meg a magyar olvasókkal s a közel jövőben új nagyszabású gyűjteményt indít meg: Anatole France összes műveinek egységes sorozatát. A legutóbbi években szinte felfedezte a magyar közönség számára a nálunk alig ismert új olasz irodalmat: Mario Pucccini-ban (Megváltó bűn), Virgilio Brocchi-ban (Szivem szerint), Luciano Zuccoli-ban (Hát így történt, Kif Tebbi) s Guido da Veroná-ban (Mimi Bluette, Yvelise, Oldd meg hajadat Mária Magdolna stb.) egytől-egyig érdekes és értékes művészeket ismertünk meg, Giovanni Papini pedig, akinek világhírű Krisztus-könyve nálunk is hatalmas sikert aratott, egy-kettőre a legolvasottabb író lett.

Zola neve az Athenaeumnál irányt jelent: a legtradiciósabb és mégis legfejlődőbb modern irodalommal, a francia irodalommal való kontaktus állandó fenntartását. Maupassant, Anatole France, Romain Rolland: három világ s mellettük az Athenaeum kiadói múltjában, jelenében és jövő programmjában: Daudet, Prévost, Ch. L. Philippe, Huysmans, Farrére, Bourget, Barbusse, Boutet, Voisins, Morand nevét találjuk. De más irodalmak feltünő jelenségeit is meg akarja az Athenaeum ismertetni a magyar közönséggel: így legutóbb az orosz Bunin Iván Szerelem szentsége című finom regényét s az amerikai Leacock Humoreszkjeit: az amerikai Karinthyt a magyar Karinthy fordításában. S mikor szórakoztató irodalmat ad, akkor is a legjobbat választja: Jack London gyönyörű kalandregényeit, melyeknek teljes sorozatát indította meg.

A tudományos irodalom terén sem lankadt el az a buzgóság, amellyel az Athenaeum a változó idők- szellemi áramlásait kiadói tevékenységében nyomon kisérte. A Műveltség Könyvtára, a Természettudományi Könyvtár, a Szociológiai Könyvtár nyomába a Gondolat és Írás, az Élet és Tudomány, a Természet és Technika lépett. A Gondolat és Írás főképpen a magyar és külföldi essay-irodalom remekeit akarja összegyűjteni: Babits Mihály két essay-kötete (Gondolat és Írás, Irodalmi problémák), Földi Mihály tanulmányai (Hamlet királykisasszony) s Fülep Lajos Magyar művészet című értékes munkája mellett Gandhi válogatott írásainak gyűjteménye e sorozat legnagyobb értéke. Az Élet és Tudomány a modern tudományos kutatás minden ágára kiterjeszkedik: szellemi tudományokra és természettudományokra egyaránt. Egy sor kitünő irodalomtörténeti és művelődéstörténeti munkával párhuzamosan kitünő, modern természettudományi munkákat foglal magában. A Természet és Technika pedig a matematikai, fizikai, elméleti technikai kutatások új eredményeivel ismerteti meg az érdeklődőket. Beke Manó Determinánsok és Painlevé Aviatika című művei után a Nobel-díjas Perrin Atomok és Pogány Béla Elektromágneses tér című munkái következnek ebben a sorozatban. E sorozatokon kívül is a modern ismeretterjesztő irodalom számos kíváló alkotását jelentette meg az Athenaeum: Ligeti Pál nagykoncepciójú Új Pantheon felé, Bainville Franciaország története, Gina Lombroso A női lélek, Raoul Francé Összehasonlító biológia és Élet a termőföldben című munkái ezek közül a legújabbak.

Az Athenaeumnak tehát kiadványai gazdag sorozatával tekintélyes része volt a magyar közműveltség terjesztésében, az utolsó évtizedek pedig, amelyekre a Nyugat irodalma nyomta a legpregnánsabb bélyeget, ezt a nagymúltu vállalatot is az új magyar és külföldi irodadalom propagandájának szolgálatába állították. Az Athenaeum e kulturálisan rendkívül fontos kiadványait a Magyar Könyvterjesztő Vállalat Rt. részletfizetésre is terjeszti, hogy a középosztály anyagilag gyengébb tagjai is hozzájuthassanak a tudás és gyönyörűség gazdag forrásaihoz.