Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 3-4. szám

Kosztolányi Dezső: Tanulmány egy versről

Egy előadás-sorozatomban, melyet magyar lírikusokról tartottam, kísérletet tettem, hogy pusztán a versekből értessem meg a költőket.

Módszerem az volt, hogy a fejtegetendő költők egy-egy versét vettem elő, melyekből kibontottam az egyéniségüket, de úgy, hogy a költeményt külön, elzárt világnak tekintettem és anélkül, hogy a tárgyukkal, vagy a költő életrajzi kapcsolatával foglalkoztam volna, magát a szöveget vizsgáltam, vers- és hangtani szempontból s mindenek előtt arra a kérdésre akartam feleletet adni, hogy miért kell az illető verset jónak vagy rossznak tartani? Szóval a formából haladtam fölfelé, nem megfordítva, mint az esztétikusok zöme teszi, aki ezáltal petitio principii-t követ el.

Ennek az induktív módszernek az általánosan alkalmazott deduktív eljárással szemben meg van az az előnye, hogy kizárja a divatos esztétikai hozzáköltéseket, s főképp értő közönséget nevel a versek számára, azáltal, hogy előbb részekre bontja őket s aztán újra felépíti, akárcsak az író tette, mikor verseit megalkotta.

A módszer - bármily kezdetleges kísérlet is - az esztétikába a természettudomány rendszerét óhajtja belevinni. Azt hiszem, nem mondok vele újságot, ha megállapítom, hogy a mai versesztétikánk alig áll tudományosabb színvonalon, mit a kínai orvostudomány, mely embertestek helyett nemrég még dinnyéket boncolt és inkább babonákban hitt, mint annak, amit érzékeivel tapasztalt. Még ma is összetévesztik a verseket a versek tárgyával (az érzéssel és a gondolattal), az olvasók azon az alapon ítélkeznek fölöttük, hogy rokonérzést, vagy rokongondolatot találnak-e. Ekkor kijelentik, hogy a vers jó, vagy rossz. A bíráló is észleleteinek végeredményét közli, mely bármily alapos és jóhiszemű, többnyire csak általános s a pört tulajdonképpen sohasem az dönti el, amit a kritikus fölfed, hanem az, hogy a műveltsége, az ízlése, a becsületessége, az irodalmi múltja folytán hisznek-e neki, vagy sem. Sehol olyan tág tere nincsen a beleképzelésnek, mint itten. Ha például a bíráló azt mondja, hogy a vers "őszinte" vagy "meleg", egy másik tábor hasonló jóhiszeműséggel azt vetheti ellen, hogy a vers "nem őszinte" és "hideg". Így a vita végtelenbe nyúl és terméketlen veszekedéssé fajul. Legjobb esetben néhány idézetet kapunk, mellyel a bírálat alá igyekszik támasztani mondanivalóját, de az a belső folyamat, mely a verskritikusban megérlelte az ítéletet, majdnem mindig véka alatt marad.

Feltolul a kérdés, vajon ki lehet-e mutatni közelebbről és kézzelfoghatóbban egy vers jó, vagy rossz voltát, más szóval kikerülhet-e a vers-esztétika abból a végzetes kátyúból, melyben századok óta vesztegel, a regényes és kalandos, irodalmiasan-általánosító kritikából? A hiba tudniillik itt van. Valamit az orvostudomány hajnalán csak papok és varázslók gyógyítottak, akik semmibe vették a testet és bűvös igékkel dolgoztak, a még kezdete kezdetén lévő esztétika is elragadtatja magát a versek úgynevezett szellemétől, a költeményekben kifejezett tárgyaktól, a betűkből kiáramló földöntúli hangulatból és kevés figyelemre méltatja a testet, a vers igazi mivoltát alkotó formát. Ezek szerint a versbúvárnak vissza kell térni a testhez, a külső formára, erre kell alapítani minden mondanivalóját. Bizonyos, hogy a költeménynek van lelke, mely megfoghatatlan, mint minden lélek. De a lélek nem egyéb, mint a szerveink működésének finom terméke, ezért a kritikusnak, akár a lélekbúvárnak, elsősorban a vers testi szervezetét kell vizsgálnia, hogy pontos diagnózist adhasson. Működése nem fizikai, nem is pszihikai, hanem a kettő együtt: pszihofizikai eljárás.

