Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 23. szám · / · Lukács György: Megjegyzések Balázs Béla új verseiről

Lukács György: Megjegyzések Balázs Béla új verseiről [+]
1.

Két ősi formája van a költészetnek - nem történelmi, hanem metafizikai értelemben véve az "ősi" szót, ahogy a német "Urbild" ideát jelent - a líra és a mese. Bennük még elevenen él emléke annak az időnek, amikor a formák még nem szakadtak le a kinyilatkoztatás egyanyagú és mindent beölelő világáról, amikor a kifejezés, a szó, a forma nemcsak sejtette a valóságon túl valót, hanem út volt, fel a valóság gyökeréig és forrásáig és vissza az immár felismerten átvilágított valóságba. Amióta a forma forma lett, befelé fordultak az összes utak, zárt labirintusát alkotván meg az önmagában befejezett, nyilvánvaló és immár kifejezhetetlen jelentésnek, a formának. És ennek a formának, az egyedülinek, amelyet a mi világunkból lévén, ismerünk, (mert a másik létezettségnek nyomait csak szétszórt és alig kibetűzhető töredékek őrizték meg) új törvényei vannak, a kizárólagosság, az önmagában való szigorú zártság és befejezettség törvényei, a művészet törvényei. És ezek a törvények némán sorsszerűek és kérlelhetetlenek, nem mutatnak utat, nem adnak tanácsot vagy irányt, csak mozdulatlan súlyukkal semmivé morzsolnak minden kísérletet, amely keresztül akar törni mindent átfogó, mikrokozmikus zártságukon. Hiába minden pszichologikus mélység, szociális szélesség, kozmikus kilengés, ami nem formában lett, nem formából és forma kegyelméből, az nincsen. És mégis, a végsőkig vitt művészi lelkiismeret szintje alatt halkan, alig hallható hangon, de tisztán és világosan egy másik, egy rossz lelkiismeret szava szólal meg, az igazán befejezett formák, mintha elfelejtettek volna valamit, amit kimondaniuk nem lehet, de amit elhallgatniuk sem szabad, mintha elfelejtették volna igazi értelmet és súlyt adó hazájukat, nem hozván magukkal onnan annak fogalmakba nem férő és fogalmakkal nem mérhető színét és illatát, nem hozván magukkal az elveszett otthon után való olthatatlan vágyódásnak egyetlen lehetséges megnyilvánulását, a művész metafizikai felelősségérzetét.

A zsidó miszticizmus hite, hogy minden tettünkből egy angyal születik, ép és szép angyal az igaz, nyomorék a hitvány cselekedetekből. És ha a beavatottságig el nem jutott emberektől talán nem kéretik soha számon, hogy magukat elrontván megrontották a magánvaló, az igaz világot, hogy miattuk nem jöhet el a messiás, mégis minden alkotás az örökkévalóság széke előtt áll és csak súlyosabbá válik bűne "művészi" tökéletessége miatt, ha, mert nem szólt az igazi mélységből, könnyűnek és üresnek találta a szavát. Mert a költő azért jött, hogy - formájával - kiássa és kiásván néven szólítsa és néven szólítva életre ébressze a lélek lényegét, hogy tökéletesen zárt szavai mögül titokzatos és világos transparentiában legyen nyilvánvaló az elrejtett, a másképpen ki nem mondható, az egyetlen igaz való, a lényeg. A szépség megnevezi a dolgokat to calon to caloun mondja Platón.

És líra és mese a legközvetlenebbül nyúlnak ide vissza az összes formák közül. Ezért ellenőrzői, mértékei ők minden költészetnek, mert nincsen költemény, amely valahol és valahogyan mese is ne volna és líra is, mert a többi formák transcendentális tárgya közelebb van a mi világunkhoz, ha túlfekszik is rajta, míg a lírában és a mesében maga az ősvalóság szólal meg. A mese saecularizált teogónia. Egy kozmikus katasztrófában darabokra szakadt összefüggés szerteszórt töredékei a mesék elemei és motívumai (tulajdonképpen a világ valahány meséje egy mese, vagy annyi mese van, ahány széttört világnak emléke maradt ránk) hieroglifák egy feliratból, mely nincsen együtt, melynek nyelvén nem értünk, melynek minden részletéről mégis ránézéssel - komoly ránézéssel - felismerhető, hogy innen eredt, hogy nem felelőtlen eredetiség, hogy nem kitalálás, hanem megtalálás eredménye. Ezért van, hogy a mesének nincsen kompozíciója, hogy nincsen a szó szoros értelmében eleje és vége, hogy művészi igazságát és zártságát (mert nincsen zártabb és művészibb forma a mesénél) matériájának igazságából meríti, mely eleven képben ad immár megfejthetetlen összefüggéseket. És ha a mese csak kép is, tárggyá nem sűrűsödött elemek két dimenziós hieroglifa-sorozata, képvoltának igazságát az ős jelentésből való eredetiség adja meg, az, hogy nincsen nyoma rajta igazító és simító kéznek és nem kapcsolja össze lapos értelemkeresés és "mély" magyarázat, hogy csak az embereken túli matériából van összerakva, hogy nem emberi vakolat ragasztja össze, hanem sziklák önnön súlya és hazataláltságuk. Az igazi líra éppen úgy tiszta hang, mint ahogy tiszta kép a mese. Minden cselekvésünk a mai világból, a külső és belső szétszakadtság világából való, minden forma tehát, amelynek emberek cselekvései és szenvedései a matériája, csak közvetve, csak matériáján keresztültörve vagy azt áttetszővé olvasztván tüzében, sejteti a másik világot, a katasztrófán túl valót, amelyben az emberek és az emberek közé még nem szállt le a bábeli toronyépítés Jehovája, hogy értéktelenné tegye az emberek (belső és külső) szavait egymás számára és hogy a cselekedeteket a lelket kétértelműen takaróvá és nem felfedővé alacsonyítsa. Csak az igazi líra hangja kelti életre emlékeit a toronyépítés előtt jó egységnek és a cselekvések formái, amennyiben - formájukon belül maradván ugyan - paradox csodával lírává tisztítják nagyjukat és mesévé képeiket. Azért nincsen az igazi lírában sem "vakolat"; meztelen lelkeknek meztelen szavai, egymás mellé rakott pontos megállapításai annak, hogy mi az igazság a lélekről, mely kanonikussá válik a leplezetlen igazság fényében, minden léleknek szimbólumává. Az igazi líra a lélek legendája mindig.

 

[+] Balázs Béla: Tristán Hajóján. Kner I. kiadása