Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 6. szám

STEIN AURÉL: ÚJABB LEVÉL
STEIN AURÉLTÓL KELETI PERSIÁBÓL

A Nyugat 1915 augusztus 16-iki számában közöltük dr. Stein Aurélnak két levelét, melyeket a híres utazó 1914 júniusban és 1915 április 5-én indított útnak Halász Gyulához a Lop-sivatagból és Yardang Bulakból s melyeket Halász Gyula - mind a kettőt egyszerre - csak július 23-án kapott meg Galíciában, a Zlota Lipa melletti harcvonalon. (Így mondjuk meg olvasóinknak, hogy Halász Gyula barátunk, ki mint főhadnagy júniusban tért vissza másodszor a harctérre, hősi viselt dolgaiért megkapta a hadi érdemkereszt harmadik osztályát s a keresztet parancsnoka a sor előtt tűzte mellére.)

Most újabb levél érkezett Stein Auréltól nevezett munkatársunkhoz, melyben a hírneves kutató harmadik nagy expedíciójának utolsó nyolc hónapjáról közöl érdekes részleteket. E levél már nem Közép-Ázsiában, hanem keleti Perzsiában, Seistanban íratott. Kelt 1916 január 10-én, megérkezett Budapestre március 4-én s innen Halász Gyulának a kelet-galíciai harctérre továbbíttatott. Módunkban van az angol nyelven írott, tudományos szempontból érdekes levelet, mely a cenzúra által felnyitva érkezett meg a címzett budapesti lakására, magyar fordításban itt közölni:

Seistan, Persia, január 16. 1916.

Kedves barátom! Mintegy nyolc hónap telt el, mióta Önnek utolszor írtam, Korlából a kínai postával, kifejezvén Ön előtt, hogy mennyire szeretnék biztos lenni arról, hogy Önnek jól van dolga. De semmi hír nem jutott el hozzám s én természetesen aggodalmat érzek Ön miatt. Mindazonáltal remélem, hogy Ön jól és épségben élte át Európának e küzdelmekben és szenvedésekben gazdag idejét.

Ami engem illet, én csak jó híreket adhatok magamról. Turkesztáni kutató expedíciómat május végével befejeztem és miután vagy 180 súlyos láda régiséget Kashmirba útnak indítottam, útra keltem júliusban Kasgárból a Pamirok és az Oxustól északra fekvő hegységek felé. Élvezetes és igen eredményes három hónapnyi utazásom volt ezeken az elragadó vidékeken, melyek - mint Ön tudja - ifjúságom óta vonzottak.

Miután eljutottam a vasúthoz, meglátogattam Szamarkandot és Bokharát s azután keresztül vittem eredeti utazási programomat a legkeletibb Persián keresztül Seistanba. Itt szorgalmasan munkához láttam egy hónapon át s a szerencse ismét kedvezett nekem. Napvilágra hoztam érdekes freskókat a Sassanidák idejéből, a legrégibb Buddhista maradványokat, melyek valaha Persiában fölfedeztek, a déli sivatagban pedig kinyomoztam egy régi megerősített határvonalat, mely igen szembetűnően emlékeztet az én Tunhetteuanghi "Limes"-emre, melyet Ön oly jól ismer.

Március folyamán remélem, hogy elérem Kasmirt, hol új gyűjteményem Andrews-nak gondja alatt marad s azután elutazom Európába. Vajha volna remény, hogy már befejezését láthatnám ennek a borzalmas küzdelemnek. De ha ez a reményem korai lenne, kapnék legalább megnyugtató értesüléseket régi barátaimról, köztük Önről is.

Dr. I. Ph. Vogel tanár (Leiden, Witte Tingel utca 84.) szíves lesz hozzám eljuttatni rövid tudósításokat, melyeket esetleg Ön magáról és övéiről vele közölni képes lenne.

Önnek és családjának a legjobbakat kívánva vagyok őszinte híve

STEIN AURÉL

U. I. Legyen szíves üdvözletemet átadni atyjának és Lóczy és Szily barátaimnak, ha módjában van nekik felőlem hírt adni.