Mai verskritikusaink jórészt monisták: vagy csak a testben (a formában), vagy a lélekben (a gondolatban és érzésben) hisznek, szóval vagy spiritualisták, vagy materialisták és ha tudnak is a dualizmusról, a forma és gondolat egymással való pszihofizikai hatásáról és elválaszthatatlan egységéről, a gyakorlatban csak ritkán kísérlik meg, hogy egy verset így analizáljanak és természettudományos módon a testből következtessenek a lélekre. Inkább az ellenkező módszerrel élnek, mikor is egy tételt vetnek előre (pl.: a vers "őszinte", vagy "nem őszinte") és utóbb a formai megállapítások már csak henye toldaléknak rémlenek. Mi, akik igazán hiszünk lélekben és szellemben, ezúttal csakis a vers érzékletes megjelenésére, a formára támaszkodunk.

A test a vers szövege, a betűivel és hangjával, amint előttünk áll. Lelkiismeretes orvosok módjára először megvizsgáljuk ütőereit, az ütemét, a szívhangjait, melyek majd elárulják a vérmérsékletét, a szemét, hogy megértsük miért oly titokzatos a tekintete. Igaz, hogy itt megtorpanunk és módszerünk a vers összhatásával hasonlítva kevés eredményt mutat, mert a közlőbeszéd és a zene, a próza és a vers közötti űrt nem lehet teljesen áthidalni, de eddig a határig mégis el kell mennünk, mert - mint látni fogjuk - a természettudományos vizsgálódási mód mégis értékesebb, világítóbb, igazibb eredményekhez juttatja a fáradozókat, mint az az esztétikai kuruzslás, melyen már a be nem avatottak is mosolyognak.

Ezeket az elveket talán sikerül beigazolnom egy példán.

Fejtegetésem tárgyául Goethe egy nyolc soros versét választom az "Über allen Gipfeln..." kezdetűt, melyet a költő kisebb költeményei között találunk, a "Wanderers Nachtlied" után, ezzel a címmel: "Ein gleiches." (Hasonló).

“Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Dei Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur balde
Ruhest du auch."

Mindenki megállapodott abban, hogy ez a vers tökéletes és halhatatlan. Goethe 1783. szeptember 7-én költötte, 34 éves korában, Ilmenauban, a természet benyomásainak hatása alatt s nyomban fel is írta - irónnal - a hegyen lévő faház deszkájára. Ő maga nagyon szerette. Halála előtt egy évvel, hogy 1831 augusztusában, 82 éves korában az unokáival meglátogatta a régi ilmenaui tájat s a Gickelhahn-on, Károly Ágost herceg nyaralóján viszontlátta versét, szokatlanul ellágyult tőle és többször egymásután könnyezve mondogatta utolsó két sorát: "Warte nur balde Ruhest du auch".

Miért szép ez a vers? A gondolata "eredeti", az eszméje "mély", felelik ezek a műkedvelő széplelkek, kik művészi kérdésekben állandóan zűrzavart támasztanak a felületességükkel. Boldog isten, ők zenét hallottak és hajlandók lennének elmondani, hogy: "miről van szó", a költemény tartalmát. Ha pedig erre a durvaságra nem vetemednek, akkor biztosan körülírásokkal enyhítenek lelkesültségükön és esztétikául egy másik, korcs költeményt gondolnak ki, hogy vele adjanak fogalmat az eredetiről. Ennél mindig célravezetőbbnek tartottam azoknak a magyarázattá, akik - idem per idem - még egyszer elmondták a szöveget, mert minden igazi költemény csak önmagával egyenlő. A többiek a hasonlataikkal csak a tárgy mellé fognak. Mintha valaki hangversenyről jövet azzal akarná jellemezni a hallott zeneszámok szépségét, hogy pontról-pontra elbeszélné, mint törölte meg a homlokát a gordonkás, mint húzta le-föl a vonóját az első hegedűs és mint tartotta a kezében a pálcát a karmester, ahelyett, hogy a szimfóniát egyszerűen eljátszaná, eldalolná, vagy elfütyülné, mert emberi eszközökkel sajnos más mód nincs a teljes megértésére.

Igaz, egyben és másban segítségére lehet a zenemagyarázónak az összhangzattan, mely a hangok keverését és arányát állapítja meg. Nekünk is ilyenféle eszközökhöz kell folyamodnunk, a verstanhoz. Hogy például mi okozza e vers szépségét, arra most még nem tudok felelni, de arra igen, hogy mi nem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok tudniillik, hogy formáját a tartalmának legcsekélyebb csorbítása nélkül azonnal eltüntethetem azáltal, hogy a német költeményt szóról-szóra lefordítom magyarra:

"Minden ormon nyugalom van, a fa-csúcsokon alig érzesz egy leheletet. A madárkák hallgatnak az erdőkben. Várj, nemsokára pihensz te is."

