Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 19. szám · / · Szabó Dezső: Petőfi művészi fejlődése

Szabó Dezső: Petőfi művészi fejlődése [+]
II.

Petőfi művészi fejlődésének megállapításához természetesen két dolgot kell megkülönböztetni: 1. Mi az egyéni szükségszerűsége: érzékeinek, szervezetének, lelkének meghatározottsága? Mi az az erő benne, amelyért kell költenie, mi a gyökér-tehetsége, mely egész művészetét megszabja? 2. Mennyiben lesznek tudatosak előtte lelki folyamatai, fogja-e azokat tudatos magára nézéssel irányítani, szóval: fejlődik-e művészileg?

Egyik fő tévedés Petőfi megítélésénél - barát és ellenség részéről egyaránt - éppen az volt, hogy Petőfit túlságosan költői gyorsfőzőnek tekintették, kit a legkisebb impresszió-gyufa versbuzgásra forral. Valóságos reflexmozgássá tették nála a költést. És jó érvül tekintették kéziratait: nemigen javít, az impresszió mintegy közvetlenül, momentán lesz benne verssé.

Eltekintek most attól, hogy Petőfi állandóan a tudatos művész célos szorgalmával olvas és figyeli más költők keze fogását. De mielőtt tényleges fejlődésére rámutatnék, emlékeztetek azokra a sorokra, melyekben a spontán, az intuitív költészetet írtam le. Az a vers, mely ma ötlik a tudatba kész szóköntösben, a test-lélek igen régi, lassú munkája lehet. Lehetnek benne folyamatok, melyeket még a csecsemő éhes bőre szívott magába, új impressziók kiegészítettek, javítottak, míg oly erős művészi egész lett, hogy rászorult a tudatra és a kézre.

Mi Petőfi élete lelke alapelemeiben, mi érzékeinek meghatározottsága? Mi az, amit érzékei az életszükség és speciális formáltatás ismétlésével kiválasztanak a világból, mit hoznak neki érzékei?

A következendők megértésére: A képzelet két fajtáját kényszerülünk megkülönböztetni: az egyik a külső vagy érzéki képzelet (a terminusok mindig kifogásolhatók), a másik a belső értelmi vagy érzelmi képzelet. Az első az a képzelet, mellyel az az ember dolgozott, ki először mondta ki ezeket a kifejezéseket: a hegy lába, medve-szikla (az alakjáért), sötét hang. Ezekben az esetekben az érzéklés pillanatában egyesül az érzékelttel egy emlék impresszió, anélkül, hogy azt tudnók. Ez a képzelet teszi mitológiává a világot, ez teszi rémítővé vagy csiklandóvá a dolgokat a gyermek szemében. Ez mintegy szervi képzelet, bőrünkben, húsunkban, érzékeinkben van.

A másik eset, midőn az érzékelt vagy tudatban levő dolog s a helyébe vagy hozzá képzelt emlékkép között hangulati, értelmi vagy érzelmi rokonság van. Ez a képzelet sokkal inkább tudatunk hatalmában van, irányíthatóbb és fejleszthetőbb.

A két leggazdagabb s művészileg legtermékenyebb érzék a szem és a fül. Mit lát Petőfi?

Ami először megkap versei átvizsgálásánál - hol pedig a leírás remekei vannak - az, hogy Petőfi aránylag igen ritkán figyel a színre s akkor is kevés színt lát (sárga, kék, vörös, bíbor). Állandóan a fény és az árnyék (a fehér és fekete) ellentéte, váltakozó játéka izgatja. Ez van meg száz és száz képben: a sötét-fényes, fehér-fekete, éj-nap, köd-napfény, felhő-napfény, tavasz-tél, élet-halál váltakozásában látja a világot. A látott színek közül is az arany, a sárga, a bíbor fénnyé rikoltják magukat, a kék pedig: a távoli sötétkék majdnem sötétséggé némul. Verseinek egy meglepően jelentékeny részében megkapjuk - valamilyen alakban - a fény és árnyék ezen ellentétét.

És milyen formákat lát? Itt meg általában a kicsiny és nagy dolgok ellentéte izgatja, de a körvonalak, a formák részletes meglátására nincs érzéki hajlama. Különösen pályája elején, de később is: a metaforák, képek, hasonlatok túlnyomó része a belső (értelmi, érzelmi) képzelet termékei. Hogy érzéki képzelete mennyire szegény, mutatja: költeményeiben igen sokszor fordul elő - csendes, idillikus képekkel ellentétben -, hogy szörnyeket lát, szíve rémekkel van tele. Ezeknek a fantomoknak sok borzasztó jelzőjük van, de egy esetben sem rajzolja meg, hogy voltaképpen milyennek látja őket. Jele: hogy hangulat, érzés és nem kép van a lelkében. Másik bizonysága érzéki képzelete eredeti szegénységének, hogy az ország hegyes vidékeit több ízben bebarangolva: a hegyélet sok színéből és formáiból úgyszólva semmit sem hozott költészetébe.

A hangoknál is az ellentét érzékelésének az alaptörvénye. Voltaképpen a két szélsőség iránt van figyelme: a fájásig erős, vagy a csendbe hajló, megnyugtató hangok iránt. A szelíd hangot igen gyakran, mint csöngettyűt, ritkábban mint madárdalt, vagy harangot hallja. Ez a szelíden ömlő fény a jóleső érzés számára. A másik a »zúgás«, »bőgés«, »ordítás«, »üvöltés«, a fergeteg tragikus sötétségével, szélvésszel, viharral.

