Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 23. szám

Újabb levél Stein Auréltól

A Nyugat 1915. augusztus 16-ki számában közöltük a nagyhírű utazó és kutató tudósnak, dr. Stein Aurél hazánkfiának két levelét Halász Gyula főhadnagyhoz, kivel földrajzi és irodalmi munkálkodása révén régóta barátságos érintkezést tart fenn. E levelek egyike a Lop sivatagból, másika Yardang Bulakból érkezett Európába. A jelen évi március 16-ki Nyugat-ban ismét volt alkalmunk közölni Stein Aurélnak egy igen érdekes levelét, melyet nevezett munkatársunkhoz intézett. E levél keleti Perzsiában, Seistanban íratott 1916. január 10-én és március 4-én érkezett Budapestre. Mind e leveleket a tudományos körök méltán érdeklődéssel fogadták. S bizonyára kedvező fogadtatásra számíthat az alább közölt levél is, melyet a híres utazó Halász Imréhez intézett. Tekintettel a háborús helyzetre, mely az államokat a cenzúra szigorú kezelésére indítja, Stein Aurél úgy régebbi, mint most érkezett újabb levelét angol nyelven írta.

A levél legfontosabb részei magyar fordításban itt következnek:

London: szeptember 24, 1916.

British Museum, Stein Collection.

Bocsásson meg, hogy heteken át nem köszöntem meg szíves és örömmel fogadott júliusi levelét s a Nyugatnak ama nagyon érdekes számait, melyeket Ön szíves volt fia megbízásából hozzám eljuttatni. Az ő személyes élményeinek elbeszélését a legőszintébb érdeklődéssel olvastam s nagyon örültem annak az értesítésnek, hogy nagy küzdelmei közepette életben és egészségben maradt. Vajha megérné Ön azt a nagy örömöt, hogy őt mielőbb teljes egészségben viszontláthatná. A történelemnek kegyetlen fejezete az, melyet Európa most átél s ki tudná megmondani, mikor lesz ennek vége!

Már előbb kellett volna írnom, hogy mélyen érzett köszönetet mondjak a küldött értesítésekért s rólam való barátságos megemlékezéséért. De nagyon elfoglalt legutóbbi utazásom eredményeinek feldolgozása, s az a súlyos gond, hogy e terjedelmes munkát a jövő tavaszig befejezhessem. Szándékom volt Schweizba utazni, hogy ott találkozzam sógornőmmel, utolsó rokonommal, akit öt év óta nem láttam. De ő nem volt képes magának útlevelet szerezni a bécsi hatalmasoktól s nekem le kellett mondanom erről az utazásról.

Tudom, hogy Ön és fia érdeklődik az én dolgaim iránt, tehát röviden megemlítem, hogy márciusban visszatértem Indiába s ott a legszívesebb fogadtatásra találtam valamennyi régi barátom részéről Lahoréban, Kashmirban, Delhiben stb. Májusban megérkeztem ide Londonba s előzetes jelentést szerkesztettem három éves utazásomról s ezt kivonatosan felolvastam június elején a Királyi Földrajzi Társaság előtt. Most már nyomtatásban is megjelent s remélem nemsokára módomban lesz egy példányt Vogel tanár közvetítésével az Ön fiának megküldeni. A háború szükségképp eltereli a figyelmet a tudományos munkálatoktól, de ennek ellenére azok az eredmények, amelyeket harmadik utazásom alatt elérettek, bátorító méltánylással találkoztak úgy a tudósoknál, mint más, felelős állásokban levő férfiaknál. Az indiai kormány valóban lelkes intézkedésekkel mozdította elő ezt a nagy vállalkozást, mely ilyen eredmények elérését tette lehetővé. Új gyűjteményeimet Kashmirban hagytam s szándékom oda úgy május hóban visszatérni, feltéve, hogy a békekilátások lehetővé teszik, hogy hosszabb szabadságot vehessek igénybe.

Legyen szíves kedves fiával közölni, hogy szívem mélyéből kívánok neki jó egészséget s általában szerencsét és boldogulást s ugyanezt kívánom Önnek is és egész családjának. Sóvárogva várom azt az időt, mikor megtehetem sajnosan elhúzódó látogatásomat. Köszönetemet megújítva Önnek őszinte híve

Stein Aurél