Kérdezem minden olvasómtól, hogy ebben a szóhalmazban felismeri-e - csak halványan is - Goethe fönti versét? Aki jóhiszemű, annak be kell vallania, hogy még csak nem is hasonlít az eredetihez és egy másik - akármilyen - jó vers inkább atyafiságban van vele, mint ez a próza. Holott a "gondolat" megmaradt, az "eszme" külsőleg nem változott. De a gondolatot többé nem találjuk eredetinek, az eszmét se mélynek. Olyan gondolat ez, melyet egy thüringiai erdész mondhatott, olyan eszme, melyet egy kiránduló írhatott egy képes levelezőlapra, mindennapi gondolat, elcsépelt eszme, mely nem idézi föl immár azt a végtelent, mely a költemény első sorainál reánk fuvall. A varázslat megszűnt, a szavak szürkén omoltak össze. Egy lelkeveszett, hideg szöveg van kezeink között.

E hulla előtt gondoljunk a lélekre. Építsük föl újra a költeményt és keressük, hogy mi benne a hatóeszköz, szóval, hogy mi a lényege. Ocsúdjon a halott test, percegjenek fürge ütőerei és járja át minden ízét az élet villamossága. Ez a vers hatalmas szívdobogással kezdődik. Első sorában emelkedő ütemek nyargalnak (Über allen Wipfeln...), vad anapestus, mely titokzatosan cél felé tör, valami sietés érzik, aztán a másik, rövid, kéttagú sorban, mintha hirtelen ájulat állna be (Ist Ruh...) a vers szíve, az ütem, mintegy megijedve valamitől, két erőset és hosszút ver, a megállásra készen. Mitől fél a zene? Az indulat után váratlanul elalél. Képe ez: Č Č ľ˝ Č ľ˝ ľ ˝˝ľ ľ˝˝.

Szóval két spondeus zárja le a lázat. A harmadik és negyedik sorban, bizonyára még ez idegrázkódás hatása alatt lassul az ütem, az ötödikben pedig az ellentétes versmértékek, az egymással feleselő anapestusok és spondeusok kibékülnek, tiszta jambusok jelentkeznek (Kaum einen Hauch), egyenlegesebb lüktetéssel, melyek a szívműködés javulását, a megnyugvást éreztetik. De azért még mindig nem áll helyre az egyensúly. A hatodik sorban újra halljuk az ujjongó zenét (Die Vögelein schweigen im Walde) a pogány menád-táncot, mely előbb elkápráztatott. Itt szökken legmagasabbra a kedv, de ez is csak kevés ideig tart. A hetedik sorban a ritmus megint visszatorpan és most már határozottan konganak az ismert hosszú ütemek, melyek eleinte csak kísértettek s az utolsó sorban oly kérlelhetetlen szigorral és végzetességgel fejezik be a versenyt, hogy megdöbbenünk és a dal elmúlásával együtt valami másnak, az életnek és mindennek az elmúlását is érezzük.

Íme itt a zenei váz, a vers kótája. Magában talán épp olyan halott, mint a gondolat, forma nélkül. De ennél a pontnál már elővehetjük a szöveget is, a fogalmakat jelképező szavakat behelyettesíthetjük a hangjegyekbe. Figyeljük meg, azokban a sorokban (1 és 6), melyekben tobzódó és vidám anapestusok ugrándoznak, következetesen a természetről van szó, mely éli a maga örökkévaló életét és azokban, melyekben spondeusok és lefelé rokkanó trocheusok vánszorognak, a költő az emberről emlékezik meg, aki elmegy innen, míg az ormok és erdők itt maradnak. A versmérték tehát nem "a változatosság kedvéért" változik, nem "színez", hanem külön mond valamit, talán éppen azt, amit a szavak elhallgatnak. Ez a panteista Goethe panteista muzsikája, aki az örökkévaló és közönyös természetbe beállította a halandó és ideges embert, az életnek örülőt és a haláltól félőt, a maga izgatott és kihagyó szívverésével. Hiába tiltakozik az elmúlás ellen, végül elcsuklik a hangja. Mindezt a vers egyszerre közli a formájával és a gondolatával, melyeket többé nem lehet elválasztani egymástól, mert a zene jelképezi a gondolatot, s a gondolat jelképezi a zenét. Így a gondolat, mely rendszerint csak értelmükhöz szól, a zene által metafizikai mélységet kap, a zene pedig a szavak által érzékelhetővé válik és minden rímből jelkép, minden ütemből jel lesz, mely nyomán az olvasó a maga lelkében alkotja meg a tulajdonképpeni költeményt. Ez a vers mintája a nemes, szimbolikus költészetnek, mely egyszerű eszközzel kelti a legbonyolultabb hatást és nem kész kifejezett valamit ad, csak vázlatot, melynek vonalait meg kell hosszabbítani, hangot, melyet a visszhang teljesít ki.

