Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 10. szám

Angelotti Mária: Az apostol
- Regény-töredék -

A nap nyugvófélben volt. Rőt rubinszikrákat csalt ki az aranysárga homokból.

Temérdek nép volt az utcán. Különösen a Vének háza előtt gomolygott, hullámzott egy tömegben a sokaság.

Egyszerre kinyílt a Tanácsház ablaka és egy ősz, szigorú arcú zsidó feje hajlott ki rajta.

- Hej Carmela, nem tudsz másutt táncolni? - kiáltott le bosszúsan.

A tömegből hirtelen egy villanó mozgású nő válott ki. Fiatal volt, kicsi, rugalmas, fekete. Rövid göndör fekete haj hullott barna bőrére. A szeme sötét tűzben izzott, az ajka csupa láng és mohóság. A karja, melle, ringó csípője tikkadttá tették a levegőt körülötte. Könnyű fátyolruhája alatt ingerlő játékot űztek pompás izmai. Suhogó vörös, nehéz selyemkendője volt, karjain, lábán kösöntyűk, drágaköves, vagyontérő holmik.

Felmosolygott a vén aszott arcába.

- Mit parancsolsz, ó, uram?

- Azt kérdeztem Carmela, hogy nem tudsz-e másutt is táncolni.

- A fejeden is, ha parancsolod öregem.

A tömeg szörnyűködve nevetett.

- Tudod-e - rikácsolt az öreg dühösen -, tudod-e Carmela, hogy hatalmamban áll ezért a mondásodért huszonötöt veretni a hátadra!?

- Nem áll hatalmadban.

- Nem?

- Nem!

- Hát mit tennél, ha meztelenül hasra fektetnénk a deresen?

- Csak a hátamra fordulnék. Nincs olyan poroszlód, amelyik akkor el nem szédülne.

- És ha én magam mennék büntetni téged?

- Bőven meg lennél jutalmazva! - kiáltotta kacagva Carmela.

Az ablak becsapódott, a tömeg kacagott és éljenezte Carmelát.

Carmela ledobta kendőjét és gyönyörű öklével belevágott a csörgős dobba. Táncolt. Szilaj, buja, színpompás mozdulatokkal, valami vad és végső, határtalan extázisban. Vihar, mámor, őrült szenvedély lobogott a táncában. Izzó testét minden nyűg gyötörte. Fátyolruháját egy rántással tépte le magáról és úgy táncolt tovább. Egy forrószemű fekete fiú alig győzte citeráján kísérni.

Az ajkak kicserepesedtek, a szemek éhesen lobogtak, a szívek lázasan dobogtak, a tüdők képtelenek voltak levegőhöz jutni.

Az ingerlés és az izgatottság tetőfokára hágott. Carmela egy végső, félig kínos, félig kéjes sikollyal a vörös selyemkendőre hullott. Izmai a még be nem fejezett tánc önkénytelen ritmusában vonaglottak az elefántcsont színében, a bíbor selymen. Az ajka reszketett, szeme becsukódott, karja kitárult.

A levegő fullasztó volt és tébolyító.

Úgy látszott, hogy Carmela mindnyájuk prédája lesz.

A férfiak ökölbe szorított kézzel törtettek előre és durva ökölcsapásokat zúdítottak síró asszonyaikra, akik útjokban voltak. Lárma kerekedett. Vad szitkok, sírás, könyörgés kavargott a levegőben, tenyércsattogással, üvöltéssel, botütésekkel váltakozván.

Carmela felriadt.

Felnyílt szemei megteltek undorral, felugrott.

- Engedjetek! Csürhe! Csürhe! Piszok! Utállak! Engedjetek!

A férfiszemek megvillantak, az asszonyok köveket ragadtak, a vihar kitört.

- Nem mégy! Nem mégy! A mienk vagy!

Carmela reszketett és fázott a félelemtől és utálattól.

Egy férfi hozzá ugrott és karjaiba markolt.

- Nem! Nem! - sikoltotta őrjöngve Carmela. Az ajka hirtelen rácsapott a férfi karjára és patakzó véres sebet harapott rajta. A férfi felordított.

A többiek is rárohantak, az assonyok visítottak, röhögtek, és a fogukat csikorgatták. És kövekkel dobálóztak.

Carmela már térden vergődött.

- Ó, engedjetek - zokogta sikoltva, egyre fogyó erejében, kétségbeesve.

Egy nagy, fekete, mezítelen óriás vállon ragadta és a földre szorította.

- Te utálsz engem? Te? - hörögte. - Hát most... Hát most...

Carmela holtsápadt lett, ájuldozott.

Egyszerre elcsöndesedett a tömeg.

Kettévált, hogy utat engedjen egy férfinek. A férfi magas volt, karcsú és tisztahomlokú. A szemei mélyek és rejtelmesek, mint a hallgató tenger. Leple fehér volt és ragyogott, mint a hó.

Az óriás elengedte Carmelát. Carmela felugrott és borzongva nézett körül - az idegen a szemébe nézett.

- Kövess! - szólt halkan.

- Nem! - mondta dacosan Carmela, nem vagyok rabszolga!

- Kövess!

- Nem! Nem! Inkább odaadom magam ezeknek. Itt vagyok! Emberek, hát a tietek vagyok!

Széttárta karjait.

A férfiak lesütötték szemüket és hallgattak.

- Mi van veletek? Hát nem kellek? - kérdezte bosszús csodálkozással Carmela.

Az idegen ránézett Carmelára, a tekintete végigsiklott kusza fürtjein, hullámzó mellein, karmolt csipein, remegő lábain.

Carmela elpirult. Az idegen szemébe fúrta mély és szomorú tekintetét.

- Kövess - szólt halkan és elindult, hátra se nézve.

Carmela megrázkódott. Remegő kézzel kapta magára selyemkendőjét és állától bokájáig beleburkolódzott.

Azután megindult lehajtott fővel.

Követte.

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.