Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 17. szám · / · Kosztolányi Dezső: A véres költő

Kosztolányi Dezső: A véres költő
- Regény -
IX. NŐNEK A SZÁRNYAK

- Lalagé.

- Mi az kedves?

- Haza jött már?

- Még nem, kedves.

- Nézd meg újra, dada.

- Megyek, kedves.

Lalage, Octavia császárné dajkája kisietett a folyosóra, hogy a császár lakosztályához érjen.

A folyosó roppant boltíveivel, nyirkos-dohos leheletével ráfeküdt mellére. Barátságtalanul kongottak a visszhangok, melyek megszázszorozva jajgatássá váltak a távolban. Még sötét volt. Csak a virrasztó őrök kezében lobogtak a fáklyák, de az éjszakát azok se oszlatták el teljesen. Túl a vörnyeges párafényen, a folyosó mélyén látni lehetett a titkos és alattomos homályt.

Octavia addig egyedül maradt. Kis fekete fejét tenyerébe hajtotta. Tizennégy éves volt. Három évvel ezelőtt ment férjhez. Azóta a palotában élt, ki se mozdulhatott a magas, komor falak közül. Apró gyermekasszony, nappal bábuival játszadozott, este pedig félt.

A dada visszajött. Közölte, hogy még mindig nincs itthon. Octavia felsóhajtott.

- Nem szeret - mondta - látod, nem szeret.

- Meséljek valamit? - kérdezte a dada.

- Mért nem szeret - szólt Octavia - arról mesélj, mért nem szeret? Csúnya vagyok? Kicsi vagyok? - és fölkelt.

Augustus ükunokája, a császárné ottan állt a dada előtt, hogy megnézze őt. Bizony csöppecske volt. De finom és előkelő, a szobrokra emlékeztető tökéletes vonalakkal.

- Szép vagy, kedves, nagyon szép vagy.

Octavia elpityerdült.

- Mégse szeret. Mit tegyek? Nevessek? Azt mondja, szomorú vagyok. Beszéljek? Azt mondja, nem tudok beszélni. Britannicust se látom soha. Egy év óta nem találkoztam a bátyámmal. Mi lehet vele.

A dada vigasztalta, csókolgatta kezét.

A földszinti teremből egyenesen ki lehetett látni az oszlopcsarnokra s a császári kertre, mely sötétségbe burkolózott. Lenn a szökőkút mellett, a fügefák közt, mint minden éjjel megszólalt a fuvola.

- Hallod? - mondta a dada.

- Megint fuvolázik valaki.

- Milyen vidám - szólt a dada, dúdolva a dalt.

- Milyen szomorú - mondta Octavia és ő is ugyanazt dünnyögte.

Kiültek a csarnokba és hallgatták, mint rabnők börtönrácsok mögött a szabad madarak dalát. Sírt a fuvola s minden lomb és bokor vele sírt.

Octavia odakönyökölt a falra s lelkét ábrándozva sodortatta a dal hullámaival messzire és látta a császár szőke fejét, hallotta szavát. Egyre jobban szerette.

Csak néha jöttek össze, az asztalnál. Nero fáradt volt és ideges. Még a tekintetét is kerülte. Nyugtalanította ez a félénk és riadozó kis nő, akinek keze-lába mindig hideg volt, mint a békáé, szeme ki volt sírva. Úgy érezte, akadályozza szabad mozgásában.

Csak éppen pár szót beszéltek: "császárné... császár..." Aztán sietett barátaihoz és nekik panaszkodott, mennyire nem érti, nem értheti őt ez a gyermek. Mit is tudhat ő egy költőről.

Az éjszakai kirándulások elvadultak. Nero egy éjjel valamelyik vargabódéban, a külsőváros végén talált egy furcsa-ferde törpét, aki kancsal volt és buta s olyan csúf, hogy magával hozta és a palotában tartogatta, leláncolva vendégei mulattatására. Vanitiusnak hívták. Zodicus és Fannius pedig minden este remekelt. A Fabricius-hídról kutyákat és macskákat dobáltak a Tiberisbe és úgy ordítoztak, hogy az alvók felkeltek álmukból s az éji őrök a rendőrtribun vezetése alatt kivonultak a helyszínére, abban a hitben, hogy ott gyilkolnak valakit.

Seneca nem igen járt közéjük. Szégyellte az ostoba csínyeket, de nem mert szólani. A nyári hónapok alatt pedig Baiebe vonult, hogy az ottani meleg forrásban kezeltesse köszvényét.

A császár mintha terhes gyámságból menekült volna, föllélegzett, mikor kéziratain nem pihent többé a mester szürke-éles szeme, mely nem-létező hibák után kutakodott. Visszatért belé a biztonság. Keblében szerencsejelként viselte aztán annak a kígyónak a bőrét, mely gyermekkorában, mikor aludt, meg akarta fojtani és ismét érezte, hogy ő kiváltságos, mindennek sikerülnie kell, amihez hozzáfog. Szabadon csapongott a végtelen egekben s mulatott egykori kétségein és aggályain. Még többet írt, mint eddig.

Senecat pedig epés, gonosz és fontoskodó öregúrnak látta, aki irkálja Erkölcsi leveleit, az ifjúság használatára, de életében bátortalan és erkölcstelen, szószátyár és szétfolyó, egyetlen szikrácska sincs benne az igazi költőből, aki nem okoskodik, hanem az őrület vadságával és érzékiségével mer szólani. Zodicus és Fannius szintén így vélekedett. Ő a rhetor, a szónok, aki mondvacsinált drámáit felcifrázza az ékesszólás színes cafrangjaival, de tartalom alig van bennük. Mennyire nevetséges, hogy egykor felült ennek a féltékeny bolondnak. Kacagott rajta.

- A fiatalságnak van igaza - kiáltott diadalmasan - nem a göthös vénségnek, nektek hiszek barátaim - mondta és a fiatalemberekhez fordult, kik a császári kertben valami édes és jeges italt szopogattak.

Ezek többnyire költők voltak. Firkáló, ifjoncok, homályos múlttal, zugírók, kik még sohase nyertek díjat, de Seneca távollétét felhasználva ellepték az udvart.

A császár nem becsülte őket túlságosan sokra. Alkotásaikat nem ismerte. Nem is érdeklődött irántuk. De úgy találta, hogy némelyikük finom ítélőképességgel és művészi érzékkel van megáldva.

A költőket Zodicus és Fannius szállította, tízével, húszával. Ők már egészen otthonosan mozogtak itten. Vezérkedtek az ifjak táborában, benn laktak a palotában, éjjel-nappal az uralkodó körül lebzseltek. Zodicus kimosdott és megfésülködött, szandálját ezüst-csat tartotta össze. Fannius a császár levetett tógáit viselte.

- Neked hiszek - folytatta a császár - Zodicus, ki az imént sírtál, mikor hallottad a Messzenyilazó Apollót s neked, édes barátom, Fannius, ki múltkor egy versem hatása alatt elájultál.

Mindnyájan az aggokat ócsárolták és az ifjúságot istenítették. Nero, ki az emelvényen állott, lámpák és virágfüzérek között, kissé meghajtotta bodor-fürtös, kövéredő fejét. Lantját, mellyel verteit kísérte, kezébe fogta és könnyed bólintással, mint nagy művészektől látta, eltávozott.

A pontifex maximus pedig nyár végén áldozatot mutatott be a capitoliumi Jupiternek: Neronak Agamemnon haláláról szóló költeményét, melyet aranytáblára véstek s a császár első szakállát, melyet Nero levágatott, és gyöngyökkel kirakott tokban felajánlott a főistennek.