Tudtomra eddig hárman tették át magyarra Goethe versét: Szász Károly, Dóczi Lajos és Spóner Andor, Vajda János folyóiratában a Nővilágban 1862. Tanulmányom keretében nem mondhatok le az átköltött versek fejtegetéséről sem, mert a műfordítás, melynek célja az, hogy gondolati és formai hasonlósága által az eredetivel teljesen azonos hatást keltsen, különös alkalmat ad e két elem vizsgálatára. Itt a művészi cél ismerős, az ihlet tárgya nem vész el egy érzés illó ködében, de kezünk között marad. Szinte lombikban és görebben történik meg szemünk előtt az, amit egyébkor a természetben látunk. Kísérleti módszerünk itt is új adatokat remélhet.

Szász Károly átköltése így hangzik:

"Völgyön, hegyen
Mi csend!
Az ág-hegyen
Szellő se leng,
Fű sem hajol,
Bokrában hallgat a madár...
Várj, nemsokára már
Te is megnyughatol!"

A vers kétségtelenül többet ad a goethei költeményből, mint az első prózai fordítás, de az eredetit - minden hűsége mellett - alig közelíti meg. Oka ennek az, hogy nem helyes módon hű az eredetihez, vagyis olyan dolgokat tart fontosnak, melyek nem azok és olyan szempontokat mellőz el, melyek a költemény mivoltát teszik. Mindenekelőtt elejti az eredeti versmértéket. A lüktető és lázongó anapestusok és a vánszorgó spondeusok helyett egyhangú jambusokkal él, melyek a nagyszerű verset egy jámbor természeti megjegyzéssé szürkítik. Kétségtelen, hogy a fordítónak a cél érdekében jogában van a versformán is változtatni, ott, ahol lehet és szabad, de Goethénél e mélység igazi mélység, semmi sincs ok nélkül, e versében pedig a mérték egyenesen a lényeg, mely elmondja azt, amit a szöveg csak sejtet. Még nagyobb hibának tudom - és itt a műfordítás rám gyakorolt hatása alapján beszélek -, hogy a rímek minéműségét is megváltoztatta. Az eredeti a 2., 4., 6. és 7. sorában erős, trocheikus nő-rímeket használ, melyekkel hangsúlyozni akar valamit, különösen a 6. és 7. sorban. (Walde és balde). Szász Károly ellenben mindenütt - önkényesen - jambikus, hím-rímekkel él. Hibáját nem kisebbíti az első rím nemes és finom ötlete sem, mely a magyar nyelv szelleméből és a goethei panteizmusból fakadt. (Hegyen- és ág-hegyen). Legnagyobb botlásnak tekintem az utolsó sort, (Te is megnyughatol), mely egyenesen a költemény félreértésén alapul és az érzést idegen síkba tereli. Nem arról van itt szó, hogy megnyughatunk-e vagy sem, nem fáradságról, (a pogány és 34 éves Goethe nem is gondolhatott ilyesmire) hanem kénytelenségről, nem lehetőségről, hanem arról a parancsról, hogy minden ember elnémul és merev lesz és névtelen, mint az ormok és erdők. Csodálatos, hogy ez a botlás visszatér Dóczi Lajos műfordításában is:

"Völgyön, hegytetőkön
Csend.
Fákon és mezőkön
Szellő se leng.
Hallgat a madárka,
Nincsen nesz sehol.
Ne félj, nemsokára
Te is megnyughatol."

Ő azonban már érezte - és ennyiben jobb is az átköltése -, hogy az eredeti szélesen festő nőrímeit meg kell tartania (Madárka - nemsokára), igaz, hogy a másik verssel szemben az eredeti rím elhelyezését: a b c d d e megbolygatta és a b a b c d c d-re változtatta.

Sponer Andor különösen erőltetett műfordításában csak nő-rímek szerepelnek:

A fák tetejében
Mély csend.
Egész erdőben
Alig leng
Egy kis szellő
Nem hallani már a madárdalt,
Hozzád is várj majd
Nyugalom jő.