A többi érzékletek vizsgálata édes keveset nyújtana. Bár az illat terén is megkapjuk a virágillat és a sírokból kiömlő »dögletes« szag ellentétét.

Ez Petőfi érzéki képzelete. Mint igen sok költőnél ez a materiális képzelet igen szegény benne. A költészet e primitív elemei, mely gyermeknépek és gyermekemberek érzéklését jellemzik, általában hiányzik nála.

Mi is voltaképpen az, ami sajátosan Petőfi? Ami néha még fél-próza soraiban, a legegyszerűbb szavak egymásutánjában is magával ragad? Néha nem tesz egyebet, mint egyszerűen elmondja azt, amit lát vagy érez - minden költői fogás nélkül - és mégis ellenállhatatlanul ráéleti magát idegeinkre. Petőfi gyökértehetségét, lelki élete alapjelenségét egy csodálatos lelki dinamizmusban látom. Érzései természetétől fogva oly óriási intenzitással bírnak, hogy a legegyszerűbb szót is irradiálják és éppen intenzitásuknál fogva mindig megtalálják az adekvát ritmust, dallamot.

Nagyon pontatlan s lényeget bántó kifejezésnek tartom, mikor azt mondják, hogy Petőfi villámgyorsan reagál minden impresszióra. A tény az, hogy csak bizonyos s aránylag igen korlátolt számú impresszióra reagál. És ezekben a reakciókban is a megnyilatkozás oly törvényszerűleg csak Petőfi, hogy alig lehet reakcióknak nevezni őket, oly kevés bennök a ható tárgy akciója. Egy kis túlzással lehetne mondani: Petőfibe nem kívülről jön a költészet, a benyomások nála önmagukban egyéntelen alkalmak, hogy folytonosan expanzióra törekvő életenergiájában kifelé folytathassa magát. Egy csodálatos rádium-ember, kinek folyton a legintenzívebb kisugárzásra van szüksége, hogy túl sok életének feleslegétől megszabaduljon.

Tényleg: összes lelki életének ez a folytonos intenzív expanziószükség adja meg magyarázatát. Ebben a folytonos érzelmi kisugárzásban a közömbös dolgokat nem érzékeli, és minden közömbös előtte, ami határozottan nem segíti, vagy nem gátolja ezt a kisugárzást. Erre az alapellentétre van építve dualisztikus lelkének egész ellentétes gépezete. Az alap, a típusellentét: a szabadság és kényszer, korlátozottság.

Petőfinél ez a szabadsági szenvedély nem politikai ráneveltség, nem a korból vagy a könyvekből beszívott szenvedély, nem költői hivatás: ez az ellentét test-lelkének organikus, alapmegnyilatkozása, melyet még érzékeiben is hatni látunk. Mintha a nép misztikus kiválasztás folytán teremte volna éppen a kellő pillanatban legfőbb vágyának ezt a hatalmas orgánumát. A fény és a sötétség, a sík és a hegyvidék, a tavasz és a tél stb. az összes Petőfi-féle ellentétek azt jelentik, hogy korlátlanul terjenghet, vagy pedig határolva érzi-e magát. Ez adja meg ellentétes költészete teljes magyarázatát: csakis a szélsőséges érzésekben érezheti magát korlátlanul Petőfinek. Ez határozza meg képzeletét is.

Mert Petőfi képzelete majdnem teljesen belső, rendesen az ellentét formájában nyilatkozik s közeli vagy távolabbi vonatkozásban van a szabadság vagy korlátozottság érzésével. Ennél az embernél minden belülről jön. Képzelete általában érzelmi, mégpedig igen gyakran etikai. Azok a művészi képek - melyek később tropikussá fejlődő nyelvében oly gazdagon fordulnak elő, legtöbbnyire nem érzéki látáson, hanem érzés-rokonságokon alapulnak. Nem a látás közelíti képzeletében egymás mellé a tárgyakat, hanem a beléjök érzett érzelmi és morális korreszpondencia. És képzelete mélyén majdnem mindig megkapjuk a speciálisan Petőfi-ellentéteket: a szegény-gazdag, szolga-zsarnok, szabad-rabszolga, hős-gyáva, mártír-hóhér, koldus-király stb., stb. A külvilágban úgyszólva csak két irányban lát dolgokat: amelyik irányban nekizuhoghat valami akadálynak - és amelyik irányban végtelenre kiterjedhet. Nagyobb lírikusok voltak a földön, de abszolútabb lírai élet el nem képzelhető.

 

[+] A Petőfiről szóló dolgozatok egyik igen általános hibája az, hogy íróik kötelességüknek tartották valami nagy repülő emócióba ülni, mihelyt nevét kiejtik, szóval petőfieskedni. Igen groteszk példákat lehetni citálni, de ne bántsunk senkit. Jellemző azonban, hogy még a kiváló Riedl is így kezdi tanulmányát: < Egyszerre csak egy fiatal... Ez a kezdet végtelenül jellemző a Petőfi-irodalom nagy részére. Petőfi egyáltalán nem volt a magyar irodalomnak egy: egyszerre csak egy fiatalja, hanem a fejlődés egy előre kiszámítható logikus láncszeme. Ugyancsak Riedl »véres ködöt« lát a Tigris és Hiéna olvasásakor. Vajon ha egy hatodik osztályos tanítványunk adná e darabot olvasásra, mint sajátját, látnánk benne egyebet, mint egy romantikus gyermek kedves csacsiságát?