Ezek után rátérhetünk arra, hogy mit jelentenek itt a rímek. Erre akkor jöttem rá, mikor évekkel ezelőtt egy szeszélyes percemben magam is papírra vetettem a verset és később azt, amit egy pillanat világosságában összefogtam, hidegen és nyugodtan analizáltam. Fordításom nem szántam a nyilvánosságnak, mert ez sem sikerült, akár a három előbbi, de oly sok mozzanat van benne, mely öntudatossá tette előttem az eredeti addig rejtett formai szépségét, hogy ezen a helyen a maga gyarlóságában és eredendő bűneivel közölnöm kell. A műfordítást mindig kísérletnek tekintem, a szép felé való küzdelmes törekvésnek, mely inkább a költőnek válik hasznára, mint az olvasónak.

"A szikla-tetőn
Tompa csönd.
Elhal remegőn
Odafönt
A szél lehellete is.
Madárka se rebben a fák bogára,
Várj, nemsokára
Pihensz te is."

Mikor e sorokat visszazengettem, nem állt előttem Goethe verse és sem mértékre, sem rímre nem ügyeltem. A célhoz feszülő akaratommal, az öntudatlan figyelemmel azonban - úgy látszik - mégis megőriztem a rímhelyezést, az egymást felváltó kereszt- és ölelkező rímeket, valamint (egy helyet kivéve) a rímek minéműségét is. Csodálkozva állapítottam ezt meg és ekkor figyelni kezdtem, hogy mit mondanak a goethei rímek, a betűikkel, a hosszúságukkal, vagy a rövidségükkel.

Két erős nőrím pendül fel először (Gipfeln - és Wipfeln), mely a természetet hangsúlyozza, a maga zárt egységében. A második keresztrímben azonban - a Ruh-ra rímelő du-ban - már felbukkan a költemény vezérmotívuma. Az érzéssel, mely az emberre terelődik, az ütemmel, mely az érzés hatása alatt zavartalan megbicsaklik, karöltve jár a rím is, a természet és az ember összerímel egymással. Itt meg kell jegyeznem, hogy a magyar versben ez a finomság elsikkad, mert nyelvünk a személyes névmást csak hangsúlyos esetben teheti ki.

A 6. és 7. sorban mindennél fájóbban és megrázóbban jajgat föl a rím Walde - és balde halljuk (nálam ugyanígy: fák bogára - és nemsokára) egy helyhatározó s egy időhatározó kerül össze s öntudatunk alatt talán az emberi élet két legtitkosabb tündére kísért, a tér és az idő. Most már átveszi a rím (a panteista rím) azt, amit az előbb még csak a szöveg és a zene hirdetett. Az ölelkező rím két külső sorvége pedig betetőzi ezt. Mert a tulajdonképpeni versalkotó az utolsó sor és az utolsó rím. Ezen egy betűt sem változtattam, szinte szóról-szóra lefordítottam magát a rímet is, mindezt természetesen öntudatlanul. (Pihensz te is.) Itt tűnik ki, hogy az első két átköltés azért hibás, mert a két zárószót (Du auch), mely helyéről elmozdíthatatlan, előrecsapta. (Te is megnyughatol, Te is nyughatol.) Goethe éppen a szórend varázsával hozza ki a verse értelmét, amennyiben az embert, aki csak kis pont a panteista világban, az utolsó helyre állítja és egy szegényes kötőszóval (auch) fűzi egybe a végtelennel. Az utolsó rím (Hauch és auch) a feloldó szeptimen-akkord. Kaum einen hauch szól az 5. sor és a 8-ikban egy rím ezt feleli rá: Ruhest du auch. Elfelejtjük, hogy a szél leheletéről volt szó és egybekapcsoljuk a zene alapján a két sort: hauch - du auch - szélfuvalom vagy te is ember, amint a magyar szövegben áll: a szél lehelete is - te is, te is. Úgy érzem, hogy az ekhó a magyar szöveg egyetlen megoldása.

Itt befejezem a fejtegetést, mert eljutottam a vers testének legkisebb egységéig, a betűig és hangig, a molekuláig, melyet apróbb részletre nem oszthatok. Nyilvánvalóan nem bogoztam föl minden rejtélyt, aminthogy az életet is csak a megnyilvánulásaiban magyarázhatja meg a természettudomány. A költemény lelke ezek után épp oly megközelíthetetlen, mint annak előtte. De a szépségét e kísérlet nyomán még is jobban látjuk. Lehet, hogy mások merőben más módon fejtegetnék, de ugyanerre az eredményre kellene jutniok, mert az igazság a matematikában és az esztétikában csak egy lehet. Sok száz költeményt vizsgáltam így, jót és rosszat és mindig sikerült a formából a lélekre rámutatni. Boldog lennék, ha megfigyeléseimnek csak kis részét is magáévá tenné az olvasó és írótársaim, a művészek követnének ezen az úton, mely mélységek fölött vezet.